Besluitenlijst B&W vergadering 17 oktober 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 17 oktober 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 oktober 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 oktober 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Regeling briefadres gemeente Moerdijk en Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk

  Het college besluit:
  1. Het vaststellen van de "regeling briefadres gemeente Moerdijk" en het intrekken van de "beleidsregels adressen GBA Gemeente Moerdijk", vastgesteld op 4-1-2011;
  2.  Het vaststellen van het "Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk" en het intrekken van het "Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk" vastgesteld op 14-10-2015.

  In de wet basisregistratie personen (BRP) is geregeld dat bij het ontbreken van een woonadres gekozen kan worden voor een briefadres. Om de bereikbaarheid van de burger te garanderen en fraude te voorkomen is een beleidsregel vastgesteld aan de hand waarvan een briefadres kan worden toegekend. De burger moet in de BRP geregistreerd zijn op een adres. Dit kan een woonadres of een briefadres zijn. Een correcte registratie is zowel in het belang van de burger als van de overheid, vooral vanwege de dienstverlening aan de burger en vanwege verplichtingen van de burger aan de overheid. In de wet basisregistratie personen (BRP) is bepaald dat de verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers moet worden geregeld in een privacyreglement. Door wijziging van de afnemers moet het "Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk" worden geactualiseerd.

 4. Afweging heibeleid gemeente Moerdijk.

  Het college besluit:
  1. De informatieverstrekking met betrekking tot heien uit te breiden
  2. Geen heibeleid vast te stellen.

  De wenselijkheid  en mogelijkheden van een gemeentelijk heibeleid  waarin verplicht wordt tot opneming voorafgaand aan heien en een lijn voor de keuze heien/boren is nader onderzocht.
  Het college heeft besloten om geen heibeleid vast te stellen, omdat in geval van schade het vooral een privaatrechtelijk aangelegenheid (tussen buren onderling) is.
  Wel wordt de informatie over risico's en verantwoordelijkheden prominenter onder de aandacht van vergunninghouders gebracht.

 5. Meerjarenperspectief Veilig Thuis West-Brabant

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie 'Meerjarenopdracht aan Veilig Thuis West-Brabant (2018 t/m 2021)'.
  2. In te stemmen met ophoging van het budget voor Veilig Thuis West-Brabant vanaf het jaar 2018 op het niveau dat voor het jaar 2021 nodig is, zijnde een budget van € 5.481.048 (na aftrek      
      decentralisatie uitkering centrumgemeente Breda). In de begroting 2018 rekening houden met de gemeentelijke bijdrage ad € 289.633,20 (€ 7,84 per inwoner) voor de komende jaren 2018 t/m 2021.
  3. Kennis te nemen van het budget dat vanaf 2019 en volgende jaren nodig is voor uitvoering aangescherpte meldcode in afwachting van besluitvorming van het rijk over extra middelen.
  4. Middels begrotingswijziging bij de 1e bestuursrapportage 2018 het budget voor Veilig Thuis verhogen met € 95.558 tot de bijdrage van € 289.633 met dekking vanuit de stelpost sociaal domein.
  5. De raad te informeren middels een Raadsinformatiebrief.

  Voor Veilig Thuis West Brabant is een meerjarenperspectief opgesteld waarin rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling en de financiële positie van Veilig Thuis. Uit de gepresenteerde cijfers en prognoses blijkt dat de druk op Veilig Thuis de komende jaren verder zal toenemen en dat het huidige budget ontoereikend is om alle aanvragen tijdig te kunnen verwerken en wachtlijsten te voorkomen. Het college stemt in met ophoging van het budget voor Veilig Thuis tot een bedrag van € 7,84 per inwoner, voor de jaren 2018 t/m 2021.

 6. 2e bestuursrapportage 2017

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2017;
  2. De 2e bestuursrapportage 2017 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2017 op basis van de 2 bestuursrapportage 2017 via een begrotingswijziging te verwerken.

  Half oktober 2017 is de 2e bestuursrapportage 2017 ter kennisname (via een raadsinformatiebrief) aan de gemeenteraad aangeboden. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld een aantal afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2017 door te voeren.
  De financiële mutaties laten een voordeel zien van € 1.526.000. Afgezet tegen het huidige begrotings-resultaat van € 634.000 voordelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat voordelig rekeningresultaat 2017 van € 2.160.000. In de 2e bestuursrapportage 2017 wordt ook voorgesteld eerder beschikbaar gestelde kredieten bij te stellen en zijn algemene besluiten geformuleerd ten aanzien van de aanwending van reserves. Dit laatste naar aanleiding van het standpunt van de accountant bij de beoordeling van de jaarrekening 2016.

