Besluitenlijst B&W vergadering 11 juli 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 11 juli 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig: J.P.M. Klijs - burgemeester
J.J. Kamp - wethouder
E. Schoneveld - wethouder
Drs. F.P. Fakkers - wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers - wethouder
P.A.M. van Bavel - gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel - communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 juli 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 juli 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling rapportage uitwerking deelopdracht ombouwplan herstructurering WVS

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de rapportage werkgroep ombouwplan en in te stemmen met het scenario waarbij de zorg voor de oude doelgroep SW in stand wordt gehouden, nieuw Beschut Werken een plek krijgt, de ontwikkeling en inzet van Leerwerktrajecten wordt vormgegeven en waarbij het instrument Sociale Detachering als vangnetinstrument ingezet kan worden. Daarbij specifiek voor de PMC's als richtinggevend voor de WVS vast te stellen:
   1. Geleidelijke afbouw (a.g.v. reguliere uitstroom) van de PMC individuele detacheringen;
   2. Continueren van de huidige PPS-constructie voor de PMC schoonmaak;
   3. Streven naar een PPS-constructie voor de PMC post;
   4. Uitbreiden van de PMC WOL (werken op locaties bij reguliere werkgevers);
   5. Continueren van de PMC trappen/metaal;
   6. Gedeeltelijke afbouw (a.g.v. reguliere uitstroom) van de PMC in -en ompak, doch deze in stand te houden voor de zwakkere doelgroep;
   7. Gedeeltelijke afbouw (a.g.v. reguliere uitstroom) van de PMC assemblage, doch deze in stand te houden voor de zwakkere doelgroep;
   8. Geleidelijke afbouw van het onderdeel concern, passend bij de bedrijfsontwikkeling de komende jaren
  2. In afwijking op het advies voor de PMC groen gemeenten en bedrijven een vervolgonderzoeksvraag uit te laten werken door de projectorganisatie, waarbij in ieder geval naar de mogelijkheden (en effecten) van zowel de uitvoering van groen door gemeenten zelf ("make") en de samenwerking in een PPS-constructie ("buy") wordt opgenomen. Aansluitend de directie van de WVS opdracht te geven dit onderzoek te starten, hetgeen moet resulteren in een concreet voorstel aan het bestuur, uiterlijk in november 2017. In het voorstel moet expliciet aandacht besteed worden aan het vraagstuk 'aanbesteding/inbesteding', waarvoor passende oplossingen worden beschreven.
  3. De directie van de WVS opdracht te geven de deelneming van/samenwerking met (een) private partij(en) in de PMC Post (PPS-constructie) nader te onderzoeken. Dit onderzoek moet resulteren in een concreet voorstel aan het bestuur, uiterlijk in november 2017. In het voorstel moet expliciet aandacht besteed worden aan het vraagstuk 'aanbesteding/inbesteding', waarvoor passende oplossingen worden beschreven.
  4. De directie van de WVS, na positieve besluitvorming door de colleges opdracht te geven om de uitvoeringsorganisatie WVS langs bovenstaande keuzes om te gaan vormen en in de reguliere P&C cyclus verslag te doen van de voortgang daarvan. 
  5. De projectorganisatie opdracht te geven om de voorbereidingen van een strategische notitie op te starten op de openstaande beleidskeuzes en mogelijk aanvullende interventies:
   • instroom VSO/Pro
   • inzet  tijdelijke banen
   • werkgeverschap gemeentelijke garantiebanen
   • inzet van  werken met behoud van uitkering
   • maximale duur van leerwerktrajecten
   • inzet van loonaanvulling
   • doelgroep geïndiceerden met een lage loonwaarde
  6. De raden na besluitvorming te informeren middels een raadsinformatiebrief en na het zomerreces middels een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst nader te informeren over de gekozen koers; het ombouwscenario en de effecten op de keten.

  In de notitie "Van denken naar doen" zijn de kaders, behorende bij het Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking Participatiewet, opgenomen. Inmiddels zijn deze door zowel colleges als raden van de 9 gemeenten vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn de basis geweest voor de verdere uitwerking in de deelopdracht Ombouwplan WVS.
  De werkgroep Ombouwscenario's WVS heeft een rapportage waarin de keuze wordt gemaakt voor een scenario waarin oud SW, nieuw beschut werken, leerwerktrajecten en sociaal detacheren als vangnet voor een beperkte doelgroep een plaats krijgt. Binnen dit scenario worden per PMC specifieke keuzes gemaakt, waarbij voor PMC groen en PMC post nader onderzoek nodig is. Binnen het gekozen scenario dienen nog een aantal beleidskeuzes te worden gemaakt. Hiervoor wordt een strategische beleidsnotitie opgesteld.

