Besluitenlijst B&W vergadering 25 juli 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 25 juli 2017
Aanwezig: J.P.M. Klijs - burgemeester
J.J. Kamp - wethouder
E. Schoneveld - wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers - wethouder
P.A.M. van Bavel - gemeentesecretaris
Afwezig:
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 juli 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 juli 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ontwerpschets herinrichting trainingsveld Heijningen

  Het college besluit:
  In te stemmen met het interactief opstellen van een ontwerpschets voor de herinrichting van het trainingsveld van voetbalvereniging Oranje-Blauw'14 aan de Polderstraat te Heijningen.

  Op het trainingsveld van voetbalvereniging Oranje-Blauw'14 aan de Polderstraat in Heijningen lijkt het mogelijk om een aantal activiteiten te combineren die de leefbaarheid in het dorp kunnen versterken. Het terrein biedt de mogelijkheid om een centrale speelvoorziening peelvoorziening voor jong en oud te realiseren en dat biedt tevens mogelijkheden voor een gebruik als evenemententerrein, een ondergrondse afvalcontainer en een parkeerterrein. Dit laatste kan voor een structurele oplossing zorgen voor de incidenteel ervaren parkeeroverlast in de Polderstaat en directe omgeving. Een eerste stap om te komen tot een mogelijke herinrichting van het terrein ten behoeve van genoemde activiteiten is het samen met betrokkenen opstellen van een stedenbouwkundige schets voor het gebied. Deze schets toont de gewenste activiteiten en de plaatsing daarvan. Vervolgens kan deze schets worden gebruikt voor het (verder) verkrijgen van draagvlak binnen Heijningen.

 4. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2016 Stichting Cultuur Moerdijk

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie 2016 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op € 27.000.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2016 vastgesteld, aange¬zien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. 
  Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. Van oudsher zijn dit exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cultuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatie programma's voor het basisonderwijs. Stichting Cultuur Moerdijk reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit en realiseert eenmalige/incidentele projecten in samenwerking met andere partners uit de gemeente. Voorwaarde hierbij is het stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en cross-overs. Stichting Cultuur Moerdijk is present bij culturele evenementen van derden, levert jaarlijks een bijdrage aan 'Uit-in-Moerdijk' tijdens het Nazomerfestival, organiseert netwerkbijeenkomsten over actuele thema's in de cultuursector en adviseert waar nodig. Alle activiteiten worden uitgevoerd door zelfstandig opererende werkgroepen die volledig bestaan uit enthousiaste vrijwilligers.

 5. Principebesluit voor de legalisatie van een tearoom, museum, brocanteverkoop en workshopruimte en voor de realisatie van een steiger voor kanoverhuur

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de legalisatie van de tearoom, poppen- en berenmuseum, verkoop van brocante en curiosa en de workshop ruimte en de realisatie van een steiger voor kanoverhuur aan de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen;
  2. In principe met een uitgebreide procedure (omgevingsvergunning 'handelen in strijd met regels "Ruimtelijke ordening") medewerking te verlenen aan deze legalisatie, op voorwaarde dat:
   1. de initiatiefnemer een ruimtelijke onderbouwing indient, waarmee wordt aangetoond dat het plan past binnen het geldende beleid en waarin de landschappelijke inpassing van het verzoek is uitgewerkt;
   2. voor wat betreft de steiger voor kanoverhuur toestemming wordt verkregen van het Waterschap;
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Bij een controle bij het bedrijf aan de Zuidlangeweg 3 te Oudemolen is geconstateerd dat ter plaatse een tearoom, museum en verkoop van brocante aanwezig is. Deze activiteiten passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. De eigenaresse heeft een verzoek ingediend om deze activiteiten te legaliseren. Daarnaast bestaat de wens een steiger aan te leggen ten behoeve van kanoverhuur. De tearoom en brocante verkoop is zeer beperkt open, alleen op de zaterdagmiddag. Besloten wordt om middels een uitgebreide procedure in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek, onder voorbehoud dat voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden. De initiatiefnemer wordt gevraagd een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren, waarin aangetoond wordt dat het verzoek past binnen het geldende beleid en ruimtelijk inpasbaar is. In de onderbouwing zal de landschappelijke inpassing verder uitgewerkt moeten worden. Voor wat betreft de aanleg van de steiger is de voorwaarde dat het Waterschap met deze ontwikkeling kan instemmen. De risico's voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 6. Vaststellen jaarlijkse subsidie met uitvoeringsovereenkomst VVN afdeling Moerdijk 2016

  Het college besluit:
  De subsidie aan Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk voor 2016 definitief vast te stellen op € 17.000. Dit is gelijk aan het eerder beschikbaar gestelde bedrag.
   
  VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor. In 2016 hebben zij deze middelen en hun capaciteit besteed aan de organisatie van de BROEM-dag, het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen, medewerking aan de actiedag en fietsverlichtingsactie van het Markland college en voorlichting via campagneborden en verschillende media. Tevens hebben zij dit jaar nieuwe materialen aangeschaft. Het college heeft op basis van het financieel, activiteitenverslag over 2016 en aanvullende afspraken de subsidie vastgesteld.

 7. Subsidieaanvraag Stichting Fijnaart Muzikaal

  Het college besluit:

  1. Aan Stichting Fijnaart Muzikaal een subsidiebedrag van € 4.500 per jaar beschikbaar te stellen voor het geven van muzieklessen op de drie basisscholen in Fijnaart voor een periode van 4 jaar.
  2. Dit schriftelijk aan Stichting Fijnaart Muzikaal kenbaar te maken via bijgaande beschikking.
  3. Het jaarlijkse subsidiebedrag van € 4.500, - ten laste te brengen van productnummer 6511000, muziekeducatie.

  In de afgelopen 2 schooljaren heeft de Stichting Fijnaart Muzikaal met behulp van een subsidie van het Oranjefond het project Fenderts Muzikaal schoolkabaal opgezet en uitgevoerd. Voor continuering van het project heeft de stichting een subsidie aangevraagd bij de gemeente. Het college heeft besloten om een subsidie te verlenen van € 4.500, - per jaar voor een periode van 4 jaar. Het gaat om een waardevol project dat goed past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen om de sociale structuur te verstevigen en om op een laagdrempelige manier actieve cultuurbeleving te stimuleren. Voor leerlingen van groep 6 van de drie basisscholen in Fijnaart worden hiermee muzieklessen verzorgd van een half uur per week. De basisscholen stellen ook een bedrag van  € 3.000, - per jaar beschikbaar.

 8. Aangaan gelimiteerde achtervangovereenkomst

  Het college besluit:
  Een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan ten behoeve van wooncorporatie Woonkwartier ter hoogte van € 24.140.000 voor een periode van 1 jaar.
   
  De gelimiteerde achtervangovereenkomst waartoe in 2014 is besloten, is per 14 juli 2017 verlopen. Vanuit het WSW is de vraag gekomen of de gemeente Moerdijk een nieuwe achtervangovereenkomst wenst aan te gaan. Woningcorporatie Woonkwartier ondersteunt dit verzoek. Door het borg staan voor geldleningen kan Woonkwartier tegen gunstige rentes lenen voor nieuwbouw, renovatie en af te lossen geldleningen. De gemeente werkt graag mee aan het verzoek van Woonkwartier om de overeenkomst aan te gaan voor de periode van 1 jaar. In dit jaar wordt nagegaan of gekoppeld aan de te maken prestatieafspraken op andere voorwaarden als achtervang kan worden opgetreden.

 9. Gedogen van een permanente aanmeervoorziening, ponton met loopbrug, voor de Waterbus nabij het Havenhoofd 2 in Willemstad

  Het college besluit:

  1. Het plaatsen en gebruiken van de aanmeervoorziening, ponton met loopbrug, voor de Waterbus nabij het Havenhoofd 2 in Willemstad tijdelijk te gedogen totdat er een definitieve omgevingsvergunning is verleend.
  2. In het kader van de voortgang in te stemmen met zelfstandige afdoening, door de afdeling V en H, van mogelijke zienswijzen tegen het voornemen om te gedogen zonder tussenkomst van het college.
  3. De gemeenteraad te informeren over de locatie van de permanente voorzieningen en de gevolgde procedure en keuzes hierbij via een raadsinformatiebrief.
  4. Het standpunt in te nemen dat als er gestart wordt met bouwactiviteiten voor het plaatsen van het ponton, het college niet handhavend zal optreden.

  Op 28 juni 2017 diende Aquabus B.V. een verzoek in om, vooruitlopend op de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, de aanmeervoorziening voor de Waterbus nabij het Havenhoofd 2 in Willemstad, te gedogen. Het betreft het permanent plaatsen van een aanmeervoorziening voor de Waterbus. De Waterbus is een belangrijke impuls voor toerisme en recreatie in de gemeente Moerdijk. In 2016 is er een zeer geslaagde pilot met de Waterbus geweest. Het college vindt dan ook dat aan deze toeristische trekpleister moet worden meegewerkt. Het seizoen voor het gebruik van de Waterbus loopt t/m 22 oktober a.s. Als de wettelijk voorgeschreven procedure moet worden gevolgd, kan de Waterbus dit jaar niet meer varen. De komst van de Waterbus is besproken in de stadstafel en de locatie is afgestemd met de stadsraad, Stichting Zicht op de Overkant, restaurant Vista en de havenmeester. De aanvullend gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in de omgevingsvergunning.

 10. Geactualiseerd ‘Inkoopplan 2017’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het geactualiseerde 'Inkoopplan 2017" overzicht van lopende, nieuwe en doorgeschoven inkoopprojecten waarbij de Stichting Inkoop West Brabant ondersteuning biedt.
  2. In te stemmen met, het afnemen van 110 extra dagdelen voor de reguliere projecten en 60 extra dagdelen voor het project 'Centrumontwikkeling Zevenbergen'
  3. De kosten voor de extra dagdelen voor de reguliere projecten van € 39.050 en de kosten voor het project Centrumontwikkeling Zevenbergen van € 21.300 (totaal € 60.350) bij de tweede Berap bij te ramen en dit aan de raad te melden via een Raadsinformatiebrief. 

  Voor 2017 zijn bij de Stichting Inkoop West Brabant (Stichting) 440 dagdelen (10 dagdelen x 44 weken) ingekocht ter ondersteuning van aanbestedingsprojecten. Vanwege de grote hoeveelheid aangemelde aanbestedingsprojecten is begin 2017 besloten om voorlopig 88 dagdelen extra in te kopen. Op dat moment is tevens afgesproken dat halverwege 2017 geëvalueerd zou worden of het aantal van 528 dagdelen voldoende is. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis daarvan komt het college tot de conclusie dat extra afname van 170 dagdelen bij de Stichting nodig is om aan de vraag/wens van de gemeente Moerdijk te voldoen.

 11. Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de nota van beantwoording op de ingebrachte zienswijzen op het concept nadere regels terrassen gemeente Moerdijk.
  2. De nadere regels terrassen gemeente Moerdijk, gewijzigd, vast te stellen
  3. De nadere regels terrassen gemeente Moerdijk aan te bieden aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

  Het college heeft het concept nadere regels terrassen opgesteld. Dit concept is voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Bij de besluitvorming worden de ingebrachte zienswijzen betrokken. Daarnaast heeft aanvullend overleg plaatsgevonden tussen horeca en omwonenden in Willemstad. Het college stelt de nadere regels nu definitief vast.