Besluitenlijst B&W vergadering 04 april 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 04 april 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp locoburgemeester - wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 28 maart 2017

  Het college besluit:

  1. De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 28 maart 2017

  Het college besluit:

  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 3. Pilot duurzaam beheer buitenruimte

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de projectopdracht 'pilot duurzaam beheer' voor zover het de verantwoordelijkheden van gemeente   Moerdijk betreft.
  2. In te stemmen met het afwijken van het inkoopbeleid voor wat betreft het maaien van de gazons binnen de pilot 'duurzaam beheer' en deze werkzaamheden voor de periode van 1 jaar (1 april 2017- 1 april 2018) enkelvoudig onderhands aan te besteden en in opdracht te geven aan de firma Bras Fijnaart op basis van de volgende overwegingen;
   • Ervaring opdoen met een vernieuwende wijze het onderhoud van de buitenruimte in de kernen integraal en duurzaam aan te pakken;
   • Het inschakelen van de WVS door de private partij voor oud SW, beschut werk en leerwerktrajecten. Mogelijkheden (arbeidspotentieel) te benutten in de groensector vanuit de doelgroep Participatiewet. Hiervoor moeten voldoende werkzaamheden voorhanden blijven om zo te voorkomen dat mensen niet participeren. Daarbij is het doel minimaal 6 betaalde reguliere arbeidsplaatsen in te vullen en uitkeringsonafhankelijkheid te realiseren bij de lokale aannemer of bij partijen elders in de regio voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een resultaatbeschrijving is hiervoor vooraf niet te formuleren
   • Als gemeente Moerdijk willen we de verschillende uitvoeringsorganisaties uitdagen om (meer) met elkaar samen te werken. Aannemers en WVS zullen naast hun eigen specifieke doelstellingen in moeten zetten op een proactieve houding naar elkaar en hun gezamenlijke opdrachtgever. Deze samenwerking is onderdeel van de pilot en zal zich in de praktijk moeten bewijzen
   • Het bestek dat de WVS heeft voor de uitvoering van groenwerkzaamheden loopt dit jaar af.   Gemeente Moerdijk ziet kansen in de samenwerking waarbij lokale partijen het machinale werk voor hun rekening nemen. WVS zal zoveel mogelijk ingezet worden voor het ‘handenwerk’.  Daarbij wil gemeente Moerdijk de uitvoering van het beheer gebruiken om de arbeidsparticipatie te vergroten. Dit moet passen binnen de kaders en samenwerking van het nog lopende contract van de WVS en is niet in een resultaatbeschrijving vooraf te definiëren
   • Het stimuleren van initiatieven bij bewoners en bedrijven. Een schone, hele, veilige en bruikbare openbare ruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bewoners en bedrijven dienen de ruimte te krijgen om deze nog meer op te pakken. Vooraf is dit niet in een resultaatbeschrijving te definiëren; 
   • De pilot zal moeten uitwijzen hoe deze wijze van samenwerking kan leiden tot het maximaal behalen van de in de projectbeschrijving aangegeven resultaten en effecten, die niet vooraf zijn te beschrijven;
   • Binnen de samenwerking worden daadwerkelijk verbindingen gelegd tussen deze pilot en lopende initiatieven om samen met de bij de pilot betrokken partijen en regionale onderwijsinstellingen zorg te dragen voor een gekwalificeerde instroom voor de groene sector.

  De openbare ruimte staat volop in de belangstelling. Bewoners en politiek verlangen een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en bruikbaar is. Een pittige opgave gelet op de vele partijen (bewoners, bedrijven, (semi-) overheden) die een rol hebben in het beheer van de openbare ruimte. Het managen van de buitenruimte (inrichting, beheer en uitvoering) is een intensief proces. Het is daarom zaak als gemeente met de beschikbare middelen een zo goed mogelijk beeld te bereiken. Het gaat daarbij om het totale beeld, de gebruiker van de buitenruimte kijkt tenslotte integraal naar zijn omgeving. Om het vastgesteld beeld van het onderhoud van de buitenruimte in de kernen van de gemeente Moerdijk te bereiken, wordt door gemeente Moerdijk gezocht naar mogelijkheden om door middel van een pilot voor 1 jaar op een vernieuwende wijze het integrale onderhoud van de buitenruimte in de kernen duurzaam aan te pakken. Daarbij wil gemeente Moerdijk de uitvoering van het beheer van de buitenruimte gebruiken om de arbeidsparticipatie te vergroten.

