Besluitenlijst B&W vergadering 21 februari 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 21 februari 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
B.G.M. Cornel loco-gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 14 februari 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 14 februari 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Subsidie aan Sportfondsen Welzijn Moerdijk in 2017 en vaststelling subsidie 2015

  Het college besluit:
  1. De subsidiebijdrage voor de buursportcoaches in 2015 vast te stellen op € 150.000.
  2. Het restantbedrag uit 2015, te weten € 101.650 wordt op de volgende wijze ingezet:
             a. € 50.000 wordt  teruggevorderd en bestemd voor het ontwikkelen van een website met activiteitenaanbod voor alle inwoners van gemeente Moerdijk;
             b. € 51.650 mag door Sportplaza worden besteed aan activiteiten en de inzet van extra personeel.
  3. Aan Sportfondsen Welzijn Moerdijk voor 2017 een subsidie van € 200.000 (4.3 fte) te verstrekken voor de buurtsportcoaches die werkzaam zijn bij MoerdijkFit.
  4. De jaarlijkse subsidie voor de buurtsportcoaches ten laste te brengen van productnummer 6530303/43520 (sport en bewegen in de buurt).
  5. Af te wijken van de Algemene Subsidieverordening artikel 8, lid 2 en artikel 17, lid 1 door de sub¬sidie over 2015 later vast te stellen dan 13 weken na de aanvraag tot vaststelling van de subsi¬die.
  6. In 2017 nadere afspraken te maken met Sportfondsen Welzijn Moerdijk over de verantwoording van activiteiten en financiën in de Kristal en van de buurtsportcoaches.

  Sinds 2013 neemt Gemeente Moerdijk deel aan het programma Sport en Bewegen in de buurt. Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage vanuit het Rijk. Het doel van het programma is om zoveel  mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. Daarom heeft Sportfondsen vanaf 2013 een subsidie gekregen om het werkgeverschap voor de buurtsportcoaches te verzorgen. Deze buurtsportcoaches werken onder de naam van MoerdijkFit. Het college heeft in september 2016 besloten door te willen gaan met de buurtsportcoaches onder de vlag van MoerdijkFit. Daarom is nu besloten dat Sportfondsen Welzijn Moerdijk hiervoor in 2017 een voorlopige subsidie van € 200.000 ontvangt. In 2015 heeft Sportfondsen Welzijn Moerdijk hiervoor ook subsidie ontvangen. Uit de verantwoording over 2015 blijkt dat het bedrag niet volledig is besteed. Van de restantbijdrage wordt een deel teruggevorderd en een deel beschikbaar gesteld voor activiteiten  en personeelslasten van de buurtsportcoaches.

 4. Beslissing op Wob-verzoek Van Traa advocaten.

  Het college besluit:
  Het verzoek om documenten op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) van Van Traa advocaten, af te wijzen en het verzoek door te sturen naar de Veiligheidsregio.

  Van Traa advocaten heeft namens ISK Biosciences Europe S.A., Wärtsilä Services Switzerland AAG, MSIG Insurance Europe AG, Amlin Insurance SE, HDI-Gerling Verzekeringen N.V. en Zürich Versicherungsgesellschaft, verzocht om documenten op grond van de Wob. Deze documenten hebben betrekking op handhaving en toezicht bij Chemie-Pack. Aangezien de documenten waarom gevraagd wordt niet onder ons berusten, wordt geadviseerd het verzoek af te wijzen. Artikel 4 van de Wob verplicht een bestuursorgaan een verzoek door te sturen indien vermoed wordt dat de gevraagde documenten bij een ander bestuursorgaan in bezit kunnen zijn. Om deze reden wordt het verzoek doorgestuurd naar de Veiligheidsregio.

 5. Beleidsuitgangspunten gezamenlijke invulling van social return on investment binnen de D6-gemeenten

  Het college besluit:
  In te stemmen met voorgestelde inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten om te komen tot een gezamenlijke invulling van social return on investment binnen het inkoopbeleid van de D6-gemeenten.

