Besluitenlijst B&W vergadering 02 mei 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 02 mei 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Afwezig:
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 april 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Project 164. Stationsgebied Lage Zwaluwe Zevenbergschen Hoek; vaststelling gebiedsvisie

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Gebiedsvisie Stationsgebied Lage Zwaluwe
  2. De gebiedsvisie als uitgangpunt te hanteren voor de nog op te starten onderhandelingen met de grondeigenaren in het gebied om te komen tot anterieure afspraken voor de ontwikkeling van het gebied
  3. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgevoegde concept-raadsinformatie-brief

  De ontwikkeling van Stationsgebied Lage Zwaluwe (project 164) is onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk. Deze gebiedsontwikkeling is een kracht achter de verbetering en verdere ontwikkeling van de leefbaarheid en economie in Moerdijk. Eén van de plannen is de ontwikkeling van het Stationsgebied Lage Zwaluwe. De ontwikkeling van Stationsgebied Lage Zwaluwe is gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leef-baarheid van de locatie en draagt in belangrijke mate bij aan de financiering van een aantal andere gemeentelijke projecten binnen het programma Moerdijk MeerMogelijk.
  Het onderdeel 'ruimtelijke haalbaarheid' van de haalbaarheidsstudie van het project is onder-zocht via de voorliggende gebiedsvisie. Door het nu vaststellen van dit onderdeel van het project is zowel voor de grondeigenaren als voor de gemeente helder wat de basis is om de financiële haalbaarheid te kunnen onderzoeken, en daarover te kunnen onderhandelen. Het totaal van de resultaten van de ruimtelijke, financiële als maatschappelijke haalbaarheid worden na afronding voorgelegd aan de gemeenteraad, naar verwachting medio 2018. Tussentijds wordt de gemeenteraad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 3. Het vaststellen van diverse beleidsregels voor verzoeken om handhaving en gedogen

  Het college besluit:

  1. De beleidsregel "Verzoeken om handhaving gemeente Moerdijk 2017" vast te stellen
  2. De beleidsregel "Gedogen gemeente Moerdijk 2017" vast te stellen
  3. De vastgestelde beleidsregels publiceren in het gemeenteblad en de Moerdijkse bode
  4. De vastgestelde beleidsregels ter kennisname doorsturen aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor uitvoering bij in mandaat geven handhavingstaken

  Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, alsmede de burgemeester individueel, besluiten om  beleidsregels voor gedogen en verzoeken om handhaving vast te stellen.  Deze beleidsregels geven de spelregels voor het tijdelijk afzien van handhaving (gedogen) en verzoeken van bedrijven en burgers om handhavend op te treden tegen andere burgers of bedrijven (verzoeken om handhaving).Het college, de burgemeester en waar van toepassing de Omgevingsdienst in mandaat, passen deze beleidsregels toe in handhavingssituaties.

 4. Instemming tot oprichting stichting Klik voor Wonen

  Het college besluit:
  Kennis te nemen van de samenwerkende woningcorporaties voor het oprichten van de stichting Klik voor Wonen en het ondertekenen van de verklaring

  Woningzoekenden in de regio kunnen zich via de website klikvoorwonen.nl inschrijven voor een woning. Aan dit woonruimteverdeelsysteem zijn meerdere woningcorporaties verbonden. Groei en samenwerking bepalen steeds meer de toekomst voor Klik voor Wonen en vragen om professionalisering van de organisatie. Enkele verplichtingen uit de Woningwet brengen daar-naast ook op formeel juridische vlak, professionalisering met zich mee. Dit betekent dat de bestuurscommissie van Klik voor Wonen de verschillende colleges van Burgemeester en Wethouders uit het werkgebied vraagt of zij het besluit om Klik voor Wonen via een stichtings-vorm verder te professionaliseren, kunnen goedkeuren. De achterliggende overwegingen en processtappen die dit met zich meebrengt, zijn schriftelijk aan de colleges voorgelegd. Het college heeft besloten om hiermee in te stemmen en ondertekent de betreffende verklaring.

