Besluitenlijst B&W vergadering 24 oktober 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 24 oktober 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 oktober 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 oktober 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2016.

  Het college besluit:

  1. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De uitkomsten van het onderzoek Wmo over 2016 vrij te geven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'
  3. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

  De Wmo 2015 verplicht de gemeente op grond van artikel 2.5.1 om jaarlijks onderzoek te doen hoe de cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren.
  De samenwerkende D6 gemeenten hebben een gezamenlijke opdracht aan het onderzoeksbureau Companen/Dimensus verstrekt voor het uitvoeren van het onderzoek over het jaar 2016. Daarbij is uitgegaan van de wettelijke set basisvragen. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek en deze resultaten vrij te geven voor publicatie op de site 'Waar staat je  gemeente.nl'.  Publicatie van de onderzoeksresultaten is een wettelijke verplichting.  In zijn algemeenheid scoort de cliënttevredenheid wat lager dan in 2015 maar wel voldoende.

 4. Voorlopige subsidie 2018 aan Stichting kinderboerderij Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 56.500 voor 2018 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
  2. Af te wijken van artikel 16, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening en geen accountantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kascontrolecommissie ondersteund door een externe deskundige.
  3. De kosten ten laste te leggen van productnummer 6670400/44259.

  De kinderboerderij ontvangt in 2018 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten in samenwerking met o.a. scholen. Het betreft een bedrag van € 56.500. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen het bestuur van de kinderboerderij en de gemeente over de inzet van de subsidie vastgelegd. De kinderboerderij is in 2018 5 dagen in de week geopend, waardoor jong en oud kunnen dan kennismaken met de verschillende dieren. Daarnaast werkt de kinderboerderij mee aan het landelijke initiatief "Alle kinderboerderijen klimaatbesteding en waterbewust". Ook organiseert het Milieu Educatief Centrum (MEC) een tweetal natuur - en milieuprojecten, waaraan scholen een bezoek kunnen brengen.

 5. Startdocument project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om het startdocument voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vast te stellen, waarin wordt ingezet op het onderzoek naar de haalbaarheid voor renovatie of vervangende nieuwbouw van het basisschoolgebouw in Zevenbergschen Hoek, eventueel en indien mogelijk in combinatie met aan het primair onderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen.

  De gemeente heeft op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en de verordening 'Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk' een wettelijk taak in het voorzien van voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs ten behoeve van het schoolbestuur.
  In Zevenbergschen Hoek kampt basisschool De Hoeksteen met een huisvestingsprobleem, in die zin dat de school verouderd is en niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. De gemeente heeft op grond van de wettelijke regels van onderwijshuisvesting steeds voorzien in voldoende m2 adequate huisvesting en tot 2015 de noodzakelijke gelden verstrekt voor vervangingsonderhoud aan de buitenkant van het schoolgebouw. Dit biedt echter geen structurele oplossing voor de langetermijn. Met het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet op het vinden van een structurele toekomstbestendige oplossing voor het huisvestingsprobleem.
  Bij het haalbaarheidsonderzoek worden ook de aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende sociaal maatschappelijke voorzieningen betrokken. Door de multifunctionele benadering kan mogelijk ingespeeld worden op de wens tot het realiseren van een toekomstbestendig sociaal maatschappelijk voorzieningenniveau in Zevenbergschen Hoek.
  Het startdocument bevat de kaders waarbinnen de ontwikkeling op haalbaarheid wordt onderzocht. Met de vaststelling van het startdocument door de gemeenteraad start officieel het project.

 6. Overeenkomst gemeente Moerdijk en Operatie Steenbreek

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met participatie aan operatie Steenbreek;
  2. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over deelname aan operatie 'Steenbreek'.

  Bij de behandeling van de kadernota is het voorstel 'Maatregelen tegen verstening tuinen particulieren' aangenomen. In dit kadervoorstel is gewezen op operatie Steenbreek en het feit dat veel gemeenten zich hierbij hebben aangesloten. Dit kadervoorstel is in lijn met de wensen die vast zijn gelegd in de paraplunota 'Leefomgeving' om de aandacht voor water te vergroten. Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de bewoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de positieve effecten van groene tuinen. Het college heeft besloten om nog dit jaar, dus vooruitlopend op het begrotingsjaar 2018, reeds de overeenkomst met operatie 'Steenbreek' aan te gaan om zo snel als mogelijk, mogelijk zelfs nog in 2017, gebruik te kunnen maken van de geboden activiteitenpakketten.