 4. Vangnetregeling 2016

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de aanvraag vangnetuitkering BUIG 2016
  2. De burgemeester en de secretaris het aanvraagformulier te laten ondertekenen.

  Indien een gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet in een kalenderjaar een tekort van meer dan 5% heeft op het door de Rijksoverheid  verstrekte budget 'Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten' (afgekort BUIG), is het mogelijk om een aanvullende vangnetuitkering aan te vragen. In 2016 is er bij de gemeente Moerdijk  een tekort ontstaan op het BUIG-budget van 11,5 procent. Voor dit tekort wordt  een aanvraag op de vangnetregeling 2016 gedaan. Als de aanvraag wordt toegekend, ontvangt gemeente Moerdijk een bedrag van € 224.715 ter compensatie op het tekort op BUIG-budget. Het totale tekort op het BUIG-budget 2016 bedroeg € 640.856.

 5. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2016 bibliotheek VANnU

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie 2016 aan bibliotheek VANnU vast te stellen op € 831.748.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek VANnU voor het jaar 2016 vastgesteld op € 831.748 aangezien is geconstateerd dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. De jaarrekening van VANnU laat over 2016 een tekort zien van € 15.190. Dit tekort heeft voornamelijk te maken met de kwalitatieve reorganisatie, de cao kosten en de premiestijgingen. Het tekort wordt verrekend met de reserve die de gemeente bij VANnU heeft staan. Na verrekening is de stand van de reserve van de gemeente Moerdijk € 48.521.
  De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en een haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over enkele aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen.
  In het jaarverslag 2016 van de bibliotheek staan, naast de uitvoering van de (kern-)taken, als belangrijke ontwikkelingen vermeld de certificering van VANnU, de verhuizing van het servicepunt in Willemstad naar buurthuis Irene, de doorgaande leeslijn in Moerdijk en de aanpak laaggeletterdheid.

 6. Voorstel Werkplein Hart van West-Brabant implementatie Werk aan Werk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het projectvoorstel 'Implementatie Werk aan Werk' van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. In te stemmen met de daarvoor gevraagde investering van € 37.188 voor de gemeente Moerdijk met een doorlooptijd van 2 jaar;
  3. Dit bedrag te dekken uit een toegekende subsidie in het kader van het Europees Sociaal Fonds  ten bedrage van € 45.321 voor de gemeente Moerdijk;
  4. Het resterende bedrag van de ESF-subsidie ter hoogte van € 8.133 toe te voegen aan het budget Werk 6623120/44220.

  Ondanks de gunstige economische ontwikkeling is er de afgelopen jaren sprake geweest van een toenemend aantal bijstandsgerechtigden. Daarbij zien we een in verhouding sterk groeiend bestand van klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op verzoek van de in het Werkplein Hart van West-Brabant deelnemende gemeenten heeft het Werkplein een voorstel ingediend om extra in te gaan zetten op de begeleiding van deze doelgroep.

 7. Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet

  Het college besluit:

  1. Het convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet te ondertekenen
  2. Wethouder Schoneveld te mandateren voor het ondertekenen van het convenant
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

  Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of -reclassering. Bij de uitvoering hiervan is echter een aantal knelpunten geconstateerd. Om te zorgen dat deze knelpunten het verlenen van jeugdhulp zo min mogelijk belemmeren, is een convenant opgesteld. Er wordt voorgesteld om dit convenant te ondertekenen.

 8. Intrekken brief beantwoording vragen DB RWB over Versnellingsagenda West-Brabant

  Het college besluit:

  1. De oorspronkelijke beantwoordingsbrief zoals vastgesteld in de collegevergadering van 21 maart 2017 in te trekken.

  Medio 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de notitie 'Sterk Brabants Netwerk' vastgesteld. De provincie wil met alle 'netwerken' in gezamenlijkheid de opgaven die zowel in het provinciaal als regionaal belang zijn aanpakken door de agenda's meer met elkaar te verweven. De provincie wil daartoe afspraken maken met de vier regio's en de verschillende streeknetwerken.
  De RWB is hierin voor de West-Brabantse regio het eerste aanspreekpunt voor de Provincie. In het kader van het proces om te komen tot Versnellingsafspraken heeft het DB van de RWB op 14 maart aan het college gevraagd om uiterlijk 24 maart a.s. aan het Dagelijks Bestuur van de RWB het navolgende te laten weten:

  1. Is het doel en de reikwijdte van de Versnellingsagenda duidelijk(er) geworden?;
  2. Voor welke opgaven is een bestuurder vanuit uw college eventueel bereid om als bestuurlijk trekker op te treden en zich samen met de betreffende bestuurder vanuit GS en andere partijen in te zetten voor het realiseren van het 'duwtje';
  3. Bij welke opgaven is het gemeentelijk belang zodanig groot dat uw college bereid is de intentie uit te spreken om voor die West-Brabantse opgave ook eigen middelen in te willen zetten?

  Op 21 maart heeft uw college ingestemd met een concept-beantwoordingsbrief. Kort daarna volgde t van het DB van de RWB dat de netwerkbijeenkomst van 4 april waar de reacties voor van belang waren was geannuleerd. Het proces rondom de Versnellingsagenda is vervolgens anders verlopen dan destijds was aangegeven. De door het college vastgestelde brief is daarmee achterhaald, en het college wordt voorgesteld de brief in te trekken.

 9. Programma van eisen “gemeentehuis nieuwe stijl”; aanpassingen aan centrale hal en aanverwante ruimten

  1. In te stemmen met het programma van eisen gemeentehuis nieuwe stijl
  2. In te stemmen met het verstrekken van het programma van eisen aan de raadscommissie bestuur en middelen voor de vergadering op 13 juli

  De vloer in het gemeentehuis van Moerdijk moet vervangen worden. Deze toch al ingrijpende werkzaamheden zijn een goede aanleiding om enkele andere onderhouds- en reparatiewerken aan het gemeentehuis te doen en om te onderzoeken in hoeverre de centrale hal nog voldoet aan de eisen van huidige en toekomstige tijd als het gaat om dienstverlening en informatievoor-ziening voor zowel externe als interne klanten.
  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 12 januari 2017 een startkrediet beschikbaar gesteld om noodzakelijke en gewenste aanpassingen aan het gemeentehuis inzichtelijk te maken en om een ontwerp te laten maken voor de toekomstige situatie.
  Het Programma van Eisen (PvE) 'gemeentehuis nieuwe stijl' vormt de basis voor het vervaardigen van een ontwerp voor de centrale hal van het gemeentehuis. Voor het opstellen van dit PvE zijn de uitgangspunten, eisen en wensen binnen en buiten de organisatie geïnventariseerd en geanalyseerd om de behoefte van alle gebruikers (extern en intern) optimaal in kaart te brengen.

 10. Vaststelling besluitenlijst extra B&W vergadering d.d. 6 juli 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 11. Proef doseersysteem Steenweg te Moerdijk

  Het college besluit:
  Het afsluiten van één rijbaan op de Steenweg te Moerdijk (buiten de bebouwde kom) ten behoeve van de proef om het sluipverkeer van- en naar het Haventerrein Moerdijk via de kern Moerdijk te ontmoedigen.

  Woensdag (12 juli) wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van een vrijliggend fietspad op de Steenweg buiten de bebouwde kom. In het 4e kwartaal 2017 zal de Steenweg (tussen de J.W. Frisostraat en de bebouwde kom) ingericht als 30-km zone. De kwaliteit van de Steenweg zal zodoende sterk worden verbeterd. We willen deze voorbereidende werkzaamheden aangrijpen om invulling te geven aan de proef met een doseersysteem. Vanaf woensdag 12 juli wordt één rijbaan van de Steenweg afgesloten. Het in- en uit rijden van het dorp Moerdijk wordt door middel van verkeerslichten geregeld. Tijdens deze afsluiting van één rijbaan houden we verkeerstellingen in en rondom de kern Moerdijk. Zo monitoren we de verkeerstromen. Met deze proef kunnen we namelijk onderzoeken wat de effecten zijn op het sluipverkeer. Het dorp Moerdijk wordt sinds vele jaren belast met een flinke hoeveelheid doorgaand verkeer naar het Haven- en industrieterrein Moerdijk, wat tot vele klachten leidt. Recente metingen (juni 2017) geven aan dat er dagelijks 3677 voertuigen gebruik maken van de Steenweg.
  In 2013 is er een Quick scan "overlast verkeer Moerdijk" opgesteld. Eén van de aanbevelingen is een doseersysteem. Omdat een doseersysteem in de beginfase veel overlast kan geven, is het van belang met een tijdelijke opstelling als proef te kijken of een doseersysteem een oplossing kan zijn.