Besluitenlijst B&W vergadering 14 maart 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 14 maart 2017
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 7 maart 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 7 maart 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Subsidie voedselbank 2017

  Het college besluit:

  1. Stichting Voedselbank Moerdijk voor 2017 een jaarlijkse subsidie van € 1.500,-  te verlenen. 
  2. De subsidie over het jaar 2017 ten laste te brengen van het budget Armoedebeleid 6614400/44259.

  Stichting Voedselbank Moerdijk heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2017. Dit verzoek is in behandeling genomen. Stichting Voedselbank Moerdijk komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie over het jaar 2017. Voedselbank Moerdijk helpt meer dan twee honderd mensen (57 gezinnen) in de gemeente Moerdijk met een gratis voedselpakket. Dat doen zij samen met bedrijven, instellingen, particulieren en de gemeente.

 4. Professionaliseren en verzelfstandigen jongerenraad

  Het college besluit:

  1. De jongerenraad te professionaliseren en verzelfstandigen door Adviesbureau Nevos. 
  2. De kosten hiervoor, te weten € 6.957,50 te dekken uit 6670400/43710. 
  3. De gemeenteraad een informerende vergadering te bieden waarin zij meer te weten komen over Jongerenraad Moerdijk en hoe zij deze op een juiste wijze om advies kan vragen.

  Naar aanleiding van de jongerengemeenteraadsdag in 2015 en een doel uit het uitvoeringsprogramma van de gemeenteraad, besloot een aantal jongeren om Jongerenraad Moerdijk op te richten. Het doel van de jongerenraad was om gemeenteraad en college gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. In 2016 bleek dat de jongerenraad te afhankelijk was van de ondersteuning van de gemeente en Jongerenwerk Moerdijk. Daarom besluit het college om Jongerenraad Moerdijk een programma aan te bieden waardoor de jongerenraad professioneler en zelfstandiger kan handelen. Ook wordt de gemeenteraad een avond geboden waarin zij meer informatie krijgt over wat de jongerenraad voor hen kan betekenen en op welke wijze zij de jongeren kunnen benaderen.

 5. Subsidie dorpsactiviteit 2017 Beleef de Keenesluis

  Het college besluit:

  1. Stichting Beleef de Keenesluis voor 2017 een subsidie voor een stads-/dorpsactiviteit te verlenen;
  2. Af te wijken van artikel 5.1 van de uitvoeringsregeling eenmalige en jaarlijkse subsidie gemeente Moerdijk aangaande de aanvraagtermijn;
  3. De subsidie van € 750,- te dekken uit 6541200(Heemkunde - musea)/ 44251(Jaarlijkse subsidies). 


  De stichting Beleef de Keenesluis heeft als doel "het beleefbaar maken van de Keenesluis als uniek cultureel Nederlands erfgoed". De stichting zet zich op allerlei manieren in zodat de sluis een cultuurhistorische, recreatieve en educatieve meerwaarde krijgt die ook de kwaliteit van de leefomgeving van de omwonenden verhoogt. In 2017 organiseert de stichting een dorpsactiviteit om samen met inwoners meer aandacht en naamsbekendheid voor de Keenesluis te organiseren met als doel de gewenste meerwaarde te realiseren. De gemeente heeft recent benadrukt dat zij niet meebetaalt aan de renovatie van de Keenesluis maar wel binnen de beleidskaders op andere manieren bijdraagt. Vanuit het subsidiebeleid ontvangt de stichting nu een bijdrage van € 750,- voor het organiseren van de dorpsactiviteit. 
   

 6. Havenfront Willemstad - Westrand havenfront Willemstad

  Het college besluit:

  1. In beginsel medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het plan van Havenfront B.V. voor het realiseren van een appartementengebouw aan de Hellegatsweg te Willemstad.
  2. De maatschappelijke haalbaarheid van het plan via tussenkomst van de stadstafel Willemstad te peilen;
  3. Na het peilen van de maatschappelijke haalbaarheid met Havenfront B.V. een  intentieovereenkomst sluiten om de planologische, maatschappelijke en financiële haalbaarheid en vervolgaanpak te borgen.


  Als onderdeel van het gehele project 'Ontwikkeling Havenfront Willemstad', heeft de gemeente in maart 2013 ingestemd met de Perspectievennota Havenfront Willemstad. Deze nota, die in  samenwerking tussen Ballast Nedam en de gemeente tot stand is gekomen, voorzag onder andere in een hotelfunctie aan de westzijde van het havenfront. Uit marktonderzoeken blijkt dat een hotelfunctie bedrijfseconomisch niet rendabel is. Ballast Nedam heeft de locatie verkocht aan een nieuwe ontwikkelaar, Havenfront B.V. Een nieuw door hen uitgevoerd marktonderzoek heeft eenzelfde resultaat opgeleverd. In afstemming met de gemeente heeft Havenfront B.V. mogelijkheden verkend voor een andere stedenbouwkundige en functionele invulling. Zij hebben nu het voorstel om ter plaatse een appartementencomplex op te richten. Het voorliggende collegevoorstel betreft een principeverzoek van Havenfront B.V. tot medewerking van de gemeente aan de ontwikkeling van het appartementencomplex.