Besluitenlijst B&W vergadering 17 mei 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 17 mei 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
E. Schoneveld  wethouder

Agendapunten

 1. Speelruimteplan 2017 - 2027

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de volgende speerpunten aangaande speelruimte:
  - Het accentueren van de specifieke kenmerken per kern of wijk.
  - Het verhogen van de betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van verenigingen en organisatie(s) ten aanzien van sport en spel.
  - Realiseren van formele speelplekken die tevens als ontmoetingspunt functioneren voor de buurt, wijk of kern.
  - Informele speelruimte is overal aanwezig.
  - Bewoners uitdagen Moerdijk om meer te bewegen.
  - Een duurzame speelplek.
  - Het versterken van de traditionele inzet van de gemeente Moerdijk, in verband met efficiënt realiseren, beheren en onderhouden.
  2. Het uitvoeringsplan speelruimte 2017-2022 uit te voeren; hierdoor worden de speelplekken in de gemeente Moerdijk in vijf jaar tijd aangepast.
  3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen voor het aanpassen van speelplekken:
  - 2018: € 478.900
  - 2019: € 366.000
  - 2020: € 315.000
  - 2021: € 393.200
  - 2022 en verder: € 317.700
  De hieruit volgende kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021 en de meerjarenbegrotingen hierna.
  4. In te stemmen met het laten vervallen van de jaarlijkse toevoeging aan de reserve maatschappelijk nut voor de vervanging  van speeltoestellen van € 49.025 en dit budget toe te voegen aan de exploitatie als dekking van de kapitaalslasten uit het  uitvoeringsplan speelruimte.

  In de gemeente Moerdijk is veel ruimte aanwezig waar kinderen kunnen spelen, zowel formeel als informeel. Spelen in de buitenlucht is gezond en speelplekken kunnen een aanleiding zijn voor jong en oud om naar buiten te gaan en te spelen, sporten en bewegen.
  Naar aanleiding van de evaluatie van het speelruimtebeleid 2010-2014, een pilot die in Fijnaart en Heijningen is gehouden en een motie die in maart 2017 door de gemeenteraad is besproken, is een uitvoeringsplan speelruimte opgesteld. Hierin is  opgenomen dat elke speelplek ook een ontmoetingsplek moet zijn. Een speelplek die wordt ontwikkeld, is voor meerdere leeftijdsgroepen bedoeld en zorgt ervoor dat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, waardoor de sociale structuur in elke kern wordt versterkt. Door bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij  het aanpassen of aanleggen van speelplekken, wordt de betrokkenheid en tevredenheid  van inwoners vergroot. Hierbij zijn niet alleen formele speelplekken belangrijk, maar ook de informele speelruimte die in elke straat, kern en wijk aanwezig is. Voor het aanpassen van speelplekken in elke kern wordt door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld.