Besluitenlijst B&W vergadering 16 mei 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 16 mei 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
E. Schoneveld  wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 mei 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 mei 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ontwerp(meerjaren)begroting 2018 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op de begroting 2018 bij het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) het volgende naar voren te brengen:
   1. Algemeen: De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15 april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni.
   2. De opgevoerde opbrengst aan Sociaal Beleidskader (SBK)-toelagen voor zover deze de voormalige RMD-gemeenten betreft niet te accepteren, dit in afwachting van de uitspraak in de hierover lopende arbitragezaak.
   3. De in de ontwerpbegroting verwerkte uitbreiding van de vaste formatie pas te implementeren na een grondige analyse van potentiële risico's verbonden aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de invoering van de Omgevingswet en de Midden en West Brabant (MWB)-norm, om toekomstige overbezetting te voorkomen.
   4. Akkoord te gaan met de wijze waarop de coördinatie-uren nu in de begroting 2018 zijn verwerkt, maar er voor 2019 van uit te gaan dat een beter uitgewerkt voorstel zal worden voorgelegd aan de deelnemers.
   5. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
    • statuten (de gemeenschappelijke regeling);
    • samenstelling van de bestuurlijke organen;
    • jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
    • agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar).

   Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen.

   Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  3. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de OMWB op te nemen van € 1.812.000,-.

  De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft de ontwerpbegroting 2018 aan de gemeente voorgelegd met het verzoek hierop voor 24 juni 2017 een zienswijze in te dienen. De ontwerpbegroting geeft aanleiding tot het indienen van zienswijzen. De zienswijzen hebben betrekking op de opgevoerde opbrengst aan SBK-toelagen in de ontwerpbegroting, de implementatie van de verwerkte uitbreiding van de vaste formatie en de coördinatie-uren.

 4. Samenwerkingsovereenkomst Raad voor de Kinderbescherming

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het vernieuwde samenwerkingsprotocol tussen gemeenten in West-Brabant West en de Raad voor de Kinderbescherming, conform de Jeugdwet;
  2. Mandaat te verstrekken aan de wethouder E. Schoneveld voor het te ondertekenen protocol

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle taken in de Jeugdwet, voor de zorg en ondersteuning aan jeugdigen maar ook voor de veiligheid van jeugdigen. Dat vraagt om duidelijke afspraken tussen alle partners, inclusief het gedwongen kader: de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclasseringmaatregelen. Met de Raad voor de Kinderbescherming worden dergelijke afspraken vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.

 5. Gewijzigde programmabegroting 2017 Werkplein van GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op deze begrotingswijziging bij het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
   • Wij gaan ervan uit dat in het vervolg begrotingen en/of bestuursrapportages tot stand komen in afstemming met WVS-Groep. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn dan realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS-Groep. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd.
   • We verwachten van het Werkplein dat alles in het werk wordt gesteld om de ambitie tot het beheersen van de uitkeringslasten binnen het totaal van het rijksbudget BUIG te realiseren.
   • Mocht onverhoopt toch een overschrijding van de uitkeringslasten optreden en er een beroep gedaan kan worden op de vangnetregeling (bij het Rijk), dan verwachten we dat het Werkplein voldaan heeft aan de gestelde eisen van deze regeling.
   • Er dienen concrete prestatieafspraken voor doelgroep B in het kader van arbeidsinpassing opgenomen te worden in de begroting.
   • We verwachten van het werkplein dat zij proactief handelen naar de kansen die de (huidige en toekomstige) arbeidsmarkt biedt. Daarbij verwachten we dat het Werkplein nieuw gevestigde bedrijven actief benadert (al dan niet in samenwerking met gemeenten) en inspeelt op de werkgelegenheidskansen die de topsectoren in West-Brabant (gaan) bieden.
   • We verwachten van het Werkplein dat in toekomstige begrotingen de loonkosten conform de richtlijnen worden opgenomen in de meerjarenraming (geldende CAO, geen indexering, stijging voor periodieken en werkgeverslasten degelijk onderbouwd, dus niet een vast percentage op basis van aannames).
   • Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de gewijzigde begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de gewijzigde begroting 2017 in het algemeen bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant;
  3. De financiële consequenties als gevolg van de gewijzigde programmabegroting 2017 GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2017 van de gemeente Moerdijk.

  De gemeente Moerdijk is sinds 1 januari 2015 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Het dagelijks bestuur van het Werkplein heeft de gewijzigde programmabegroting 2017 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Voordat de gewijzigde programmabegroting 2017 op donderdag 13 juli 2017 a.s. in het algemeen bestuur wordt vastgesteld wordt de zienswijze van de gemeenteraad gevraagd.

