Besluitenlijst B&W vergadering 29 augustus 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 29 augustus 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
B. Cornel loco-gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 augustus 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 augustus 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Indexering tarieven Wmo Begeleiding Zorg in Natura 2018

  Het college besluit:
  1. In 2018 dezelfde tarieven als in 2017 te hanteren voor het Wmo contract Begeleiding (zorg in natura) van de zes samenwerkende gemeenten (D6)
  2. Akkoord te gaan met het uitwerken van een regionaal voorstel ten behoeve van een innovatieplan/stimuleringsdocument Wmo Begeleiding voor 2018 voor gecontracteerde aanbieders
  3. Wethouder E. Schoneveld te mandateren voor het ondertekenen van het addendum (de tarievenlijst 2018) op het vigerende contract
  4. De gemeenteraad middels een nformatiebrief te informeren op het moment dat alle colleges van de D6 gemeenten een besluit hebben genomen

  Met ingang van 2017 is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding. Deze overeenkomst is afgesloten voor de duur van vijf jaar. De tarieven behorende tot deze overeenkomst gelden voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De tarieven voor de jaren daarna kunnen door de gemeenten worden gewijzigd als daar reden toe is. De bepaling van de tarieven voor 2018 is nu aan de orde. Voorgesteld wordt om geen indexering toe te passen voor 2018 en daarnaast een voorstel uit te werken voor een innovatieplan. Met het handhaven van de tarieven voor het komende jaar op het niveau van 2017 wordt zorgcontinuïteit geborgd.

 4. Gebruik Maritiem Verenigingsgebouw, Willemstad

  Het college besluit:
  1. Het aangaan van een huurovereenkomst met woningcorporatie Woonkwartier voor het gebruik van het Maritiem verenigingsgebouw in Willemstad, voor een huurprijs van
  € 20.600 met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2016.
  2. Het aangaan van een onderhuurovereenkomst met beheersstichting Maritiem verenigingsgebouw voor een huurprijs van € 7.800, - met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017.
  3. De kosten hiervan ten laste te brengen van productnummer 6670700.
  4. De raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

  Woningcorporatie Woonkwartier is eigenaar van het Maritiem Verenigingsgebouw in Willem-stad en verhuurt het gebouw aan een drietal verenigingen. Bij de realisatie van de accommo-datie is de afspraak gemaakt te starten met een lagere huur om de verenigingen in staat te stellen begrotingen aan te passen aan de daadwerkelijke huur. Na de huurverhoging van 2013 blijken verenigingen steeds moeilijker of helemaal niet in staat om de huur op te brengen. Op grond van haar Accommodatiebeleid heeft de gemeente een huisvestingsplicht naar de verenigingen. Daarom heeft de gemeente de huurtekorten aangevuld en is de gemeente in overleg gegaan met woningcorporatie Woonkwartier. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over een verlaging van de huur naar een bedrag van € 20.600, - met ingang van 1 januari 2016. De gemeente gaat daarbij een huurovereenkomst aan met Woonkwartier en maakt vervolgens afspraken over de onderhuur met gebruikers van het Maritiem Verenigingsgebouw. Op deze wijze kan het gebruik van het specifieke gebouw gewaarborgd blijven en kunnen de verenigingen hun activiteiten voorzetten.

 5. Beslissing op bezwaar van bezwaarmaker

  Het college besluit:
  Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

  Op 14 september 2016 legde de Omgevingsdienst namens het college een last onder dwangsom aan een bedrijf te Fijnaart wegens overtreding van de milieuwetgeving (lozingen op en verstoren werking van het riool). Het college verklaart het bezwaar tegen dit besluit ontvankelijk, maar ongegrond.

