Besluitenlijst B&W vergadering 14 februari 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 14 februari 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
B.G.M. Cornel loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 7 februari 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 7 februari 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Intrekkingsbesluit commissielid en benoemingsbesluit nieuw commissielid voor de welstandscommissie te laten nemen door de gemeenteraad

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  De heer M. Onrust te benoemen als commissielid van de welstandscommissie tot en met 31 maart 2018.

  Door het overlijden van de heer W. van Gool, dient zijn benoeming in de welstandscommissie te worden ingetrokken. In de hierdoor ontstane vacature wordt voorzien door benoeming van de heer M. Onrust als commissielid van de welstandscommissie tot en met maart 2018.

 4. Handboek vervanging, vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties Zaaksysteem.nl

  Het college besluit:
  Het 'Handboek vervanging, vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties Zaaksysteem.nl' vast te stellen

  De gemeente Moerdijk werkt graag digitaal om zo de dienstverlening aan de burger zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. Dat gebeurt sinds december 2016 met een nieuwe ondersteunende applicatie: Zaaksyteem.nl als opvolger van de applicatie Verseon. Hoe de brieven van burgers en anderen gedigitaliseerd worden om voortaan als brondocument voor archivering te kunnen dienen is vastgelegd in een handboek met procedures en toetsen, zodat we er zeker van zijn dat dit zorgvuldig gebeurt. Het handboek en vervangingsbesluit dat in 2014 is vastgesteld voor de digitale archiefstukken in de applicatie Verseon blijft ook van kracht.

 5. 177-I Zevenbergen Noord - vaststellen gebiedsvisie

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen de gebiedsvisie Zevenbergen Noord vast te stellen.

  De eerste stap tot een herontwikkeling van het gebied Zevenbergen Noord is het vormen van een integrale visie op dit gebied. Deze gebiedsvisie Zevenbergen Noord heeft in 2016, onder leiding van professor Riek Bakker, vorm gekregen tijdens een intensief participatietraject met inwoners en ondernemers.
  De gebiedsvisie heeft een horizon van ongeveer 30 jaar en bevat de ontwikkelingsrichting voor Zevenbergen Noord. Dit is beschreven aan de hand van de thema's bereikbaarheid, economie, woonmilieus en groen/recreatie. In de visie is ook op hoofdlijnen de ontwikkelstrategie en fasering vastgelegd. Tevens is het advies vanuit de participatiegroep opgenomen en wordt een doorkijk gegeven voor een mogelijke invulling van de locatie van het Ketelhuis en de directe omgeving.
  De visie is nu gereed voor vaststelling door de gemeenteraad. De vervolgstap, na vaststelling, is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt voor de zomer van 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Tevens wordt gewerkt aan een communicatieplan

 6. Regeling Melden vermoeden misstand

  Het college besluit:
  De Regeling Melden vermoeden misstand gemeente Moerdijk vast te stellen

  Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de regeling Melding vermoeden misstand van 2015 aanpassing behoeft. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  - Vanuit uniformiteit is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de WHvk
  - Nieuw is een extern meldpunt, gevormd door de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders (HvK)
  - De gemeentesecretaris is uitvoerend procesverantwoordelijke
  - Bescherming tegen benadeling is uitgebreider beschreven dan voorheen om de drempel voor het melden van misstanden te verlagen.

 7. Omgevingsvergunning voor het legaliseren van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten aan de Molenstraat 34 in Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  Medewerking te verlenen voor het legaliseren van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten aan de Molenstraat 34 in Standdaarbuiten

  Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het legaliseren van de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten aan de Molenstraat 34 in Standdaarbuiten. Dit naar aanleiding van het collegebesluit van 25 april 2016 waarbij besloten is om in principe medewerking te verlenen aan de legalisering van de bedrijfsactiviteiten, mits door middel van een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat de voorgestelde uitbreiding inderdaad op alle wettelijke aspecten ruimtelijk acceptabel is.
  De aanvraag betreft het ingebruik nemen van een stuk agrarisch bestemde grond ten behoeve van de bedrijfsvoering van de handelsonderneming Ossenblok. Om dit te kunnen verwezenlijken is deze grond voorzien van verharding. Daarnaast zijn er keerwanden en hekwerken geplaatst.  Door middel van de ingediende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde herindeling van de illegale uitbreiding inderdaad op alle wettelijke aspecten ruimtelijk acceptabel is. Door medewerking te verlenen aan deze aanvraag aan de Molenstraat 34 in Standdaarbuiten kan een illegale situatie vergund gaan worden.

 8. Nieuwe Wet natuurbescherming

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de Raadsinformatiebrief.
  2. De raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan te bieden.

  Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet samengevoegd. Met de inwerkingtreding wordt het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond. Daarmee hebben de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, waarbij ook bevoegdheden van het Rijk naar de provincies zijn overgedragen. Uiteindelijk zal de nieuwe Wet natuurbescherming worden opgenomen in de Omgevingswet.
  Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. De gemeente blijft net als voorheen het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

 9. Nazorg na detentie

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het streven naar eenduidige regelgeving over nazorg na detentie in West-Brabant (werkgebied van het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten en het Veiligheidshuis Baronie Breda).
  2. In te stemmen met het toepassen van bovenwettelijk beleid om tijdens het verblijf in detentie tussen minimaal twee en maximaal zes maanden de vaste lasten door te betalen.
  3. Een versnelde aanvraagprocedure voor bijstand in te richten voor ex-gedetineerden na ontslag uit de penitentiaire inrichting.
  4. Het verstrekken van een voorschot van maximaal € 100,- na ontslag uit de penitentiaire inrichting.
  5. Deze extra ondersteuning op de leefgebieden onderdak en werk/inkomen gepaard te laten gaan met ondersteuning op het gebied van zorg en schulden.
  6. Op basis van individuele omstandigheden de doorbetaling van vaste lasten tijdens detentie toe te passen en het Werkplein Hart van West-Brabant te verzoeken dit uit te voeren.
  7. De doorbetaling vaste lasten via de bijzondere bijstand met de besluitvorming wijziging beleidsregel bijzondere bijstand uitvoeren.

  Het college heeft besloten om extra ondersteuning te bieden aan inwoners na terugkeer uit detentie. Zo moet worden voorkomen dat iemand zijn woning verlies tijdens kortdurende detentie en moet na terugkeer uit detentie sneller een normaal leven opgepakt kunnen worden. Hiermee wordt de kans op recidive kleiner en hogere maatschappelijke kosten voorkomen.

 10. Technische aanpassingen CAR/UWO

  Het college besluit:
  Om de door het LOGA aangekondigde technische wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 23 januari 2017 (ECWGO/U201700032) "Nagekomen aanpassingen CAR/UWO als gevolg van IKB" per 1 januari 2017, op te nemen in de arbeidsvoorwaarden-regeling gemeente Moerdijk.

  De technische wijzingen in de CAR-UWO zijn noodzakelijk omdat de zelfstandige arbeidsvoorwaarden inzake de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en 14,4 verlofuren (voor medewerkers met een volledig dienstverband) zijn 'verplaatst'. Zij vormen nu tezamen het IKB in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk is uitgesloten voor bijzondere groepen medewerkers zoals bijvoorbeeld vakantiekrachten, BBL-ers. Om financiële terugval voor deze groepen te voorkomen,  wordt thans in artikel 1:2:1 lid 5 CAR-UWO geregeld dat bij een volledig dienstverband voor hen recht bestaat op een vakantietoelage van 8% van het salaris,1,5% (voormalige levensloopbijdrage) van het salaris; 0,8% van het salaris (compensatie voor het reduceren van het basisverlof van 158,4 naar 144 uur).

 11. Mantelzorgwaardering 2017

  Het college besluit:
  Aan Surplus Welzijn een bedrag beschikbaar te stellen van € 105.759,-- ter uitvoering van de mantelzorgwaardering in 2017 in de vorm van het organiseren van maandactiviteiten, een week van de mantelzorg, een verwenmarkt en het verstrekken van zgn. waarderingsmenu's

  In de nieuwe Verordening Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Moerdijk is in artikel 16 bepaald dat het in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verplicht gestelde jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten bestaat uit een waarderings-menu voor mantelzorgers en het aanbieden van de week van de mantelzorg met diverse ontspannende activiteiten voor mantelzorgers.
  Ter uitwerking hiervan heeft Surplus in overleg met de gemeente opnieuw een plan uitgewerkt dat voorziet in de organisatie van een maandelijkse activiteit, een week van de mantelzorg, een verwenmarkt en het verstrekken van waarderingsmenu's.
  In 2015 en 2016 zijn deze projecten ook uitgevoerd en waren beide jaren succesvol. Dat blijkt wel uit de hoge waardering die de deelnemende mantelzorgers aan de verschillende activiteiten hebben toegekend. (240 deelnemers met een gemiddelde waardering van 8,9)
  Daarom is besloten de gemeentelijke waardering voor de mantelzorgers ook in 2017 op dezelfde manier te laten blijken.

 12. Project 121. Financiële afwikkeling deelgebied III Centrumontwikkeling Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de vergoeding van aankoop- en sloopkosten van het voormalige kruisgebouw Timberwolfstraat 3a en 3b
  2. de Raad voor te stellen de projectexploitatie voor deelgebied III vast te stellen conform de daaraan ten grondslag gelegde uitgangspunten

  Na de realisatie van de brede school en m.f.a. in Standdaarbuiten (deelgebied I) is gestart met de herontwikkeling in de vorm van woningbouw op de voormalige schoollocatie aan de St. Janstraat (deelgebied II).
  Resteert nog de afwikkeling in ruimtelijk en financieel opzicht van deelgebied III: het gebied tussen Timberwolfstaat - Antoniusstraat - evenemententerrein en Dr. Poelsstraat.

 13. Concept herziene begroting 2017 Werkvoorzieningschap West-Noord Brabant (WVS-groep)

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de concept herziene begroting 2017 van de WVS-groep;
  2. In de begroting 2017 van de gemeente Moerdijk middels een begrotingswijziging de gemeentelijke bijdrage te verhogen met € 132.345 van € 122.438 naar € 254.783, op basis van de herziene begroting 2017 van WVS-groep;
  3. Als een zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van de WVS-groep het volgende naar voren te brengen:
  a) Concrete maatregelen te nemen om de tekorten in het meerjarenperspectief 2017-2020 te beperken zodat extra bijdragen door de deelnemende gemeenten worden beperkt;
  b) (Een deel van) de algemene reserve omvormen tot een bestemmingsreserve voor efficiencymaatregelen voortkomend uit het herstructureringsplan, zodat het exploitatietekort van de WVS kan worden verlaagd;
  c) Gevraagd wordt om maximaal in te zetten op arbeidsontwikkeling van de doelgroep Participatiewet (inclusief oud SW), dit door passende leerwerktrajecten te ontwikkelen bij voorkeur op basis van behoeften van reguliere werkgevers;
  d) De eerdergenoemde leerwerktrajecten dienen bij voorkeur te worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met private partners waardoor het afstoten en/of privatiseren van bedrijfsactiviteiten tot de mogelijkheden behoort;
  e) Alles in het werk te stellen om medewerkers met een SW-dienstverband te detacheren en van alle (reeds) gedetacheerde medewerkers de inleenvergoeding te gaan bepalen met  een objectieve loonwaardemeting om zo marktconforme tarieven te hanteren;
  f) Risico's uit de risicoparagraaf te kwantificeren naar waarschijnlijkheid en grootte van impact en hierbij passende beheersmaatregelen op te stellen.
  4. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de herziene begroting 2017 op 10 april in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken.


  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzie-ningschap West-Noord Brabant (WVS-groep). De begroting 2017 van WVS-groep is op 11 juli 2016 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Inmiddels is er sprake van twee forse financiële tegenvallers als gevolg van rijksbeleid. De ene tegenvaller heeft betrekking op een veel hogere bezuiniging op de rijksbijdrage Wsw dan vooraf was voorzien en de andere tegenvaller heeft betrekking op een wijziging van de zogenaamde regeling 'Lage Inkomensvoordeel' (LIV). De totale tegenvallers voor het jaar 2017 bedragen bijna € 2,5 miljoen. Dit heeft de consequentie dat de reeds vastgestelde begroting dient te worden herzien. Het Dagelijks Bestuur van WVS-groep heeft een concept herziene begroting 2017 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Voordat de herziene begroting op 10 april a.s. in het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld wordt de zienswijze hierop van de gemeenteraad gevraagd. Het Dagelijks Bestuur verwacht voor 2017 nu een verlies van € 3.671.000 (inclusief de vaste gemeentelijke bijdrage).  In de eerder vastgestelde begroting 2017 was dit een verlies van € 1.185.000. 

 14. Beslissing op bezwaar Maltha Groep BV

  Het college besluit:
  1. het bezwaarschrift deels gegrond te verklaren;
  2. de opgelegde last onder dwangsom te herroepen en in te trekken;
  3. een vergoeding van proceskosten toe te kennen van € 990,-- aan bezwaarmaker..

  Op 25 februari 2016 is aan Maltha Groep BV door de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant een dwangsombeschikking opgelegd vanwege geconstateerde overtredingen. Er was sprake van stofoverlast voor de omgeving. Inmiddels zijn door het bedrijf afdoende maatregelen getroffen. De dwangsombeschikking wordt ingetrokken.

 15. Voorbereiding van de raadsbijeenkomst 23 februari 2017 over doorontwikkeling RWB t.b.v. AB vergadering RWB op 23 maart 2017

  Het college besluit:
  Om tot een inhoudelijk afgestemde en doelmatige inbreng tijdens de AB vergadering van 23 maart te komen, wordt het college gevraagd om zich over het volgende uit te spreken:
  1. Welke inhoudelijke vraagpunten wil het college op 23 februari tijdens de informatieve / beeldvormende avond met de gemeenteraad bespreken? Te denken valt aan:
  a. Governance: hoe denken college en raad over de samenstelling van het DB van de RWB?
  b. Governance: hoe denken college en raad over de samenstelling van het AB van de RWB? (overigens wordt dit onderdeel door de RWB nog juridisch getoetst - zie hierboven)
  c. Focus: Kunnen college en raad zich vinden in de voorgestelde primaire focus van de RWB? De focus ligt in het voorstel op economisch-ruimtelijke structuurversterking met als pijlers:
  • Economische zaken
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Mobiliteit
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  d. Collectieve taken: hoe denken college en raad over de aanpassing betreffende het opnemen van collectieve taken? De benodigde meerderheid is nu tenminste  2/3 van de gemeenten die tenminste 2/3 van de inwoners vertegenwoordigen.
  e. Collectieve taken: hoe denken college en raad over de besluitvorming eens per vier jaar in de colleges aan het begin van elke collegeperiode?
  f. Facultatieve taken: kunnen college en raad zich vinden in de voorgestelde wijze om met facultatieve taken om te gaan? Het voorstel luidt dat taken bij aanvang of tijdens een collegeperiode bij de RWB kunnen worden ondergebracht waarbij de kosten voor deelnemende gemeenten zijn.  Er wordt nog nagedacht over hoe te voorkomen dat dit ten koste gaat van de herkenbaarheid van de  RWB.
  g. Financiering: kunnen college en raad zich vinden in de inzet van het O&O fonds voor uitsluitend economisch-ruimtelijke activiteiten?
  2. Financiering: wil het college in dit stadium met de gemeenteraad van gedachten wisselen over de financiering van de RWB? Op dit moment komt de gemeentelijke bijdrage aan de RWB vanuit verschillende gemeentelijke 'potjes'. Is hierin een verschuiving nodig en/of wenselijk?
  3. Is er vanuit het college behoefte aan het voorstellen van amendementen op de voorstellen over de doorontwikkeling van de RWB? Zo ja, op welke onderdelen?
  4. Is er behoefte om breder in te gaan op met name de verhouding tot REWIN / triple helix gedachte?
  5. Overige onderwerpen: ……..