  Conform het huidige gemeentelijk inkoopbeleid vindt inkoop op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. Met het oog op dit streven wordt daar waar mogelijk social return on investment (SROI)  opgenomen bij inkoop- en aanbestedingen. Het Werkplein Hart van West-Brabant kan ondersteuning bieden bij de afspraken rondom SROI met de opdrachtnemers van  de gemeente Moerdijk. Zo doet het Werkplein dit ook voor de andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling, zij het dat iedere gemeente een eigen afwijkend SROI-beleid, onderdeel van het inkoopbeleid, kent. Met de verwerking in het beleid van de nu voorgestelde inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten voor SROI wordt de uitvoering voor  het Werkplein Hart van Brabant efficiënter omdat de regels van de in de samenwerking deelnemende gemeenten gelijk worden.

 6. Interbestuurlijk Toezicht 2016

  Het college besluit:
  De raadsinformatiebrief met de resultaten van het Interbestuurlijk Toezicht 2016 aan de gemeenteraad toe te sturen.

  De provincie oefent op zes verschillende gebieden toezicht uit op Brabantse gemeenten. In het beleidskader ‘Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019’ dat eind 2015 aan alle gemeenten is toegestuurd, staat beschreven op welke manier dit systematisch toezicht is georganiseerd. Ieder jaar wordt elke organisatie voor ieder toezichtsgebied beoordeeld op een driepuntsschaal: voldoet, voldoet gedeeltelijk en voldoet niet.

 7. Bezoek aan de kernen door het College van B&W

  Het college besluit:
  In te stemmen met het voorstel “Kernbezoeken college in 2017 ‘.

  Het College van B&W wil twee keer per jaar elke kern bezoeken. Het college zal tijdens de dorps- of stadsavond aanwezig zijn om te proeven wat er leeft. Daarnaast zal het college 1 x per jaar overdag een bezoek brengen aan de kern om specifieke projecten/ontwikkelingen te bezichtigen of om bepaalde doelgroepen te spreken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gebiedscoördinator en de gebiedstafel.

 8. Raadsinformatiebrief doorontwikkeling RWB.

  Het college besluit:
  In te stemmen met verzending van de raadsinfomatiebrief ‘Informatieavond over de door-ontwikkeling van de RWB’ ter voorbereiding op de informatieavond van de gemeenteraad over de doorontwikkeling RWB

  Het college stuurt de gemeenteraad een raadsinformatiebrief met informatie ter voorbereiding op de informatieavond voor de gemeenteraad. In de raadsinformatiebrief staat wat het college als belang-rijkste verschillen zien tussen de huidige RWB en het voorstel tot doorontwikkeling van de RWB. Daarnaast doet het college de gemeenteraad enkele suggesties aan de hand over bespreekpunten tijdens de informatieavond.

 9. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Vesting Willemstad - terrassen

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. te verklaren dat voor het verblijfsgebied in de Voorstraat en de Landpoortstraat, als onderdeel van het bestemmingsplan Vesting Willemstad, een herziening wordt voorbereid en dat als besluitgebied is aangegeven op de bij dit besluit horende verbeelding, digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.1709.VestingWillemstad-VB01;
  2. te verklaren dat het is verboden het gebruik van gronden of bouwwerken binnen het gebied genoemd onder 1 te wijzigen;
  3. te verklaren dat het onder 2 genoemde verbod niet van toepassing is indien voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit voor de daarin genoemde activiteiten een omgevingsvergunning is verleend of nog moet worden verleend op grond van een voor dat tijdstip ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning;
  4. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na kennisgeving van de terinzagelegging.

  Het vigerende bestemmingsplan Vesting Willemstad is vastgesteld in 2003 en daarmee is de actualisatietermijn van 10 jaar verlopen. Daarnaast wordt binnenkort naar verwachting de nieuwe nadere regels ten aanzien van terrassen in werking treden. De combinatie van deze nieuwe nadere regels voor terrassen met het vigerende bestemmingsplan, maakt dat het gemakkelijker wordt om nieuwe terrassen op te richten in Willemstad. Hierover wordt verschillend gedacht in Willemstad. Het is de bedoeling om in het nieuwe bestemmingsplan hier meer genuanceerd mee om te gaan. Door het nemen van een voorbereidingsbesluit wordt de komst van het nieuwe bestemmingsplan aangekondigd en is het mogelijk om alle aanvragen/verzoeken binnen het plangebied aan te houden. Aangezien de discussie over de terrassen met name speelt rondom de Voorstraat en omgeving is de begrenzing van het voorbereidingsbesluit hierop aangepast. Daarmee kunnen er geen ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden totdat het nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld.