Besluitenlijst B&W vergadering 30 mei 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 30 mei 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
B.G.M. Cornel locogemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 mei 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om de Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving vast te stellen

  De gemeente Moerdijk wil voortaan haar besluiten elektronisch bekendmaken. Ook bestaat de wens om kennisgevingen voortaan elektronisch te publiceren. De Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving maakt dit juridisch mogelijk. De gemeentepagina in de Moerdijkse Bode blijft bestaan maar wordt anders ingericht.

 3. Jaarstukken 2016 Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 (inclusief controleverklaring van accountant en accountantsverslag) van het Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB);
  2. De jaarstukken 2016 van het Werkplein HvWB (inclusief controleverklaring van accountant en accountantsverslag) ter inzage te leggen voor de raad middels een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk neemt sinds 1 januari 2015 deel aan de GR ISD Werkplein HvWB. Het Werkplein HvWB voert in opdracht van de gemeente Moerdijk taken uit op het gebied van Werk & Inkomen. Het dagelijks bestuur van het Werkplein HvWB heeft de jaarstukken 2016 (inclusief  de jaarrekening 2016) aangeboden aan de colleges van B&W van zes aangesloten gemeenten. Er wordt inzicht gegeven in de uitvoering van taken op het gebied van Werk & Inkomen en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. Voor de jaarrekening 2016 heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven.  De jaarstukken 2016 worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

 4. Contracteren/financieren drie landelijke instellingen Sociaal Domein

  Het college besluit:

  1. Stichting AKJ, Stichting De Kindertelefoon en Stichting Sensoor voor de periode van 2018 tot en met 2021 te contracteren voor de dienstverlening op het gebied van het vertrouwenswerk jeugd en het bieden van een anoniem luisterend oor.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,92 per inwoner per jaar voor de dienstverlening door deze drie organisaties.
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

  Sinds 2015 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor een groot aantal taken in het sociaal
  domein. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is door de leden gemandateerd om een aantal daarvan tijdelijk uit te (laten) voeren. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 is afgesproken dat de VNG met ingang van 2018 stopt met de uitvoering en financiering van deze taken. Drie van deze taken moeten nu door de gemeenten zelf worden gecontracteerd en gefinancierd: de Kindertelefoon, Luisterend Oor (Sensoor) en het Vertrouwenswerk Jeugd (AKJ).

 5. Uitvoering reparatie derde WW-jaar.

  Het college besluit:
  In te stemmen met het uitbreiden van de huidige overeenkomst met APG met de opdracht tot de uitvoering van de reparatie derde WW-jaar.

  Bij ontslag kan een werknemer aanspraak maken op een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW). Het UWV is uitvoerder van de wettelijke regeling WW. Aanvullend aan de reguliere WW-uitkering, zijn in de rechtspositie voor gemeentepersoneel bijzondere uitkeringen bij werkloosheid opgenomen. De uitvoering van deze bovenwettelijke aanspraken is per 1 april 2007 uitbesteed aan APG.  Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn per 1 januari 2016 versoberingen doorgevoerd in de WW. Bij Cao-akkoord 2016 - 1 mei 2017 zijn deze versoberingen voor gemeentepersoneel gerepareerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om de uitvoering van de reparatie derde WW-jaar uit te besteden aan de organisatie die ook de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid uitvoert. De uitvoering van aanvullende uitkeringsaanspraken bij werkloosheid blijft dan bij één partij.

 6. Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Moerdijk, waarin de resultaatafspraken VVE tussen de schoolbesturen, aanbieders van voorschoolse educatie, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Moerdijk voor de periode april 2017 tot en met 31 december 2020 zijn vastgelegd.
   Gevraagd besluit burgemeester
  2. Volmacht te verlenen aan wethouder Zwiers om de intentieverklaring namens het college te ondertekenen.

  Op grond van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) en Wet op het Primair Onderwijs (WPO) zijn gemeenten en schoolbesturen verplicht om resultaatafspraken over de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vast te leggen. De resultaatafspraken 2014-2016 zijn geactualiseerd en op aandringen van de Inspecteur van Onderwijs is er een concreet resultaat benoemd; 75% van de kinderen die in de leeftijd van 2/3 jaar tot 6 jaar gebruik heeft gemaakt van het vve aanbod, scoort een voldoende op het onderdeel taal bij de overgang naar groep 3.
  Verder is nieuw in het convenant dat:

  • Omwille van de aansluiting op passend onderwijs afspraken worden gemaakt over de overdracht van kinderen met een plan van aanpak, opgesteld naar aanleiding van een gesignaleerde ontwikkelingsachterstand, bij 42 maanden aan de ontvangende school;
  • Ouderbetrokkenheid in een gezamenlijk plan wordt vormgegeven; en
  • Het convenant m.b.t. de warme overdracht is aangescherpt. De inzet is om vanaf 2018 alleen de kinderen met een plan van aanpak warm over te dragen. Overdracht van de overige kinderen vindt schriftelijk plaats.

