Besluitenlijst B&W vergadering 09 mei 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 09 mei 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 2 mei 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw vergadering van 2 mei 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

 3. P176-I. Afronding initiatieffase project 176. Fijnaart-West

  Het college besluit:
  De gemeenteraad te verzoeken om:

  1. de haalbaarheidsonderzoeken vast te stellen;
  2. de concept projectexploitatie ter kennisgeving aan te nemen;
  3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen á € 125.000, zijnde de kosten voor de nadere planvoorbereiding, en deze kosten te dekken uit de algemene reserve;
  4. het college de opdracht te geven om binnen deze kaders het project verder gestalte te geven (go-besluit).

  Nu de recessie definitief achter ons is gelaten, neemt de vraag in Fijnaart naar nieuwe woningen toe. Met de ontwikkeling van Fijnaart-West wordt invulling geven aan de volkshuisvestelijke opgave voor Fijnaart.
  Het is de bedoeling om op de locatie flexibel te gaan verkavelen (vaste kaveldiepte, flexibele kavelbreedte). In het stramien dat zo ontstaat zijn twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen maar ook rijwoningen mogelijk en wordt er op een unieke manier vraaggericht gewerkt. Want op ieder moment kan er worden ingespeeld worden op de actuele vraag. en wordt voorzien in de behoefte van een zo'n breed mogelijke doelgroep. In Fijnaart is al een groep gevormd die gezamenlijk een aantal woningen wil bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap. De wijk kan ruimte bieden aan circa 100 á 120 huishoudens.
  Daarnaast kan het project Fijnaart-West een bijdrage leveren aan het reduceren van de waterproblematiek die het dorp al jaren parten speelt. Dit door het streven om tussen de 1,5 á 2 keer de retentienorm te realiseren, door middel van de aanleg van een aantal retentiegebieden, bestaande uit een combinatie van robuust water en overloopgebieden (die slechts bij extreme regenval onder water komen te staan)..
  Uit de haalbaarheidsonderzoeken blijkt dat woningbouw op de bewuste locatie mogelijk is. Door het nemen van een 'go'-besluit, kan er een vervolg gegeven worden aan de uitwerking van de plannen en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure.

 4. Groenplannen bestaande uit: Groenstructuurplan, groenbeheerplan en boombeleid- en boombeheerplan

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. Het Groenstructuurplan gemeente Moerdijk 'Voor een groene beleving' 2017-2026 vast te stellen
  2. Het Groenbeheerplan gemeente Moerdijk 'Beplanting en gras' 2017-2026 vast te stellen.
  3. Boombeleid en -beheerplan gemeente Moerdijk 2017-2026 vast te stellen.
  4. In te stemmen met het actualiseren van het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid Moerdijk uit 2014 in verband met het toevoegen van de afschrijvingstermijnen van 60 jaar voor investeringen in bomen, en 30 jaar voor investeringen in overig groen. 
  5. Ten behoeve van de uitvoering van de plannen de volgende middelen beschikbaar te stellen:
   • een krediet maatschappelijk nut van € 1.344.000 ten behoeve van de uitvoering van het Groenstructuurplan.
   • het jaarlijkse onderhoudsbudget groen ter hoogte van € 1.461.000 en een krediet maatschappelijk nut van € 571.700 ten behoeve van de uitvoering van het Groenbeheerplan.
   • het jaarlijkse beheerbudget ter hoogte van € 280.000 en kredieten maatschappelijk nut van respectievelijk  € 283.100 en € 305.300 ten behoeve van de uitvoering van het Bomenbeleid- en beheerplan.
  6. In de dekking van de benodigde middelen en kapitaallasten te voorzien vanuit de reeds beschikbaar gestelde middelen in de meerjarenbegroting 2017-2020. Aan te vullen met
   • € 160.000 vanuit de stelpost nieuw beleid Groenstructuurplan.
   • € 23.800 vanuit het niet geoormerkte bedrag nieuw beleid.

