Besluitenlijst B&W vergadering 31 januari 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 31 januari 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
Drs. A.E.B. Kandel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 januari 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 januari 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Het bestemmingsplan "Langenoordstraat 56" in Zevenbergen ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het GML-bestand NL.IMRO.1709 .Langenoordstraat56-BP40.

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Langenoordstraat 56 in Zevenbergen ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het GML-bestand NL.IMRO.1709.Langenoordstraat56-BP40.

  Het bestemmingsplan Centrum Zevenbergen is door de raad vastgesteld op 8 oktober 2015 en is inmiddels onherroepelijk. In dat bestemmingsplan heeft het perceel Langenoordstraat 56 de bestemming Bedrijf (tot en met categorie 2), waarbij de huidige woning is bestemd als bedrijfswoning. Het perceel is echter al geruime tijd niet meer in gebruik als bedrijf. Om die reden is destijds met de eigenaar afgesproken om in het te actualiseren bestemmingsplan Centrum Zevenbergen voor het perceel een woonbestemming op te nemen. Per abuis is die toezegging niet nagekomen. Door eigenaar is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Centrum Zevenbergen. Vanwege het tijdverlies dat zou ontstaan voor de procedure van het bestemmingsplan Centrum Zevenbergen is destijds met de eigenaar overeengekomen dat de bestemmingswijziging via een partiële herziening van het bestemmingsplan alsnog zou worden opgenomen. Van 17 november t/m 28 december 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan Langenoordstraat 56 in Zevenbergen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn bestond voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Het bestemmingsplan kan dan ook ongewijzigd worden vastgesteld.

 4. Beëindiging contract Wmo hulpmiddelen met Welzorg en het inroepen van de Wachtkamerovereenkomst met Harting Bank.

  Het college besluit:
  1. Het contract met de leverancier van Wmo-hulpmiddelen Welzorg, te ontbinden per 1-2-17;
  2. Met het oog op de continuïteit van levering van Wmo-middelen de wachtkamerovereenkomst met Harting Bank in te roepen;
  3. In de 1e bestuursrapportage 2017 de ramingen in de begroting voor Wmo-hulpmiddelen te verhogen met een bedrag van € 113.000,=;
  4. Bij het opstellen van de  Kadernota 2018 en de meerjarenbegroting 2018- 2021 rekening te houden met een verhoging van de raming van de budgetten voor Wmo-hulpmiddelen met een bedrag van € 170.000,= per jaar;
  5. Via een raadsinformatiebrief gemeenteraad informeren.

  Op het gebied van het leveren van Wmo-hulpmiddelen werken we regionaal samen. In dit kader hebben op 1 juli 2015 tien gemeenten, waaronder Moerdijk, een overeenkomst afgesloten met Welzorg Nederland. In dit contract zijn afspraken gemaakt over de klanttevredenheid, levertijden en service. De samenwerkende gemeenten zijn niet tevreden over het nakomen van deze afspraken. Er zijn veel klachten over dienstverlening, wachttijden en service. De gesprekken met Welzorg en de veranderingen die zij doorgevoerd hebben, hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Dat heeft er toe geleid dat 9 van de 10 samenwerkende gemeenten, waaronder Moerdijk, tot het standpunt zijn gekomen om het contract met Welzorg per 1 februari 2017 te ontbinden. Met het oog op de continuïteit van de zorg en het verbeteren van onze dienstverlening. kiezen deze gemeenten er voor de wachtkamerovereenkomst met Harting Bank in te roepen. Dit besluit brengt echter met zich mee dat de totale kosten stijgen.

 5. Regionale bezwaarschriftencommissie personele zaken

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met afhandeling van bezwaarschriften in personele zaken door een regionale rechtspositionele kamer met ingang van 1 februari 2017;
  2. In te stemmen met een centraal secretariaat voor de afhandeling van de bezwaarschriften in de gemeenschappelijke rechtspositionele kamer.
  3. De navolgende commissieleden voor regionale rechtspositionele bezwaarschriftencommissie als lid alsmede als voorzitter te benoemen voor de periode van 4 jaar met tweemaal een mogelijkheid tot verlenging, tevens functionerend in roulerend voorzitterschap:
       1) De heer mr. N. van der Weerden
       2) De heer mr. H. van Oosterbosch
       3) De heer mr. E. Norbart
       4) Als reservelid te benoemen: mevrouw mr. V. Verhaegen;
  4. De navolgende secretarissen ten behoeve van de afhandeling van de rechtspositionele bezwaarschriften aan te wijzen: Mevrouw mr. S. van den Heykant-Berman Mevrouw mr. M. Gommers-     Benamu
  5. De navolgende Moerdijkse commissieleden Ambtenarenkamer te ontheffen van hun taak op het moment dat de in 2016 ingediende bezwaarschriften zijn afgehandeld: De heer mr. N. van der Weerden, de heer mr. E.C.D. de Kort en de heer R.S.M. Heintjes.
  6. De vergoeding voor de leden van de Gemeenschappelijke rechtspositionele kamer per zitting te bepalen op € 200,-  voor de voorzitter en  € 175,-  voor de leden, exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer.
  7. De kosten van het secretariaat per zaak conform afspraken detachering personeel van de De6 te bepalen.

