Besluitenlijst B&W vergadering 24 januari 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 24 januari 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 januari 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Versoepeling welstandscriteria

  Het college besluit:
  1. De volgende welstandsgebiedscriteria vast te stellen en per 1 maart 2017 in werking te laten treden:
            a) Welstandgebiedscriteria Buitengebied 2017; d.d. december 2016
            b) Welstandsgebiedscriteria Grote bedrijventerreinen 2017; d.d. december 2016
            c) Welstandsgebiedscriteria Achtererven woonbestemmingen 2017; d.d. december 2016
  2. De raad hierover te informeren middels een Raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk wil voor gebieden die relatief weinig kwetsbaar zijn waar het om welstand gaat de regelgeving verminderen door de welstandscriteria aanzienlijk te versoepelen. Voor een deel van een aantal  bedrijventerreinen, het buitengebied en kleine verbouwingen aan de achterzijde van woningen gelden dan onder beperkte voorwaarden geen welstandseisen meer. De gemeente acht gebruikers en eigenaren zelf in staat om in deze gebieden voldoende ruimtelijke kwaliteit te waarborgen wanneer het om welstand gaat.
  Wel blijft voor de genoemde gebieden de excessenregeling van kracht om uitwassen tegen te gaan. Ook voor bebouwing met een monumentale status blijven de oorspronkelijke welstandscriteria van toepassing.

 3. Vaststellen startnotitie 'onderzoek alternatief vervoer haven- en industrieterrein Moerdijk'

  Het college besluit:
  1. De startnotitie 'onderzoek alternatief vervoer haven- en industrieterrein Moerdijk' vast te stellen
  2. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de startnotitie.

  Het haven- en industrieterrein Moerdijk is op dit moment alleen bereikbaar met de personenauto en (brom)fiets. Voor personen zonder auto en diegene die verder van het terrein af wonen, is het vrijwel onmogelijk om te werken of stage te lopen bij één van de bedrijven op het haven- en industrieterrein. Gemeente Moerdijk wil met het aanbieden van alternatieve vervoersmogelijkheden voor zowel potentiële werknemers als bedrijven de kansen vergroten om vraag en aanbod in arbeid te matchen. In het verleden zijn al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de behoefte aan alternatieve vervoersmogelijkheden bij bedrijven op het haven- en industrieterrein en welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Destijds bleek de interesse en behoefte vanuit het bedrijfsleven niet groot genoeg om hier een concreet plan voor een oplossing van te maken. Verder werd duidelijk dat regulier openbaar vervoer geen geschikte oplossing is voor dit terrein. Enkele belemmeringen hierin zijn: groot spreidingsgebied bedrijven, groot herkomstgebied werknemers, overwerk, ploegendiensten en verschillende werktijden bij bedrijven. Het laatste concrete onderzoek naar dit onderwerp heeft in 2011 plaatsgevonden. Nu de economie aantrekt is het tijd om de behoefte opnieuw te meten. Daarnaast zijn er wellicht nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om het probleem op te lossen.

 4. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

  Het college besluit:
  Voor te stellen aan de Raad om de 'Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Moerdijk' vast te stellen.

  De VNG heeft een geactualiseerde modelverordening rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden gepubliceerd. In de verordening zijn alleen bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie voor wethouders, raadsleden en leden van de gemeentelijke commissies voor zover die niet dwingend geregeld zijn in hogere wet- en regelgeving. Bij de laatste harmoniseringsoperatie betreffende de rechtspositiebesluiten voor decentrale politieke ambtsdragers is er wederom een aantal bepalingen imperatief in hogere wet- en regelgeving vastgelegd. Dit betekent dat er voor gemeenten minder ruimte is om lokaal zaken te regelen.

 5. Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk (VTH Programma)

  Het college besluit:
  1. Het VTH-Programma vast te stellen en de datum van inwerking treden vast te stellen op 1 februari 2017.
  2. De prioriteit met betrekking tot dagopvang voor minder redzame personen en kinderopvang op het gebied van brandveilig gebruik te verhogen naar de prioriteit hoog.
  3. De looptijd van het Handhavingsprogramma 2012-2015 te verlengen tot en met 31-01-2017.

