Besluitenlijst B&W vergadering 15 augustus 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 15 augustus 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 augustus 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 augustus 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Principe-besluit voor het verzoek tot wijziging van de bestemming van de Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de wijziging van de bestemming van de Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen, zodat op deze locatie een aannemingsbedrijf als hoofd-functie uitgevoerd kan worden.
  2. In principe geen medewerking te verlenen aan dit verzoek omdat:
  a. de prioritaire functie in het gebied Agrarisch is;
  b. een aannemingsbedrijf als hoofdfunctie een functie is die thuishoort op een bedrijven-terrein;
  c. de invloed op de leefomgeving te groot is, gezien de korte afstand tot nabijgelegen woningen.

  Initiatiefnemer heeft in een recent verleden het agrarisch bedrijf aan de Oude Heijningsedijk 105 te Heijningen overgenomen. Op dit moment wordt hier een akkerbouwbedrijf uitgevoerd. Daarnaast vindt op het perceel kleinschalige statische opslag plaats en wordt een kleinschalig aannemersbedrijf uitgevoerd. De initiatiefnemer schat in dat de aannemersactiviteiten in de komende jaren steeds meer de hoofdactiviteit zullen worden en akkerbouw de nevenactiviteit. Daarom is het verzoek voor het perceel de bestemming te wijzigen van een agrarische bestemming naar de bestemming "Bedrijf". Besloten wordt in principe niet mee te werken aan het verzoek. Reden hiervoor is dat de prioritaire functie in het gebied een agrarische bestemming is. Het is niet de bedoeling dat het buitengebied als bedrijventerrein fungeert. Een aannemersbedrijf als hoofdfunctie, hoort thuis op een bedrijventerrein. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied dat in voorbereiding is, geeft aan dat een agrarisch bedrijf ook een bedrijf is dat bij wijze van deeltijd wordt uitgevoerd. Aangezien op deze locatie ook een akkerbouwbedrijf aanwezig blijft, is naar mening van het college de agrarische bestemming het meest passend voor deze locatie.

 4. Definitieve vaststelling subsidie aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen 2016


  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2016 definitief vast te stellen op een bedrag van € 56.279,- conform het reeds uitbetaalde voorschot.
  2. Het bestuur van de kinderboerderij hierover schriftelijk te informeren via een de beschikking.

  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks een subsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. Daarnaast wordt de inzet van werknemers vanuit het Werkgelegenheidsproject vergoed. Over dit alles zijn met het bestuur van de kinderboerderij uitvoeringsafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn nagekomen. Zo is de kinderboerderij vijf dagen per week open geweest en komen er gemiddeld 15 bezoekers per middag. Het MEC heeft de exposities "Kriebelbeestjes" en "Hee Wattje" georganiseerd.  Het college heeft in 2016 vragen gesteld over de mogelijkheid tot het aanvragen van een controleverklaring. Daarom heeft de kinderboerderij een kascon-trolecommissie opgesteld, die een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Het college heeft daarom besloten om de subsidie voor de kinderboerderij over 2016 definitief vast te stellen op een bedrag van € 56.279,-.

 5. Project 171. Uitvoering saneringsonderzoek en -plan Bult van Pars Klundert

  Het college besluit:
  1. Ter uitvoering van de motie van de gemeenteraad d.d. 22 juni 2017, in te stemmen met het uitvoeren van het saneringsonderzoek en het opstellen van het saneringsplan voor de Bult van Pars in Klundert.
  2. Ten behoeve van dit onderzoek een bedrag van € 19.360,- uit de stelpost nieuw beleid beschikbaar stellen en dit te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2017.

  In de raadsvergadering van 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het start-document met betrekking tot de centrumontwikkeling in Klundert. De toekomstige, nog nader in te vullen functie van de Bult van Pars is in belangrijke mate bepalend voor deze centrumontwikkeling. De bult maakt deel uit van het gemeentelijk grondbezit. Onderzoeken hebben reeds aangetoond dat er resten van historische waarden zijn aangetroffen alsmede sprake is van vervuiling van onder andere asbest en olie.
  Gezien de aanwezige vervuiling, is (gedeeltelijke) grondsanering noodzakelijk om de Bult van Pars geschikt te maken voor toekomstige bebouwing. Zonder sanering is het uitsluitend mogelijk om het gebied in te richten als openbare ruimte. In het belang van de centrumontwikkeling is het dan ook wenselijk om op korte termijn zekerheid te hebben over de kosten van de saneringsopties: compleet afgraven, afgraven tot op maaiveld en afdekken van de grond.
  De gemeenteraad heeft het college met een motie op 22 juni 2017 verzocht om onderzoek te doen naar de kosten om de Bult van Pars af te graven met aandacht voor de verwerking van de vervuilde gronden. Op korte termijn moet er een uitgewerkt plan gepresenteerd worden met daarin de financiële consequenties en de dekkingsmogelijkheden. In de begroting is echter niet voorzien in de kosten voor het uitvoeren van het saneringsonderzoek en het opstellen van het saneringsplan. Het college heeft besloten om uitwerking te geven aan de motie van de gemeenteraad door opdracht te verlenen aan het uitvoeren van het saneringsonderzoek en het opstellen van het saneringsplan.

 6. Moerdijk Marketing bijdrage Shanty & Seasong Festival Willemstad

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 315,-  uit het Moerdijk Marketing budget aan het Shanty & Seasong Festival Willemstad.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te brengen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Het Shanty en Seasong Festival Willemstad wordt voor de 9e keer georganiseerd en heeft een groot bereik. Deelnemende koren komen uit het hele land en er worden 6.000 bezoekers verwacht. Een evenement met een regionale aantrekkingskracht.

 7. Moerdijk Marketing bijdrage Vestingloop Willemstad

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 2.900 uit het Moerdijk Marketing budget aan de Vestingloop Willemstad.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Vestingloop Willemstad heeft met lopers en bezoekers uit alle provincies van het land en zelfs het buitenland bewezen een groot bereik te hebben. Daarnaast is er voor jong en oud de gelegenheid aan het evenement deel te nemen. Dit alles zorgt voor een positieve binding met Moerdijk. Door de hoeveelheid aan publiciteit dat het evenement genereert wordt Moerdijk binnen en buiten de gemeentegrenzen goed op de kaart gezet.

 8. Technische aanpassingen politiesteunpunt en nieuwe aanbestedingsprocedure ontwerp én uitvoeringsbegeleiding ‘gemeentehuis nieuwe stijl’

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het volgen van de nationale openbare aanbestedingsprocedure.
  2. In te stemmen met de raad hierover te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  3. In te stemmen met het op korte termijn klimatologisch geschikt maken van het politiesteunpunt voor gebruik buiten kantooruren.
  4. In te stemmen met het verantwoorden van de benodigde middelen voor het aanpassen van het politiesteunpunt in de tweede bestuursrapportage.

  De vloer in het gemeentehuis van Moerdijk moet vervangen worden. Deze toch al ingrijpende werkzaamheden zijn aanleiding om ook enkele andere onderhouds- en reparatiewerken aan het gemeentehuis te doen en eventueel ook om de centrale hal te laten voldoen aan de eisen van huidige en toekomstige tijd als het gaat om dienstverlening en informatievoorziening voor zowel externe als interne klanten. Het college heeft naar aanleiding hiervan het programma van eisen vastgesteld.
  Het eerder hiervoor uitgekozen ontwerpbureau heeft zich teruggetrokken. Een nieuwe aanbestedingsprocedure dient nu daarom gevolgd te worden. Op grond van het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gekozen een nationaal openbare aanbestedingsprocedure te volgen.
  Het politiesteunpunt zal op korte termijn voor gebruik buiten kantooruren geschikt gemaakt worden.