  De gemeenteraad wordt geadviseerd om te besluiten het Groenstructuurplan gemeente Moerdijk 'Voor een groene beleving', het Groenbeheerplan gemeente Moerdijk 'beplanting en gras' en het Bomenbeleid- en beheerplan gemeente Moerdijk vast te stellen.
  Groen in de openbare ruimte heeft grote invloed op de beleving van mensen en het beeld dat zij hebben van hun woon- en werkomgeving. In opdracht van de gemeente is een professioneel onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het groen in Moerdijk. De conclusie luidt dat een aanzienlijk deel van het openbaar groen vervangen of gerenoveerd dient te worden. Als dit niet gebeurt, neemt de leefbaarheid in de gemeente af en de ontevredenheid onder inwoners, ondernemers en bezoekers toe.
  'Wonen, werken en leven in een aantrekkelijke groene omgeving' is dan ook het uitgangspunt van het nieuw ontwikkelde groenbeleid, zoals beschreven in het Groenstructuurplan. Het Groenbeheerplan en het Bomenbeleid- en beheerplan bevatten concrete voorstellen om het groen in alle kernen van Moerdijk op het gewenste niveau te krijgen en te houden.

  Groenstructuurplan

  Elke kern heeft een eigen ontstaansgeschiedenis en karakteristieke elementen, die de basis vormen voor de ontwikkeling van de groenstructuur. Het Groenstructuurplan geeft voor de komende tien jaar een overkoepelende visie op het groen dat van belang is voor de uitstraling van Moerdijk.

  Groenbeheerplan

  Het Groenbeheerplan bevat de maatregelen die nodig zijn om de gewenste kwaliteit en het streefbeeld van het groen te bereiken en te behouden.

  Bomenbeleid- en beheerplan

  Bomen dragen voor een belangrijk deel bij aan het leefklimaat, een prettige woonomgeving en het milieu. Ze zijn zeer bepalend voor het beeld van de landelijke omgeving en daarmee voor de beleving van bewoners en bezoekers. Samen met het overige groen (grasvelden, heesters en bosplantsoen) vormen bomen het groene kapitaal van Moerdijk. Het Bomenbeleid- en beheerplan richt zich specifiek op het in stand houden en versterken van deze waardevolle onderdelen van de groenstructuur.


  De drie voorgestelde plannen geven in samenhang antwoord op de centrale vraag: hoe kan de gemeente Moerdijk het groen op een duurzame wijze in de openbare ruimte positioneren?

 5. Ontwerpbestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kadedijk naast nummer 120' (NL.IMRO.1709.Kadedijk120-BP30).
  2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Kadedijk naast nummer 120' gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  3. Het Verzoek Hogere waarde voor de Kadedijk naast nummer 120, met het ontwerpbesluit, eveneens gedurende 6 weken ter inzage te leggen;

  Het bestemmingsplan 'Kadedijk naast nummer 120' is een kleinschalig particulier bouwinitiatief. Het was onderdeel van het pilotproject 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk', maar is buiten dit plan gehouden, omdat het bouwinitiatief met drie woningen, zoals door de raad beoordeeld, niet meer als kleinschalig werd gezien. Als gevolg hiervan is het aantal woningen teruggebracht van drie naar twee.
  Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het gemeentebestuur het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
  Daarnaast heeft het college besloten om het Verzoek Hogere waarde en het Besluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. Ook hiertegen kan een zienswijze worden ingebracht.

 6. Vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de door het bestuur van de BWB voorgestelde 5e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

  In de concept 5e Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant wordt geregeld dat:

  • De gemeente Rucphen toetreedt tot de Gemeenschappelijke Regeling. Belastingsamenwerking West-Brabant met ingang van 1 januari 2018. Het Algemeen Bestuur van de BWB heeft op 13 april jongstleden ingestemd met het voorleggen ervan aan de raden van de deelnemers.
  • Artikel 37 (uittreding) te wijzigen naar aanleiding van de uittreding van de gemeente Alphen Chaam.
  • Overige tekstuele wijzigingen.
 7. Project 147a Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek, krediet uitvoering herinrichting route 3

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. Voor de realisatie van de tweede en laatste fase van de leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek, te weten geheel route 3 ( (Driehoefijzerstraat - Hoofdstraat)  een krediet (maatschappelijk nut) beschikbaar te stellen van € 1.814.000,-;
  2. De jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken uit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling en deze dekking onder te brengen in de reserve Maatschappelijk Nut;
  3. De afschrijvingstermijn te stellen op 50 jaar en dit mee te nemen in de actualisering van de nieuwe nota waarderings -en afschrijvingsbeleid;
  4. De jaarlijkse rentelasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
  5. Het eerder beschikbaar gestelde krediet ad. € 1.605.000,- af te sluiten met een voordelig resultaat van € 350.000,- en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling.

