Besluitenlijst B&W vergadering 18 juli 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 18 juli 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig: J.P.M. Klijs - burgemeester
J.J. Kamp - wethouder
E. Schoneveld - wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers - wethouder
P.A.M. van Bavel - gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel - communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 juli 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 juli 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 van de gemeente Moerdijk vast te stellen en per 1 september 2017 in te laten gaan;.
  2. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief

  Het aangeboden Inkoop- en aanbestedingsbeleid beschrijft op transparante wijze hoe gemeente Moerdijk de doelstellingen op inkoop- en aanbestedingsgebied verwezenlijkt en op welke manier zij inkooptaken uitvoert.
  Ten opzichte van het voorgaande Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2014), zijn de belangrijkste wijzigingen:

  1. Aansluiting bij de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en de nieuwe Europese richtlijnen (zie bijlage 3);
  2. De aanbevelingen uit het rapport van Twijnstra Gudde en project control 3e fase zijn opgenomen in het beleid (zie bijlage 3);
  3. Afwijkingsbesluiten worden genomen door het college in plaats van door de directeur bedrijfsvoering;
  4. De drempelbedragen zijn aangepast conform de Gids Proportionaliteit 1e herziening 2016. Tevens is de afwegingsruimte expliciet overgenomen in het beleid;
  5. Aansluiting bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de regiogemeenten.

  Op basis van het beleid wordt het Handboek Inkoop- en aanbesteding geactualiseerd, dat een juiste toepassing van het beleid moet faciliteren. Dit handboek wordt vastgesteld door het MT. Planning is dat het Handboek 3e kwartaal 2017 gereed is. In het 3e kwartaal zullen ook de huidige inkoopvoorwaarden door Juridische zaken tegen het licht worden gehouden en waar nodig geactualiseerd.

 4. Eindevaluatie project 121 Centrumontwikkeling Standdaarbuiten, deelgebieden II en III.

  Het college besluit:

  1. De eindevaluatie van project nr. 121 Centrumontwikkeling Standdaarbuiten, deelgebieden II en III vast te stellen;
  2. Project  121 Centrumontwikkeling Standdaarbuiten, deelgebieden II en III af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  Met project 121 is in Standdaarbuiten een centrumontwikkeling gerealiseerd in drie deelgebieden. Deelgebied I , de realisatie van een brede school en bijbehorende infrastructuur inclusief aanpassing buitensportaccommodatie is reeds voltooid en geëvalueerd. De deelgebieden II en III hebben zich gericht op herontwikkeling van de vrijgekomen schoollocatie (deelgebied II) en afronding van bestemming van Timberwolfstraat en omgeving (deelgebied III). De projectdoelen zijn behaald en het project wordt afgesloten. 

 5. Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een leidingentracé aan de Middenweg 34 in Moerdijk.

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Indien de raad niet anders bepaald, de Provincie Noord-Brabant te adviseren medewerking te verlenen aan dit initiatief.

  Er is bij de provincie Noord-Brabant een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een leidingentracé van circa 500 meter aan de Middenweg 34 in Moerdijk. Bijna de volledige constructie van het bovengrondse leidingentracé is gelegen binnen een afstand van 5 meter van de perceelgrens. Dit zorgt ervoor de aanvraag in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, omdat het bouwen binnen deze strook niet is toegestaan. Omdat het provincie bevoegd gezag is heeft het college hen via de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geadviseerd om medewerking te verlenen aan deze aanvraag, omdat de aangevraagde activiteit passend is binnen deze locatie.

 6. Vervolg De6 Samenwerking

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de resultaten en vervolgstappen van de samenwerking De6 zoals opgenomen in de bijlage 'Terugblik en vervolg 2017/2017 samenwerking De6';
  2. In te stemmen met het projectplan De6 Regionaal Fiscaal waarin wordt toegewerkt naar een vaste kern voor de regionale inzet op fiscale advisering en auditing;
  3. In te stemmen met het projectplan Financieel administratieve dienstverlening dat ingaat op eenzelfde financieel pakket voor De6 gemeenten;
  4. In te stemmen met het projectplan Project regionale ingenieursdiensten dat inzet op een vaste kern projectleiders, werkvoorbereiders en Toezichthouders die regionaal kunnen worden ingezet;
  5. Kennis te nemen van het reisbloq dat ingaat op de kansen en de uitdagingen van samenwerken met De6 gemeenten;
  6. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen met betrekking tot de organisatiestructuur De6 en processen (initiëring voorstel en besluitvorming) De6;
  7. Een werkgroep communicatie in te stellen waarin elke gemeente is vertegenwoordigd door een communicatiemedewer(ker)(ster). Invulling van het trio en de regisseur van de werkgroep communicatie geschiedt op voorstel projectgroep door secretarissenoverleg;
  8. De in te stellen werkgroep communicatie als opdracht mee te geven om te komen om uiterlijk oktober 2017 te komen tot een collegenotitie of (zonodig) collegevoorstel waarin wordt aangegeven hoe de communicatie zowel intern als extern goed zal/kan worden vorm gegeven.

  Zo'n twee jaar geleden zijn zes gemeenten begonnen om op verschillende gebieden met elkaar samen te werken. Met als doel elkaars kracht en mogelijkheden te benutten waar dit kan en elkaar de ruimte te geven waar dat wenselijk is. De colleges van De6-gemeenten hebben een aantal besluiten genomen om de samenwerking een goed vervolg te geven. Zo zijn er kleine aanpassingen aangebracht in het interne besluitvormingsproces en komt er een werkgroep communicatie. Ook zijn de colleges akkoord gegaan met: het onderzoeken van de mogelijkheid van een financieel administratief pakket voor De6; het onderzoeken van de mogelijkheden om samen te werken op fiscale advisering/auditing en het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een vaste kern projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders die regionaal kunnen worden ingezet.