Besluitenlijst B&W vergadering 08 augustus 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 08 augustus 2017
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Afwezig:
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 augustus 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 augustus 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Realisatie baanafspraken in de gemeentelijke organisatie

  Het college besluit:
  Het plan van aanpak "Moerdijk Inclusief aan de slag: een opstap naar structurele arbeidsinpassing" vast te stellen;
  De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met de ambitie van het college om eind 2018 tien extra  baanafspraken binnen de gemeentelijke organisatie gerealiseerd te hebben bovenop de vier baanafspraken zoals de VNG ze voorschrijft;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 138.0000  om in 2018 uitvoering te geven aan deze ambitie.

  De gemeente Moerdijk heeft als organisatie verschillende rollen in relatie tot de Participatiewet. Naast uitvoerder van de Participatiewet is de gemeente natuurlijk ook een werkgever. De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk om als werkgever een voorbeeld te zijn voor andere werkgevers in onze gemeente als het gaat om kansen bieden aan de doelgroep van de Participatiewet. Het is de ambitie om eind 2018 tien extra baanafspraken te hebben gerealiseerd in de gemeentelijke organisatie bovenop de richtlijn van de VNG. De VNG adviseert om vanaf 2015 cumulatief één baanafspraak per jaar te realiseren. Het streven is dan ook om eind 2018 in totaal 14 baanafspraken ingevuld te hebben binnen onze organisatie. De baanafspraken worden ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking welke zijn opgenomen in het doelgroepregister. Dit doelgroepregister wordt beheerd door het UWV.

 4. Verhuur en medegebruik ruimten van basisscholen van Stichting De Waarden

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 met de verhuur van ruimten van basisschool De Regenboog aan Holding Kindercentra De Roef B.V. voor buitenschoolse opvang.
  2. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 met de verhuur van ruimten van basisschool De Neerhof aan Holding Kindercentra De Roef B.V. voor buitenschoolse opvang.
  3. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 met de verhuur van ruimten van basisschool De Singel aan Holding Kindercentra De Roef B.V. voor buitenschoolse opvang.
  4. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 met de verhuur van ruimten van basisschool Kennedy aan Holding Kindercentra De Roef B.V. voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
  5. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 met de verhuur van ruimten van basisschool De Toren aan Holding Kindercentra De Roef B.V. voor peuteropvang.
  6. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 met de verhuur van ruimten van basisschool De Arenberg aan Holding Kindercentra De Roef B.V. voor buitenschoolse opvang.
  7. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 met de verhuur van ruimten van basisschool De Klaverhoek aan Holding Kindercentra De Roef B.V. voor peuteropvang.
  8. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2016 met de verhuur van ruimte van basisschool De Toren aan Elycio Talen voor talen- en inburgeringscursus;
  9. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 9 januari 2017 met de verhuur van ruimte van basisschool De Neerhof aan Elycio Talen voor talen- en inburgeringscursus;
  10. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015 met de verhuur van ruimte van speciale school voor basisonderwijs Het Palet aan Kinderfysiotherapie van der Horst voor praktijkruimte voor fysiotherapie;
  11. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2016 met de verhuur van ruimte van basisschool Maria aan De 7 Dwergen voor peuteropvang en buitenschoolse opvang;
  12. Kennis te nemen van de medegebruiksovereenkomst vanaf 1 augustus 2014 van 1 lokaal en vanaf 1 april 2016 van 2 lokalen door basisschool Willem de Zwijger in basisschool De Singel.
  13. Kennis te nemen van de medegebruiksovereenkomst vanaf 1 juni 2016 van 1 ruimte door GGD West-Brabant in basisschool De Neerhof.
  14. In te stemmen met het in kennis stellen van de raad middels een raadsinformatiebrief van het overzicht medegebruik en verhuur 2016-2017 en het overzicht beschikbare m2 en normatieve leegstand 2017-2018.