  Als onderdeel van de bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk heeft de gemeenteraad op 6 november 2014 ingestemd met een maatregelenpakket ten behoeve van de leefbaarheids-impuls Zevenbergschen Hoek. Ook kan het pakket inmiddels op steun van de bewoners rekenen. Het maatregelenpakket is gericht op het minimaliseren van het sluipverkeer van en naar de Rijksweg A16 dat nu nog veel door de kern (Hoofdstraat) heen rijdt. Daarnaast heeft het pakket tot doel om de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk via de Vlijt veiliger te maken. Het pakket bestaat uit specifieke ingrepen op drie verschillende routes, te weten 1 (Hoge Zeedijk - Gelderseweg), 2 (De Vlijt-Bloemendaalse Zeedijk) & 3 (Driehoefijzerstraat - Hoofdstraat). Het pakket is voor de eerste fase (route 1 & 2 en route 3.3A) in 2016 uitgevoerd. Met dit besluit wordt hiervoor krediet gevoteerd zodat het werk in de tweede fase (route 3) vervolgens aanbesteed en uitgevoerd kan worden. De uitvoering zal naar verwachting in oktober 2017 starten

 8. Project 179. Vaststelling locatie ontwikkelingsovereenkomst Ontwikkeling Tankstation Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de locatie ontwikkelingsovereenkomst;
  2. In te stemmen met de bijbehorende projectexploitatie voor de ontwikkeling van tankstation nabij Standdaarbuiten (project 179).

  De gemeenteraad heeft op 4 februari 2016 ingestemd met de startovereenkomst voor de ontwikkeling van een onbemand tankstation aan de Markweg te Standdaarbuiten. Vervolgens is gezamenlijk met de ontwikkelaar het haalbaarheidsonderzoek afgerond, de ontwikkeling blijkt op alle onderdelen haalbaar. De ruimtelijk haalbaarheid is door de ontwikkelaar aangetoond door middel van een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing. De financiële haalbaarheid is verzekerd door afspraken vast te leggen in de locatie ontwikkelingsovereenkomst (LOO). Ook de maatschappelijke haalbaarheid is onderzocht en getoetst op twee informatieavonden en via de dorpstafel. Deze is haalbaar, al zit er een duidelijke weerstand tegen de plannen bij een aantal bewoners van de Dansvlinder en de Vuurvlinder die vanuit hun huis rechtstreeks uitkijken op de nieuwe ontwikkeling. Om hier aan tegemoet te komen is een groene inpassing van het tankstation voorzien en wordt de kapverlichting aan de dorpszijde uitgeschakeld.
  Daarmee is deze fase van het project afgerond en kunnen de anterieure afspraken van de gemeente met de ontwikkelaar middels de LOO vastgesteld worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de LOO. Na vaststelling van de LOO kan de grond tegen marktconforme waarde verkocht worden aan Sakko Commercial B.V.. Naar verwachting kan Sakko eind 2017 starten met de bouw van het tankstation. De uitgebreide omgevingsvergunning is inmiddels ingediend door Sakko, deze wacht in de procedure op de vaststelling van de LOO door de gemeenteraad.

 9. Krediet ontwikkelplan Fort Sabina

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen een krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen vanuit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling gelijk aan de door de provincie toegezegde subsidie voor het in gezamenlijkheid (met Staatsbosbeheer, provincie Noord Brabant, Stichting FortSabina.nl en andere partners) uitwerken en realiseren van het ontwikkelplan Fort Sabina.

  Stichting Fort Sabina.nl, provincie Noord Brabant en de gemeente Moerdijk hebben samen een ontwikkelplan vastgesteld als basis voor de duurzame ontwikkeling en instandhouding van Fort Sabina. Dit plan is 3 november 2016 door gedeputeerde Henri Swinkels aangeboden. (RIB, Verseon 735140) Het ontwikkelplan zet in op het toevoegen van een nieuwe laag in combinatie met het herstel van het fort als casco met basisvoorzieningen en vraagt een totale investering van 4 miljoen maar vraagt in principe geen extra gemeentelijke middelen. De gemeentelijke bijdrage beperkt zich tot het beschikbaar houden van het huidige budget van € 50.000 (6561200). In lijn met het raadsbesluit van 20 juni 2013 en conform de huidige begroting. Daarnaast leveren we als gemeente de projectleider die de uitwerking van het project zowel de provinciale, gemeentelijke als stichtingsopgaven zal begeleiden. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 aan uren geraamd, binnen de huidige capaciteit. Deze gemeentelijke bijdrage heeft het voor de provincie mogelijk gemaakt een subsidie te kunnen verlenen vanuit de middelen van de Erfgoedfabriek van € 1,5 miljoen. Om deze middelen in te kunnen zetten ten behoeve van het project wordt de gemeenteraad gevraagd een krediet beschikbaar vanuit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling met als dekking de toegezegde subsidie.

