Besluitenlijst B&W vergadering 27 juni 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 27 juni 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 juni 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Ontwerpbestemmingsplan ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' (NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP30), inclusief het bijbehorende Milieueffectrapport (MER),
  2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) gedurende 6 weken ter inzage te leggen,
  3. De gemeenteraad te informeren over het ontwerpbestemmingsplan en het MER met een raadsinformatiebrief.

  De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het vigerende bestemmingsplan voor het zeehaven- en industrieterrein dateert uit 1993. Er zijn vervolgens nog zes herzieningen geweest, waarvan de laatste in 2007. Verder is er gedurende deze periode nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd, o.a. op het terrein van de externe veiligheid. Dit alles maakt het noodzakelijk om het bestemmingsplan te actualiseren en tegelijk te digitaliseren. De insteek bij deze actualisatie is het vertalen van de bestaande regeling in een actuele, digitale en moderne regeling met behoud van de geldende rechten en plichten en aangepast waar nodig op nieuwe wet- en regelgeving.
  In het bestemmingsplan is gekozen voor betrekkelijk globale bestemmingen in lijn met het geldende plan, waarbij de drie verschillende bestemmingen Bedrijventerrein de kern van het bestemmingsplan vormen. Hier wordt ruimte geboden voor (de ontwikkeling van) zware en grootschalige bedrijvigheid. Het bestemmingsplan wordt vergezeld van een milieueffectrapport (MER) omdat er nog sprake is van een restcapaciteit aan te ontwikkelingen gronden van meer dan 200 ha, waarmee het plan m.e.r. beoordelingsplichtig is geworden. Verder is een passende beoordeling uitgevoerd om te toetsen of het plan in overeenstemming is met de Wet natuurbeschermings. Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp MER wordt een vervolg gegeven aan de procedure die in 2012 is gestart met de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan. De beide ontwerpen worden van 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging is het voor een ieder mogelijk om een zienswijze in te dienen. Op 10 juli wordt een inloopavond georganiseerd over het bestemmingsplan waar een ieder de mogelijkheid heeft een persoonlijke toelichting te krijgen.

 3. Effectgestuurd beheer van de openbare ruimte

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met scenario 3 'Beleving en toerisme' met inbegrip van alle centrumgebieden op excellent niveau;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 520.000 voor het aanpassen van de entrees van de dorpskernen en de hieruit voortkomende kapitaallasten van € 34.300 te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2018-2021.
  3. Jaarlijks een extra bedrag van € 334.000 toevoegen aan de in de begroting opgenomen kosten gemoeid met het beheer van de openbare buitenruimten waarmee het beeldkwaliteit wordt aangepast op basis van het scenario 3 'Beleving en toerisme' met inbegrip van alle centrumgebieden op excellent niveau. Deze extra kosten te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2018-2021.
  4. Het college opdracht te geven om in het 4e kwartaal van 2017 met een voorstel te komen voor het realiseren van bijenlinten en de daarbij behorende financiële consequenties.

  De openbare ruimte is het visitekaartje van Moerdijk. Is deze schoon, aantrekkelijk, goed onderhouden, veilig en ook functioneel?  Bewust en onbewust laten we ons leiden door dit soort vragen als we een indruk opdoen over Moerdijk. Reden genoeg om goed voor de openbare ruimte te zorgen. Bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte zijn veel partijen betrokken. Dit vraagt dan ook om een goede afstemming van de werkzaamheden. Maar hoe creëren we een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar die ook bijdraagt aan andere doelstellingen? Hoe bereiken we dat inwoners grotere invloed krijgen op het beheer van hun openbare ruimte en thema's als duurzaamheid, beleving en arbeidsparticipatie een plek krijgen? Beheer is dus meer als 'in stand houden' of het 'netjes houden'. Dit vraagt een omslag van vraag gestuurd (outputgestuurd) beheer naar effectgestuurd beheer. Door middel van verschillende scenario's is het effectgestuurd beheer uitgewerkt. Op deze wijze wordt de beeldkwaliteit van de openbare ruimte ingezet voor het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen zoals vastgelegd in de paraplunota's en het raadsuitvoeringsprogramma.

 4. Leidraad nieuwe initiatieven uitvoering Participatiewet en oprichting denktank - ISD Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de leidraad nieuwe initiatieven uitvoering Participatiewet en oprichting denktank.

