Besluitenlijst B&W vergadering 12 september 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 september 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 september 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 september 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. 2e Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. Het college van burgemeester en wethouders op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om in te stemmen met het besluit tot 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
  2. In te stemmen met de 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant nadat de gemeenteraad daarvoor aan het college zijn toestemming heeft verleend.

  Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wetswijziging heeft tot gevolg, dat gemeenschappelijke regelingen die voor die tijd zijn aangegaan, aangepast moeten worden aan de gewijzigde tekst van de wet. Deze situatie doet zich dus ook voor bij de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Op 12 juli 2017 heeft het algemeen bestuur van de OMWB de concepttekst van de 2e wijziging gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Het college stemt met deze wijziging in. Op grond van de Wgr moet de gemeenteraad het college hiervoor toestemming te verlenen.

 4. Evaluatie bewonerscommissie dorpstafel Moerdijk werking van de Moerdijkregeling

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het verslag van het gesprek met de bewonerscommissie;
  2. Het verslag ter kennisname ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad.
   
   In de beleidsregel waarop de Moerdijkregeling is gebaseerd is onder andere opgenomen dat de werking van de regeling periodiek met de inwoners wordt geëvalueerd, waarbij de eerste keer
  In ieder geval plaatsvindt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de regeling. De Moerdijkregeling is 1 januari 2015 in werking getreden en om die reden is juli jl. de regeling voor de eerste keer met de werkgroep vanuit dorpstafel Moerdijk geëvalueerd.
   
   De werking van de regeling is geëvalueerd op basis van de vooraf gestelde doelen. Concreet:
  - Een oplossing bieden voor mensen met urgente problemen;
  - De lokale woningmarkt weer op gang brengen;
  - Een bijdrage leveren aan versterking van de sociale structuur van het dorp;
  - En terugbrengen van vertrouwen van de inwoners in de toekomst van het dorp en hun toekomst in het dorp
  In algemene zin is de conclusie dat de Moerdijkregeling naar tevredenheid functioneert. De regeling draagt in meer of mindere mate bij aan de gestelde doelen. De meest duidelijke bijdrage levert de regeling aan het herstel van het vertrouwen van de inwoners en aan het bieden van een oplossing voor mensen met urgente problemen.

 5. Intrekking notitie terrassenbeleid (vastgesteld d.d. 30 maart 2000)

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om de notitie terrassenbeleid (vastgesteld d.d. 30 maart 2000) in te trekken.

  De gemeenteraad heeft op 30 maart 2000 de notitie terrassenbeleid vastgesteld. In 2006 zijn door het toenmalige college nieuwe beleidsregels vastgesteld. Hierbij zijn de regels uit 2000 door het college vervallen verklaard. De beleidsregels rondom terrassen zijn hierna nog enkele malen geactualiseerd door het college. In verschillende juridische procedures blijft de juridische status van de notitie terrassenbeleid uit 2000 onderwerp van discussie. De notitie is namelijk door de gemeenteraad vastgesteld en vervolgens door een ander orgaan, het college, vervallen verklaard. Na nadere bestudering van het dossier heeft advocatenkantoor AKD ons geadviseerd om de notitie alsnog door uw raad te laten intrekken. De notitie is namelijk formeel nog van kracht, alhoewel er in de praktijk geen enkel rechtsgevolg meer aan toekomt. Door de notitie in te trekken wordt eventuele onduidelijkheid over de status hiervan weggenomen en dus duidelijkheid gecreëerd.

 6. Vaststelling bestemmingsplan Kadedijk naast nummer 120.

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de wijzigingen van het bestemmingsplan 'Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk' zoals voorgesteld in de Nota zienswijzen en deze vast te stellen
  3. In te stemmen met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Kadedijk naast nummer 120' (NL.IMRO.1709.Kadedijk120-BP40).

  Het ontwerp bestemmingsplan Kadedijk naast nummer 120 heeft ter inzage gelegen van 18 mei 2017 tot en met 28 juni 2017. Dit plan is een vervolg op de pilot kleinschalige bouw-initiatieven binnen de gemeente Moerdijk. Een eerder plan op deze locatie om 3 woningen te realiseren vond geen doorgang omdat niet werd voldaan aan het kleinschalige karakter. Hierop is het aantal woningen aangepast naar 2 zodat het voldoet aan de eisen van een kleinschalige woningbouwontwikkeling. Op dit plan zijn vier zienswijzen ingediend door omwonenden. Dit betreft voornamelijk de locatie van de woningen in relatie met de bouwhoogte en de door-zichten in het bebouwingslint. Ook de verkeersafwikkeling op de Kadedijk is een zorg dit ook in relatie met de supermarkt die hier is gevestigd. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend of degene die het niet eens is met de vaststelling van de in het bestemmingsplan gewijzigde onderdelen, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. De overige onderdelen treden na afloop van de beroepstermijn in werking. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

 7. Informatieavond Geluid Spoorzone Zevenbergen, 25 september 2017

  Het college besluit:
  In te stemmen met de informatiebrief aan de bewoners spoorzone Zevenbergen, inzake gevolgen Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoor.
   