  Bij de opzet van het convenant zijn de aanbieders van voorschoolse educatie, de schoolbesturen en het Centrum voor Jeugd en Gezin nauw betrokken geweest.

 7. Ontwerpbegroting Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden- West- Noord (RAV Brabant MWN)

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het indienen van de gezamenlijke zienswijze van de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant op de ontwerp beleidsbegroting 2018 van de RAV Brabant MWN:
   Opmerking over wel/niet tijdige ontvangst van de stukken: 
   1. Algemeen: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken spelregels en termijnen in acht neemt. Concreet: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening voor 15 april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni; vaststelling jaarrekening en begroting na besluitvorming in gemeenteraden (3e/4e week juni).
   2. De raad gaat er vanuit dat het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten in 2018 hoogstens 5,5% zal bedragen. 
   3. De raad gaat er vanuit dat hij in het eerste halfjaar van 2017 wordt geïnformeerd over de tot dan toe gerealiseerde uitbreiding van de capaciteit en over de verwachte uitbreiding voor de 2e helft van 2017. 
   4. De raad gaat er van uit dat in de aanloop naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en het onderzoek naar de nieuwe rechtsvorm de kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg in 2018 gewaarborgd blijft. 
   5. De raad gaat er van uit dat een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur en de LMO geen nadelige (financiële) consequenties hebben voor de gemeenten en dat gemeenten over beide processen tijdig en volledig worden geïnformeerd.
   6. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
    1. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
    2. samenstelling van de bestuurlijke organen;
    3. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
    4. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur 
     (voor zover openbaar).
    Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen.
   7. Tenslotte, de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze (dit) uitgangspunt(en) nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken.

  Op 11 april 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening de beleidsbegroting 2018 vastgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijze op de begroting te geven. De begroting is kostendekkend, en zonder gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.
  Er is in samenwerking met gemeenten een aantal zienswijzen opgesteld die bij het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN naar voren worden gebracht. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijzen en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur zal op 5 juli 2017 besluiten over de ontwerp beleidsbegroting 2018.

 8. Principeverzoek functiewijziging van de Johannes de Doper kerk met pastorie, locatie Molenstraat 31-33, en herontwikkeling van de locatie Oosterstraat

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principe verzoek tot functiewijziging van de Johannes de Doper kerk met pastorie tot onder andere VVV, horeca en kantoor, Molenstraat 31-33 te Klundert;
  2. Kennis te nemen van het principeverzoek tot realisatie vijf grondgebonden woningen na het amoveren van het parochiehuis, Oosterstraat 20-22 te Klundert;
  3. Medewerking te verlenend aan de beoogde ontwikkelingen door middel van een herziening van het bestemmingsplan.
  4. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkelingen voor de initiatiefnemer zijn.
  5. De raad te informeren over dit principe verzoek door middel van een raadsinformatiebrief.

  De Johannes de Doper kerk inclusief pastorie aan de Molenstraat 31-33 in Klundert zijn in 2013 aan de kerkelijke functie ontbonden. Mede naar aanleiding van de Centrumvisie Klundert bestaat de behoefte aan een herontwikkeling van deze locatie. Ontwikkelaar Vicomte Vastgoed B.V. is voornemens om de voormalige kerk te exploiteren met onder andere een VVV-balie, een horecafunctie met terras en een ruimte voor de Heemkundekring. De voormalige pastorie wordt omgebouwd naar kantoor. Daarnaast is ontwikkelaar voornemens om het parochiehuis aan de Oosterstraat 20-22 te slopen om hier vijf rijwoningen te realiseren. De aanleg van voldoende parkeergelegenheid maakt onderdeel uit van het beoogde plan. Besloten is om middels een bestemmingsplanprocedure medewerking te verlenen aan het principeverzoek onder voorbehoud dat voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden. De initiatiefnemer wordt gevraagd aan te tonen dat het initiatief aansluit bij de Centrumvisie Klundert, de Monumentencommissie kan instemmen en de ontwikkeling ruimtelijk inpasbaar is. De risico's voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 9. Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning en tarieven huishoudelijke ondersteuning.