  Portefeuillehouder en/of college worden gevraagd zich uit te spreken over het volgende:
  6. Welke informatie wil het college op voorhand aan de gemeenteraad verstrekken? Voorstel:
  a. Aanbiedingsbrief 'Voorstellen doorontwikkeling RWB' (van DB aan colleges)
  b. Voorstel 'doorontwikkeling regio West-Brabant' (voorstel van DB aan AB)
  c. Notitie 'Samen sterk voor werk in West-Brabant'
  d. Raadsinformatiebrief van college aan raad over de bespreekpunten tijdens de bijeenkomst met de gemeenteraad op 23 februari. Deze brief kan donderdag 16 februari worden opgesteld.
  7. Wil het college de bijeenkomst ondersteunen:
  e. met de presentatie zoals deze tijdens de netwerkbijeenkomst is vertoond (incl. de wijzigingen na de netwerkbijeenkomst; zie <http://www.west-brabant.eu/media/ppp_netwerkbijeenkomst_nav_7_feb.pdf>).
  f. De RWB heeft aangeboden bij raadsbijeenkomsten aanwezig te zijn. Is hier behoefte aan? (Zo niet, dan heeft de presentatie een beperkte toegevoegde waarde).

  7 februari was de netwerkbijeenkomst waarin de gezamenlijke colleges hebben gesproken over het conceptvoorstel over de doorontwikkeling RWB. Aansluitend heeft het DB van de RWB het voorstellen definitief gemaakt en de notitie 'Samen sterk voor werk in West-Brabant' conform aangepast. Het definitieve voorstel, de bijbehorende notitie en de aanbiedingsbrief zijn afgelopen vrijdag (10 februari) verspreid. Op 23 februari vindt de bijeenkomst met de gemeenteraad plaats waarin de reactie van het college tijdens het AB RWB van 23 maart 2017 wordt voorbereid. In dit voorstel wordt het college gevraagd zich uit te spreken over de voorgestelde opzet van deze bijeenkomst.

 16. Procedure omgevingsvergunning voor het bouwen van de windturbines op basis van het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk

  Het college besluit:
  Mee te werken aan de verlening van een omgevingsvergunning bouwen gebaseerd op een vergunning op hoofdlijnen.

  Voor de bouw van windturbines is een omgevingsvergunning nodig. Meestal vraagt een ontwikkelaar die vergunning aan voordat hij een keuze heeft gemaakt voor een specifiek type windturbine. Het is namelijk onverstandig om al in een heel vroeg stadium het type en de afmetingen vast te leggen. Er zijn steeds nieuwe technische ontwikkelingen en er komen telkens nieuwe windturbines op de markt. Bovendien krijgt een ontwikkelaar alleen goede aanbiedingen van molenleveranciers als het project in een verder gevorderd stadium is. Meestal betekent dit dat de omgevingsvergunning en financiering van het project rond zijn voordat de aanbesteding plaatsvindt.
  Deze praktijk vraagt om een flexibele manier van vergunnen om niet voor elk te bedenken type windmolen een vergunning aan te vragen met de kans dat het uiteindelijk toch nog weer een ander type wordt. Ten behoeve van het Windpark Industrieterrein Moerdijk wordt dan ook uitgegaan van een omgevingsvergunning voor het bouwen die gebaseerd is op een vergunning op hoofdlijnen. Daarmee vraagt de ontwikkelaar (in dit geval Nuon) een vergunning aan voor een bepaalde bandbreedte ten aanzien van de afmetingen van de windturbines. Daarbij wordt inzicht gegeven in de maximale verstoring die kan plaatsvinden binnen de opgegeven bandbreedte. Op deze wijze ontstaat voor omwonenden en andere belanghebbenden voldoende inzicht in de type windturbines die mogelijk zijn, terwijl tegelijk inzichtelijk is gemaakt wat de maximale overlast kan zijn. Voor enkele onderdelen wordt later separaat een vergunning aangevraagd. Wel dienen de detailuitwerking van de windmolen  en de fundering na verlening van deze vergunning, maar toch voor de bouw van de windmolens, worden ingediend. Hierover kan in dit stadium nog geen duidelijkheid gegeven worden. Voor welstand zal een extra overleg moeten worden ingepland om tijdig het welstandsadvies te kunnen ontvangen. Overigens zal de bandbreedte die gehanteerd wordt voor de windturbines altijd dienen te passen binnen het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is al duidelijkheid gegeven over de locatie waar de windturbines komen en over de maximale as- en tiphoogte. Hiervan wordt met de vergunningaanvraag niet afgeweken.