Extra geld moet ook ‘oudere’ Moerdijkse scholieren gelijke kansen bieden

Geplaatst: 4-7-2018

Moerdijk trekt extra geld uit voor ‘oudere’ schoolgaande kinderen. Het gaat om leerlingen van 15 tot 21 jaar, die om uiteenlopende redenen financiële ondersteuning kunnen gebruiken bij het (gaan) volgen van hun opleiding.

Deze regeling is aanvullend op de landelijke regeling 'voorziening leermiddelen voor MBO leerlingen' en het al bestaande schoolstartpakket voor scholieren die voor het eerst naar de brugklas gaan waarvan de ouders bepaalde leermiddelen niet kunnen betalen.

Dezelfde kansen

“We hebben deze aanvullende regeling op initiatief van de PvdA fractie Moerdijk uitgewerkt en breiden de groep nu uit, omdat we een zo groot mogelijke groep jongeren de kans willen geven om een goede start te maken. “Belangrijk, want we willen alles op alles zetten om te zorgen dat deze groep leerlingen waar mogelijk dezelfde kansen krijgt als de groep met ouders met meer financiële mogelijkheden”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Zo willen we de kans op schooluitval ook verkleinen.”

Preventie

Er is al veel bereikt, maar onze ambitie reikt verder; waarbij iedereen kan meedoen en niemand wordt buitengesloten. Kern van het nieuwe beleid is het oplossen van financiële problemen en een aanpak gebaseerd op preventie; signaleren van het ontstaan van armoede en daarop inspelen. We willen inwoners met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld hebben en ze dan een passend aanbod bieden voor hulp.

Doel extra regeling

Het doel van deze ‘extra’ regeling is dan ook om te voorkomen dat een jongere vanwege financiële redenen afziet van het volgen van een (beroeps)opleiding. Deze ‘oudere’ scholieren komen uit gezinnen met een minimum inkomen, volgen een opleiding in het MBO-beroepsonderwijs of een HBO/WO-studie en komen niet in aanmerking voor de landelijke voorziening. Met het geld kunnen ze bijvoorbeeld les-, reis- en/of excursiekosten vergoeden. Maar ook extra modules volgen op bijvoorbeeld het MBO.

Maatwerk leveren

Het gaat om een totaalbedrag van € 7.500 voor 2018 en vanaf 2019 jaarlijks € 15.000. Het besluit is onderdeel van het gemeentelijke armoedebeleid. De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om in te zetten op ‘oudere’ jongeren. Naast de bestaande regelingen waaronder het schoolstartpakket (voor jongeren van 11/12/13 jaar) waarbij jongeren aanspraak kunnen maken op schoolspullen en/of fiets bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, is er nu ook een aanbod voor de ‘oudere’ jongeren. 

Zwiers: “Het schoolstartpakket loopt goed. Duidelijk is dat een groeiend aantal nieuwe gezinnen de Stichting Leergeld Noord-West Brabant weet te vinden voor financiële ondersteuning. We doen ons best om te zorgen dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Het onderwijs is juist de basis, daarom moet ook de groep oudere scholieren de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Het gaat niet om een standaard aanbod, we willen juist maatwerk leveren. Een student die bijvoorbeeld voor kok leert, heeft andere behoeften dan een student geneeskunde.”

Evaluatie

De regeling gaat al komend schooljaar in, dus na de zomervakantie. Naast de al bestaande ondersteuning die de Stichting Leergeld voor de gemeente Moerdijk uitvoert, voert zij deze ‘extra regeling’ uit. Wij evalueren jaarlijks met Stichting Leergeld over het gebruik van deze regeling en bekijken vervolgens of deze lokale regeling aangepast moet worden. Dit aangezien het Rijk nog onderzoekt of de landelijke tijdelijke voorziening leermiddelen mogelijk nog aangescherpt wordt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het schoolstartpakket en de mogelijkheden qua maatwerkpakket voor ‘oudere’ Moerdijkse scholieren kunnen ouders contact opnemen met Stichting Leergeld Noord-West-Brabant via telefoonnummer 076 5030300 of via het emailadres info@leergeldnoordwestbrabant.nl. Meer informatie: www.leergeldnoordwestbrabant.nl.