Besluitenlijst B&W vergadering 25 april 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 25 april 2017
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 april 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 april 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Principebesluit voor de uitbreiding van een glastuinbouw bedrijf aan Oude Heijningsedijk 16b te Heijningen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek voor uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de Oude Heijningsedijk 16b te Heijningen;
  2. In principe medewerking te verlenen aan dit verzoek, door het opstarten van een procedure om een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie te realiseren, op voorwaarde dat
   • - de initiatiefnemer een dialoog voert met de omgeving, waarvan de resultaten in het op te stellen bestemmingsplan worden toegevoegd;
   • - het aspect verkeer verder wordt uitgewerkt in het bestemmingsplan.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Aan de Oude Heijningsdijk 16b te Heijningen staat een glastuinbouwbedrijf. Deze locatie is aangekocht door Rijk Zwaan. Dit bedrijf wil de bestaande kassen slopen en op de locatie 3 hectare glastuinbouw realiseren. Daarnaast is het de bedoeling circa 3.700 m2 aan schuren op het erf te realiseren. Het bedrijf verzoekt om een mogelijkheid om in de toekomst de schuren tot 5.000 m2 uit te mogen breiden. Besloten wordt om in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek door het opstarten van een procedure om een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie te realiseren, onder voorbehoud dat voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden. De initiatiefnemer heeft in het verzoek onderbouwd dat de ontwikkeling past binnen de Visie Buitengebied en binnen de mogelijkheden uit de provinciale Verordening Ruimte. Bij het principeverzoek is daarnaast een landschappelijk inpassingsplan ingediend, dat past binnen de uitgangspunten van het Landschapskwaliteitsplan. De aanvrager zal de resultaten van de dialoog met de omgeving moeten aanleveren. De risico's voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 4. Ontwerpjaarrekening 2016 van WVS-groep

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2016  (inclusief controleverklaring van accountant) van WVS-groep;
  2. In te stemmen dat het negatieve resultaat (€ 252.000), conform het voorstel van het dagelijks bestuur WVS-groep, ten laste wordt gebracht van de algemene reserve van WVS-groep;
  3. De gemeenteraad over de ontwerpjaarrekening 2016 (inclusief controleverklaring van de accountant) te informeren via een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep. WVS-groep voert in opdracht van de gemeente Moerdijk de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit.
  Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft de jaarstukken 2016 aangeboden aan de colleges van B&W van de negen aangesloten gemeenten. Voor deze jaarrekening heeft de accountant een ongeclausuleerde goedkeurende controleverklaring afgegeven.  De ontwerpjaarrekening 2016 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het jaarverslag 2016 zal over enige tijd online te raadplegen zijn via www.wvsgroep.nl

 5. Jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2016

  Het college besluit:

  1. Jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2016 vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de financiële verantwoording 2016 van de OMWB;
  3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht het jaarverslag op te sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
  4. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners;
  5. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.

