Besluitenlijst B&W vergadering 10 januari 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 10 januari 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 december 2016

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 december 2016

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Project 162. Ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen (NL.IMRO.1709. NoordelijkeRandweg-BP30), inclusief de Commentaarnota Inspraak en Overleg d.d. 15 december 2016 en het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  2. De raad hiervan op de hoogte te brengen met een raadsinformatiebrief

  Van 9 juni tot en met 20 juli 2016 heeft het voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen ter inzage gelegen. Met dit bestemmingsplan wordt de aanleg van een noordelijke randweg rondom Zevenbergen planologisch mogelijk gemaakt. In het kader van het vooroverleg zijn door de provincie en het waterschap opmerkingen ingebracht. Ook zijn er door omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden inspraakreacties ingediend. De ingekomen reacties hebben geleid tot aanpassing van de Toelichting van het ontwerp van het bestemmingsplan. In de Commentaarnota d.d. 15 december 2016 worden de gemaakte opmerkingen en de reacties daarop weergegeven. Het college heeft ingestemd met dit ontwerpbestemmingsplan en besloten dit gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Gedurende deze termijn bestaat voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad.

 4. Aanschaf MOOR, digitaal vergunningen-, meldingen- en beheerssysteem voor onder-grondse kabels en leidingen en de hierbij behorende aanlegwerkzaamheden in de openbare ruimte

  1. Over te gaan tot het aanschaffen van MOOR, zodat deze met ingang van 1 januari 2017 is te gebruiken.
  2. Aanschafkosten van € 3.000,-  te dekken uit het krediet vervanging kantoorautomatisering 2016. De jaarlijkse bijdrage van € 7995,-  zal bij de eerste BeRap 2017 worden verwerkt in het centrale budget automatisering onderhoud software.
  3. Het nemen van een afwijkingsbesluit inkoop voor het aanschaffen van MOOR, zodat het met ingang van 1 januari 2017 in werking kan zijn.

  Het proces ondergrondse kabels en leidingen staat inmiddels en is geborgd in beleid en bedrijfsvoering. Alle hiermee samenhangende juridische, administratieve en financiële processen zijn echter nog niet eenduidig en centraal vastgelegd. MOOR is een onder gemeenten, aannemers én netbeheerders veel gebruikt systeem waarin deze processen voor iedereen, zowel intern als extern, overzichtelijk ondergebracht kunnen worden. Aangetoond is dat door gebruik van dit systeem doorlooptijden korter worden, mensuren efficiënter ingezet worden, inkomsten voor gemeenten hoger worden en er een toename is in de melding van werkzaamheden door netbeheerders.

 5. Wijzigingen CAR-UWO als gevolg van nieuw contract collectieve zorgverzekering

  Het college besluit:

  De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 24 november 2016 (ECWGO/U201601499) die het gevolg zijn van het sluiten van een nieuwe collectieve zorgverkering in de gemeentelijke sector per 1 januari 2017, op te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk overeenkomstig bijlage A bij dit voorstel.

  Tot 1 januari 2017 kunnen een (voormalig) medewerker en een (voormalig) bestuurder gebruik maken van de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA en Zilveren Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuw collectief zorgcontract. De doelgroep kan kiezen uit zorgverzekeringen van IZA, CZ en Menzis. In de artikelen 3:25 en 7:24 van de CAR-UWO is geregeld in welke gevallen een medewerker in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. Deze artikelen en haar toelichtingen worden aangepast op de bovenstaande wijziging. De hoogte van de tegemoetkoming die medewerkers kunnen ontvangen blijft gelijk.

 6. Wijzigingen CAR/UWO als gevolg invoering Individueel Keuze Budget (IKB)

  Het college besluit:

  De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) en 10 november 2016 (ECWGO/U201601310), die het gevolg zijn van de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017, opnemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk overeenkomstig de bijlage A bij dit voorstel.

  Iedere medewerker beschikt vanaf 1 januari 2017 naast zijn of haar salaris over een vrij besteedbaar budget. De volgende landelijke arbeidsvoorwaarden komen te vervallen: de eindejaarsuitkering, de vakantietoelage, de levensloopbijdrage en 14,4 uur landelijk bovenwettelijk verlof. De financiële waarde van deze arbeidsvoorwaarden vormen het IKB. De hoogte van het budget is afhankelijk van de functieschaal,  salaris en eventuele salaristoelagen van de medewerker. Voor de meeste medewerkers zal het IKB ongeveer 16,3 % van het salaris bedragen.

 7. Financiële bijdrage voor 2017 aan basisscholen die deelnemen aan het project Brabants Verkeersveiligheids Label

  Het college besluit:

  1. 20 basisscholen, die deelnemen aan Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
  2. De financiële bijdragen voor 2017 voor de deelnemende scholen van het project voorlopig te verlenen;
  3. De bedragen van in totaal € 35.120 ten laste te brengen van de begrotingspost Verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (productnr. 6210901, kostensoortnr. 43710).

  In de paraplunota Maatschappij wordt de veilige bereikbaarheid van de woning en voorzieningen genoemd als doelstelling. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording van inwoners, met betrekking tot het verkeersgedrag. Zogenaamde mensgerichte maatregelen (educatie en voorlichting) zijn hiervoor uitermate geschikt. Eén van de projecten in het kader van mensgerichte maatregelen is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Al diverse jaren werken veel gemeenten aan het provinciale scholenproject BVL. Momenteel nemen in de gemeente Moerdijk 20 basisscholen deel aan dit project. Dit jaar hebben de Mariaschool in Langeweg en Willem de Zwijger (Willemstad) zich ook aangemeld voor BVL. Het college heeft besloten de scholen een bijdrage van in totaal € 35.120, te geven voor de uitvoering van verkeersactiviteiten. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Moerdijk voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd.

 8. Overeenkomst Bevolkingszorg district de Markiezaten

  Het college besluit:

  In te stemmen met de Overeenkomst Bevolkingszorg de Markiezaten.

  In de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht wordt voor crisisbeheersing en rampenbestrijding samengewerkt in een districtelijk team bevolkingszorg de Markiezaten. Middels de overeenkomst bevolkings-zorg de Markiezaten wordt de huidige overeenkomst van de OvDBZ de Markiezaten geactualiseerd en worden afspraken vastgelegd.

 9. Project 170. voortgangsrapportage verzelfstandiging Havenbedrijf Moerdijk NV.

  Het college besluit:

  Kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze als voortgangsrapportage aan te bieden aan de gemeenteraad

  Conform de toezegging in het raadsvoorstel van 14 juli 2016 wordt met deze raadsinformatie-brief verslag gedaan van de afronding van de herziening van de Governance van Havenschap Moerdijk en het verloop van het verzelfstandigingsproces en de overdracht van de bedrijfsactiviteiten naar Havenbedrijf Moerdijk NV per 1 januari 2017.