 5. Samenvoeging CBS De Ruigenhil te Helwijk en CBS De Singel in Willemstad.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de voorgenomen samenvoeging op 1 augustus 2017 van CBS De Ruigenhil met CBS De Singel, die het college niet voorstaat omdat het voortbestaan van scholen (ook in de kern Helwijk) speerpunt is van beleid. De voorkeur van het college gaat er naar uit dat er in elke kern een basisschool blijft. De beslissing voor het openhouden of sluiten van scholen is echter een bevoegdheid van het schoolbestuur. Het college realiseert zich terdege dat haar invloed op de besluitvorming door het schoolbestuur beperkt is en wil aangeven het spijtig te vinden wanneer de school in Helwijk gaat sluiten, maar op formele gronden geen bezwaar heeft tegen de sluiting.
  2. In te stemmen met de eigendomsoverdracht (buitengebruikstelling) ‘om niet’ van het schoolgebouw en terrein van CBS De Ruigenhil aan de gemeente op 1 augustus 2017, op grond van artikel 110, lid 1, Wet op het Primair Onderwijs;
  3. In te stemmen met de staat van onderhoud van het schoolgebouw en terrein van CBS De Ruigenhil, op grond van artikel 28 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk en het op grond hiervan terugvorderen van € 65.424,-- van het schoolbestuur voor het achterstallig onderhoud aan het dak.

  De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs is het bevoegd gezag dat gaat over het samenvoegen van haar basisscholen. Het schoolbestuur heeft verzocht om een advies over de samenvoeging op 1 augustus 2017 van de CBS De Ruigenhil in Helwijk met de CBS De Singel in Willemstad. Door het samenvoegen, kan de nieuwe samengevoegde CBS De Singel nog 6 jaar bekostiging krijgen voor het personeel dat nu werkzaam is op CBS De Ruigenhil. Tevens heeft het schoolbestuur aangegeven voornemens te zijn het schoolgebouw en het terrein van CBS De Ruigenhil vanaf 1 augustus 2017 blijvend niet meer te gebruiken.
  Het laten voortbestaan van scholen is een speerpunt van beleid van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is geen voorstander van het sluiten van de enige onderwijsvoorziening basisschool De Ruigenhil in de kern Helwijk als gevolg van de samenvoeging met basisschool De Singel in Willemstad, omdat basisschool De Ruigenhil belangrijk is voor de kern.
  Het college heeft in haar overweging verder meegewogen dat:

  • Gebleken is dat nu al een groot gedeelte van de ouders uit Helwijk voor hun kinderen kiezen voor basisscholen in andere kernen.
  • Het communiceren dat een school gaat sluiten, er in zijn algemeenheid toe leidt dat ouders kinderen op andere scholen gaan aanmelden en nieuwe aanmeldingen minder worden. Hierdoor is de verwachting dat het leerlingenaantal de komende jaren verder zal dalen.
  • Het schoolbestuur zelf de afweging moet maken of de kwaliteit van het onderwijs is geborgd.

  Het college realiseert zich terdege dat haar invloed op de besluitvorming door het schoolbestuur beperkt is en wil aangeven het spijtig te vinden wanneer de school in Helwijk gaat sluiten, maar op formele gronden geen bezwaar heeft tegen de sluiting. Hiermee kan de komende 6 jaren de personele bekostiging worden gegarandeerd voor de nieuwe samengevoegde CBS De Singel en gebaseerd op de beide afzonderlijke scholen.
  Het schoolgebouw en terrein van CBS De Ruigenhil zijn geïnspecteerd op de staat van onderhoud. Geconstateerd is dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan het dak, waarvoor het schoolbestuur reeds onderhoudsgelden had ontvangen van de gemeente. Dit is opgenomen in de staat van onderhoud van het schoolgebouw. Het schoolbestuur heeft ingestemd met de staat van onderhoud en betaalt € 65.424,-- terug aan de gemeente.