  In het jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2016 wordt verantwoord welke taken in 2016 zijn uitgevoerd met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) door of namens gemeente Moerdijk. In 2016 zijn 1900 aanvragen voor een vergunning of meldingen in behandeling genomen. Dit is een lichte stijging t.o.v. 2015. Aanvragen voor bouw- en sloopactiviteiten heeft het grootste aandeel in het totaal aantal aanvragen, gevolgd door evenementen en milieu. Om aan te geven in hoeverre het uitgevoerde toezicht overeenkomt met de planning van het uitvoeringsprogramma wordt het toezichtspercentage bepaald. Voor 2016 is afgesproken dat minimaal 90% van het geplande aantal taken in het uitvoerings-programma moet worden gerealiseerd. Het gemiddelde toezichtspercentage over het gehele toezichtprogramma komt uit op 96%. Hiermee is de algehele doelstelling van minimaal 90% gehaald.  In 2016 is opnieuw aandacht besteed aan de brandveiligheid industriële gebouwen. Er is in 2014 een inventarisatie gemaakt van het aantal (risicovolle) industriële panden, ca. 260 stuks. In het uitvoeringsprogramma 2016 is vastgelegd dat er 45 industriële panden gecontroleerd moesten worden. Er zijn 50 industriële panden gecontroleerd. In totaal zijn nu 150 van de 260 bedrijven bezocht. Het naleefgedrag van deze doelgroep ligt met 25% al hoger dan voorgaande jaren (10%). De percentages geven aan dat het spontane naleefgedrag op het gebied van brandveiligheid binnen de doelgroep industriële panden nog niet hoog is en duidelijk verbeterd moet worden. Het project wordt de komende jaren voortgezet tot alle risicovolle industriële panden zijn gecontroleerd en aan de eisen voldoen. De doelstelling van het nieuwe VTH programma is om in 2019 een naleefgedrag te realiseren van 60%. Alle VTH-taken op het gebied van milieu zijn overgedragen aan Omgevingsdienst
  Midden- en West-Brabant (OMWB). Er zijn 260 aanvragen en melding in behandeling genomen en 485 programmatische toezichtstaken uitgevoerd. Het toezichtspercentage voor programmatisch milieutoezicht in 2016 is uitgekomen op 95%. Een aantal taken zoals hercontroles en repressieve taken konden niet meer in 2016 worden uitgevoerd omdat een gedeelte van het programmatisch toezicht eind 2016 is uitgevoerd. Deze taken worden in 2017 alsnog uitgevoerd. Het totaal aantal milieuklachten in de gehele gemeente Moerdijk is opnieuw gedaald van 577 naar 459 klachten.
  Het aandeel klachten dat veroorzaakt wordt door bedrijven op het Industrieterrein Moerdijk is  46%. Het aandeel van luchtklachten (voornamelijk geur) van het totaal aantal klachten is gedaald naar 56%. Geurklachten worden voornamelijk veroorzaakt door het Industrieterrein Moerdijk. Voor het eerst sinds 2009 zijn er meer klachten over activiteiten van buiten het industrieterrein Moerdijk geregistreerd dan klachten over het industrieterrein Moerdijk. Er zijn 358 meldingen ongewoon voorval ingediend in 2016. Van de 358 ingediende meldingen zijn 348 meldingen ingediend door bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. De overige 10 meldingen zijn ingediend door bedrijven die onder gemeentelijk bevoegd gezag vallen. De meldingen zijn onder te verdelen in melding ongewoon voorval of melding voorgenomen activiteiten. De provinciale meldingen zijn onder te verdelen in 174 meldingen ongewoon voorval en 174 meldingen voorgenomen activiteiten. De gemeentelijke meldingen zijn onder te verdelen in 3 meldingen ongewoon voorval en 2 meldingen voorgenomen activiteiten. Het aantal meldingen ongewoon voorval neem iets af ten opzichte van 2015.

 6. Vaststelling en afrekening van de subsidie I/D baan kalenderjaar 2016

  Het college besluit:

  1. Voor  het kalenderjaar 2016 de hoogte van de subsidie, op basis van een uitgevoerde loonwaardemeting, te bepalen op € 13.588,05;
  2. Voor de kalenderjaren 2017,2018 en 2019 de berekening van de subsidie  te baseren op de loonwaardemeting zoals deze in 2016 heeft plaats gevonden.  

  Surplus heeft momenteel nog één medewerker in dienst die er in het jaar 2000 is gestart op grond van de toenmalige regeling In- en Doorstroombanen (I/D-banen). Ondanks dat deze landelijke regeling  een aantal jaren is opgeheven heeft de gemeente Moerdijk besloten de werkgelegenheid voor deze medewerker te garanderen zo lang de budgetten op het gebied van Werk & Inkomen dit toelaten. In april 2015 heeft het college besloten de subsidie voor het kalenderjaar 2016 zal worden vastgesteld op basis van een loonwaardemeting zoals dit ook gebeurt binnen de Participatiewet. Deze meting heeft aan het eind van het 4e kwartaal van 2016 plaats gevonden. Op basis hiervan is de hoogte van de subsidie bepaald. Voor de komende jaren wordt geen verandering van deze loonwaarde verwacht derhalve wordt de subsidie voor de jaren 2017, 2018 en 2019 gebaseerd op dezelfde loonwaarde.