 7. Voortgang jeugdcultuurfonds en aanvullende subsidie jeugdsportfonds

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met jeugdcultuurfonds voor de projectperiode van drie jaar. Ingaande met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 tot en met 3 december 2019.
   1. Hiervoor een jaarlijks bedrag van € 4.000 beschikbaar stellen in de komende drie jaar (totaal € 12.000). 
   2. Dit bedrag te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor armoedebeleid productnummer 6614400/44259.
  2. Akkoord te gaan met de aanvullende subsidieaanvraag van Jeugdsportfonds.
   1. Het gevraagde aanvullende bedrag van € 15.700 beschikbaar te stellen.
   2. Dit bedrag te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor armoedebeleid (Klijnsma-gelden) en te verwerken op productnummer 6614400/43710.
   3. Jeugdsportfonds er op attenderen dat er van hen een optimale inspanning wordt verwacht om middels fondsenwerving het bedrag aan te vullen. Hen tevens verzoeken deze mate van inspanning en de geplande activiteiten om deze werving te bewerkstelligen aan ons te rapporteren.
  3. De raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

  In 2012 heeft de raad besloten om naast het Jeugdsportfonds ook een Jeugdcultuurfonds in te richten. Het Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds geeft kinderen, waarvan de financiële thuissituatie het niet toelaat, de gelegenheid om te gaan sporten en deel te nemen aan cultuur activiteiten. Deelname aan het Jeugdsportfonds heeft er tot nu toe geleid dat er in 2017 al ruim 100 kinderen konden sporten. Wat hierbij opvalt is dat een groot deel van deze aanvragen bestaat uit het behalen van een zwemdiploma.
  De deelname aan het cultuurfonds was met een deelnameaantal van 5 in 2017 nog minimaal. Dit kwam mede door het ontbreken van een geschikte intermediair en het feit dat het beoefen van Sport vaker voorkomt. Inmiddels is er een geschikte en enthousiaste intermediair gevonden en verwachten wij een toename in het aantal jeugdcultuurdeelnemers.

 8. Vaststellen belastingverordeningen 2018

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:

  • verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Moerdijk 2018;
  • verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Moerdijk 2018;
  • verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2018;
  • verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2018;
  • verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2018;
  • legesverordening gemeente Moerdijk 2018;
  • verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2018;
  • verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2018;
  • regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting gemeente Moerdijk 2018.

  Voor het belastingjaar 2018 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen met de begroting 2018 als uitgangspunt, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen.

 9. Voorstel tot vaststellen van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (De6)

  Het college besluit:
  de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vast te laten stellen.

  De gemeenteraad stelt bij verordening regels omtrent de goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de taken in het omgevingsrecht die in opdracht van burgemeester en wethouders worden uitgevoerd. (artikel 5.4, eerste lid en artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 10. Medewerking verlenen aan de uitbreiding van een bedrijfshal aan de Distriboulevard 25-27 in Moerdijk.

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Op 30 december 2016 is er een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een bedrijfshal aan de Distriboulevard 25-27 in Moerdijk. Een gedeelte van het bouwplan is in strijd met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan. Een gedeelte van het bouwplan wordt namelijk gerealiseerd binnen de bestemming "Verkeersdoeleinden 2" en de bestemming "Waterkering". Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, omdat het bouwplan passend is binnen deze locatie.

 11. Lokaal Educatieve Agenda (LEA), januari 2018 tot en met december 2020.

  Het college besluit:
  De gemeenteraad te vragen:

  1. In te stemmen met de Lokaal Educatieve Agenda voor de periode januari 2018 tot en met december 2020. Dit impliceert dat de gemeente, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, organisaties in de jeugdgezondheidszorg en jeugdwelzijn, samenwerken aan de volgende agendapunten:
   • doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen ter voorkoming van onderwijsachterstanden;
   • zorg/ondersteuning aan kinderen en jongeren;
   • brede schoolontwikkeling/ (integraal) kindcentra (IKC);
   • opvang en onderwijs aan anderstalige kinderen en jongeren;
   • techniek in het onderwijs; en
   • toekomstbestendig scholenbestand.
  2. In te stemmen met de inzet van het bedrag van € 30.000 vanuit de stelpost "nieuw beleid", zoals aangekondigd bij de Kadernota 2018, als deelfinanciering van de Lokaal Educatieve Agenda, specifiek ten behoeve van sociaal medische indicatie
  3. Het resterende bedrag van € 110.500 , waarvan € 80.500 incidenteel en € 30.000 structureel, te dekken vanuit de aanwezige begrotingsruimte 2018. Hiermee wordt het mogelijk om de door uw raad uitgesproken ambities in het kader van de LEA in 2018-2020 te realiseren.
  4. De genoemde dekkingsvoorstellen middels een begrotingswijziging te realiseren na vaststelling door uw raad.