  De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Zundert en Roosendaal zullen vanaf 1 januari 2017 voor rechtspositionele zaken gezamenlijk de behandeling van bezwaar-schriften afhandelen. Hiervoor is een regionale adviescommissie voor bezwaar voor personele zaken ingesteld. Daarnaast wordt door een tweetal secretarissen een centraal secretariaat gevormd en is namens de 6 gemeenten belast om de bezwaarschriften af te handelen.

 6. Een tweede Coördinator Centrum Jeugd en Gezin aanwijzen en deze persoon mandaat te verlenen tot het uitoefenen van de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in de Jeugdwet

  Het college besluit:
  Mevrouw C.M.C. de Haan-Speelman aan te wijzen als Coördinator Jeugd en Gezin en haar mandaat te verlenen tot het uitoefenen van de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in de Jeugdwet en daaruit voortvloeiende regelgeving.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden van burgemeester en wethouders als bedoeld in de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving is reeds gemandateerd aan een tweede Coördinator Centrum Jeugd en Gezin en het Teamhoofd Zorg Gemeentewinkel. De huidige mandateringen  worden echter als onvoldoende ervaren. Bij ziekte en andere ongeplande afwezigheid is niet altijd iemand aanwezig met voldoende bevoegdheden om de continuïteit te waarborgen. Het college van B&W  besluit een tweede Coördinator Centrum Jeugd en Gezin aan te wijzen.

 7. Plustaken Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. De plustaak veiligheidshuis / ex-gedetineerden  niet onder te brengen bij het Werkplein en in eigen beheer uit te voeren;
  2. De plustaak handhaving inburgering niet onder te brengen bij het Werkplein en geen uitvoering meer te geven aan deze taak;
  3. De plustaak handhaving Wmo (vooralsnog) niet onder te brengen bij het Werkplein;
  4. De uitvoering van de plustaken van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 af te rekenen met het Werkplein Hart van West-Brabant en de kosten ad € 8.000 ten laste brengen van het product   6610105/44236.

  Sinds de start van het Werkplein worden er een aantal plustaken uitgevoerd. Afgesproken was dat in 2015 in overleg met het Werkplein Hart van West-Brabant en de samenwerkende gemeenten (Halderberge, Roosendaal, Etten-Leur, Zundert en Rucphen) zou worden besloten welke plustaken vanaf 2016 tegen betaling onder gebracht zou worden bij het Werkplein. Doordat er nog geen besluit over is genomen heeft het Werkplein de taken (deels) voortgezet. De term plustaken suggereert dat er een keuzemogelijkheid is voor gemeenten om de betreffende taken wel of niet onder te brengen bij het Werkplein. Hierin kan niet geheel uniformiteit gevonden worden binnen de 6 samenwerkende gemeenten. Er wordt in ieder geval beoogd om tijdens de looptijd van de huidige DVO de plustaken voor de betreffende gemeenten te benoemen en als bijlage op te nemen. Het betreffen de volgende plustaken: t gaat hier onder andere over het veiligheidshuis / nazorg ex-gedetineerden, handhaving inburgering en gemeentelijke kredietbank. De Plustaken die het Werkplein voor de gemeente Moerdijk uitvoerden in 2015 en 2016 betroffen de plustaken Veiligheidshuis/ex-gedetineerden en handhaving inburgering. Beide plustaken worden vanaf 2017 niet meer door het Werkplein uitgevoerd. De uitgevoerde plustaken die het Werkplein in 2015 en 2016 uitvoerden rekenen wij met hen af.

 8. Concept Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking

  Besluit d.d. 10-01-2017 vanaf heden openbaar
   Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijgaand concept Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking;
  2. In te stemmen met het gevraagde werkbudget van € 26.618 voor de periode van 2 jaar;
  3. Het Concept Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking te laten agenderen ter bespreking op de vergadering van de Commissie Sociale Infrastructuur op woensdag 25 januari 2017 dit middels bijgevoegd voorstel ter bespreking;

  Het college heeft kennisgenomen van het concept herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking. In september 2015 hebben de colleges van de negen WVS-gemeenten ingestemd met het rapport herstructurering WVS-groep 'Werk in uitvoering'. Vervolgens is begin 2016 de agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking vastgesteld. Het concept herstructureringsplan is de eerste vervolgstap in deze agenda. Het plan is een nadere uitwerking van het visiedocument 'Werk in uitvoering'