 6. Concept herziene begroting 2017 met meerjarenbegroting 2018-2020 en concept begroting 2018 met meerjarenbegroting 2019-2021 West-Brabants Archief (WBA

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van het WBA op de herziene begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van het WBA het volgende naar voren te brengen:
   • In de begrotingen is op de post Conservering en toegankelijkheid extra budget opgenomen voor digitalisering, bedoeld voor participatie in o.a. landelijke projecten, zonder dat hiertoe (voor zover bij de gemeente bekend) door het bestuur expliciet is besloten. Dit strookt niet met de richtlijn om de begroting te baseren op het bestaande beleid.
   • Wij zien het als te voorbarig om in de meerjarenramingen het jaarlijks budget voor het E-depot te maximeren op € 180.000, terwijl op dit moment nog onvoldoende inzicht bestaat in (de ontwikkeling van) deze kosten.
   • De begroting 2018 voldoet niet op alle punten aan de nieuwe richtlijnen ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), o.a. de indeling naar taakvelden en de verplichte financiële kengetallen ontbreken. Nadrukkelijk verzoek is om de eerstvolgende begroting (2019) volledig conform de BBV-richtlijnen op te stellen.
   • De begroting wijkt op enkele punten af van de richtlijnen zoals die door de gemeente vooraf zijn aangegeven. Met name wat het opnemen van nieuw beleid betreft (zie ook punt 1). Daarnaast is bij het indexeren van de kostenramingen een ander percentage gebruikt dan in de richtlijnen is genoemd. Nadrukkelijk verzoek is in de toekomst de richtlijnen te volgen of bij afwijking er van dit goed te motiveren.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de herziene begroting 2017 en de begroting 2018 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken.
  3. In de begroting van 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA € 242.680 op te nemen.

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de herziene concept begroting 2017 en de concept begroting 2018 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze
  indienen bij het bestuur. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op deze concept begrotingen omdat er op details afgeweken wordt van de afspraken die hierover met de deelnemende gemeenten zijn gemaakt.

 7. Concept begroting WVS-Groep 2018 en meerjarenraming 2019-2021

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het algemeen bestuur van WVS-groep het volgende naar voren te brengen:
  a) De kaderbrief, ontwerpbegroting 2018 en de jaarrekening 2016 zijn tijdig ontvangen van de WVS-groep;
  b) De huidige werkwijze en opdracht hebben als basis gediend voor de thans voorliggende begroting. Conform afspraak heeft de WVS niet vooruit gelopen op besluitvorming over de herstructurering. Hierdoor komt de begroting mogelijk niet geheel overeen met de  situatie die in 2018 aan de orde kan zijn. Zodra de bestuursopdracht herstructurering tot uitkomsten leidt kunnen de uitgangspunten gehanteerd in de  nu voorliggende begroting wijzigen. Er wordt van WVS-groep verwacht dat zij door middel van een nieuwe begroting de gewijzigde verhoudingen vastlegt;
  c) Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de herstructurering. Waarbij de uitkomsten van de herstructureringsopdracht vertaald worden in eigen concrete doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede doelstellingen van het Herstructureringsplan;
  d) In geval van een herziene begroting komt deze tot stand in gezamenlijkheid en in afstemming tussen de WVS, ISD en het Werkplein Hart van West-Brabant. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met de ISD en het Werkplein Hart van West-Brabant. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd;
  e) Nu wordt door de WVS uitgegaan van een LPO van de rijksbijdrage van 1,5%  (in totaal 7 ton). Indien in de meicirculaire rond het participatiebudget deze LPO hoger of lager uitvalt, dan vragen wij het verschil tussen het geraamde bedrag (7 ton) en het toegekende bedrag te verrekenen met het rekeningresultaat. Bij de bestemming van het rekening resultaat dient het eventueel nadelig verschil tussen de geraamde bijdrage van het rijk (participatiewet) en de werkelijke bijdrage verrekend te worden met de algemene reserve. De gemeenten wordt een begrotingswijziging voorgelegd waarin alleen de gevolgen van de meicirculaire worden weergegeven (wijziging van het bedrag per SE en de LPO). Indien het bedrag per SE significant afwijkt, dan verwachten we daar separate communicatie over zodat overlegd kan worden tot nadere stappen;
  f) Er zijn geen beheersmaatregelen geformuleerd bij de benoemde risico's. Het is van belang vinger aan de pols te houden bij de risico's. Het is omwille van de transparantie gewenst om een aantal risico's en omstandigheden in de begroting WVS meer specifiek te benoemen, te monitoren en daarover in de kwartaalrapportages te rapporteren. Het gaat om de volgende onderdelen:
  - Aantallen leerwerktrajecten
  - Aantallen beschut werk
  -     Aantallen participanten
  De afspraken die gemaakt worden over aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk tussen de WVS en de ISD/Werkplein Hart van West-Brabant moeten getoetst worden aan de aantallen in de begroting. Als dit leidt tot afwijkingen, nadelen of grote voordelen verwachten we dat de WVS overlegt met de gemeenten over hoe hiermee om te gaan. 
  g) De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
  a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
  b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
  c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
  d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar).
               Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor 
               u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde 
               is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen;
  h)  Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. Indien de meicirculaire rond de SW-gelden van het Participatiebudget grote financiële wijzigingen inhoudt wordt van WVS-groep verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging van de begroting aan de aangesloten gemeenten zal voorleggen.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het algemeen bestuur van WVS-groep.
  3. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage aan WVS-groep van € 2.557 per geplaatste Wsw-werknemer in 2018;
  4. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan WVS-Groep op te nemen van  € 345.208.

