Besluitenlijst B&W vergadering 06 juni 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 06 juni 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 mei 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 mei 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Project 166- Gebiedsplannen - Gebiedsplan Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gebiedsplan Zevenbergen en de bijbehorende uitvoeringsagenda.
  2. De raad te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

  Het gebiedsplan voor Zevenbergen is gereed. Door middel van diverse bijeenkomsten met de bewoners van Zevenbergen, de gemeente Moerdijk, Woonkwartier, Surplus, en de politie is gewerkt aan de totstandkoming van dit leefbaarheidsplan. Het plan bestaat in hoofdlijnen uit een visie, alsmede de bijbehorende dynamische uitvoeringsagenda. Vanuit de gemeente kan met het plan worden ingestemd. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief (RIB). Op 12 juni aanstaande vindt hieromtrent de openbare bewonersbijeenkomst plaats. Vervolgens start het structurele proces van de uitvoering van de acties, waarbij de stadstafel een centrale rol speelt. De afronding van dit pan betekent het laatste van de in totaal 12 op te stellen gebiedsplannen.

 4. Vaststelling subsidie 2016 VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Het college besluit:
  Het subsidiebedrag 2016 t.b.v. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland Moerdijk bestaande uit:

  1. Reeds bevoorschot bedrag (januari 2016) ad € 62.780,00, bestaande uit:
   1. Subsidie voor informatiepunt inburgering ad € 4.480,00
   2. Basisbedrag 2016 incl. 15 trajecten ad € 27.300,--
   3. 20 Trajecten coaching en huisvesting (16+) ad € 31.000
  2. 24 Trajecten 2016 voor personen ouder dan 16 jaar voor een bedrag van € 37.200 
  3. 22 Trajecten 2016 voor personen van 16 jaar of jonger voor een bedrag van €8.800,-- definitief vast te stellen op € 108.780,--.

  Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidiejaar de subsidie die is verleend op basis van een uitvoeringsbesluit/subsidieafspraken definitief  vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Daarbij moet worden nagegaan of VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken voor 2016. In die beoordeling zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Vandaar het voorgestelde besluit om de subsidie definitief vast te stellen op € 108.780,-- .

 5. Concept jaarstukken 2016 West-Brabants Archief (WBA)

  Het college besluit:

  1. Kennis nemen van de jaarstukken 2016 van het WBA
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2016 van het WBA

  Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA) met acht andere gemeenten vanaf 1 juli 2016. Tot 30 juni 2016 heette deze gemeenschappelijke regeling, gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief West-Brabant (RAWB). Aan deze gemeenschappelijke regeling namen vier andere gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta deel. Op basis van deze regelingen zijn de jaarstukken 2016 toegezonden en wordt verantwoording afgelegd over het in 2016 gevoerde financiële beheer van zowel de oude GR RAWB als de nieuwe GR WBA. Op 5 juli 2017 worden de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBA vastgesteld. De jaarrekening van het WBA sluit af met een positief resultaat van € 28.402. Op de jaarstukken 2016 kan geen zienswijze worden ingediend.

 6. Toevoeging mogelijkheid voor vrijwilligersorganisaties die nog geen jaarlijkse subsidie ontvangen, lopende het jaar een aanvraag in te dienen.

  Het college besluit:

  1. Aan artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Eenmalige en Jaarlijkse Subsidie Gemeente Moerdijk lid 9 toe te voegen.
  2. Deze wijziging in te laten gaan per 1 januari 2017.

  In de huidige regeling moeten vrijwilligersorganisaties die een jaarlijkse subsidie willen ontvangen voor 1 oktober voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, een aanvraag indienen. Dit betekent dat vrijwilligersorganisaties die voor de eerste maal voor subsidie in aanmerking wil¬len komen, een jaar of langer moeten wachten voordat zij deze subsidie kunnen ontvangen. Om dit op te kunnen lossen, heeft het college besloten om een toevoeging te doen aan de bestaande uitvoeringsregeling waarmee nieuwe verenigingen ook lopende het subsidiejaar een aanvraag in kunnen dienen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt dan naar rato berekend aan de hand van de da¬tum waarop de aanvraag is ontvangen.

 7. Ingediende aanvraag voor het plaatsen van hagelnetten (teeltondersteunende voorziening) op het perceel Driehoefijzersstraat 80 in Zevenbergschen Hoek.

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van hagelnetten op het perceel Driehoefijzersstraat 80 in Zevenbergschen Hoek. De hagelnetten zijn noodzakelijk voor het beschermen van het fruit tegen invloeden van buitenaf, onder andere hagelschade. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, om de aangevraagde activiteit passend is op deze locatie.

 8. Technische omzetting functieprofielen Meurs naar HR21

  Het college besluit:

   1. Kennis te nemen van het advies van de Inpassingscommissie d.d. 15 mei 2017, inzake de voorlopige indelingen in HR21 en ongewijzigd over te nemen (Bijlage I);
   2. De lokale functie Handhaving 0 inclusief waardering (bijlage IIa+b) onder voorbehoud van positief advies OR vast te stellen en toe te voegen aan de Functiematrix in HR21;
   3. op grond van 1a. en 1b de voorlopige indelingen in HR21 (beschreven in Bijlage III)
    met inbegrip van de wijzigingen als gevolg van aanvullend onderhoud - onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad - vast te stellen met ingang van 1 januari 2017;
  1. De conversietabel (versie 9-2-2017) (Bijlage IV) onder voorbehoud van instemming van het Georganiseerd Overleg vast te stellen;
  2. Het competentieboek Excellent met ingang van definitieve vaststelling van het functieboek in HR21 (incl. competenties per profiel) per direct te laten vervallen;
  3. In te stemmen met de financiële consequenties en dekking van de technische omzetting naar HR21 en aanvullend onderhoud (zie bijlage V);
  4. In stemmen met de toevoeging van de Coördinatie-module HR21 (zie bijlage VI) en deze conform de voorlopige indelingslijst HR21 (Bijlage III) op de aangewezen functies van toepassing te verklaren zolang de coördinatie op de functie van toepassing is;
  5. In te stemmen met de vergoeding de coördinatie- module en functie Projectleider conform de voorwaarden benoemd in bijlage VII, onder voorbehoud instemming GO.

  Na de actualisatie in 2016 van de functiebeschrijvingen volgens de Meurs functiewaarderings-systematiek is in november 2016 gestart met de voorbereidingen van de (technische) omzetting naar HR21. Volgens een van te voren vastgesteld Plan van Aanpak "Van Meurs naar HR21" en een Procedureregeling HR21 is de omzetting van de functie profielen naar HR21 opgepakt. Volgens de procedureregeling heeft  door diverse gremia (OR, GO, Inpassingscommissie, leidinggevenden en een externe functiedeskundige) een toetsing/advies plaatsgevonden op het proces, de voorlopige indelingen en gevolgen ervan. Onder voorbehoud van nog te ontvangen instemming van GO (Conversietabel) en positief advies van de OR (Functieboek/functiematrix)  is de voorlopige indeling in HR21 door het college van B&W vastgesteld. Nadat de instemming van GO en positief advies OR zijn ontvangen worden  de medewerkers schriftelijke geïnformeerd  over de voorlopige functie-indeling in HR21. Volgens afspraak wordt  een informatiebijeenkomst voor de medewerkers en  inloopspreekuren (voor persoonlijke vragen) georganiseerd . Aanvullend is besloten onder bepaalde voorwaarden een vergoeding toe te kennen aan specifieke functionarissen indien er sprake is van een coördinatie-module of bij majeure projecten.

 9. Organisatievernieuwing ‘Van goed naar beter’. Samen zorgen voor een toekomstbestendige organisatie'

  Het college besluit:
  Een besluit te nemen over de volgende punten, waarvoor de OR  een positief advies op 1 juni 2017 gegeven heeft, 

  1. Instemmen met de ontwikkelrichting en schets voor de gemeentelijke organisatie zoals omschreven in " ‘Van goed naar beter’. Samen zorgen voor een toekomstbestendige organisatie” en bij iedere vervolgfase een daarop afgestemde adviesaanvraag aan de OR voorleggen;
  2. Kiezen voor variant 3+ van de gefaseerde aanpak van het onderdeel structuur, conform het voorstel van de OR, waarbij een representatieve afvaardiging van de organisatie wordt betrokken bij het vervolg, de inrichting van de organisatie en het uitwerken van de cultuurontwikkeling;
  3. De functie van Directeur Bedrijf met ingang van heden en de functie Manager te laten vervallen op een nader te bepalen datum; 
  4. Spoedig na 6 juni as te starten met een overleg met GO (in afstemming met de OR) om te komen tot een voorstel voor een aanvullend sociaal plan; 
  5. Instellen van de nieuwe functie Domeinregisseur en vaststelling van bijgevoegd functieprofiel Domeinregisseur;
  6. Zo spoedig mogelijk na besluitvorming een wervingsprocedure starten voor de invulling van de 3 functies van Domeinregisseur en op basis van geschiktheidseisen te komen tot een selectie van kandidaten voor deze functies.
  7. Kennis te nemen van de werving en selectieprocedure Domeinregisseur, inclusief de planning en de advertentietekst.

  In het najaar van 2016 zijn zes werkgroepen met de in het 'Plan van Aanpak Organisatievernieuwing' geformuleerde opdrachten aan de slag gegaan. De zes werkgroepen: visie, besturingsfilosofie, cultuur, structuur, dienstverlening en uitwerking hebben gewerkt aan een advies om de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken en aan te sluiten op de steeds sneller veranderende samenleving. Een flexibele organisatie, die inspeelt op maatschappelijke vraagstukken en strategische ondersteuning biedt aan het bestuur.
  Het advies is verwoord in " 'Van goed naar beter'. Samen zorgen voor een toekomstbestendige organisatie". Het college heeft op 9 mei 2017 een voorgenomen besluit over de ontwikkelrichting, fasering en functieveranderingen genomen. Daarna is het collegebesluit aangeboden aan de OR voor het uitbrengen van advies. De OR heeft een positief advies afgegeven met enkele voorwaarden. Aan al deze voorwaarden kan tegemoet gekomen worden. Hiermee wordt het volledige besluit met een positief advies van de OR ondersteund.

 10. Organisatievernieuwing “Van goed naar beter”: adviezen werkgroepen Dienstverlening, Cultuur en Uitwerking

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de eindrapportages van de werkgroepen Dienstverlening, Cultuur en Uitwerking, behorend bij "Van goed naar beter";
  2. In te stemmen met de uitgangspunten zoals voorgesteld door de werkgroep Dienstverlening:
   1. Dienstverlening bestaat uit alle interacties en/of transacties tussen burgers, bedrijven of instellingen en overheidsorganisatie(s), zowel intern als extern". Hiermee wordt de huidige visie op dienstverlening 2016-2020 geactualiseerd;
   2. Moerdijk is een innovatieve, moderne en flexibele gemeente (archetype);
  3. In te stemmen met de uitgangspunten zoals voorgesteld door de werkgroep Cultuur:
   1. Neem kernwaarden als uitgangspunt. 
   2. Investeer in betrokkenheid. 
   3. Zorg voor onderling vertrouwen. 
   4. Vertrouw op eigen verantwoordelijkheid. 
   5. Continu verbeteren is in de cultuur verankerd. 
  4. In te stemmen met het afronden van de "quick wins" met de werkgroep Uitwerking als eigenaar;
  5. De uitvoering van de uitvoeringsagenda Dienstverlening en Cultuur in handen te stellen van het secretarisoverleg (in samenwerking met de betreffende werkgroepen) waar vanuit het eigenaarschap georganiseerd wordt en de uitgangspunten en voorstellen worden ingebed in de nieuwe organisatie.

  In het najaar van 2016 zijn zes werkgroepen met de in het 'Plan van Aanpak Organisatievernieuwing' geformuleerde opdrachten aan de slag gegaan. De zes werkgroepen: visie, besturingsfilosofie, cultuur, structuur, dienstverlening en uitwerking hebben gewerkt aan een advies om de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken en aan te sluiten op de steeds sneller veranderende samenleving. Een flexibele organisatie, die inspeelt op maatschappelijke vraagstukken en strategische ondersteuning biedt aan het bestuur.
  Het advies is verwoord in " 'Van goed naar beter'. Samen zorgen voor een toekomstbestendige organisatie". Het college heeft op 9 mei 2017 een voorgenomen besluit over de ontwikkelrichting, fasering en functieveranderingen genomen. Daarna is het collegebesluit aangeboden aan de OR voor het uitbrengen van advies. De OR heeft een positief advies afgegeven met enkele voorwaarden. Aan al deze voorwaarden kan tegemoet gekomen worden. Hiermee wordt het volledige besluit met een positief advies van de OR ondersteund.