Besluitenlijst B&W vergadering 07 februari 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 07 februari 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
B.G.M. Cornel loco-gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 januari 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 januari 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Inbraakpreventieve beveiliging van minimaal 250 huurwoningen

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de memo "Project Veilig Wonen";
  2. Kennis te nemen van de ontvangen rijksbijdrage van € 75.000,- voor het beter laten beveiligen van huurwoningen binnen de gemeente Moerdijk.
  3. In te stemmen met de voorgestelde actie tot verhoging van het percentage huurwoningen dat voldoet aan het Keurmerk Veilig Wonen, waarvoor wordt overgegaan tot:
            a.  Het aangaan van een overeenkomst met woningcorporatie Woonkwartier, op basis waarvan zij het bedrag van €75.000,- verdubbelen en Inbraakproof opdracht geven om minimaal 250    
                 huurwoningen beter te beveiligen.
            b.  Het monitoren van de voortgang van dit project, alsmede het periodiek informeren van het ministerie van Veiligheid & Justitie hierover.

  De gemeente Moerdijk gaat een overeenkomst aan met wooncorporatie "Woonkwartier", welke op basis hiervan opdracht geeft aan beveiligingsbedrijf "Inbraakproof"  om in 2017 250 huurwoningen te beveiligen, conform de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
  Er loopt al een actie waar de gemeente alle woningeigenaren aanschrijft en de gelegenheid biedt om de woning  (gratis) te laten inspecteren en zich te laten adviseren over inbraakveiligheid. Betreffende inspectie en advisering wordt uitgevoerd door Inbraakproof! Woningeigenaren in de kernen Fijnaart, Heijningen, Zevenbergschen Hoek, Zevenbergen en Willemstad hebben inmiddels dit aanbod ontvangen, waarvan ca. 650 woningeigenaren gebruik hebben gemaakt. In 2017 volgen de overige kernen. Ook ten aanzien van de betere beveiliging van huurwoningen (in navolging van collegebesluit d.d. 28 juli 2015, onder besluitpunt 2c) is gezocht naar mogelijkheden. Het beter beveiligen van huurwoningen was al onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Nu is er de mogelijkheid geboden door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) om ook met een plan van aanpak te komen voor huurwoningen en voor cofinanciering in aanmerking te komen.
  Op basis van deze aanvraag hebben we van het ministerie van Veiligheid en Justitie € 75.000,- ontvangen om tot betere beveiliging van huurwoningen te komen. Woningcorporatie "Woonkwartier" verdubbeld dit bedrag om tot het aantal van 250 woningen te komen.
  De gemeente ziet toe op de opdracht en uitvoering en zal verantwoording afleggen aan het ministerie.

 4. Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering

  Het college besluit:
  De Procedureregeling functiebeschrijving en waardering gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Besloten is HR21 in gebruik te nemen. HR21 is in opdracht van de VNG ontwikkeld en is het functiewaarderingssysteem voor gemeenten en andere organisatie in de gemeentelijke sector. De procedureregeling beschrijft hoe op lokaal niveau

  • functiebeschrijvingen worden vastgesteld;
  • waarderingen tot stand komen;
  • de conversietabel wordt vastgesteld;
  • het indelingsadvies en -besluit wordt voorbereid;
  • het bezwaar en beroep is geregeld.
 5. Archeologisch veldonderzoek Bult van Pars

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven van RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. en het op basis daarvan door de regioarcheoloog gegeven
      selectieadvies;
  2. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en het selectieadvies nadere besluitvorming voorbereiden over de toekomstige invulling van het gemeentelijk eigendom;
  3. De heemkundekring, stadstafel en KOK betrekken als klankbordgroep ten behoeve van de onder 2 bedoelde besluitvorming over de toekomstige invulling van de Bult van Pars.
  4. Raad te informeren door middel van een RIB.

  Na beëindiging van de overeenkomst met Zeeman Vastgoed wordt de toekomstige invulling van de  Bult van Pars betrokken bij project 171 Centrumontwikkeling Klundert.
  In verband met de eerder beoogde ontwikkeling door Zeeman Vastgoed was bij de gemeente behoudens een asbest- en olieverontreiniging niet bekend wat er aan archeologische waarde in de Bult van Pars aanwezig is. In opdracht van het college is door het bureau RAAP in samenspraak met de regioarcheoloog veldonderzoek gedaan door middel van proefsleuven. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gerapporteerd.  Op basis van de onderzoeksresultaten en de daarbij gegeven aanbevelingen zal - na raadpleging van de inwoners van Klundert - in het eerste halfjaar van 2017 nadere besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van deze locatie in Klundert.

 6. Project 161. Eindevaluatie herstructurering Lagewipstraat / Langenoordstraat.

  Het college besluit:
  1. De eindevaluatie van project nr. 161 Langenoordstraat / Lage Wipstraat vast te stellen
  2. Project 161 Langenoordstraat / Lage Wipstraat af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  Het herstructureringsproject van Woonkwartier (voorheen Brabantse Waard), gericht op planologisch mogelijk maken en realisatie van 35 woningen naast de 7 woningen binnen de bestaande bestemming, kan worden afgesloten. Herstructurering diende ter vervanging van 36 oudere woningen en een loods. Naast het woningbouwprogramma voor Woonkwartier is de infrastructuur in samenspraak met de afdeling RBOR opnieuw ingericht; daarbij werd ook gebruik gemaakt van bestaande gemeentelijke beheersbudgetten.