Besluitenlijst B&W vergadering 05 september 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 05 september 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
B.G.M. Cornel loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 29 augustus 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Zienswijze met betrekking tot omgevingsvergunning voor het legaliseren van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten aan de Molenstraat 34 in Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  Met inachtneming van de ingediende zienswijzen door een aantal omwonenden de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het legaliseren van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten aan de Molenstraat 34 in Standdaarbuiten, te verlenen.

  Op 14 februari 2017 is besloten om de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten aan de Molenstraat 34 in Standdaarbuiten in procedure te brengen. De aanvraag betreft het ingebruiknemen van een stuk agrarisch bestemde grond ten behoeve van de bedrijfsvoering van de handelsonderneming Ossenblok. Om dit te kunnen verwezenlijken is deze grond voorzien van verharding. Daarnaast zijn er keerwanden en hekwerken geplaatst. Door middel van de ingediende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde herindeling van de illegale uitbreiding inderdaad op alle wettelijke aspecten ruimtelijk acceptabel is. Met inachtneming van het advies van de commissie Fysieke Infrastructuur heeft het college op 28 maart 2017 het besluit genomen daadwerkelijk medewerking te verlenen. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen van 11 mei 2017 tot en met 21 juni 2017. In totaal zijn zes zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan over geluidsoverlast, belonen van illegaal gebruik van gronden en de uitbreiding van het bedrijventerrein. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het besluit te herzien.

 3. Ontwerp saneringsprogramma Wet geluidhinder woningen met geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de Provinciale weg N285, De Langeweg, Hazeldonkse Zandweg, Prins Hendrikstraat en Kerkhofweg

  Het college besluit:
  Het ontwerp geluidsaneringsprogramma Wet geluidhinder voor woningen met geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de Provinciale weg N285, De Langeweg, Hazeldonkse Zandweg, Prins Hendrikstraat en Kerkhofweg vast te stellen.

  In Moerdijk zijn er diverse woningen die als gevolg van het wegverkeer mogelijk een te hoge geluidsbelasting hebben. Deze woningen zijn door de gemeente aangemeld volgens de wettelijke procedure op de zogenoemde "B-lijst" en "Eindmeldingenlijst". Voor de woningen in Zevenbergen op deze lijsten is nu een ontwerp saneringsprogramma opgesteld. Het gaat om de woningen met een geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de Provinciale weg N285, De Langeweg, Hazeldonkse Zandweg, Prins Hendrikstraat en Kerkhofweg. Dit ontwerp saneringsprogramma is opgesteld voor een aanvraag voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling sanering wegverkeerslawaai. Voorgesteld wordt om op de Hazeldonkse Zandweg binnen de bebouwde kom zogenoemd stil asfalt aan te leggen en daarnaast bij alle woningen te onderzoeken of gevelmaatregelen mogelijk en nodig zijn. Het ontwerp saneringsprogramma ligt gedurende zes weken ter inzage. Na definitieve vaststelling van het saneringsprogramma kan subsidie voor de uitvoering worden aangevraagd voor zowel het stille asfalt als de gevelmaatregelen. Na toekenning zullen alle betrokken woningeigenaren persoonlijk benaderd worden met het verzoek mee te werken aan verdere onderzoeken.

 4. Project 162. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en te besluiten dat die Nota aanleiding geeft tot het aanpassen van het bestemmingsplan;
  3. Het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het GML-bestand NL.IMRO.1709.NoordelijkeRandweg-BP40.

  Vanaf 2 februari t/m 15 maart 2017 heeft het ontwerp bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen ter inzage gelegen. Met dit bestemmingsplan wordt de aanleg van een noordelijke randweg rondom Zevenbergen planologisch mogelijk gemaakt. Gedurende deze termijn bestond voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad. Er zijn 14 zienswijzen ingekomen. De zienswijzen worden in de Nota van zienswijzen behandeld en voorzien van een beant¬woording en een conclusie. De zienswijzen geven aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingplan. Daarnaast is het plangebied op de Verbeelding, ter hoogte van de Achterdijk, aangepast, zodat er voldoende ruimte is om de geplande tunnel onder de Achterdijk en een ontsluiting ten behoeve van het onderhoud door het Waterschap mogelijk te maken. Het bestemmingsplan kan dan ook, naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen en de ambtelijke aanpassing, gewijzigd worden vastgesteld.

