Besluitenlijst B&W vergadering 12 juni 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 juni 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp loco-burgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 juni 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 juni 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2016 Indigo

  Het college besluit:
  De subsidie voor het jaar 2016 aan Indigo vast te stellen op € €7.345.

  De subsidie over 2016 aan Indigo is vastgesteld op € €7.345  voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Indigo heeft hiervoor in 2016 de trainingen "Power 2.0" op het Marklandcollege gegeven en de cursussen Borderline de Baas en de cursus voor ouders van kinderen met autisme. De definitieve subsidie is lager dan het voorlopig beschikbaar gestelde bedrag van €8.000.

 4. Herontwikkeling locatie Kreuk (WSG) met overdracht gemeentelijk eigendom in plangebied.

  Het college besluit:

  1. Het college heeft kennis genomen van verzoek tot herontwikkeling van de locatie Kreuk na aankoop van de grond van WSG;
  2. Het college is bereid de gemeentelijke grondpositie tegen een getaxeerde marktconforme waarde in te brengen waarbij de meest passende particuliere ontwikkeling op het gehele plangebied (i.c. locatie van WSG en gemeente) van invloed is;
  3. De verdere haalbaarheid van de locatieontwikkeling nader de onderzoeken en de randvoorwaarden vast te leggen in een anterieure overeenkomst.

  Apron Development heeft verzocht tot het innemen van een gemeentelijk standpunt met betrekking tot woningbouw op de locatie Kreuk in verband met voorgenomen aankoop van deze locatie van WSG onder gelijktijdige verkoop van gemeentelijke grond aan de Kon. Wilhelminastraat. Gelet op de oorspronkelijke inzet om te komen tot woningbouw op deze locatie is het college bereid gemeentelijke grond in te brengen op basis van een marktconforme taxatiewaarde en passend geachte woningbouwplan Fijnaart. Verdere uitwerking van de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden moet nog plaatsvinden.

 5. Ontwerp-beheersverordening ‘Bedrijventerrein De Koekoek’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de ontwerpbeheersverordening 'Bedrijventerrein De Koekoek' (NL.IMRO.1709.BVODeKoekoek-BV30),
  2. De ontwerpbeheersverordening 'Bedrijventerrein De Koekoek' gedurende 6 weken ter inzage te leggen,
  3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van deze procedure.

  De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Ter plaatse van bedrijventerrein 'De Koekoek' zijn meerdere bestemmingsplannen van kracht. Deze plannen zijn verschillend qua opbouw en leeftijd en dit heeft tot gevolg dat ten aanzien van bouwen verschillende regelingen gelden. Enkele plannen zijn al zeer sterk verouderd. De urgentie is hoog om deze bestemmingsplannen te actualiseren. Middels een beheersverordening kan deze noodzakelijke actualisatie snel plaatsvinden.
  Het instrument beheersverordening is bedoeld om voor planologisch laagdynamische gebieden het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden vast te leggen. Het bedrijventerrein 'De Koekoek' voldoet aan dit vereiste, aangezien de vigerende mogelijkheden die binnen het besluitgebied worden geboden, opnieuw worden vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen, anders dan die vigerend mogelijk zijn, worden niet mogelijk gemaakt.
  Wel is de Gebiedsvisie Zevenbergen Noord voor (een deel van) het gebied opgesteld waarin mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden beschreven. Deze zullen echter niet op korte termijn plaatsvinden, maar gefaseerd over een periode van zeker 30 jaar. Voor die ontwikkelingen zal dan op termijn maatwerk worden verleend middels een afzonderlijk bestemmingsplan.
  Met het ter inzage leggen van de ontwerp-beheersverordening wordt gestart met de planologische procedure. Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van de ontwerp-beheersverordening een inspraakreactie te geven op de beheersverordening. Tijdens deze periode zal ook een inloopavond worden georganiseerd waarop een ieder persoonlijk geïnformeerd kan worden. Na de samenvatting en beantwoording van de inspraakreacties zal de gemeenteraad de beheersverordening vaststellen. Tegen deze vaststelling staat geen beroep open.

 6. Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vergroten van de kavelgrootte naar circa 8.500 m² aan de Vlietweg 10 in Klundert.

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning wordt ingediend de definitieve omgevingsvergunning verlenen.

  Er is een aanvraag ingediend voor het vergroten van de kavelgrootte naar circa 8.500 m². De uitbreiding van Brabant AG Industrie is noodzakelijk om door centralisatie van alle activiteiten de interne logistiek en organisatie te optimaliseren. Dit leidt tot minder vervoersbewegingen en de daarbij behorende milieuhinder. Enkel de overschrijding van de maximaal toegestane kavelgrootte zorgt ervoor dat aan het vigerende bestemmingsplan niet wordt voldaan. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, om de aangevraagde activiteit passend is binnen deze locatie.

 7. Uitbreiding CJG team

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de structurele uitbreiding van het CJG team met twee fte jeugdprofessionals en de kosten hiervoor (€ 165.000 per jaar) te dekken uit het beschikbaar budget van € 80.000 vanuit 6671006 / 43000 en het resterende bedrag ad € 85.000 te dekken vanuit de stelpost sociaal domein door een begrotingswijziging bij de 2e berap 2017;
  2. In te stemmen met de tijdelijke uitbreiding van het CJG team met een procesondersteuner voor 20 uren per week voor twee jaar en de kosten (€ 30.000 per jaar) te betrekken bij het uitvoeringsbudget sociaal domein;
  3. In te stemmen met het creëren van een tijdelijk functie van 18 uur per week voor de inhoudelijke doorontwikkeling van het CJG Moerdijk en de kosten (€ 40.000 per jaar, in 2017: € 30.000) te betrekken bij het uitvoeringsbudget sociaal domein;
  4. In te stemmen met (na actualisering van het uitvoeringsbudget sociaal domein) het toevoegen van € 39.000 in 2017 en € 21.000 in 2018 aan het uitvoeringsbudget sociaal domein vanuit de stelpost sociaal domein om de effecten genoemd onder beslispunt 2 en 3 te kunnen bekostigen.

  Het CJG team wordt uitgebreid omdat er meerdere ontwikkelingen zijn die in deze periode samenkomen. De huidige coördinator gaat gebruik maken van het generatiepact. Zij blijft werken voor het CJG Moerdijk en haar kennis en ervaring zal voor langere periode worden ingezet. Daarnaast is er een grote druk op het CJG team vanwege complexe veiligheidscasuïstiek, algemene werkdruk in verband met hulp aan ouders en kinderen en de toegenomen administratieve last. Om verder te kunnen ontwikkelen en ook meer tijd te hebben voor het zelf bieden van ondersteuning is besloten dat er ruimte komt voor twee fte jeugdprofessionals en een procesondersteuner. Deze ontwikkelingen vallen samen met de werving van een nieuwe CJG coördinator in juni. Het CJG team komt zo weer op volle sterkte en zo wordt de verdere ontwikkeling van het CJG, de 'beweging naar voren', meer preventie en lichte hulp, mogelijk gemaakt.

 8. Vergoeding proceskosten

  Het college besluit:
  Een vergoeding van de proceskosten à € 990,-- uit te keren aan mevrouw In 't Veld wegens het verlenen van rechtsbijstand inzake de bezwaarprocedure tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het hebben van een terras in de achtertuin van Hotel Trusten.

  Op 16 mei 2017 heeft het college besloten op de beslissing op bezwaar tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het hebben van een terras in de achtertuin van Hotel Trusten. De gemachtigde heeft verzocht om een vergoeding van de proceskosten. Het college heeft besloten om € 990,-- aan proceskosten te vergoeden.