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningschap West-Noord Brabant (WVS-groep). WVS-groep is de sociale werkvoorziening in West Noord-Brabant voor negen gemeenten. Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft de concept begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Voordat de begroting op maandag 10 juli 2017 a.s. in het algemeen bestuur wordt vastgesteld wordt de zienswijze van de gemeenteraad gevraagd.
  Het dagelijks bestuur verwacht voor 2018 een verlies van € 6.449.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
  - de hogere loonkosten voor SW-medewerkers dan het landelijke gemiddelde;
  - een daling van de rijksbijdrage Wsw als gevolg van landelijke bezuinigingen;
  - de kostenstructuur niet in een gelijkmatige tred kan worden afgebouwd.
  Om het verwachte verlies te dekken wordt er voorgesteld om vanuit de begroting van de gemeente Moerdijk voor 2018 € 345.208 beschikbaar te stellen.

 8. Intentieverklaring tot aanpassing verordening Moerdijks Restauratie Fonds

  Het college besluit:
  In te stemmen met het ondertekenen van de intentieverklaring tot aanpassing van de verordening Moerdijks Restauratie Fonds in 2017.

  Stichting Nationaal Restauratiefonds beheert namens de gemeente Moerdijk het Moerdijks Restauratie Fonds. Om optimaal invulling te kunnen geven aan haar taak, heeft stichting Nationaal Restauratiefonds ervoor gekozen om een beroep te doen op artikel 1:20, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Door van dit artikel gebruik te maken, wordt ook toezichtsrechtelijk de speciale positie van het Restauratiefonds bevestigd. Het Restauratiefonds voldoet overigens op dit moment aan alle wettelijke bepalingen die het belang van de consument dienen en zal hieraan ook in de toekomst blijven voldoen. Het Restauratiefonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zij heeft het verzoek van het Restauratiefonds in welwillende overweging genomen, maar heeft geconstateerd dat in nog niet alle samenwerkingen 'formeel' sprake is van "krachtens wettelijke bepaling aanbieden van leningen".
  Om te voldoen aan de voorwaarden van de AFM dient de 'wettelijke verankering' niet alleen beschreven te zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Restauratiefonds en de gemeente Moerdijk als partner. Ook de verordening Moerdijks Restauratie Fonds dient hierop te worden aangepast met daarin de gewenste passage conform de voorwaarden van de AFM.
  Het Restauratiefonds begrijpt dat zij van de partners niet direct kunnen verlangen dat zij daartoe de verordening aanpassen. Hiertoe heeft het Restauratiefonds een tussenoplossing bedacht door een intentieverklaring op te stellen. In deze verklaring staat aangegeven dat de gemeente Moerdijk later dit jaar de verordening Moerdijks Restauratie Fonds zal aanpassen/aanvullen met daarin de gewenste passage. Gevraagd wordt om deze intentieverklaring te ondertekenen. Het college heeft besloten om in te stemmen met het ondertekenen van de intentieverklaring tot aanpassing van de verordening Moerdijks Restauratie Fonds in 2017.

