Besluitenlijst B&W vergadering 26 september 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 26 september 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder (aanwezig van 09.30 – 11.30 uur)
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 september 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 september 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ledenraadpleging CAO gemeenten 2017 - 2019.

  Het college besluit:
  De gemeentesecretaris namens het college instemmend te laten adviseren op het principeakkoord CAO gemeenten 2017 - 2019.

  De VNG heeft met de vakbonden een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO gemeenten. De nieuwe CAO loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Momenteel vindt de ledenraadpleging van de achterban plaats. Deze loopt tot en met 27 september 2017.
  In het akkoord staan afspraken over:
  1. flexibiliteit en zekerheid
  2. duurzame inzetbaarheid
  3. verlof
  4. bewust belonen
  5. financiering A+O fonds
  6. banenafspraak
  7. salarisverhoging
  Het voorliggende principeakkoord bevat voornamelijk afspraken om zaken verder uit te werken en is met een positief advies door het College voor Arbeidszaken (CvA) aan de leden voorgelegd. De afspraken over flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en banenafspraak sluiten aan bij de koers en visie en ambitie van de organisatie. Er zijn geen elementen te benoemen waartegen we als gemeente bezwaar zouden moeten maken. De gemeentesecretaris kan namens het college dan ook instemmend adviseren.

 4. Project 171. Uitwerking ontwikkelscenario’s Bult van Pars Klundert

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de Notitie saneringsscenario's Bult van Pars te Klundert van V&S Milieu Adviseurs;
  2. Aan de hand van de onderzoeksresultaten de scenario's 'Wonen op maaiveld' en 'Supermarkt op maaiveld' verder uit te werken;
  3. De raad ter uitvoering van de motie d.d. 22 juni 2017 te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

  Na de beëindiging van de overeenkomst met Zeeman Vastgoed is de locatie Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert betrokken bij het Centrumproject Klundert. De projectlocatie maakt deel uit van het gemeentelijk grondbezit. Tijdens onderzoek zijn er resten van historische waarden aangetroffen alsmede van verontreiniging van asbest en olie. De resultaten van de onderzoeken zijn vertaald naar saneringsscenario's: het compleet saneren, het uitsluitend saneren van de asbestverontreiniging en het afdekken van de vervuilde grond. De kosten per saneringsoptie zijn in beeld gebracht om hiermee inzicht te krijgen naar de ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis van de saneringsscenario's zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in beeld gebracht. Het college heeft besloten om aan de hand van de globaal uitgewerkte ontwikkelingsopties de scenario's 'Wonen op maaiveld' en 'Supermarkt op maaiveld' verder op haalbaarheid te onderzoeken.

 5. Intentieverklaring samenwerkende overheden hoogspanningsverbinding 380 kV-tracé

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het aangaan van de intentieverklaring met samenwerkende overheden in het kader van dossier 380 kV tot januari 2019.
  2. Burgemeester: Wethouder Kamp te machtigen om de intentieverklaring met de samenwerkende overheden in het kader van dossier 380 kV tot januari 2019 op 29 september 2017 in de stuurgroep te bespreken en indien daartoe gezamenlijk wordt besloten te ondertekenen.
  3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk werkte sinds 2015 met gezamenlijke overheden samen in het kader van de nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV door West-Brabant. Na het besluit van minister Kamp (7 juli 2017) omtrent de tracékeuze is formeel deze samenwerking afgerond.
  Uit het advies van de regio en het besluit van minister Kamp blijkt nadrukkelijk dat regionaal er nog steeds vraagstukken uit te werken zijn. Een regionale samenwerking in de fase tot 2019 is hiervoor wenselijk. De bereidheid hiertoe wordt neergelegd in de regionale intentieverklaring. 

 6. Begroting 2018-2021

  Het college besluit:
  Een raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad voor de behandeling van de meerjarenbegroting 2018-2021.

  Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In deze begroting zijn de activiteiten uit het door de gemeenteraad op 8 mei 2014 vastgestelde uitvoeringsprogramma geprioriteerd en verfijnd voor het jaar 2018. Ook zijn de activiteiten aangepast naar aanleiding van de kadervoorstellen gedaan bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 op 6 juli jl. Verder worden in de begroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten. Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 is door uw gemeenteraad een voorstel aangenomen voor 'onderzoek naar maatregelen tegen verstening particuliere tuinen'. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 10.000. Dit bedrag is in de begroting verwerkt. Verder zijn de bedragen van 2 voorziene nieuwe ontwikkelingen aangepast. Voor een aantal in de kadernota opgenomen nieuwe ontwikkelingen wordt nu gelijktijdig bij het vaststellen van de begroting gevraagd het betreffend budget beschikbaar te stellen.

 7. Portefeuilleverdeling

  Het college besluit:
  1. De portefeuilleverdeling tot aan de installatie nieuw college in 2018 vast te stellen;
  2. De loco-portefeuilleverdeling tot aan de installatie nieuw college in 2018 vast te stellen;
  3. De aanwijzing voor loco-burgemeesters tot aan de installatie nieuw college in 2018 vast te stellen.

  Door het vertrek van de heer drs. F.P. Fakkers als wethouder van de gemeente Moerdijk en de aanstelling van de heer C.J.A. van Dorst MBA als zijn opvolger, is de portefeuilleverdeling tot aan de installatie van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 opnieuw vastgesteld. Daarnaast is de loco-portefeuilleverdeling vastgesteld bij afwezigheid van een van de wethouders, alsmede de indeling van loco-burgemeesters bij afwezigheid van de burgemeester.

 8. Aanpak statushouders door het Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met deelname aan de aanpak statushouders door het Werkplein;
  2. De gemeenteraad bij de 2e bestuursrapportage 2017 voor te stellen om van het jaarrekeningresultaat 2017 een bedrag van € 50.819 te bestemmen voor aanpak statushouders in 2018;
  3. De raad te informeren over deze aanpak middels een raadsinformatiebrief.

  De afgelopen jaren is de toestroom van statushouders sterk toegenomen. In de praktijk is gebleken dat statushouders veelal automatisch in doelgroep C ('niet bemiddelbaar en geen arbeidsperspectief') terechtkomen bij het Werkplein. Dat heeft meerdere oorzaken, onder andere de lange periode waarbij geen betaalde arbeid is gegenereerd gedurende vluchtperiode en verblijf in AZC, taalbarrière en mogelijk psychische problematiek. Bovendien wordt de periode van inburgering veelal niet besteed  aan het zoeken naar werk en is er vaak een grote onbekendheid met hoe de Nederlandse maatschappij werkt.  De klantmanagers van het Werkplein hebben gezien hun caseload onvoldoende gelegenheid om de statushouders intensief te kunnen begeleiden. De gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Roosendaal hebben in 2017 samen met het Werkplein de 'pilot statushouders' opgezet. Naar aanleiding van deze pilot is een evaluatie gedaan. Hieruit blijkt dat het effectief is om een specifieke aanpak in te richten voor de doelgroep statushouders.  Er is in deze periode een intensieve aanpak toegepast waarbij 50 kandidaten gesproken en in beeld gebracht zijn. In 6 maanden tijd is 90% van deze groep mensen geactiveerd: zij verrichten activiteiten waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind. Er wordt voorgesteld om de aanpak uit te breiden onder  de 'D6' gemeenten. De aanpak omhelst dat de statushouders  onder behandeling komen van een toegewijde klantmanager. Er wordt uitgegaan van een traject van gemiddeld 6 maanden per kandidaat. Hierna zal de kandidaat worden overgedragen aan de reguliere klantmanager. Belangrijk is dat er naast een warme overdracht per statushouder ook extra kennisoverdracht / training wordt gegeven aan de klantmanager over de specifieke begeleiding van deze doelgroep. De toegewijde klantmanager heeft maximaal 50 kandidaten in de caseload om zo voldoende ruimte te hebben om intensief klantencontact te bewerkstelligen. Doelgroep van de aanpak is alle bij het Werkplein ingestroomde statushouders uit 2016, 2017 en 2018, waarbij voor 2018 een prognose is gehanteerd betreffende de verwachte instroom. De gemeente Rucphen neemt niet deel aan de aanpak van het Werkplein Hart van West-Brabant en kiest voor een andere aanpak (door Accessio). De resultaten van de aanpak door het Werkplein worden na een jaar vergeleken met de resultaten in Rucphen. Indien dit tot bijstelling of wijziging van de aanpak noopt zullen wij u hierover vanzelfsprekend informeren.