  Het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH beleid) volgt het
  Handhavingsprogramma 2012-2015 op. In tegenstelling tot de voorgaande handhavingsprogramma's  bevat dit VTH-beleid niet alleen het beleid voor toezicht en handhaving maar ook voor vergunningverlening. Daarmee wordt vooruit gelopen op de wettelijke verplichting die naar verwachting in de loop van 2017 gaat gelden om ook voor vergunningverlening beleid vast te stellen. Het huidige handhavingsprogramma heeft een verlengde looptijd tot en met 31 december 2016. Voorgesteld wordt om het nieuwe  VTH beleid op 1 februari 2017 in werking te laten treden. Daarom is besloten de looptijd van het Handhavingsprogramma 2012-2015 te verlengen tot en met 31 januari 2017.

 6. Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2015 en 2016

  Het college besluit:
  De aanvraag van een suppletie-uitkering bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, welke verloopt via het gemeentefonds, voor de gemaakte kosten ad. € 189.649,74 exclusief btw voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog binnen de gemeente Moerdijk vast te stellen.

  De gemeente Moerdijk heeft de afgelopen 2 jaar bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Deze werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk. Via de zogeheten "bommenregeling" van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, welke verloopt via het Gemeentefonds, kunnen gemeenten een suppletie-uitkering aanvragen van 70% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 maart een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 7. Aanwijzing stembureaus voor de verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017

  Het college besluit:
  In te stemmen met de aanwijzing van de stembureaus in de gemeente Moerdijk.

  Burgemeester en wethouders stellen de stembureaus in voor de verkiezing Tweede Kamer op 15 maart 2017.

 8. Gewijzigde bestuurlijke reactie op rekenkameronderzoek Armoedebeleid

  Het college besluit:
  De Rekenkamer West-Brabant te berichten conform (gewijzigde) concept-bestuurlijke reactie.

  De Rekenkamer West-Brabant heeft in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp "Armoedebeleid". In het kader van bestuurlijk hoor en wederhoor heeft uw college in december 2016 een bestuurlijke reactie gegeven op de door de Rekenkamer uitgebrachte conceptrapportage van dit onderzoek. Naar nu blijkt staat in deze conceptrapportage bij de aanbevelingen een onjuistheid vermeld, welke door de Rekenkamer gecorrigeerd zal worden in de eindrapportage. Hoewel de strekking van de aanbevelingen door deze onjuistheid niet verandert en dus ook de reactie van het college (vrijwel) ongewijzigd kan blijven, verdient het wel aanbeveling de door uw college gegeven bestuurlijke reactie hierop aan te passen. De (gecorrigeerde) bestuurlijke reactie wordt namelijk integraal opgenomen in de eindrapportage die door de Rekenkamer aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

 9. Kreekgebouw

  Het college besluit:
  Te kiezen voor de optie tot het terugbrengen van de afbeelding in glas door de potentiele huurder Van Wensen’.

  Na het vertrek van de bibliotheek uit het Kreekgebouw in Klundert zet de gemeente in op afstoten van het gemeentelijk eigendom. Het Kreekgebouw betreft een gemeentelijk monument waarbij de sgraffito versiering in het oog springt. De kandidaat koper wenst het pand te verbouwen, waarbij er geen plaats is voor de huidige gevelafbeelding. Er ligt een negatief advies van de monumentencommissie indien de sgraffito zou worden weggehaald. Uitgaande van de intentie om het advies van de monumentencommissie te respecteren is het de vraag of er een alternatief zou zijn voor (de plaats van) de huidige beeltenis, door bijvoorbeeld een verplaatsing. Die concrete vraag kan worden voorgelegd aan de stadstafel in zijn vergadering van 13 februari a.s. Mede op basis van het advies vanuit de stadstafel zal het college een beslissing nemen over het al dan niet slopen van de beeltenis en dus de mogelijke verkoop van het pand. Raadplegen van het digitale panel kan een extra optie zijn.