Besluitenlijst B&W vergadering 18 april 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 18 april 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 april 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 april 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Project 153d. Ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen

  Het college besluit:
  In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen (NL.IMRO.1709.MarktMolenstraatZB-BP30), inclusief de Nota Inspraak en Overleg d.d. 4 april 2017 en het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  Met de vaststelling van het Masterplan Centrum Zevenbergen door de gemeenteraad in juni 2011 is de koers voor de noodzakelijke revitalisering van het centrum van Zevenbergen uitgestippeld. De ontwikkeling van de deellocatie Molenstraat maakt hiervan onderdeel uit. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met de ontwikkeling van deze locatie. Met ontwikkelaar Synchroon is in januari 2016 een locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten om de realisatie van hun plan met supermarkt, parkeergarage, 21 stadswoningen en appartementen en overige commerciële ruimten mogelijk te maken. Met het aangaan van deze overeenkomst heeft de gemeente de rol op zich genomen om de in het gebied aanwezige panden te verwerven en het bestemmingsplan voor de locatie te wijzigen zodat de beoogde ontwikkeling daadwerkelijk plaats kan vinden
  Vanaf 10 november t/m 21 december 2016 heeft het voorontwerp bestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen ter inzage gelegen. Met dit bestemmingsplan wordt de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt.
  In het kader van het vooroverleg zijn door de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta en de Brandweer Midden- en West-Brabant opmerkingen ingebracht. Ook zijn er door overige belanghebbenden inspraakreacties ingediend. De ingekomen reacties hebben geleid tot aanpassing van de Toelichting van het ontwerp van het bestemmingsplan. In de Nota Inspraak en Overleg d.d. 1 maart 2017 worden de gemaakte opmerkingen en de reacties daarop weergegeven.
  Het college heeft ingestemd met dit ontwerpbestemmingsplan en besloten dit gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Gedurende deze termijn bestaat voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad.

 4. Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Moerdijk 2017

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de nieuwe beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Moerdijk 2017 en deze op de dag van bekenmaking in werking te laten treden.
  2. De oude beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Moerdijk 6 oktober 2015 in te trekken na bekendmaking van de nieuwe beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Moerdijk 2017.

  Schuldhulpverlening is een werkvorm die flink in beweging is. Steeds meer inwoners hebben te maken met problematische schulden. Voorheen behoorden enkel de lage inkomens of personen met een uitkering tot de risicogroep. Inmiddels is er een verschuiving naar ook hogere inkomensgroepen. Sinds 1 juli 2012 is de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) van kracht. In deze Wet staat summier beschreven hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren. Door actuele en toekomstige ontwikkelingen is het van belang om de nieuwe beleidsregel vast te stellen.

 5. Deelname Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Brabant 2017-2020

  Het college besluit:
  In te stemmen met het continueren van de deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020, door ondertekening van de participatie overeenkomst.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft ingestemd met het continueren van deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020.  
  Met deze regeling beoogt het Fonds voor Cultuurparticipatie, in samenwerking met gemeenten en provincies, scholen in staat te stellen samen met de culturele omgeving kwalitatief goede cultuureducatie duurzaam te verankeren.