 7. Subsidiekader van Subsidie tot Marketing

  Vertrouwelijk besluit d.d. 10 oktober 2017, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:
  1. Het inrichten van een evenementensubsidie;
  2. Het kader "van Subsidie tot Marketing" vaststellen;
  3. De beslisboom "van Subsidie tot Marketing" vaststellen.

  De gemeente krijgt regelmatig de vraag of een activiteit voor subsidie of Moerdijk Marketing in aanmerking komt. En zo ja, welke soort subsidie? Het college merkte dat niet voor iedereen even duidelijk is hoe de subsidiemethodiek in elkaar zit. Om dit voor iedereen begrijpelijk te maken heeft het college het kader "van Subsidie tot Marketing" vastgesteld met de bijbehorende beslisboom. Met dit kader kan iedereen in één oogopslag zien welke vormen van subsidie er zijn en waar ze voor bedoeld zijn. Tegelijkertijd kan via de beslisboom gekeken worden of en zo ja voor welke subsidie de activiteit in aanmerking komt. Belangrijk is om op te merken dat dit nieuwe kader geen wijziging is van de bestaande beleidsregels en tarievenlijst. Voor bestaande subsidierelaties veranderd er dus niets. Wel nieuw is de toevoeging van een evenementensubsidie. Het college wil met de evenementensubsidie die activiteiten ondersteunen die de beleving versterken van de gemeente Moerdijk of één van haar kernen.
  Het nieuwe subsidiekader is één van de manieren waarop het college haar dienstverlening versterkt naar inwoners die hun vrije tijd steken in het levendig maken en houden van de kernen van de gemeente Moerdijk als aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren.

 8. Nadere regels Moerdijk Marketing

  Vertrouwelijk besluit d.d. 10 oktober 2017, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:
  In te stemmen met de nadere regels Moerdijk Marketing.

  Sinds 2017 is het mogelijk voor organisatoren van evenementen om een Moerdijk Marketing bijdrage aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een evenement in ieder geval een regionale aantrekkingskracht hebben en de organisatie bereid zijn om afspraken te maken over een (marketinggerichte) tegenprestatie. In de praktijk blijkt dat het nog te onduidelijk is wanneer een evenement voor Moerdijk Marketing in aanmerking komt, welke aspecten dan van belang zijn en hoe we dit vertalen naar een financiële bijdrage. Met de nadere regels wordt aangegeven van welke aspecten wij vinden dat ze bijdragen aan de doelstellingen van Moerdijk Marketing en wordt een vertaalslag naar de financiële bijdrage gemaakt.

 9. Nadere regels Evenementensubsidie

  Vertrouwelijk besluit d.d. 10 oktober 2017, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:
  Vaststellen Beleidsregels Evenementensubsidie 2017

  Met het vaststellen van het subsidiekader "van Subsidie tot Marketing" heeft het college de Evenementensubsidie als nieuwe subsidievorm toegevoegd. Het college heeft nu de criteria om in aanmerking te komen voor deze Evenementensubsidie vastgesteld in beleidsregels. De beleidsregels gaan met terugwerkende kracht in werking per 1 oktober 2017.

 10. Subsidieverlening 2017 Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk

  Vertrouwelijk besluit d.d. 10 oktober 2017, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:
  1. Op grond van de Overeenkomst Toeristisch Fonds Moerdijk 2016-2019 en de Algemene wet bestuursrecht Stichting Toeristisch Fonds in 2017 een subsidie te verlenen van € 50.000.
  2. De subsidie te dekken vanuit 6561300/44251 toerisme en recreatie.

  Het college verleent voor het jaar 2017 een subsidie van € 50.000 aan Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor het stimuleren van initiatieven in de toeristische sector die bijdragen aan het versterken van het toeristisch product Moerdijk. Doel hiervan is een stijging van het aantal toeristen en recreanten, een verlenging van de verblijfsduur en de verhoging van de bestedingen. Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk heeft met een meerjarenprognose 2016-2019 en activiteitenplan 2017 inzichtelijk gemaakt waar dit jaar en de komende jaren op wordt ingezet om dit te realiseren.

 11. Kerstrecess

  Het college besluit:
  Niet te vergaderen op dinsdag 2 januari 2018