 7. Uitvoeringsprogramma Economisch Klimaat 2017 - 2020

  Het college besluit:

  1. Uitvoeringsprogramma Economisch Klimaat 2017 - 2020 vast te stellen.
  2. De gemeenteraad middels een raadsbijeenkomst te informeren over het Uitvoeringsprogramma.

  Het college van Moerdijk heeft een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma Economisch Klimaat vastgesteld. Het huidige uitvoeringsprogramma van de Paraplunota Economisch Klimaat had een looptijd tot en met 2016. Daarnaast is er tijdens deze collegeperiode meer focus komen te liggen op de economische potentie van de gemeente Moerdijk. Dit heeft geresulteerd in extra plannen zoals een steviger accountmanagerschap, Moerdijk Marketing, spin off Haven, haalbaarheidsonderzoek Campus en een sterkere positie in de regio. Deze ambities hebben een plek gekregen in het geactualiseerde plan. Naast de actualisatie van resultaten is de taakverdeling binnen het cluster economie herijkt. Hiermee is inzichtelijk geworden, dat er met een extra formatieplaats nagenoeg voldoende capaciteit beschikbaar is om alle resultaten te behalen in de nabije toekomst.

 8. Permanente aanlegsteiger te Willemstad

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de financiering van € 190.000 voor de aanleg van een permanente aanlegsteiger ten dienste van het afmeren van de Waterbus te Willemstad;
  2. De kapitaallasten (rente en afschrijving) à € 11.275 te dekken vanuit de paraplunota Economisch Klimaat, toerisme en recreatie (productnummer 6561300);
  3. Af te wijken van de inkoopregels en de opdracht voor de realisatie van de permanente steiger inclusief de begeleiding te verlenen aan Aquabus B.V. (Waterbus).

  In de zomerperiode van 2016 voer de Waterbus op de woensdagen voor het eerst vanuit Dordrecht naar Willemstad en vervolgens op en neer naar Tiengemeten. Dit initiatief werd gefinancierd door Aqualine (de organisatie achter Waterbus), gemeente Moerdijk, Waterpoort en het Droomfondsproject Haringvliet. Het Droomfonds is beschikbaar gesteld door de Postcode Loterij aan: WNF, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer voor het project 'Natuurherstel Haringvliet' waarbij ook de toeristische en recreatieve ontsluiting een belangrijke opgave is.
  Hiervoor is aan de kop van de haven een tijdelijke steiger gerealiseerd omdat de Waterbus geen gebruik kan maken van de bestaande voorzieningen in de Willemstadse haven. De pilot is een groot succes geweest. In de periode juli-september hebben zo'n 3500 mensen gebruik gemaakt van deze nieuwe waterverbinding in het Haringvliet. Hiervan is ongeveer een derde in Willemstad opgestapt. Het succes van Willemstad in 2016 blijkt ook uit het voorzetten van de samenwerking ten aanzien van het Haringvliet met het Droomfonds voor 2017 en 2018 en de nieuwe dienstregeling van de Waterbus. Het voorstel is om Willemstad in tegenstelling tot 2016 op drie verschillende dagen (woensdag, donderdag en zondag) aan te doen.
  Het college wilde met name de zondag bespreken met de stadstafel Willemstad gezien de druk die de kern al ervaart. Tijdens de stadsavond op 3 april jl. bleek hier breed draagvlak voor de Waterbus en er was zeker ook geen weerstand tegen het varen op zondag. Dit alles overziend maakt dat het realiseren van een permanente steiger de voorkeur heeft boven opnieuw een tijdelijke voorziening.