 6. Instemming GO (Conversietabel HR21/vergoedingen) & positief advies OR (functieboek HR21)

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de instemming van het GO van 21 juni 2017 inzake:
  a. de conversietabel HR21 versie 9-2-2017 (zonder tussenschalen)
  b.  de vergoedingen voor de coördinatie-module en projectleider III majeure projecten
  2. Kennis te nemen van het positieve advies en gestelde voorwaarden van de OR van 10 juli 2017 inzake het functieboek HR21
  3. In te stemmen met de uitvoering van het besluit van 6 juni 2017 (verseonnr. 757900) op grond van instemming medezeggenschap (zie. 1. en 2.) en de voorlopige indeling in HR21 aan de medewerkers bekend maken
  4. Kennis te nemen van de aanvulling op het communicatieplan HR21 ter ondersteuning van het proces van bekendmaking van de voorlopige indelingen in HR21 aan de medewerkers.

  In de vergadering van het college van B&W van 6 juni 2017 is ingestemd met de voorlopige indelingen van de functies in HR21 onder de voorwaarde dat het GO en OR respectievelijk instemmen en een positief advies afgeven. Op 21 juni 2017 heeft het GO aan het college kenbaar gemaakt in te stemmen met de conversietabel en vergoedingen, die op grond van HR21 eventueel worden uitgekeerd. Op 10 juli 2017 heeft de OR een positief advies afgegeven over het functieboek HR21 (Functiematrix).
  Nu beide berichtgevingen positief zijn, kan uitvoering gegeven worden aan het op 6 juni 2017 genomen besluit en kunnen de medewerkers op een zorgvuldige manier worden geïnformeerd. Een communicatieplan zal de laatste fase van dit traject ondersteunen en de medewerkers zullen naar verwachting 2e helft september 2017 hun voorlopige indelingen in de HR21 normprofielen ontvangen.

 7. Technische wijzigingen CAR/UWO

  Het college besluit:
  De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire van 7 juni 2017 (U201700464) per 1 januari 2017 en per 1 oktober 2017 op te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel.

  In de LOGA-circulaire van 7 juni 2017 zijn wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden aangekon-digd welke per 1 januari 2017 respectievelijk per 1 oktober 2017 ingaan. Deze wijzigingen krijgen pas rechtskracht op het moment dat ze door het college zijn vastgesteld. De wijzigingen zijn technisch en redactioneel van aard en hebben geen directe personele en/of financiële gevolgen.

 8. Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatie-wet, IOAW en IOAZ.

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de beleidsregel "Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ";
  2. De beleidsregel in werking te laten treden op de 3e dag na bekendmaking en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017;
  3. De hogere uitkeringslasten voor 2017 als gevolg van beslispunt 1, gezien het verwachtte tekort op BUIG, te dekken vanuit de begrotingsruimte in het boekjaar 2017.

  In de Participatiewet is de mogelijkheid opgenomen om ten aanzien van inkomsten uit         (deeltijd)arbeid onder bepaalde voorwaarden vrij te laten. Het vigerende beleid van de 6 gemeenten bij het Werkplein Hart van West-Brabant is dermate divers dat de vrijlating van inkomsten uit (deeltijd) arbeid behoorlijk verschilt. Met de nu opgestelde beleidsregel wordt op dezelfde manier omgegaan met de vrijlating van inkomsten uit (deeltijd) arbeid.

 9. Plan van aanpak verbeteringen bedrijfsvoering naar aanleiding van het amendement van de gemeenteraad rondom de jaarrekening 2016

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met dit plan van aanpak
  2. Mandaat te verlenen aan wethouder E. Schoneveld om de laatste mogelijke wijzigingen vanuit de collegebespreking deze week te accorderen
  3. Plan van aanpak aan te bieden aan de griffie ten behoeve van de rekeningcommissie op 5 september en de raadsvergadering op 14 september

  Er is een nieuwe concept versie aan van het plan van aanpak verbeteringen bedrijfsvoering. Dit naar aanleiding van het amendement van de gemeenteraad rondom de jaarrekening 2016.
  Tijdens de collegevergadering is een korte presentatie en toelichting gegeven. Voor het verwerken van de mogelijke aanpassingen vanuit het college wordt aan wethouder Schoneveld mandaat verleend om dit deze week te accorderen.
  Eind week 35 wordt het plan van aanpak aangeboden aan de griffie ten behoeve van de rekeningcommissie op 5 september en behandeling in de gemeenteraad op 14 september.