Besluitenlijst B&W vergadering 19 september 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 19 september 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 september 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Bedanken van de leden van buurtpreventie gemeente Moerdijk.

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met een andere manier van bedanken van de buurtpreventisten.

  Sinds 2013 is buurtpreventie een succes binnen de gemeente Moerdijk. Inmiddels is buurtpreventie Moerdijk gegroeid tot 23 teams met in totaal 650 leden. Jaarlijks hebben we, tot vorig jaar, een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle buurtpreventisten welkom waren.
  Deze bijeenkomsten werden steeds in de Moerdijkzaal gehouden in de week van de Veiligheid en stonden in het teken van bijpraten en bedanken. De ervaring tot nu toe is dat er steeds zo'n 150 buurtpreventisten deze avond bezochten. Tijdens het coördinatorenoverleg met de buurtpreventie-coördinatoren is duidelijk geworden dat men niet aan nieuwe leden kan komen.
  Aan de andere kant zien we wel ontwikkelingen dat vooral onder de jonge gezinnen een toename is van bewoners die via de Whats-app groepen aan preventie willen doen. Een suggestie vanuit de coördinatoren is om per team activiteiten te organiseren wat de saamhorigheid zou stimuleren. In plaats van een gezamenlijke feestavond zouden de teams die een jaarlijkse activiteit willen organiseren, een financiële bijdrage kunnen krijgen van bijvoorbeeld € 15,- per lid.

 3. Overhevelen middelen voor de doelgroep licht verstandelijke beperking (LVB doelgroep) naar Beschermd Wonen Breda

  Het college besluit:
  1. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 het bedrag voor de LVB-doelgroep (licht verstandelijke beperking) wat toegevoegd is c.q. wordt aan de integratie-uitkering Wmo van Moerdijk over te hevelen naar de centrumgemeente Breda.
  2. Voor 2017 een bedrag van € 138.064,- beschikbaar te stellen vanuit het product Beschermd Wonen met dekking vanuit de stelpost sociaal domein, te verwerken met een begrotingswijziging bij de 2e bestuursrapportage van 2017.
  3. Het bij punt 2 vermelde bedrag overmaken naar Breda zodat zij uitvoering kunnen geven aan Beschermd Wonen voor de LVB doelgroep.

  Vanaf 2017 ontvangen gemeenten structureel extra middelen voor beschermd wonen. Het betreft landelijk een extra toevoeging aan de integratie-uitkering sociaal domein van € 60,4 miljoen door het Rijk voor de doelgroep meerderjarigen met een licht verstandelijke beperking en een tijdelijke behoefte aan een beschermde woonomgeving (LVB18+). Voor de gemeente Moerdijk gaat het om een bedrag van € 138.064,--. Hiermee is deze doelgroep nu nadrukkelijk benoemd als doelgroep voor beschermd wonen. Eerder was nog onduidelijk of deze doelgroep onder de Wet langdurige zorg (WLZ) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zou vallen. In onze regio heeft de gemeente Breda als centrumgemeente  deze doelgroep al meegenomen voor beschermd wonen wanneer een aanvraag werd gedaan in de periode voor 1 januari 2017. Daarom is het ook reëel om het bedrag van  € 138.064,--, zijnde het voor deze doelgroep toegevoegde aandeel in de Integratieuitkering Wmo, over te hevelen naar de centrumgemeente Breda. Dit omdat Breda inmiddels wel formeel de verantwoordelijkheid heeft de begeleiding voor deze doelgroep te verstrekken en het voor Breda dus noodzakelijk is om over het daarbij behorende budget te kunnen beschikken.

 4. Ingediend principe verzoek voor het realiseren van woningbouw aan de Groeneweg 3 in Noordhoek.

  Het college besluit:
  1. In principe medewerking te verlenen aan fase 1 van dit initiatief, mits door een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het plan inderdaad op alle wettelijke aspecten ruimtelijk acceptabel is;
  2. In principe medewerking te verlenen voor het bouwen van woningen aan de Groeneweg 3 in Noordhoek, mits wordt aangetoond dat het plan voldoet aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen aan nieuwbouwwoningen, op de aspecten:
  a. levensloopbestendigheid (Woonkeur basispakket A),
  b. duurzaamheid (GPR-score van een 7,5 op de thema's milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en een 8 op het thema energie;  
  c. en veiligheid (Politie Keurmerk Veilig Wonen).

  Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van woningbouw aan de Groeneweg 3 in Noordhoek. Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief, mits door een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het plan inder-daad op alle wettelijke aspecten ruimtelijk acceptabel is. Fase 2 wordt in een later stadium uitgewerkt. In de Verordening ruimte 2014 is dit gebied opgenomen als zijnde 'zoekgebied verstedelijking'.

 5. Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Vesting Willemstad' (NL.IMRO.1709.VestingWillemstad-BP20),
  2. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Vesting Willemstad' gedurende 6 weken ter inzage te leggen,
  3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van deze procedure.

