Besluitenlijst B&W vergadering 20 juni 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 20 juni 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
E. Schoneveld  loco-burgemeester / wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 juni 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 juni 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Rapportage nazorgonderzoek "Burgerparticipatie"

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de rapportage nazorgonderzoek "Burgerparticipatie".
  2. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Burgerparticipatie" uit 2012 alsmede uit de Koepelnotitie "Burgerparticipatie" als afgedaan te beschouwen.
  3. De resultaten van het nazorgonderzoek (via raadsinformatiebrief) ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

  Conform het onderzoeksprogramma is een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Burgerparticipatie" uit 2012 en van de Koepelnotitie "Burgerparticipatie". Uit het nazorgonderzoek komt naar voren dat Moerdijk de afgelopen jaren aanzienlijk heeft geïnvesteerd in burger- en overheidsparticipatie. Er zijn vele stappen gezet om burger- en overheidsparticipatie te verankeren in de werk- en denkwijze van alle betrokken partijen (raad, college, gemeentelijke organisatie en inwoners). Ook het door KING en de VNG uitgevoerde onderzoek 'waar staat je gemeente' laat voor de gemeente Moerdijk zien dat de gemeente het wat betreft 'participatie' goed doet. Het verankeren van burger- en overheidsparticipatie is een continu proces dat de komende jaren nog de nodige aandacht zal vergen. Hiervan zijn betrokkenen zich ook bewust.
  Zo zal in de 2e helft van 2017 een bijeenkomst tussen raad en college worden georganiseerd, met als onderwerp de rolverdeling tussen college en raad bij burger- en overheidsparticipatie. Hoewel in 2017 nog een aantal acties op de rol staan, wordt voorgesteld de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Burgerparticipatie"  uit 2012 en de aanbevelingen uit de Koepelnotitie, als afgerond te beschouwen. Er is alle vertrouwen dat de betreffende acties in 2017 uitgevoerd worden. Dit, gelet op hetgeen de afgelopen jaren gerealiseerd is en het feit dat burger- en overheidsparticipatie bij alle betrokkenen (bestuur, organisatie en inwoners) ook de komende tijd hoog op de agenda staat. Ook aan het besluit van de gemeenteraad (bij de behandeling van het rekenkameronderzoek) om samen met het college een bijeenkomst te beleggen rondom burgerparticipatie, wordt in 2017 invulling gegeven. Bovendien trekken college en raad al samen op in het kader van het opstellen en aanscherpen van de Nota Initiatiefrijk Moerdijk. Op dit moment is er dus geen noodzaak om dit onderzoek "open" te laten staan.

 4. Project 008 ‘Kop Roode Vaart’; verlenging intentieovereenkomst

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met bijgevoegde verlenging van de intentieovereenkomst "Kop Roode Vaart" te Zevenbergen;
  2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken en het vervolgproces.

  De gemeente heeft op 25 mei 2016 een intentieovereenkomst gesloten met Van Wanrooij
  Projectontwikkeling b.v. uit Veghel ten behoeve van het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van herontwikkeling van het gebied 'Kop Roode Vaart' tot woningbouwlocatie. In de intentieovereenkomst zijn de afspraken voor de herontwikkeling en het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek vastgelegd en is de samenwerking tussen Van Wanrooij Projectontwikkeling en de gemeente juridisch verankerd. De looptijd van de intentieovereenkomst eindigt op 1 juli 2017. Het onderzoek is opgestart maar nog niet afgerond. Om die reden is besloten om de intentieovereenkomst te verlengen. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal besloten worden om het gebied al dan niet te ontwikkelen.

 5. Samenwerkingsconvenant Sportloket West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het werkplan Sportloket West-Brabant 2017;
  2. Het Samenwerkingsconvenant Sportloket Aangepast Sporten West-Brabant  te sluiten;
  3. Een bijdrage van € 0,08 per inwoner beschikbaar te stellen voor deelname aan het Sportloket West-Brabant. De kosten hiervan worden gedekt uit het budget Algemene Sportaangelegenheden: 6530301/43710.

  De burgemeester besluit:

  1. Wethouder Schoneveld een volmacht te verlenen voor  het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant op 22 juni tijdens de bijeenkomst Grenzeloos Actief.

  Op 22 juni tijdens de bijeenkomst Grenzeloos Actief ondertekent wethouder Schoneveld het samenwerkingsconvenant voor deelname aan het Sportloket Aangepast Sporten West-Brabant. Door deelname aan het sportloket vindt regionale afstemming plaats tussen de adviseurs en de buurtsportcoaches aangepast sporten van de deelnemende gemeenten, namelijk Moerdijk, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal, Drimmelen en Geertruidenberg. Op die manier worden mensen met een beperking begeleid en in staat gesteld deel te nemen aan sportactiviteiten bij een reguliere of andere sport/beweegaanbieder, binnen gemeente Moerdijk of binnen de regio.