Besluitenlijst B&W vergadering 01 augustus 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 01 augustus 2017
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Afwezig:
E. Schoneveld  wethouder
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 juli 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 juli 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ingediende aanvraag voor het realiseren van 6 geschakelde woningen aan de Kweeklust in Klundert

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Op 17 oktober 2016 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van zes geschakelde woningen aan de Kweeklust in Klundert. Het plan is in strijd met het geldend bestemmingsplan, omdat het aantal woningen, ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan, niet mag worden uitgebreid. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, omdat het bouwplan passend is binnen deze locatie.

 4. Ingediende aanvraag voor het realiseren van 4 geschakelde woningen aan de Zuiddijk in Langeweg

  Het college besluit:
  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.
  4. Een hogere waarde vast te stellen voor de woningen aan de Zuiddijk in Langeweg.
  5. De vrij op naam prijs per woning vast te stellen op maximaal € 175.000,=.

  Op 17 oktober 2016 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van vier geschakelde woningen aan de Zuiddijk in Langeweg. Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor het aspect wegverkeerslawaai. De Wgh biedt de mogelijkheid om voor wegverkeer een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 53 dB. De voorkeursgrenswaarde voor de woningen worden overschreden door het geluid van het wegverkeer op de provinciale weg N285 (met max 5 dB). Het college heeft besloten tot vaststelling van een hogere voorkeurwaarde. Ook is het plan is in strijd met het geldend bestemmingsplan dat  bebouwingsgrenzen I en II mogen niet mogen worden overschreden door bebouwing. Op 1 juni 2015 is door het college besloten om een andere indeling van de locatie te maken, waarbij grond wordt uitgeruild tussen de gemeente en de eigenaar,  zodat gunstiger en logischer kan worden gebouwd. Hierdoor wordt wel in strijd met bestemmingplan gebouwd wat betreft het overschrijden van de bebouwingsgrenzen. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, omdat het bouwplan passend is binnen deze locatie.

 5. Verantwoording jaarlijkse subsidie ROC West-Brabant/Kellebeek College 2016

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie over het schooljaar 2016 voor het Kellebeek College definitief vast te stellen op € 39.000, conform de eerdere subsidieverlening.

  Jaarlijks verstrekt de gemeente Moerdijk het Kellebeek College (onderdeel van het ROC West-Brabant) een subsidie om invulling te geven aan het volwassenenonderwijs voor de inwoners met een laag opleidingsniveau in de gemeente Moerdijk. Dit doen we aanvullend op de rijksmiddelen voor volwassenenonderwijs, omdat deze niet toereikend zijn om het lokaal beleid op het gebied van de bestrijding van laaggeletterdheid vorm te geven. Door de gemeentelijke subsidie is het mogelijk een extra cursus aan te bieden in Zevenbergen. In 2016 is aan inwoners van de gemeente Moerdijk met lage basisvaardigheden een cursus Engels aangeboden. Daarnaast is een netwerkdocent ingezet om cursisten te werven en de week van de alfabetisering lokaal mee vorm te geven. De verstrekte subsidie 2016 is conform de afspraken ingezet.

 6. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2016 Stichting De Waarden

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie 2016 aan Stichting De Waarden, voor de inzet van een logopedist en een orthopedagoog in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), vast te stellen op € 16.068, conform de reeds verstrekte subsidie.

  Aan Stichting De Waarden is in 2016 een jaarlijkse subsidie verleend voor de inzet van een orthopedagoog en een logopedist vanuit SBO (school voor speciaal basisonderwijs) Het Palet in de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuteropvang). De genoemde deskundigen zijn onderdeel van het CJG team Jonge Kind. Binnen de extra uren die de orthopedagoog en logopedist beschikbaar krijgen, voeren zij de volgende taken uit: het bijwonen van kindbesprekingen op de zalen, het ondersteunen van pedagogisch medewerkers in de peuter- en kinderopvang bij observaties en dossiervorming, de beantwoording van vragen van ouders en het uitvoeren van observaties. De inzet is er op gericht om mogelijke ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen vroeg in beeld te brengen, zodat er een aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (vve) aan deze kinderen kan worden gedaan. Met dit aanbod streven we ernaar mogelijke (toekomstige) onderwijsachterstanden te voorkomen en deze kinderen een optimale kans in hun onderwijscarrière te bieden. Na ontvangst van de jaarstukken van Stichting De Waarden, is door ons college besloten de subsidie definitief vast te stellen.

 7. Wijziging jaarlijkse subsidie voor- en vroegschoolse educatie Stichting De Waarden

  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie 2017 van de Stichting De Waarden voor het jaar 2017 te wijzigen en te verhogen met  € 6.400,-- ten behoeve van de inzet van een orthopedagoog  in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de periode 1 augustus t/m 31 december 2017, waardoor de jaarlijkse subsidie in totaal  € 22.468 bedraagt;
  2. Het bedrag van € 6.400,-- ten laste te brengen van productnummer 6480600/44259 en hiertoe in de tweede bestuursrapportage een bedrag van € 6.400,--van productnummer 6480200/kostensoort 44259 (onderwijsbegeleiding) over te hevelen; en
  3. In te stemmen met de aangepaste uitvoeringsovereenkomst 2017.

  Het college verleent, op basis van het verzoek om wijziging van de jaarlijkse subsidie, aan Stichting de Waarden een gewijzigde jaarlijkse subsidie 2017. Het subsidiebedrag wordt verhoogd met € 6.400,--. Deze verhoging is bedoeld voor de inzet van een orthopedagoog, in de periode augustus tot en met december 2017, in de voorschoolse voorzieningen waar kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Deze  medewerker opereert vanaf augustus 2017 als aanvullende deskundige in het CJG team jonge kind. Zij biedt ondersteuning bij het gebruik van het kindvolgsysteem, bij vragen van pedagogisch medewerkers en ouders en bij dossierbesprekingen. Daarnaast voert zij op aanvraag observaties uit als er een vermoeden bestaat dat een jong kind een bepaalde achterstand in de ontwikkeling heeft. Haar handelen is er op gericht om vroegtijdig eventuele ontwikkelingsproblemen te signaleren en vervolgens handelingsadviezen aan pedagogisch medewerkers en ouders te geven. Het doel is om te voorkomen dat een kind start op de basisschool met een achterstand.

 8. Cameratoezicht Jachthaven Willemstad

  Het college besluit:
  1. Over te gaan tot de aanschaf van een 3 tal camera's
  2. De kosten voor de aanschaf ca. € 10.000,-- te dekken uit de post haven Willemstad 6561001kostensoort 43708 en dit budget mett € 10.000,-- ophogen in de 2e berap.
  3. De raad te informeren middels een Raadsinformatiebrief.

  Tijdens de een onlangs gehouden bijeenkomst met de ligplaatshouders met betrekking tot het parkeren rondom de haven van Willemstad is door de aanwezige aangegeven dat vanwege een aantal diefstallen en ongeregeldheden die met name in de avond uren in de jachthaven hebben plaatsgevonden er behoefte is aan meer toezicht. Ook in het verleden zijn door de ligplaats-houders  verzoeken gedaan om cameratoezicht. Toen is men niet tot aanleg overgegaan in verband met toezicht op openbaar gebied (ontnemen van privacy)  en niet het niet voldoen van de opnames als bewijslast volgens het Openbaar Ministerie. Door het camerasysteem alleen aan te leggen op het gebied naast het sanitairponton en op de ingang van de haven (op de steigers) is dit nu niet aan de orde en wordt geen openbaar gebied bestreken. Daarnaast heeft de havenmeester vanaf zijn werkplek dagelijks goed zicht op de activiteiten die nabij het sanitairponton plaatsvinden ( milieuparkje, ligplaatsen, etc.).

 9. 150a. Afwijking inkoopbeleid project nieuwe begraafplaats Klundertseweg

  Het college besluit:
  In afwijking van het inkoopbeleid, gezien de specifieke geschiktheid van deskundige, opdracht te verstrekken aan de Stout Groep BV conform hun offerte 'laatste fase aanleg begraafplaats Zevenbergen' d.d. 15 juni 2017 met kenmerk 17-100/AR/ag.

  Het advies is om voor het project 150a Nieuwe begraafplaats Klundertseweg de inzet van een deskundige van de Stout Groep BV als projectleider te continueren, gezien haar specifieke kennis van en ervaring met het project. Gezien haar specifieke geschiktheid is dan ook het voornemen om de opdracht één op één aan de Stout Groep te gunnen. Deze afzonderlijke opdracht overschrijdt het bedrag van € 25.000 (grens enkelvoudige onderhands) niet, maar met de voorgaande opdracht wordt deze grens wel overschreden. Het college wordt daarom gevraagd een zogenaamd afwijkingsbesluit te nemen voor de inzet van deskundige.