  De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het vigerende bestemmingsplan voor de Vesting Willemstad dateert van november 2003. Dat maakt het noodzakelijk om het bestemmingsplan te actualiseren en tegelijk te digitaliseren. Bij deze actualisatie wordt de bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Naast de actualisatie van bestaande rechten en plichten, zijn in het voorontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad op basis van een cultuurhistorisch onderzoek de cultuurhistorische waarden in aparte dubbelbestemmingen benoemd en beschermd. Verder is planologisch geregeld dat enkel de bestaande horeca en de bestaande vergunde terrassen mogelijk zijn. Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt nu gestart met de planologische procedure. Een ieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het bestemmingsplan. Tijdens deze periode zal ook een inloopavond worden georganiseerd waarop een ieder persoonlijk geïnformeerd kan worden. Na de samenvatting en beantwoording van de inspraakreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

 6. Principeverzoek Vlietweg 4b te Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de uitbreiding van de bestaande champignonkwekerij aan de Vlietweg 4b te Standdaarbuiten,
  2. In principe, door middel van een bestemmingsplanprocedure, medewerking te verlenen aan het verzoek, op voorwaarde dat in het op te stellen bestemmingsplan de volgende zaken nader worden onderbouwd:
  a. dat het verzoek past binnen de Visie buitengebied;
  b. de noodzaak van het plan, zodat voldaan kan worden aan de voorwaarden die de Verordening Ruimte stelt;
  c. de situering van de loods niet plaats mag vinden in de veiligheidszone van de nabijgelegen leidingenstraat;
  d. er een landschappelijk inpassingsplan wordt opgesteld, waarbij gekeken wordt naar de inpassing van de bestaande en de nieuwe loods;
  e. een dialoog is gevoerd met de omgeving, waarvan de resultaten worden opgenomen in het bestemmingsplan.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Aan de Vlietweg 4b te Standdaarbuiten is momenteel een champignonkwekerij gevestigd. Het bedrijf heeft nog een tweetal vestigingen: aan de Witte Weideweg 22 in Noordhoek en in de gemeente Terheijden. Door de drie bedrijfslocaties vindt op dit moment veel transport plaats tussen de drie bedrijfslocaties. Daarom is een principeverzoek ingediend om een tweede loods te mogen realiseren aan de Vlietweg 4b. Na realisatie van deze uitbreiding worden de bedrijfs-locaties in Noordhoek en Terheijden afgestoten. Besloten wordt om middels een uitgebreide procedure in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek, onder voorbehoud dat voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden. De initiatiefnemer wordt gevraagd een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren, waarin aangetoond wordt dat het verzoek past binnen de Visie Buitengebied en ruimtelijk inpasbaar is. In de onderbouwing zal de landschappelijke kwaliteitsverbetering verder uitgewerkt moeten worden en zal voldoende aandacht besteed moeten worden aan de verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling. Tot slot moeten de resultaten van de dialoog met de omgeving in de onderbouwing opgenomen worden en zal goedkeuring verleend moeten worden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie. De risico's voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 7. Vaststelling besluit Hogere Waarde bestemmingsplan ‘Kadedijk naast nummer 120’.

  Het college besluit:
  1. Een hogere waarde vast te stellen voor twee woningen aan de Kadedijk in Fijnaart in het vast te stellen bestemmingsplan 'Kadedijk naast nummer 120'.
  2. De Raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Voor twee te realiseren woningen aan de Kadedijk naast nummer 120 in Fijnaart is verzocht ontheffing te verlenen van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting.
  Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor het aspect wegverkeerslawaai. De Wgh biedt de mogelijkheid om voor wegverkeer een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 63 dB in binnenstedelijk gebied.
  De voorkeursgrenswaarde wordt voor de 2 woningen aan de Kadedijk in Fijnaart overschreden door het geluid van het wegverkeer op de Kadedijk (met maximaal 6 dB). Het vaststellen van een hogere waarde is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het verzoek en het ontwerpbesluit Hogere waarde hebben gedurende 6 weken tot en met 28 juni 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Voorgesteld wordt om over te gaan tot het vaststellen van een hogere waarde voor de woningen in het door de raad vast te stellen bestemmingsplan 'Kadedijk naast nummer 120'.

 8. Extra werkzaamheden ruiming begraafplaats Zevenbergen

  Akkoord te gaan met de opdrachtverstrekking (achteraf) voor onvoorzien meerwerk bij de ruimingswerkzaamheden op de begraafplaats in Zevenbergen. Naar nu blijkt had er een andere, meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen moeten worden in plaats van de nu gevolgde enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.

  Tijdens de ruimingswerkzaamheden op de begraafplaats in Zevenbergen zijn er onvoorziene zaken naar voren gekomen, waardoor er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en er sprake is van meerkosten. De opdracht voor de werkzaamheden is verstrekt na een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. Met het meerwerk had achteraf gezien een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen moeten worden. Dit was echter niet te voorzien.