 9. Meerjarenplanning Moerdijks Energieakkoord (MMEA)

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de Meerjarenplanning Moerdijks Energieakkoord 2017-2021 (MMEA), inhoudende:
  a) het inzetten op energiebesparing door educatie, voorlichting, het ontwikkelen van stimuleringsregelingen, e.d.;
  b) het realiseren van "dorpsmolens", welke een bijdrage leveren aan de eigen lokale energietransitie;
  c) het stimuleren van (grootschalige) zonne-energieprojecten als primaire toekomstige duurzame energiebron;
  d) het kerngericht uitwerken van de energietransitie via de gebiedsplannen;
  e) het verbinden van lokale partijen om op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid de energietransitie efficiënt en effectief te bewerkstelligen; 
  2. Hierover een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) aan te gaan waarin afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop de energietransitie gezamenlijk wordt opgepakt;
  3. Een bijdrage beschikbaar te stellen aan STEM van € 60.000 in 2017 en € 60.000 in 2018, jaarlijks voor € 50.000 te dekken uit de post 6723005 duurzaamheid en voor € 10.000 uit de post 6723200 milieucommunicatie;
  4. Kennis te nemen van:
  a) het beschikbaar stellen van een bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan STEM, ter grootte van € 50.000 over de periode 2017-2018, ter ondersteuning van dit proces;
  b) het beschikbaar stellen van een bijdrage van NUON aan STEM, ter grootte van € 25.000 in 2017 en € 25.000 in 2018 ten behoeve van het ontwikkelen van een zonneweide op het industrieterrein Moerdijk voor de inwoners van Klundert.
  5. In de Kadernota 2018-2021 een bedrag van € 37.000 opnemen voor uitbreiding van de formatie op het terrein van duurzaamheid.
  6. De extra uitvoeringskosten voor 2017 te verwerken binnen het P-budget en als dit ontoereikend blijkt te zijn via de 2e bestuursrapportage 2017 extra middelen vragen.

  Moerdijk streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Naast energiebesparing is het van belang de fossiele energiebronnen te vervangen door duurzame bronnen. De lokale Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) neemt hierbij het voortouw, samen met Energiek Moerdijk en de gemeente. Per woonkern bepalen de bewoners via de gebiedstafels hoe deze energietransitie het best georganiseerd kan worden. Bedoeling is dat zoveel mogelijk lokale partijen hierbij aansluiten. Afspraken worden vastgelegd in het Moerdijks Energieakkoord (MEA) en uitgewerkt in de Meerjarenplanning Moerdijks Energieakkoord 2017-2021 (MMEA). Dit is een dynamische uitvoeringsagenda met concrete projecten over educatie, voorlichting, het ontwikkelen van duurzame energiebronnen, e.d. De komende jaren verschuift de focus hierbij van windenergie naar zonne-energie.  

 10. Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling ICT SAMENWERKING West-Brabant-West.

  Het college besluit:
  1. Onder voorbehoud toestemming van de gemeenteraad instemmen met de toetreding van de gemeente Tholen tot de Gemeenschappelijke Regeling ICT SAMENWERKING West-Brabant-West (GR ICT WBW).
  2. Onder voorbehoud toestemming van de gemeenteraad instemmen met de eerste wijziging van de GR ICT WBW in verband met de toetreding van de gemeente Tholen.
  3. Toestemming vragen aan de gemeenteraad om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Tholen tot de GR ICT WBW en de daarmee verband houdende eerste wijziging van de GR ICT WBW.
  4. Wethouder Fakkers machtigen namens het college van B&W om de gewijzigde GR ICT WBW te ondertekenen.
  5. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging ICT WBW 2017 en 2018 de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging ICT WBW  2017 en 2018.
  6. In te stemmen met het addendum op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente en ICT WBW.
  7. Te besluiten om de burgemeester op grond van Artikel 160 van de Gemeentewet het addendum op de DVO te laten tekenen.

