Besluitenlijst B&W vergadering 11 april 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 11 april 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. F.P. Fakkers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 april 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 april 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Erfgoedverordening 2017

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen om de Erfgoedverordening 2017 en erfgoedregister vast te stellen
  2. De bevoegdheid tot vervreemding van gemeentelijke cultuurgoederen te mandateren aan de beheerder van het gemeentelijk vastgoed onder de voorwaarde dat dit gebeurt in overleg met de portefeuillehouder en met inachtneming van de vervreemdingsbepalingen uit de Erfgoedwet.
  3. Het legesbedrag voor de activiteit "wijzigen van een monument" te verlagen naar € 200 voor rijksmonumenten en naar € 100 voor gemeentelijke monumenten en dit mee te nemen in de eerstvolgende wijziging van de Legesverordening.

  Omdat de Erfgoedwet in 2016 in werking is getreden is de Erfgoedverordening 2014 aangepast. De nieuwe verordening maakt het mogelijk om gemeentelijk cultuurbezit te beschermen. Dit is pas mogelijk nadat de inventarisatie ervan gereed is. Daarnaast wordt voorgesteld om bij de aanvraag om aanwijzing als gemeentelijk monument extra indieningsvereisten in te voeren. Bij een bezwaar tegen een advies van de Monumentencommissie kan een "second opinion" aangevraagd worden bij een andere Monumentencommissie. De bevoegdheid tot vervreemding van gemeentelijke cultuurgoederen zal gemandateerd worden aan de beheerder van het gemeentelijk vastgoed onder de voorwaarden dat dit gebeurt in overleg met de portefeuillehouder en met inachtneming van de vervreemdingsbepalingen uit de Erfgoedwet. De te betalen leges voor de activiteit "wijzigen van een monument" zijn vrij hoog ten opzichte van de totale wijzigingen kosten voor het wijzigen van het monument. Voorgesteld wordt om deze bedragen te verlagen om te stimuleren dat eigenaren een omgevingsvergunning aanvragen (laagdrempelig maken). Tevens kunnen de "bespaarde" euro's besteed worden aan vakkundige ambachtslieden of duurzame materialen wat ten gunste komt aan de  kwaliteit van de uitvoering. Het kan gezien worden als een extra stimuleringsmaatregel voor het uitvoeren van onderhoud. Dit wordt verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de Legesverordening.

 4. Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad

  Het college besluit:

  1. De beleidsregels 'ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad' vast te stellen en in te laten gaan op 5 mei 2017;
  2. De beslissing op verzoeken om ontheffing te mandateren aan medewerkers van de afdeling Ge¬meentewinkel die belast zijn met de uitvoering van deze werkzaamheden.

  Willemstad heeft al geruime tijd een aantrekkingskracht op toeristisch/recreatieve bezoekers. Aanhou¬dende signalen over ervaren overlast rondom verkeer en parkeren in de vesting zijn voor het college van Moerdijk aanleiding om dit vraagstuk in z'n totaliteit en in samenhang op te pakken.  Een onderdeel hiervan is de parkeerdruk in de vesting die de bewoners ervaren. Om dit op te lossen wordt een parkeerschijfzone ingesteld in de gehele vesting, uitgezonderd de Grimhoek en de parkeer¬plaatsen rondom het Mauritshuis. Hiermee mag er met een parkeerschijf in de periode van 1 maart tot 1 november van donderdag tot en met zondag tussen 11:00 en 21:00 uur maximaal 2 uur geparkeerd worden in de vesting.
  Om geen onnodige belemmeringen voor bewoners van de vesting op te werpen kunnen zij op basis van 'beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad' in aanmerking komen voor een ont¬heffing van de maximale parkeerduur van 2 uur. Ook bedrijven kunnen onder strikte voorwaarden een ontheffing ontvangen kunnen onder strikte voorwaarden een ontheffing ontvangen. 

 5. Jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016

  Het college besluit:
  Het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 vast te stellen ten behoeve van de controle door de accountant.

  De jaarrekening 2016 is het slotstuk van de budgetcyclus 2016. In de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het verloop van 2016 met als vertrekpunt de begroting. De bestuurlijke verantwoording heeft op zich ook al plaatsgevonden in de 3e bestuursrapportage 2016. De voorlopige financiële uitkomst van de jaarrekening komt uit op een tekort van € 663.000. Bij de vaststelling door de gemeenteraad van de jaarrekening op 6 juli a.s. zal worden voorgesteld dit tekort ten laste te brengen van de algemene reserve.

 6. Fusievoornemen Surplus

  Het college besluit:
  Geen bezwaar te hebben tegen het voornemen van een fusie met zorginstellingen deBreedonk en Elisabeth.

  In bestuurlijk overleg heeft Surplus een toelichting gegeven op het voornemen van de fusie van de partijen deBreedonk, Elisabeth, en Surplus. Er is een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een fusie. De doestelling is het zorgen voor meer integrale dienstverlening op het terrein van zorg en welzijn aan met name ouderen in West-Brabant. Het college heeft geen bezwaar tegen het voornemen van een fusie met zorginstellingen deBreedonk en Elisabeth.