Besluitenlijst B&W vergadering 04 juli 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 04 juli 2017
Aanwezig: J.P.M. Klijs - burgemeester
J.J. Kamp - wethouder
E. Schoneveld - wethouder
Drs. F.P. Fakkers - wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers - wethouder
P.A.M. van Bavel - gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel - communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 27 juni 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 27 juni 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om de Havengebruiksverordening te actualiseren en de Havengebruiksverordening d.d. 9 juli 2015 in te trekken.

  De gemeente Moerdijk werkt voortaan met huurovereenkomsten (privaatrecht) in plaats van met havengelden (publiekrecht). Hierdoor voldoet de huidige Havengebruiksverordening niet meer. De aangepaste verordening -met daarin algemeen verbindende voorschriften die voor iedereen gelden die zich in de haven bevindt-  ligt nu ter vaststelling voor.

 4. Verhoging bijdrage Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum van 4,05% over de jaren 2018 en 2019 en 1% over de daaropvolgende jaren. De bijdrage stijgt van  € 13.500,00 in 2017 naar € 14.909,42 in 2021
  2. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage RIEC mee te nemen in de begroting 2018 op het grootboeknummer  6140100 / 442000 (sociale veiligheid).

  De gemeentelijke bijdrage t.b.v. het RIEC is sinds de oprichting in 2009 ongewijzigd gebleven. De kosten zijn, o.a. door loonstijging, wel gestaag hoger geworden en door gemeentelijke herindeling is het aantal gemeenten verminderd. Daar komt bij dat steeds vaker een beroep wordt gedaan op de expertise van het RIEC, zeker waar het gaat om de weerbare overheid/ondermijning. Er wordt een indexering voorgesteld van 4,05% in 2018 en in 2019 wordt dit percentage nogmaals als verhoging gehanteerd. Daarna zal sprake zijn van jaarlijkse indexering van 1%.

 5. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2016 Stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

  Het college besluit:
  De subsidie voor het jaar 2016 aan Stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2016 vastgesteld, aangezien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan.  Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het organiseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Voor overige activiteiten, waaronder de exploitatie van het gebouw, wordt geen subsidie verleend. Ten behoeve van de subsidievaststelling is het financiële en inhoudelijke jaarverslag tijdig ontvangen.

 6. Moerdijk Marketing bijdrage Stichting Wielerronde Zevenbergen

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van €12.500 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Wielerronde Zevenbergen.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Stichting Wielerronde Zevenbergen heeft, onder andere door een sterk startveld bij de beroepsrenners in het verleden, bewezen een regionale aantrekkingskracht te hebben. Maar de inwoners worden niet vergeten. Met de toertocht door alle kernen heen worden inwoners en bezoekers gestimuleerd de gemeente te verkennen. Daarnaast wordt de jeugd gestimuleerd om deel te nemen aan de dikke banden race. Dit alles zorgt voor een positieve binding met Moerdijk. Door de publiciteitsslag die de Stichting gaat maken wordt de Wielerronde ook buiten de gemeente nog beter op de kaart gezet.

 7. Pilot Wonen met Gemak

  Het college besluit:

  1. Het plan van aanpak pilot Wonen met Gemak vast te stellen;
  2. Het concept Wonen met Gemak in 2017 als pilot uit te voeren in de kernen Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek;
  3. De nodige middelen van € 4000,-- ten laste te brengen van het budget Algemeen Maatschappelijk Werk met productnummer 6670100 en kostensoort 43750 (kosten uitvoering paraplunota's).
  4. de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Het project Wonen met Gemak is een instrument om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Via voorlichting en begeleiding worden inwoners in staat gesteld zelf initiatief te nemen om  te zorgen voor een geschikte woonsituatie.  Wonen met Gemak is ontstaan als een burgerinitiatief waarbij op lokaal niveau wordt samengewerkt met organisaties als seniorenraden, ouderenbonden, vrijwilligers, woningcorporatie en gemeente ter ondersteuning van senioren en mensen met een beperking.
  Opgeleide vrijwilligers vullen het grootste deel van de informatievoorziening in door het verzorgen van informatiebijeenkomsten, bij de senioren thuis in gesprek te gaan over hun woonsituatie en het  samen met de bewoners uitvoeren van een woonscan uit waarbij de behoefte in kaart wordt gebracht. Er wordt gestart met een pilot Wonen met Gemak in de kernen Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek. De voorbereidingen in de kern Standdaarbuiten vinden in de zomerperiode plaats, waarna de aftrap en de eerste bijeenkomsten in het najaar volgen. Zevenbergschen Hoek volgt daarna. Aan de hand van een evaluatie in de loop van 2018 wordt bepaald of het project ook in de overige kernen wordt uitgezet.

 8. Jeugdhulp: inkoopstrategie Jeugdzorg 2018

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de inkoopstrategie Jeugdzorg 2018;
  2. Kennis te nemen van het inkoopdocument hoog complexe zorg;
  3. Wethouder E. Schoneveld te mandateren om de inkoopcontracten Jeugdzorg 2018, in plaats van de burgemeester, namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.

  De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd, dit is een taak die zij in 2015 overgedragen kregen heeft van het Rijk en de provincie. Moerdijk werkt hierin samen met 8 omliggende gemeenten in regio West-Brabant West. De gezamenlijke gemeenten hebben de inkoopstrategie vorm gegeven met de hulp van het regionale Zorg Informatie en Inkoop Team.
  Het college van B&W heeft de inkoopstrategie jeugdhulp 2018 vastgesteld waarin de kaders geschetst zijn die gehanteerd worden voor de inkoop van zowel laag- als hoogcomplexe zorg voor het jaar 2018 bij de jeugdhulpaanbieders. Er is, net als in 2016 en 2017, gekozen voor een uitnodigend, in plaats van uitsluitend, stelsel. Voor wat betreft laag- en hoogcomplexe zorg kiest de regio WBW voor contractering volgens het zogenaamde 'open huis' model. Dat houdt in dat de gemeente de voorwaarden omschrijft waarop zorgaanbieders een overeenkomst kunnen aangaan met de gemeente.  Naar verwachting worden de contracten in het najaar van 2017 ondertekend.

 9. Woningbouwproject Moye Keene te Klundert

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de allonge, aanvullend op de eerder gesloten Locatieontwikkelingsovereenkomst Moye Keene 2008 (getekend 20 januari 2009) voor de ontwikkeling van het woningbouwproject Moye Keene in Klundert;
  2. In te stemmen met de grondruil tussen de gemeente Moerdijk en woningbouwcorporatie Woon-kwartier zoals vastgelegd in de overeenkomst Ruiling van Grond;
  3. In te stemmen met het feit dat de opbrengst van de grondverkoop door het gewijzigde bouwprogramma en afname van het te verkopen oppervlak voor de gemeente afneemt van € 267.000,-- naar € 116.820,--;
  4. De gemeenteraad met een Raadsinformatiebrief over de doorstart van het woningbouwproject Moye Keene en de gemaakte afspraken te informeren;
  5. Over te gaan tot ondertekening van de allonge en het sluiten van de grondruil indien de Raads-informatiebrief niet door de gemeenteraad binnen de daarvoor geldende termijn ter bespreking wordt geagendeerd.

  Door de voormalige woningcorporatie Brabantse Waard (nu Woonkwartier) is begin 2013 aangegeven dat zij niet meer in staat is de totale projectenportefeuille zoals die contractueel met de gemeente is overeengekomen, na te komen. De financiële positie van destijds Brabantse Waard stond onder druk door de economische crisis en het nieuwe kabinetsbeleid. In overleg tussen de gemeente en Brabantse Waard (nu Woonkwartier) is gezocht naar oplossingen, waarbij deze zich vooral toespitsten op een aangepaste ontwikkeling voor de projecten Moye Keene in Klundert, de aanleunwoningen van de Westhoek in Zevenbergen en de Frisostraat / Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek. Voor de woningbouwlocatie Moye Keene is die oplossing nu gevonden, doordat een derde partij bereid is om samen met Woonkwartier deze locatie te gaan ontwikkelen. Dit betekent wel dat een aanpassing nodig is in het prijssegment van de woningen (louter sociale huur), op het aantal (20 in plaats van 26 appartementen) en in de oplossing voor het parkeren (op maaiveldniveau in plaats van ondergronds). Het gewijzigde programma heeft invloed op de waarde waartegen de gemeente haar grond levert aan Woonkwartier. Door het gewijzigde programma is de opbrengst van deze grond voor de gemeente lager dan in het oorspronkelijke programma.  

 10. Parkeerverbod Willemstad - ontheffing ligplaatshouders

  Het college besluit:

  1. Er wordt een proef aangegaan om op korte termijn tot aan de realisatie van een parkeerterrein aan de oostzijde van de Jachthaven een oplossing te bieden voor ligplaathouders van buiten Willemstad. Hierin is het volgende afgesproken.
   1. Het parkeerterrein van de Kogelvangers te gaan gebruiken voor lang parkeren van de jachthaven. Dit terrein kan gebruikt worden tot de start van het voetbalseizoen (augustus\september 2017)
   2. Inrichting van één laad- en losplaats t.h.v. de Rozemarijnstraat/Achterstraat
   3. Voor het kort parkeren tijdens de weekenden de ligplaatshouders kraskaarten te verstrekken die verstrekt worden door de Havenmeester. Waarbij de afspraak wordt gemaakt dat er op de parkeerplaats van de Jumbo wordt geparkeerd.
   4. De havenmeesters houdt registratie bij van de afgifte van sleutels t.b.v. het parkeren op het terrein van de kogelvangers als ook de uitgifte van de kraskaarten, zodat er een goed beeld gekregen kan worden van de daadwerkelijke parkeervraag
   5. De gemeente onderzoekt met het Waterschap de mogelijkheid om op relatief korte termijn parkeren mogelijk te maken aan de oostzijde van jachthaven.
  2. De proef wordt geëvalueerd in het najaar. Wanneer er zich in de tussentijd problemen voordoen, bijvoorbeeld een onverwachte forse toename van de parkeerdruk,  kan, na overleg met ligplaatshouders, de proef worden bijgesteld.

  Om het parkeren binnen de vesting beter te kunnen reguleren heeft de gemeente voor het merendeel van de vesting een parkeerverbod ingesteld voor lang parkeerders. Het betreft hier een proef en eind van het jaar volgt de evaluatie van deze maatregel. Vooruitlopend hierop wordt in overleg met de diverse doelgroepen gecommuniceerd over tussentijdse optimalisaties van deze (tijdelijke) maatregel. Als onderdeel hiervan is ook gesproken met de ligplaatshouders van de gemeentelijke jachthaven. In diverse gesprekken is gesproken over hun pijnpunten en is gezocht naar aanvaardbare oplossingen hiervoor. Voor het lang parkeren is een oplossing gevonden in de vorm van het parkeerterrein bij de Kogelvangers. Voor het kort parkeren in de vesting in de weekenden kan gebruik worden gemaakt van de kraskaarten, terwijl bij de molen een strook wordt ingericht voor het laden en lossen door de ligplaatshouders. De resultaten hiervan worden betrokken bij de totale evaluatie eind 2017.