  Vanuit  het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoor heeft ProRail onderzoek verricht naar maatregelen om de geluidsoverlast van het spoor te verminderen. Deze onderzoeken zijn ook gedaan voor het spoortraject Roosendaal-Lage Zwaluwe. Met de informatiebrief informeren wij de direct betrokken spoorzonebewoners in Zevenbergen over de uitkomsten van dit onderzoek en de maatregelen die ProRail voorstelt ter hoogte van hun woningen. De rijksoverheid heeft normen gesteld om de geluidsoverlast ten gevolge van treinen te beperken. Wanneer er sprake is van teveel geluid op de gevels van woningen, is ProRail verplicht om maatregelen te treffen. Om te bepalen of er sprake is van teveel geluid in de spoorzone, is door ProRail de geluidsbelasting op de woningen in de omgeving van het spoor berekend. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er bij verschillende woningen in Zevenbergen sprake is van teveel geluid afkomstig van het spoor. ProRail moet voor de woningen een saneringsplan maken om de geluidsoverlast te verminderen. Uiterlijk 31 december 2020 moet ProRail dit plan hebben ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In mei 2017 heeft ProRail een maatregelenpakket voorgesteld. Met een verschillende maatregelen (raildempers, geluidsschermen tot 4 m hoog) wil ProRail de geluidsoverlast verminderen. ProRail kan afzien van een bepaalde maatregel als er vanuit het landschap of vanuit stedenbouw bezwaren zijn tegen die maatregel. Deze bezwaren moeten vervolgens worden vastgelegd in een stedenbouwkundige visie, welke eind november 2017 moet zijn vastgesteld.  Voorstel is om aan de slag gaan met het opstellen met een visie, omdat dit het enige instrument is waarmee de gemeente invloed kan uitoefenen op het voorgestelde maatregelenpakket. De visie willen we in overleg met de spoorzonebewoners (waarvan de woningen in aanmerking komen voor geluidssanering) opstellen.
  De informatiebrief die nu voorligt geeft nadere informatie over geluidswaarden en door ProRail voorgestelde maatregelen per woning. Het is belangrijk dat de bewoners deze informatie zo snel mogelijk ontvangen en zich goed voor kunnen bereiden op de informatieavond. Gezien de korte tijd die beschikbaar is voor het opstellen van de visie en het belang dat ermee gemoeid is, is dit cruciaal.

 8. Bezorgdienst reisdocumenten

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met het vormgeven van een bezorgingsservice voor reisdocumenten welke voorziet in de bezorging van reisdocumenten van maandag tot en met vrijdag in de ochtend, middag en avond en op zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur;
  2. Voor het doorberekenen van de meerkosten van deze dienstverlening, te weten €12,50 per reisdocument, het landelijke advies te volgen, inhoudende dat slechts € 4,95 per reisdocument doorbelast wordt naar de burger die gebruik maakt van deze dienst;
  3. De jaarlijkse gemeentelijke kosten van deze dienstverlening, zijnde € 7,55 per bezorgd reisdocument (€ 8.900) en de kosten gemoeid met de koppeling van de hiervoor benodigde systemen (indicatief € 3.700), structureel te dekken vanuit de beschikbare begrotingsruimte 2018 e.v. middels een begrotingswijziging.

  Als gemeente Moerdijk zijn we continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening, waarbij wordt ingespeeld op nieuwe of verwachte ontwikkelingen. Bij onze dienstverlening staat de burger centraal. Wij vinden het dan ook logisch dat onze dienstverlening aansluit op de behoefte en logica van onze burgers. Daarnaast staan we voor kwaliteit, ook in termen van gemak en maatwerk. Vanuit deze ambitie wordt in de loop van 2018 het bezorgen van reisdocumenten (thuis of op een andere gewenste locatie, bijvoorbeeld het werk) als een nieuwe dienst aan onze burgers aangeboden.

 9. Afwijkingsbesluit inkoopbeleid: ondersteuning samenwerking met Afvalservice Breda voor het project VANG (van afval naar grondstof)

  Het college besluit:
  Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor de ondersteuning bij de samenwerking met Afvalservice Breda voor het project VANG (van afval naar grondstof), waarbij er in tegenstelling tot het gemeentelijk beleid enkelvoudig onderhands wordt aanbesteed aan het adviesbureau de Afvalspiegel.
   

  Adviesbureau de Afvalspiegel heeft het afgelopen jaar de samenwerking met Afvalservice Breda ondersteund voor het project VANG. Ook dit jaar ondersteunt dit adviesbureau de samenwerking. Er is met de gemeente Breda afgesproken om de kosten te delen. Voor dit jaar moet er een nieuwe opdracht worden gegeven. Als deze opdrachten worden opgeteld komen de kosten boven de € 25.000 grens uit. Boven deze grens moet er volgens het gemeentelijk inkoopbeleid bij meerdere partijen een offerte worden opgevraagd.
  In het kader van de continuïteit van de samenwerking is het echter gewenst om dit jaar nog gebruik te maken van hetzelfde adviesbureau. De Afvalspiegel is volledig op de hoogte van de bestaande samenwerking en welke onderdelen nog verder ingevuld moeten worden.
  Het college besluit daarom af te wijken van het gemeentelijk beleid door deze opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden.