Besluitenlijst B&W vergadering 17 januari 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 17 januari 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 januari 2017

  Het college besluit:

  1. De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.
 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 januari 2017

  Het college besluit:

  1. De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.
 3. Wijkgerichte preventie wijkzuster

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het door Surplus ingediende concept-projectplan wijkgerichte preventie wijkzuster gemeente Moerdijk.
  2. In de vorm van cofinanciering op de taken casefinding, mantelzorgondersteuning, inzet op gezondheidsthema's en het bijwonen van bijeenkomsten in de kernen voor burgers en netwerkpartners voor 2017 een bijdrage te verstrekken van € 80.829,--
  3. De kosten hiervan te dekken vanuit de stelpost Sociaal Domein, onderdeel vernieuwingsmiddelen Wmo 2015 door middel van de 1e bestuursrapportage 2017.

  In 2015 en 2016 heeft de Coöperatie Wijkzuster i.o. in opdracht van zorgverzekeraar CZ onder de naam segment 1 taken de zogenaamde niet toewijsbare wijkgerichte zorg uitgevoerd. De wijze waarop deze taken zijn uitgevoerd is, zoals gebleken is uit de evaluatiegesprekken met de gemeente en zorgverzekeraar CZ, naar tevredenheid verlopen.
  Vanaf 2017 vervalt de segment 1 functie, vanuit de visie dat iedere wijkverpleegkundige integraal en over domeinen heen moet kunnen werken.
  Om de opgebouwde infrastructuur te borgen is zorgverzekeraar CZ bereid om de wijkgerichte preventie in 2017 te behouden op voorwaarde dat er cofinanciering wordt gevonden bij de gemeente. Dit omdat de middelen van de zorgverzekeraar onvoldoende zijn om de huidige infrastructuur te bewaren. De gemeente Moerdijk draagt het concept van de wijkzuster een warm hart toe en wil cofinanciering inzetten daar waar de werkzaamheden van de wijkzuster liggen op de "welzijnsactiviteiten" zoals casefinding en versterken van burgernetwerken en mantelzorgondersteuning. Onder case-finding moet worden verstaan die taken waarbij de wijkzuster fysiek aanwezig is voor informatie & advies en preventie voor vragen van burgers, mantelzorgers en stakeholders. (spreekuren-telefonische bereikbaarheid, preventieve huisbezoeken etc.). In de visie van de gemeente is de wijkzuster de vertrouwde en nabije persoon voor bewoners van de gemeente Moerdijk en de eerst aangewezene voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. Daarom wil de gemeente Moerdijk In de vorm van cofinanciering op de taken casefinding, mantelzorgondersteuning, inzet op gezondheidsthema's en het bijwonen van bijeenkomsten in de kernen voor burgers en netwerkpartners voor 2017 een bijdrage verstrekken van € 80.829,--.

 4. Procesbeschrijving De6 grip op samenwerkingsverbanden.

  Het college besluit:

  De procesbeschrijving van De6 ten behoeve van de uitvoering van de nota verbonden partijen, vast te stellen.

  In De6-verband trekken de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Etten-Leur, Zundert, Rucphen en Halderberge samen op als het gaat om het proces van de kaderbrieven, zienswijzen en richtlijnen voor de Verbonden Partijen. De nota Verbonden Partijen is in juni 2015 vastgesteld. Inmiddels is dus een jaar ervaring opgedaan met het werken binnen de kaders van deze nota. De aanpak blijkt per gemeente wat te verschillen, wat tot praktische problemen leidt. Door de werkgroep 'spoor 1: grip op samenwerkingsverbanden' is daarom een procesbeschrijving opgesteld, die beoogt de afspraken over de werkwijze te borgen tussen in elk geval de De6-gemeenten. Het kwartet biedt deze procesbeschrijving ter vaststelling aan aan De6-colleges, zodat onze gemeenten dezelfde werkwijze hanteren. Na vaststelling wordt de procesbeschrijving breder verspreid.

 5. Subsidieverlening pilot "Zelf subsidie verdelen Langeweg 2017-2018"

  Het college besluit:

  1. De verenigingen in Langeweg in het kader van de pilot "Zelf subsidie verdelen" voor de periode 2017 en 2018 jaarlijks een subsidie te verlenen van € 25.634,-;
  2. De begroting, waarin de verenigingen uit Langeweg hebben opgenomen hoe deze middelen te verdelen, vast te stellen;
  3. Het bedrag van € 25.634,- te dekken vanuit het product 6002200/44251 (€1.519,-), 6511100/44251 (€ 268), 6530301/44251 (€1.365,-), 6540000/44251 (€ 7.115,-), 6560700/44251 ( € 1.838,-),     6670300/44251 (€ 6.851,-), 6670200/44251 (€ 6.300,-), 6714100/44251 (€ 378,-).

  Begin 2016 is de eerste aanzet gedaan om met de kern Langeweg een pilot te starten "Zelf subsidie verdelen". De verenigingen uit Langeweg mogen zelf bepalen hoe zij het jaarlijks beschikbare budget van € 24.412,- voor 2017 en 2018 onderling verdelen. Als de verenigingen er samen uit komen en een gezamenlijke begroting kunnen indienen staat daar als waardering een plus van 5% boven op het beschikbare budget tegenover.
  De verenigingen uit Langeweg hebben niet stil gezeten. Samen hebben zij een plan en een begroting gemaakt en deze als subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente. De verenigingen hebben onderling besloten om de plus van 5% opzij te zetten als bijdrage voor het in ere herstellen van de kerkklok in Langeweg. Op basis van deze aanvraag heeft het college besloten de aanvraag toe te kennen. De bedragen uit de begroting worden naar de afzonderlijke verenigingen overgemaakt. Op verzoek van de verenigingen wordt de plus van 5% overgemaakt op de rekening van de Wijkvereniging.
  In 2017 wordt de pilot geëvalueerd samen met de verenigingen uit Langeweg. Mocht de pilot succesvol zijn dan kunnen de andere kernen ook van de gelegenheid gebruik maken en zich in 2018 voorbereiden voor de aanvraag voor 2019/2020.

 6. Collegevergadering tijdens carnaval

  Het college besluit:

  1. Niet te vergaderen op 28 februari 2017.