 4. Vier thema's van CJG Moerdijk 2017

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de begroting CJG Moerdijk 2017;
  2. In te stemmen met de opdracht zoals benoemd in de offerte en in het convenant tussen CJG en Surplus Jongerenwerk over het bieden van begeleiding aan jongeren en hiervoor € 13.650 beschikbaar te stellen vanuit de CJG begroting; 
  3. Kennis te nemen van de factsheet '10 vragen over jeugdzorg in Moerdijk' en deze met een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad;
  4. Kennis te nemen van het werkdocument Visie en werkwijze CJG Moerdijk, inclusief de lijst van actiepunten.

  Het CJG Moerdijk is volop in ontwikkeling. Het CJG bestond in het najaar van 2016 5 jaar en maakte een grote verandering door in 2015 toen de gehele jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente kwam. Dit vraagt een verandering in werkwijze voor alle betrokken partijen omdat er veel taken zijn bijgekomen, maar vooral ook omdat het gaat over een verandering van denken en handelen. In Moerdijk werken we samen met 8 andere gemeenten in West-Brabant aan de uitvoering van de jeugdhulp, centraal staat de 'beweging naar voren', van zware naar lichtere en eenvoudigere vormen van hulp. Dat betekent een continue aandacht voor het netwerk van professionals en vrijwilligers die werken met ouders en kinderen om preventie vorm te blijven geven en uit te bouwen. Dit vraagt uren en tijd. In de CJG begroting worden daarvoor middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast worden afspraken met het jongerenwerk van Surplus gemaakt over begeleiding van jongeren in samenspraak met het CJG, een voorbeeld van de inzet van lichte ondersteuning. Ter kennisname zijn '10 vragen over jeugdzorg in Moerdijk aangeboden' en het gezamenlijke werkdocument van de Gemeentewinkel en RMO advies over het CJG.  

 5. Zienswijze op scheidingsvoorstel DAEB/ niet- DAEB van Woonzorg Nederland

  Het college besluit:

  Als zienswijze op de keuze voor een administratieve scheiding en het geen gebruik maken van de mogelijkheid het overhevelen van DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, het volgende naar voren te brengen:

  1. Een positieve zienswijze te geven op de keuze voor een administratieve scheiding, gelet op de lokale situatie en de visie op de toekomstige ambities van Woonzorg Nederland; 
  2. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van het geen gebruik maken van de mogelijkheid tot overhevelen van DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, gelet op de afgesproken strategie van Woonzorg Nederland in Moerdijk.

  Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties vanaf 1 januari 2018 hun woningbezit splitsen in een zogenaamd DAEB deel en een niet-DAEB deel. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het DAEB deel is het sociale deel waarmee ze hun kerntaak verrichten. Dit deel mag staatssteun ontvangen in de vorm van subsidies, fiscale voordelen, borging van leningen, rentekortingen e.d.. Het niet-DAEB deel is het marktdeel waar dit omwille van een gelijk speelveld met andere marktpartijen niet mag. Woningcorporaties dienen daarvoor een splitsingsvoorstel in wat moet worden goedgekeurd door de minister, c.q de toezichthouder van de corporatiesector, de Autoriteit Woningcorporaties. Woningcorporaties hebben bij de scheiding DAEB/ niet-DAEB hoofdzakelijk de keuze tussen een administratieve of juridische scheidingvariant. Woonzorg Nederland kiest hierbij voor een administratieve scheiding. Gemeenten worden in dit proces om hun zienswijze gevraagd. Het college heeft besloten de volgende zienswijzen naar voren te brengen. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de keuze van Woonzorg Nederland voor een administratieve scheiding en de keuze om geen gebruik maken van de mogelijkheid het overhevelen van DAEB-woningen naar het niet-DAEB-segment, gelet op de lokale situatie, de strategie en de toekomstvisie van Woonzorg Nederland.