  Op grond van onderwijswet- en regelgeving kan een schoolbestuur besluiten om een leeg-staand gedeelte van het schoolgebouw of - terrein te verhuren aan derden. Verhuur (voor commerciële activiteiten) is mogelijk voor (delen van) gebouwen en terreinen, die niet voor onderwijs noodzakelijk zijn en ook niet voor medegebruik (voor niet-commerciële activiteiten) in aanmerking komen. Voor verhuur moet het schoolbestuur toestemming vragen aan het college. Het college heeft Stichting De Waarden de toestemming verleend om  ruimten in de volgende basisscholen verhuren:
  - basisschool De Regenboog: Kindercentra De Roef voor buitenschoolse opvang;
  - basisschool De Neerhof: Kindercentra De Roef voor buitenschoolse opvang;
  - basisschool De Singel: Kindercentra De Roef voor buitenschoolse opvang;
  - basisschool Kennedy: Kindercentra De Roef voor kinderopvang en buitenschoolse opvang;
  - basisschool De Toren: Kindercentra De Roef voor peuteropvang;
  - basisschool De Arenberg: Kindercentra De Roef voor buitenschoolse opvang;
  - basisschool De Klaverhoek: Kindercentra De Roef voor peuteropvang;
  - basisschool De Toren: Elycia Talen voor talen- en inburgeringscursus;
  - basisschool De Neerhof: Elycia Talen voor talen- en inburgeringscursus;
  - speciale school voor basisonderwijs Het Palet voor kinderfysiotherapie;
  - basisschool Maria: De 7 Dwergen voor peuteropvang en buitenschoolse opvang;
  Er zijn geen redenen om deze verhuurverzoeken te weigeren, omdat de ruimten tijdens dit gebruik niet nodig zijn voor onderwijs of medegebruik voor andere niet-commerciële activi-teiten.
  Er zijn voor de gemeente geen (extra) kosten verbonden aan de verhuur. Als de ruimten (weer) voor onderwijs nodig zijn, gaat dit onderwijsgebruik voor op verhuur. Het schoolbestuur houdt hiermee rekening in de verhuurovereenkomsten.
  Daarnaast heeft het college kennis genomen van het volgende medegebruik in basisscholen van Stichting De Waarden :
  - basisschool De Singel: basisschool Willem de Zwijger voor basisonderwijs;
  - basisschool De Neerhof: GGD West-Brabant voor jeugdgezondheid.
  Voor het medegebruik is geen toestemming nodig van het college.

 5. Klundertseweg te Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. Op de Klundertseweg te Zevenbergen buiten de bebouwde kom geen aanvullende fysieke verkeersmaatregelen te treffen
  2. In samenspraak met bewoners te zoeken naar passende maatregelen binnen de 30 km/uur
  zone in de bebouwde kom op de Klundertseweg
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief

  Een aantal bewoners van de Klundertseweg in Zevenbergen is een initiatief gestart om de verkeerssituatie aan te kaarten op de Klundertseweg. Bewoners geven aan dat deze weg wordt gebruikt als sluiproute (met name vanuit Noordhoek, wanneer er verkeersdrukte is op de N285, maar ook om alcoholcontroles te ontlopen, én op zaterdagen als route naar de vuilstort). Dit is hinderlijk omdat:
  - hardrijders de verkeersveiligheid in gevaar brengen;
  - de bestrating voor geluidsoverlast zorgt.
  De gemeente heeft naar aanleiding van gesprekken met de bewoners inmiddels diverse maatregelen uitgevoerd:
  - De 30 km/uur zone is tot aan de bebouwde kom grens uitgebreid;
  - Attentieborden tegen geluidsoverlast geplaatst;
  - Een verkeersspiegel op de kruising Klundertseweg / de Wede geplaatst;
  - Extra verkeerstellingen/metingen gehouden;
  Daarnaast is er een proef gepland om met een snelheidsinformatiedisplay (DSI) de snelheid van het verkeer te remmen. Met deze proef wordt ook het effect van een DSI gemeten.

 6. Ontwerpbestemmingsplan Klundert

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Klundert (NL.IMRO.1709.KernKlundert-BP30)
  2. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren
  3. Het ontwerpbestemmingsplan Klundert gedurende 6 weken ter inzage te leggen vanaf 31 augustus 2017

  De geldende bestemmingsplannen voor de kern Klundert worden samengevoegd in één bestemmingsplan en geactualiseerd, met uitzondering van het geldende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein.
  Het betreft een overwegend conserverend bestemmingsplan zonder nieuwe ontwikkelingen. Om die reden en om de wens tot een voortvarend proces, is afgezien van het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan, maar is gelijk gestart met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Het vereiste vooroverleg met de wettelijke instanties, in dit geval de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta, is in de periode april/mei gehouden. Gedurende het vooroverleg zijn geen overlegreacties ontvangen.
  Het college besluit om het ontwerpbestemmingsplan "Klundert" in procedure te brengen. Het ontwerpbestemmingsplan zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Iedereen is in deze periode in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het plan. Tevens wordt op maandag 11 september 2017 in de Niervaert in Klundert voor dit plan een inloopavond georganiseerd.

 7. Convenant tussen de gemeente Moerdijk en de Stichting Wmo-raad Moerdijk

  Het college besluit:
  Een convenant af te sluiten met de Stichting Wmo-raad Moerdijk voor een periode van 4 jaar, ingaande 1 juli 2017.