 5. Project 153d. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De ingekomen zienswijze ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en te besluiten dat een ambtshalve wijziging van de Verbeelding aanleiding geeft tot het aanpassen van het bestemmingsplan;
  3. Het bestemmingsplan Molenstraat-Markt-Doelstraat gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het GML-bestand NL.IMRO.1709.MarktMolenstraatZB-BP40.

  Vanaf 26 april t/m 6 juni 2017 heeft het ontwerp bestemmingsplan  Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen ter inzage gelegen. Met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van het gebied Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen planologisch mogelijk gemaakt. Gedurende deze termijn bestond voor iedereen de gelegenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad. Er is één zienswijze ingekomen. De indiener van deze zienswijze is van mening dat door een andere inrichting van het gebied de bestaande 3 woningen aan de Markt behouden kunnen blijven. Tevens doet hij daarbij het verzoek om ook de panden aan het begin van de Molenstraat te behouden. De zienswijze wordt in de Nota van zienswijzen behandeld en voorzien van een beantwoording en een conclusie. Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingplan.
  Wel is, op verzoek van de projectontwikkelaar, de Verbeelding aangepast. De exacte locatie van de ingang van de parkeergarage is, vanwege een verbeterde interne routing, aangepast. Hiertoe is ligging van de aanduiding (os), zijnde de ontsluiting van deze parkeergarage, op de Verbeelding gewijzigd. Het bestemmingsplan kan dan ook, naar aanleiding van die ambtelijke aanpassing, gewijzigd worden vastgesteld.

 6. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties zoals opgenomen in de Commentaarnota vooroverleg en inspraak;
  2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.1709.Buitengebied-BP30 en de bijbehorende Milieueffectrapportage (MER);
  3. Het ontwerpbestemmingsplan en planMER ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan en de planMER voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

  Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied heeft van 9 maart tot en met 19 april 2017 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 72 inspraakreacties ingediend. Daarnaast zijn 14 vooroverlegreacties ontvangen van diverse organisaties. Het college besluit in te stemmen met de concept-beantwoording van de ingediende reacties. Alle indieners van een reactie ontvangen een schriftelijke beantwoording. Een aantal van de ingediende reacties leiden tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Deze zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast zijn diverse ambtelijke wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende Milieueffectrapportage (planMER) en deze beide plannen in procedure te brengen. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Het ontwerpbestemmingsplan en de planMER worden vanaf 14 september 2017 voor de periode van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad (planning februari/maart 2018) staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 7. Verzoek om toestemming tot verkoop van de woning, Touwslagerij 6 te Zevenbergen aan Eegema Holding B.V.

  Het college besluit:
  Toestemming te verlenen voor de verkoop van de woning, Touwslagerij 6 te Zevenbergen aan Eegema Holding B.V.

  Op grond van de beleidsregel kadastrale splitsing van woning en bedrijfspand gemeente Moerdijk ( ingeval van bedrijfsopvolging) is in 2013 toestemming verleend tot splitsing van een bedrijfspand en bedrijfswoning om verkoop van de woning mogelijk te maken. Conform de regel is in verband met bedrijfsopvolging de woning behorende bij het bedrijf verkocht aan de dochter die in het bedrijf werkzaam was en de beoogde bedrijfsopvolger was. Inmiddels is er sprake van gewijzigde omstandigheden en dochter is niet langer de bedrijfsopvolger. Dit betekent dat haar dienstverband wordt beëindigd en zij niet langer in de woning kan blijven wonen. Conform het bestemmingsplan is en blijven de woning en het bedrijfspand één onlosmakelijk geheel, dit betekent dat de woning alleen verkocht kan worden aan de eigenaar van het bedrijfspand, te weten Eegema Holding B.V. 

 8. Aanwijzing budgethouders

  Het college besluit:
  1. In te trekken het besluit van 27 juni 2017 waarbij wegens het vertrek van het teamhoofd RMO Advies:
  a. Het teamhoofd RMO Ontwikkeling wordt aangewezen als budgethouder voor producten opgesomd in een bijgevoegde lijst, voor het boekjaar 2017 en daarop volgende boekjaren;
  b. De manager afdeling Gemeentewinkel wordt aangewezen als budgethouder voor producten opgesomd in een bijgevoegde lijst, voor het boekjaar 2017 en daarop volgende boekjaren.
  2. Per 15 augustus 2017 wegens het vertrek van het teamhoofd RMO Advies:
  a. Het teamhoofd RMO Ontwikkeling aan te wijzen als budgethouder voor producten opgesomd in bijgevoegde lijst A;
  b. De manager afdeling Gemeentewinkel aan te wijzen als budgethouder voor producten opgesomd in bijgevoegde lijst B.
  3. Niet in te stemmen met het voorstel gedaan in de collegevergadering van 25 juli 2017, waarbij de secretaris wordt aangewezen als budgethouder voor een aantal specifieke producten, omdat dit recht al was verwerkt in de budgethoudersregeling.

  Door de pensionering van het teamhoofd RMO Advies en het niet opvullen van de daardoor ontstane vacature, dient het budgethouderschap anders geregeld te worden. Hiertoe was op 27 juni jl. een besluit genomen. Door een latere verwerking van deze mutaties in het financieel pakket wordt het eerder besluit ingetrokken en een nieuw besluit genomen wat ingaat op 15 augustus 2017.Hiermee wordt voorkomen dat gedurende anderhalve maand facturen door een onbevoegde budgethouder zijn goedgekeurd. Met betrekking tot het aanwijzen van de secretaris als budgethouder voor een aantal specifieke producten geldt dat dit al zo was geregeld in de budgethoudersregeling en een nieuw besluit derhalve niet nodig is.

 9. Aanpak en criteria locatiekeuze ondergrondse containers

  Het college besluit:
  De aanpak en criteria voor de locatiekeuze voor de ondergrondse restafvalcontainers vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met o.a. bereikbaarheid, verkeersveiligheid, loopafstand, ondergrondse infrastructuur, parkeerplaatsen, bomen en groenvoorziening.
  De voorlopige locatiekeuze wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan alle betrokken bewoners. Hierop kan schriftelijk of tijdens een inloopbijeenkomst worden gereageerd. Gebaseerd op deze reacties en een afweging van alle mogelijkheden worden de definitieve locaties bepaald. Ook hierover worden de betrokken bewoners weer geïnformeerd.

  Bij het bepalen van de locaties voor het plaatsen van de ondergrondse containers voor restafval wordt rekening gehouden met o.a. bereikbaarheid, verkeersveiligheid, loopafstand, ondergrondse infrastructuur, parkeerplaatsen, bomen en groenvoorziening.
  Gebaseerd op deze criteria worden per kern de voorlopige locatiekeuzes bepaald. Over de voorlopige locatie van de containers worden alle betrokken bewoners schriftelijk geïnformeerd. Iedereen kan hierop schriftelijk of tijdens een inloopbijeenkomst reageren. Aan de hand van de reacties en afweging van alle mogelijkheden worden de definitieve locaties bepaald. Helaas is het soms niet mogelijk om aan alle wensen tegemoet te komen. Over de definitieve locaties worden alle betrokken bewoners weer geïnformeerd.

 10. Plan van aanpak verbeteringen bedrijfsvoering.

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met het plan van aanpak verbeteringen bedrijfsvoering;
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalig "rompbudget" van € 110.000 voor de extra werkzaamheden in het kader van de verbeteringen rond het proces jaarrekening, zoals opgenomen in het plan van aanpak;
  3. Genoemd bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

  Op 11 juli jl. heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarbij het college is opgedragen een plan van aanpak op te stellen ter verbetering van de financiële en administratieve organisatie. Dit naar aanleiding van de accountantsrapportage bij de jaarrekening 2016. Met dit raadsvoorstel en bijbehorend plan van aanpak wordt invulling gegeven aan deze opdracht.