Onderzoeksrapport uitgaven aan gemeentehuis Moerdijk gepresenteerd

Geplaatst: 26-9-2016

Maandag 26 september presenteerde adviesbureau Twynstra Gudde aan de gemeenteraad het rapport over het onderzoek naar de uitgaven die zijn gedaan voor de aanpassingen aan het gemeentehuis. Conclusie is dat er geen sprake is van integriteitsschending, wel van een onzorgvuldig inkoopproces

De aanleiding voor dit onderzoek was een anoniem bericht uit de organisatie aan een raadslid. In dat bericht werd melding gemaakt van het uitgeven van geld en het inhuren van een bevriende relatie, zonder dat er budget voor zou zijn.

Geen integriteitsprobleem

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een integriteitsprobleem. Er is een externe adviseur ingehuurd, maar niets wijst er op dat dat is gebeurd omdat het een bevriende relatie is. Wel zijn er gebreken geconstateerd bij de inkoop van het meubilair voor de bestuursvleugel.

Ook het inkoopproces van de externe adviseur is niet zorgvuldig geweest en was niet in lijn met het inkoopbeleid. Het totale bedrag aan advieskosten lag boven de grens van €25.000,-- waardoor volgens het inkoopbeleid meervoudig onderhands aanbesteed had moeten worden. Het inkoopbeleid biedt de mogelijkheid om af te wijken van het inkoopbeleid. Daartoe moet expliciet worden besloten. Zo’n besluit is niet genomen.

De aanschaf van het meubilair is deels betaald uit posten die daarvoor niet waren bedoeld. Hetzelfde geldt voor de betaling van de advieskosten. Hierdoor is voor een deel niet in lijn gehandeld met het budgetrecht van de raad.

Uit het onderzoek blijkt verder dat binnen de gemeentelijke organisatie onvoldoende sprake is van controles die nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van het financiële beleid en het inkoopbeleid. Er wordt niet voldoende kritisch gekeken naar de dekking van uitgaven en naar de wijze waarop inkoopprocessen verlopen.

Aanbevelingen

Het onderzoeksrapport bevat een zevental aanbevelingen waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de conclusies uit het onderzoek en neemt alle aanbevelingen over.

De inhoudelijke behandeling door de gemeenteraad vindt plaats in oktober.