  Met ingang van 1 juli 2013 is met de Stichting Wmo-raad Moerdijk een convenant afgesloten voor een periode van 4 jaar. In het convenant is vastgelegd hoe de Wmo-raad aan haar adviestaak kan voldoen, welke procedure daarvoor geldt en hoe de Wmo-raad daarvoor door de gemeente wordt gefaciliteerd. Hoewel het oude convenant voorziet in een stilzwijgende verlenging (behoudens opzegging door één der partijen) wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Inhoudelijk wijkt het nieuwe convenant amper af van het oude convenant. Nu wordt in het convenant verwezen naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en nieuwe verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Moerdijk.

 8. Afbouw Werkgelegenheidsproject (WGP)

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het memo over het traject om tot afbouw van het WGP Moerdijk te komen.
  2. Bij de tweede BERAP 2017 de financiële consequenties te verwerken

  Eerder in 2017 heeft het college van B&W gesproken over de rapportage van een extern bureau over een feitenonderzoek naar het financiële reilen en zeilen van het WGP Moerdijk. Daarin werd duidelijk dat er weliswaar inhoudelijk goede resultaten waren behaald, maar dat de financieel administratieve verwerking te wensen overliet. Naar aanleiding van de discussie heeft het college verzocht om na behandeling van het rapport in de gemeenteraad voor het college een memo op te stellen waarin de gang van zaken gedurende de afgelopen twee jaren, inclusief de financiële consequenties geduid wordt.
  Van de memo heeft het college kennisgenomen. De financiële consequenties zullen bij de tweede BERAP 2017 worden verwerkt.

 9. P80-O. Afwijkingsbesluit vervolgwerkzaamheden Maters & De Koning Waterfront Moerdijk

  Het college besluit:
  Akkoord te gaan met het starten van een enkelvoudig onderhands traject met Maters & De Koning om te komen tot een raamovereenkomst voor hun inzet bij de volgende facetten van het project:
  • opstellen aanbestedingsdocument ten behoeve van de engineering van het havenontwerp;
  • leveren van de inhoudelijke input voor deze inkoopprocedure;
  • beoordelen van de bescheiden die de engineeringspartij tijdens haar traject oplevert.

  Maters & De Koning heeft het afgelopen anderhalf jaar de gemeente terzijde gestaan wat betreft de uitwerking van de plannen rondom de dorpshaven in Moerdijk. Het bedrijf is gespecialiseerd in waterbouw en dat is kennis waar de gemeente op ambtelijk niveau niet in afdoende mate over beschikt. Daarnaast is Maters & De Koning door hun participatie in het voortraject volledig op de hoogte van de belangen van alle stakeholders, die ten grondslag hebben gelegen aan gemaakte ontwerpkeuzes. Maters & De Koning mag vanwege deze kennisvoorsprong niet meedoen in de aanbestedingsuitvraag om het bestaande ontwerp technisch verder uit te detailleren (de zogenaamde engineering van het havenontwerp). Wel is het gewenst om hun kennis te benutten bij het tot stand brengen van deze aanbestedingsuitvraag, het door hen laten beantwoorden van mogelijke vragen in de nota's van inlichtingen en het door hen laten beoordelen van de technische bescheiden die door de winnende partij in haar proces zullen worden vervaardigd. Gelet op de omvang van de tot op heden door hen verrichte werkzaamheden in dit project en de opdrachtwaarde van het vervolg is het op basis van ons inkoopbeleid niet mogelijk om hen hiertoe opnieuw enkelvoudig onderhands opdracht te verlenen, tenzij uw college hiertoe een afwijkingsbesluit neemt. Om die reden is het voorstel een afwijkingsbesluit te nemen om de inzet van Maters & De Koning te kunnen borgen voor de genoemde projectonderdelen.

 10. Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2016

  Het college besluit:
  De reactie op het accountsverslag 2016 aan te bieden aan de rekeningcommissie.

  Op 11 juli 2017 is het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Op dat moment was nog slechts een conceptverslag van de accountant BDO beschikbaar. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling besloten dat in de raadsvergadering van 14 september a.s. de jaarrekening inhoudelijk zal worden besproken. Dit gelijktijdig met de opdracht die is geformuleerd om een plan van aanpak op te stellen ter verbetering van de financiële en administratieve organisatie. Op 14 juli jl. is het definitieve accountantsverslag 2016 van BDO ontvangen. Het college heeft een reactie opgesteld, waarin wordt ingegaan op de door de accountant verwoorde bevindingen.