  Het college besluit:

  1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 (incl. huishoudelijke ondersteuning en frequentietabel) en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 in werking te laten treden per 19 juni 2017.
  3. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 per 19 juni 2017 in te trekken.
  4. De periodetarieven voor de huishoudelijke ondersteuning ZIN te verhogen per 19 juni 2017.
  5. Het PGB-tarief voor 2017 ongewijzigd te laten en in de tweede helft 2017 te onderzoeken of dit vanaf 2018 gewijzigd moet worden.
  6. Voor 2017 de inleg van de eigen bijdrage bij het CAK voor alle cliënten ongewijzigd te laten en vanaf 1 januari 2018 de inleg van de eigen bijdrage bij het CAK voor alle cliënten aan te passen aan de nieuwe tarieven geldend vanaf 2018.
  7. Nieuwe aanbieders van huishoudelijke ondersteuning de gelegenheid te geven om tussentijds in te stromen.
  8. De gemeenteraad te informeren door middel van de raadsinformatiebrief.

  Als gevolg van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep  van mei 2016 over huishoudelijke on¬dersteuning zijn nieuwe beleidsregels  maatschappelijke ondersteuning door het college vastgesteld. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd tot het vaststellen van beleids¬regels. Aangezien de beleidsregels een nadere uitwerking zijn van de  door de gemeenteraad eerder vastgestelde verordening wordt de gemeenteraad door middel van de raadsinformatiebrief in kennis gesteld.

 10. Notitie Reserves en Voorzieningen 2017

  1. De voorzieningen onderhoud schoolgebouwen en stimulering inburgering op te heffen.
  2. De raad voor te stellen om de notitie reserves en voorzieningen 2017 vast te stellen en daarbij het volgende te besluiten:
   1. De reserve gemeentegaranties aan te passen aan de vastgestelde risiconorm en op grond hiervan een bedrag van € 7.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
   2. Het saldo van de reserve bovenwijks van € 17.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

  Op grond van de financiële verordening gemeente Moerdijk vindt jaarlijks een actualisatie plaats van de notitie reserves en voorzieningen. De notitie 2017 geeft de situatie weer per 1 januari 2017 en sluit aan bij de balans van de jaarrekening 2016.
  Uitgangspunt voor de mutaties in 2016 zijn de besluiten op grond van:

  • de notitie reserves en voorzieningen 2016;
  • de tussentijdse rapportages, en
  • overige raads- en collegebesluiten.

  Op basis hiervan wordt voorgesteld een aantal middelen te herschikken. Hierdoor valt een bedrag van € 24.000 vrij ten gunste van de algemene reserve.
  Tevens heeft het college de voorzieningen onderhoud schoolgebouwen en stimulering inburgering, waarvan het saldo op 1 januari 2017 € 0 was, opgeheven.

 11. Kadernota 2018-2021

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de kadernota 2018-2021;
  2. De gemeenteraad de kadernota 2018-2021 aanbieden en vragen in te stemmen met de gehanteerde activiteiten in hoofdstuk 2 en de gehanteerde financiële uitgangspunten in hoofdstuk 4.

  In de kadernota wordt een beeld gegeven met betrekking tot enerzijds de hoofdpunten inzake de uitvoeringsactiviteiten binnen de diverse programma's en anderzijds de financiële uitkomsten in meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2021. Ook is in de kadernota de 'financiële positie op hoofdlijnen' weergegeven en zijn de uitgangspunten vermeld, die de basis vormen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021.
  In opmaat naar de begroting zullen de uitvoeringsactiviteiten waar nodig nog bijgesteld/geactualiseerd worden. Bij de behandeling van de kadernota kan de gemeenteraad hier verdere richting aan geven en kunnen zij voorstellen doen waarmee bij de verdere uitwerking van de begroting rekening moet worden gehouden. Rekening houdend met de geformuleerde uitgangspunten in de kadernota 2018-2021 geldt, met uitzondering van structurele begrotingspositie in 2021, dat sprake is van een positieve uitkomst. Dit wil zeggen dat de baten de lasten overtreffen. Alleen voor de structurele begrotingspositie in 2021 wordt een tekort voorzien van € 117.000.