Besluitenlijst B&W vergadering 10 oktober 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 10 oktober 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 oktober 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 oktober 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Richtlijnen kaderstukken 2019 Verbonden Partijen

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2019 vast te stellen en op te leggen aan alle dertien Gemeenschappelijke Regelingen:
      - Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
      - Regio West-Brabant (RWB)
      - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR)
      - Werkplein Hart van West-Brabant
      - West Brabant Archief (WBA)
      - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
      - WVS-groep
      - GGD West-Brabant
      - Belastingsamenwerking West-Brabant
      - Nazorg Gesloten Stortplaatsen
      - Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
      - ICT Samenwerking West-Brabant West
      -  Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
  2. De regionaal opgestelde aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2019 vast te stellen en op te leggen aan:
      - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR)
      - Werkplein Hart van West-Brabant
      - WVS Groep
  3. De beleidsinhoudelijke richtlijnen voor de budgetcyclus 2019 vast te stellen en op te leggen aan:
      - Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
      - Regio West-Brabant (RWB)
      - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR)
      - Werkplein Hart van West-Brabant
      - West Brabant Archief (WBA)
      - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
      - WVS Groep
      - GGD West-Brabant

  In 2015 heeft onder meer de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastge¬steld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toege¬nomen. Eén van de genoemde spelregels is dat elke gemeenteraad jaarlijks in november richtlijnen vaststelt. Het gaat om financiële en beleidsmatige richtlijnen, die voor de verbonden partijen een leidraad moeten zijn voor de budgetcyclus voor een volgende jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2019. Ze worden vastgesteld voor de acht als meest risicovol gedefinieerde ver¬bonden partijen. Voor de vijf overige gelden alleen de financiële richtlijnen.