  Op 1 augustus 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling ICT SAMENWERKING West-Brabant-West (GR ICT WBW) in werking getreden. De gemeente Tholen heeft  verzocht om toe te mogen treden tot deze GR.
  Bij het voorstel behorende bij het besluit in 2015 was de volgende tekst opgenomen:
  Per 1 augustus 2015 zal deze nieuwe werkorganisatie formeel van start gaan. De raad wordt gevraagd om het college  toestemming te verlenen  tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West -Brabant -West. Op een later moment sluiten mogelijk andere partijen aan, te weten de huidige  afnemers, die op dit moment diensten ontvangen via de deelnemers van deze regeling.  Met de mogelijk nieuwe deelnemers zijn momenteel gesprekken gaande over eventuele toetreding tot de onderhavige regeling.
  De gemeente Tholen is de eerste afnemer die op basis van deze gesprekken gevraagd heeft om per 1 augustus 2017 toe te mogen treden als deelnemer.
  Om toetreding per 1 augustus mogelijk te maken is het overeenkomstig artikel 28 van de GR nodig dat de Colleges daartoe besluiten en de Gemeenteraden daarvoor toestemming verlenen. Toetreding tot de GR betekent tevens een wijziging van de GR omdat de nieuwe deelnemer hieraan toegevoegd moet worden. Naast deze redactionele aanpassingen zal dit moment tevens gebruikt worden om de volgende praktische aanpassingen door te voeren::
  - Als secretaris van directie en bestuur treedt op de manager (artikel 14). Hij heeft geen adviserende stem in het bestuur (artikel 10);
  - Besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. In bijzondere situaties b.v. vaststellen bijdragen deelnemers en opheffing van de GR vindt besluitvorming plaats met viervijfde meerderheid. Dit was drievierde meerderheid;
  - Bepalingen over archief zijn aangepast na advisering van de provinciale archiefdienst.
  De toetreding van de gemeente Tholen tot de GR levert ook voordelen op voor de bestaande deelnemers. Het versterkt de mogelijkheden om de beoogde resultaten te verwezenlijken en het levert een (beperkt) financieel voordeel op in relatie tot de jaarlijkse bijdragen. De financiële consequenties zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2017 en 2018.
  Als de gemeenteraden van de huidige deelnemers hebben ingestemd met de toetreding van de gemeente Tholen en de Colleges hiertoe hebben besloten zal de nieuwe GR worden vastgesteld. 

 11. Concept meerjarenbegroting ICT WBW 2018-2021

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting ICT WBW 2018-2021.
  2. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de ICT-WBW op te nemen van € 711.032.

  Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten samen in de Gemeenschappelijke Regeling SAMENWERKING ICT West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de concept meerjarenbegroting voor 2018-2021 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting.
  De begroting sluit aan bij  de producten en diensten die de gemeente de komende jaren af wil nemen. Er wordt daarom voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting 2018-2021.

 12. Strategie Economische kerncorridor A16 (BOEL-M)

  Het college besluit:
  1. Het Buck-rapport  'Strategie Economische kerncorridor A16' vast te stellen als vertrekpunt voor vervolg.
  2. Het Uitvoeringsplan BOEL-M Strategie Economische kerncorridor A16 voor de periode maart 2017-maart 2018 vast te stellen en de organisatie opdracht te geven hier uitvoering aan te geven. Het gaat om de volgende actielijnen:
  a. Economische dynamiek (ruimte en bereikbaarheid)
  b. Arbeidsmarkt & Onderwijs
  c. Innovatie & Duurzaamheid
  d. Branding, promotie & acquisitie
  3. Het incidenteel beschikbaar stellen van € 48.500 voor de uitvoering van de strategie gedurende een jaar, te dekken uit:
  a. € 37.500 t.l.v. 6310300/43000, Haven Moerdijk/personeel van derden
  b. € 4.000 t.l.v. 6310100/43750 economische zaken/kosten uitvoering paraplunota
  c. € 7.000 t.l.v. 6210810/ 43519 verkeersplannen/externe adviseurs
  4. ln eerste instantie te focussen op een periode van 1 jaar en de behaalde resultaten na een jaar te evalueren.
  5. De gemeenteraad informeren via een raadsinformatiebrief.

  De gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk (BOEL-M) willen een extra impuls geven aan de versterking en positionering van 'de economische kerncorridor A16'. Het gebied heeft uitstekende locaties voor logistiek, goede kennisinstituten en gespecialiseerde ondernemingen om de logistieke sector en de maakindustrie te ondersteunen en goed geschoold personeel is vooralsnog redelijk voorhanden. De regio fungeert als logistieke scharnier richting andere economische regio's. Alhoewel de economische positie sterk is, is achterover leunen geen optie, vinden de vier colleges. Concurrerende regio's werken ook hard aan hun economische positie en zijn in een aantal opzichten al verder dan deze regio. Daar komt bij dat er ontwikkelingen op ons af komen die vragen om een gerichte aanpak: de arbeidsmarkt is aan het veranderen, geschikte ruimte voor bedrijven begint op onderdelen nijpender te worden etc. Om in de toekomst op de (logistieke) kaart te blijven, moeten we zorgen dat we op toekomstige ontwikkelingen in  kunnen spelen. De BOEL-M-gemeenten vervullen daarbij de functie van 'sterke wijk (BOEL-M) in sterke stad (West-Brabant)'.