Stand van zaken nieuwe hoogspanningslijn

Geplaatst: 24-7-2018

Hoogspanningslijnen van 380 kilovolt vormen de snelwegen van het hoogspanningsnet.Tussen het Zeeuwse Rilland en het Brabantse Tilburg komt een nieuwe 380 kV-lijn. Hoe staat dit project ervoor? Daarover lees je in het tweede projectboek, dat onlangs is gepubliceerd.

Landelijk netbeheerder TenneT ontwikkelt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (zij zijn eerstverantwoordelijke voor de zorgvuldige ruimtelijke inpassing) een 380kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. 

Vorig jaar koos de minister op advies  van de samenwerkende overheden voor het alternatief in het noorden van het zoekgebied. Inmiddels voerde TenneT meerdere uitwerkingsgesprekken met inwoners en betrokkenen op gevoelige bestemmingen en (technische) knelpunten. TenneT geeft in hun tweede projectboek een overzicht van de huidige stand van zaken van deze werkateliers. Het vervolgproces richting besluit en uitvoering wordt ook uitgelegd. Tot slot lichten ze de relatie met de samenwerkende overheden toe.

De samenwerkende overheden streven naar een inpassing die voor onze inwoners en het landschap over het hele tracé zo min mogelijk belastend en verstorend is. Ook denken de overheden mee over hoe het proces door TenneT doorlopen wordt. De samenwerkende overheden kijken kritisch mee in het belang van onze inwoners.

Projectboek 2