Besluitenlijst B&W vergadering 03 oktober 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 03 oktober 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 september 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 september 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant.

  Het college besluit:
  1. Een principebesluit te nemen om de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling  Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant vast te stellen.
  2. Een principebesluit te nemen om de Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant vast te stellen.
  3. Een principebesluit te nemen om onder intrekking van het Programma Schoolverzuim & Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant zoals vastgesteld op 28 april 2011 het Programma Schoolverzuim & Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant vast te stellen.
  4. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant vast te stellen.
  5. De raad voor te stellen om een bedrag van € 78.418 vanaf 2018 structureel middels een begrotingswijziging toe te voegen aan het product leerplicht (bijdrage RBL West-Brabant) vanuit het personeelsbudget, als gevolg van het in dienst nemen van 1,26 fte door RBL West-Brabant.
  6. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om de Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant vast te stellen.
  7. Het Georganiseerd Overleg om goedkeuring te vragen en de Ondernemingsraad om akkoord te vragen over de gewenste omzetting van detachering naar het in dienst treden uiterlijk 1 juli 2018 van 1,26 fte leerplichtambtenaren bij de gemeente Breda, die de uitvoering verzorgt van de Gemeenschappelijke Regeling middels het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.

  De gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant is in 2012 tot stand gekomen en draagt in de volksmond de naam RBL West-Brabant (Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant). De gemeenschappelijke regeling dient geactualiseerd te worden vanwege verplichtingen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de implementatie van de door gemeenteraden vastgestelde Nota Verbonden Partijen, de gewenste invoering van een nieuw niveau van gewenste dienstverlening en werkzaamheden door het RBL West-Brabant en de wens om de detacheringsovereenkomsten met Breda te beëindigen en het desbetreffende personeel bij de uitvoerende gemeente Breda in dienst te nemen (= allemaal onderdeel van Eerste wijziging). Daarnaast is er de wens van toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout (= Tweede wijziging). In de in 2012 in werking getreden gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat het wijzigen van deze gemeenschappelijke regeling een bevoegdheid is van het college. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt nu echter dat voor het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling toestemming van de raad is vereist. De raad kan deze toestemming alleen onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De raad wordt voorgesteld om het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling te actualiseren en te wijzigen.

 4. Principebesluit met betrekking tot functieverandering van minicamping naar realisatie van 5 trekkershutten voor Mariafarm aan De Langeweg 11 in Zevenbergen

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van het verzoek voor een functieverandering van minicamping naar realisatie van 5 trekkershutten voor Mariafarm aan De Langeweg 11 in Zevenbergen;
  2. In principe medewerking te verlenen aan dit verzoek, door het opstarten van een procedure om een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor deze locatie te verlenen, op voorwaarde dat:
      - parkeerplaatsen bij de trekkershutten op andere manier gesitueerd (tov tekening bureau Marco) moeten worden, zodanig dat dit verkeerstechnisch aanvaardbaar is;
      - uiterlijk op 17 oktober 2017 een aanvraag omgevingsvergunning zal worden ingediend
      - de initiatiefnemer door middel van een goede ruimtelijke onderbouwing aantoont dat de voorgestelde functieverandering inderdaad op alle wettelijke aspecten ruimtelijk acceptabel is;
      - de omwonenden over het plan worden geïnformeerd door de initiatiefnemer: het plan zal aan hen worden toegestuurd en men zal worden uitgenodigd voor een presentatie en een toelichting op het plan. Van de bijeenkomst wordt een verslag opgesteld.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico's voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  De Mariafarm bestaat sinds 2009 en is van oorsprong een minicamping voor maximaal 15 plaatsen. In 2010 zijn de activiteiten uitgebreid met een Bed & Breakfast van 6 kamers, waarvan 2 familiekamers.  Op 21 juni 2016 heeft uw college besloten over een compromisvoorstel ten behoeve van het beëindigen van de ervaren (parkeer)overlast door omwonenden en illegale situatie. De initiatiefnemers hebben de laatste jaren ondervonden dat de campinggasten geluidsoverlast ervaren.  De initiatiefnemers willen de minicamping beëindigen en daarvoor in de plaats 5 trekkershutten realiseren op deze locatie. Uit het dynamisch afwegingskader blijkt dat voldaan wordt aan de Visie Buitengebied en het eerdere compromisvoorstel. Besloten wordt om middels een omgevingsvergunningsprocedure (uitgebreid) in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek, onder voorbehoud dat voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden. De initiatiefnemer wordt gevraagd een aanvraag omgevingsvergunning, inclusief ruimtelijke onderbouwing in te dienen, waarin aangetoond wordt dat het verzoek past binnen de Visie Buitengebied en ruimtelijk inpasbaar is. Tot slot moeten de resultaten van de dialoog met de omgeving in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen worden. De risico's voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.