  Door de in de ISD Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: het Werkplein) deelnemende gemeenten zijn in de afgelopen twee jaar herhaaldelijk verzoeken weggelegd bij het Werkplein om aanvullende diensten uit te voeren naast de basistaken zoals die in de GR Werkplein zijn vastgelegd. Binnen het Werkplein bestaat echter de behoefte nieuwe activiteiten en diensten zoveel mogelijk uniform voor de deelnemende gemeenten uit te voeren. Om te komen tot een uniforme regionale aanpak met betrekking tot nieuwe initiatieven op het terrein van werk en inkomen is het voorstel om een denktank op te zetten en de nu voorliggende leidraad als kader te hanteren. Deze leidraad beschrijft aan welke criteria de nieuwe initiatieven moeten voldoen. Op deze wijze kan eveneens geborgd worden dat nieuwe initiatieven aanvullend zijn op de visie en strategie van het Werkplein.

 5. Jaarverslag 2016 en ontwerpjaarrekening 2016 RWB

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RWB op 5 juli 2017 in stemmen met de volgende voorgestelde bestemmingen van het incidentele positief resultaat van € 574.000:
   1. Doorontwikkeling € 122.00
   2. Werving nieuwe directeur RWB € 20.000
   3. Mobiliteitscentrum, projectmanagement Europese aanbesteding € 21.000
   4. Leisure ontwikkelfonds € 100.000
   5. Regionaal economisch ontwikkelsysteem/triplehelix € 133.000
   6. Uitkeren aan deelnemers € 178.000

  Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RWB op 5 juli 2017 daarnaast aandacht te vragen voor enkele bestemmingen, zoals het Leisure ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix overleg. Deze worden thans voorgesteld als incidentele bestemmingen maar zouden een structurele, meerjarige doorwerking kunnen krijgen. Hierbij naar voren te brengen dat wordt geadviseerd deze lasten inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging die volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.

  Het Dagelijks Bestuur van de RWB heeft op 13 april 2017 het jaarverslag 2016 en de ontwerp-jaarrekening 2016 ingediend. Het Algemeen Bestuur van de RWB neemt op 5 juli 2017 een besluit over de resultaatbestemmingsvoorstellen.

 6. Concept begroting 2018 en de concept meerjarenbegroting 2018-2021 van de Belastingsamenwerking West Brabant.

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Onderstaande zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) op de conceptbegroting 2018 en de concept meerjarenbegroting 2018-2021.
   1. de formatieve omvang en de gedeeltelijke dekking hiervan door met name de vervolgingskosten dienen nadrukkelijk gemonitord te worden;
   2. de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient opgenomen te worden in de begroting 2018 en de toekomstige jaarrekeningen conform de vereisten van het BBV;
   3. wacht voor de acquisitie van nog niet deelnemende gemeenten niet tot 2018, maar pak dit direct weer op.
  2. In de meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 670.000 voor 2018 en volgende jaren.

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) heeft bij schrijven van 20 april 2017 aangegeven bij de Provincie uitstel te vragen voor het aanbieden van de Begroting 2018 tot 1 september 2017. Dit vanwege het feit dat zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van mening waren dat de ter beschikking staande documenten op 13 april 2017 op enkele onderdelen nog een extra kwaliteitsimpuls verdienden. Om tijdig een zienswijze op de conceptbegroting 2018 kenbaar te kunnen maken aan de BWB is de enige mogelijkheid om dit in de raad van 6 juli 2017 alsnog te behandelen.

 7. Benoeming lid van de Klachtencommissie Jeugd.

  Het college besluit:

  1. Mevrouw drs. R. Poerink-Smolders te benoemen tot lid van de Klachtencommissie Jeugd voor een periode van 1 juni 2017 tot 1 april 2020.
  2. De Teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht van de gemeente Bergen op Zoom mandaat te verlenen om namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk de benoemingsbrief te ondertekenen.

  Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft mevrouw drs. R. Poerink-Smolders benoemd als (jeugd)arts in de Klachtencommissie Jeugd.

 8. Aanwijzing budgethouders

  1. Wegens het vertrek van het teamhoofd RMO Advies, het teamhoofd RMO Ontwikkeling aan te wijzen als budgethouder voor producten opgesomd in een bijgevoegde lijst, voor het boekjaar 2017 en daarop volgende boekjaren
  2. Wegens het vertrek van het teamhoofd RMO Advies, de Manager afdeling Gemeentewinkel aan te wijzen als budgethouder voor producten opgesomd in een bijgevoegde lijst, voor het boekjaar 2017 en daarop volgende boekjaren

  Door de pensionering van het teamhoofd RMO Advies en het niet opvullen van de daardoor ontstane vacature, dient het budgethouderschap anders geregeld te worden.