 10. Eindevaluatie project 165 Watertoren Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. De eindevaluatie van project 165 Watertoren 165 vast te stellen
  2. Project 165 Watertoren Zevenbergen af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  Het project Watertoren Zevenbergen bestaat uit de realisatie van 5 woonappartementen, waarvan een aantal functies ondergebracht is in de voormalige watertoren aan de Galgenweg 1 te Zevenbergen. Het appartementengebouw is gebouwd en in gebruik genomen. Het project kan worden afgesloten.

 11. Continueren project Piep zei de Muis Moerdijk in 2017

  Het college besluit:
  GGZ WNB een subsidie toe te kennen van maximaal €17.700 voor het uitvoeren van het project Piep zei de muis in de gemeente Moerdijk in 2017.

  Het college heeft besloten om in 2017 het project Piep zei de muis te continueren en GGZ WNB hiervoor een subsidie van maximaal €17.700 beschikbaar te stellen.
  In 2016 heeft GGZ WNB in samenwerking met de sociaal verpleegkundige van het CJG Moerdijk dit project voor de eerste keer uitgevoerd. Het project is specifiek bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er wordt beoogd om in de buurt de beschermende factoren voor kinderen die in de thuissituatie met spanning of stress te maken hebben, te versterken of tot stand te brengen.
  De eerste ronde van het project was succesvol en bleek duidelijk in een behoefte te voorzien aangezien er voor kinderen in deze leeftijd nog geen aanbod was. Daarbij is goed om te constateren dat niet alleen de kinderen maar ook de ouders en verzorgenden bereikt en geholpen worden. 

 12. 1e bestuursrapportage 2017

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2017;
  2. De 1e bestuursrapportage 2017 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2017 op basis van de 1e bestuursrapportage 2017 via een begrotingswijziging te verwerken.

  Half mei 2017 is de 1e bestuursrapportage 2017 ter kennisname (via een raadsinformatiebrief) aan de gemeenteraad aangeboden. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld een aantal afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2017 door te voeren.
  De financiële mutaties laten een nadeel zien van € 874.000. Afgezet tegen het huidige begrotings-resultaat van € 1.555.000 voordelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat voordelig rekeningresultaat 2017 van € 681.000.
  In de 1e bestuursrapportage 2017 zijn geen specifieke voorstellen verwerkt om eerder beschikbaar gestelde kredieten bij te stellen.

 13. Startdocument project 183. Scholenontwikkeling Willemstad

  Vertrouwelijk besluit d.d. 2 mei 2017: vanaf heden openbaar
  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om het startdocument voor project 183. Scholenontwikkeling Willemstad vast te stellen, waarin wordt ingezet op het onderzoek naar de haalbaarheid voor renovatie of vervangende nieuwbouw van de Willemstadse basisschoolgebouwen, eventueel en indien mogelijk in combinatie met aan het primair onderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen.

  De gemeente heeft op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en de verordening 'Voor-zieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk' een wettelijk taak in het voorzien van voldoende en adequate huisvesting voor onderwijsvoorzieningen ten behoeve van de school-besturen. In Willemstad kampt basisschool Willem de Zwijger met een huisvestingsprobleem, in die zin dat de school meer leerlingen heeft als men qua fysieke ruimte kan bedienen. De gemeente heeft op grond van de wettelijke regels voorzien in adequate huisvesting door naast het eigen hoofdgebouw Willem de Zwijger medegebruik te laten maken van leegstaande ruimten in basisschool De Singel. In de praktijk wordt dit echter als disfunctioneel ervaren vanwege onder andere logistieke complicaties en vermindering van de sociale samenhang. Ondanks dat de leerlingenprognoses voor Willemstad dalende aantallen laat zien, blijft de noodzaak tot het medegebruik van ruimte in de Singel door de Willem de Zwijger ook op langere termijn nodig. Met het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet op het vinden van een structurele toekomstbestendige oplossing voor het huisvestingsprobleem. Bij het haalbaar-heidsonderzoek worden ook de aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende sociaal maatschappelijke voorzieningen betrokken. Door de multifunctionele benadering kan mogelijk ingespeeld worden op de wens tot het realiseren van een toekomstbestendig sociaal maat-schappelijk voorzieningenniveau in Willemstad. Het startdocument bevat de kaders waarbinnen de ontwikkeling op haalbaarheid wordt onderzocht. Met de vaststelling van het startdocument start officieel het project.