  De educatieve agenda fungeert als inhoudelijke onderlegger voor de samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen en andere partners die ieder een schakel vormen in de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Sinds 2007 hebben de partners in het beleidsveld jeugd en onderwijs en de gemeente Moerdijk een Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Deze partijen, verenigd in de stuurgroep jeugd en educatie, hebben een nieuwe LEA opgesteld voor de periode januari 2018 tot en met december 2020. Een LEA die ten opzichte van de vorige agenda's in opdracht van de gemeenteraad meer verifieerbare doelstellingen in zich borgt en waarin de kaders zijn meegenomen die in samenwerking met de commissie Sociale Infrastructuur zijn opgesteld.
  Thema's op de agenda 2018-2020 zijn:

  • doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen ter voorkoming van onderwijsachterstanden;
  • zorg/ondersteuning aan kinderen en jongeren;
  • brede scholen en ontwikkeling (integraal) kindercentrum (IKC);
  • opvang en onderwijs aan anderstalige kinderen en jongeren;
  • techniek in het onderwijs; en
  • toekomstbestendig scholenbestand.

  De Lokaal Educatieve agenda is een dynamische agenda, waarvan is ervaren dat het een goed instrument is om het groot aantal betrokken partijen een duidelijk kader voor de samenwerking mee te geven. Ruim 90% van de gemeenten heeft een Lokaal Educatieve Agenda.

 12. Zienswijzen op scheidingsvoorstel DAEB/ niet- DAEB en het minimaal noodzakelijke DAEB van woningcorporatie WSG

  Het college besluit:
  Als zienswijze op de administratieve scheiding en het minimaal noodzakelijke DAEB, het volgende naar voren te brengen:

  • Een positieve zienswijze te geven op de administratieve scheiding, waarbij het aantal DAEB-woningen (104 sociale huurwoningen en 89 zorgeenheden) van het huidige bezit van WSG in onze gemeente in het DAEB-segment moet blijven. Hierdoor blijft het minimaal noodzakelijke aanbod (de kernvoorraad) sociale huurwoningen in de gemeente Moerdijk gelijk.

  Als gevolg van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties hun woningbezit splitsen in een zogenaamd DAEB deel en een niet-DAEB deel. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het DAEB deel is het sociale deel waarmee ze hun kerntaak verrichten. Dit deel mag staatssteun ontvangen in de vorm van subsidies, fiscale voordelen, borging van leningen, rentekortingen e.d. Het niet-DAEB deel is het marktdeel waar dit omwille van een gelijk speelveld met andere marktpartijen niet mag. Woningcorporaties dienen daarvoor een splitsingsvoorstel in wat moet worden goedgekeurd door de minister, c.q de toezichthouder van de corporatiesector, de Autoriteit woningcorporaties. Overige woningcorporaties hebben dit al eerder moeten doen, maar WSG heeft tot 1 november 2017 uitstel gekregen. Als gevolg van grote financiële problemen is WSG een saneringscorporatie geworden en kan daardoor alleen administratief scheiden. Gemeente Moerdijk wordt in dit proces om haar zienswijze gevraagd. Het college heeft besloten de volgende zienswijze naar voren te brengen. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de administratieve scheiding, waarbij het aantal DAEB-woningen (104 sociale huurwoningen en 89 zorgeenheden) van het huidige bezit van WSG in het DAEB-segment moet blijven. Hierdoor blijft het minimaal noodzakelijke aanbod (de kernvoorraad) sociale huurwoningen in de gemeente Moerdijk gelijk.

 13. Startdocument project 186: Implementatie Omgevingswet

  Het college besluit:

  1. Het startdocument 'Project 186: Implementatie Omgevingswet' inclusief bijlage vast te stellen;
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met het bij dit besluit behorende startdocument 'Project 186: Implementatie Omgevingswet' inclusief bijlage.

  De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. De historische gegroeide veelheid aan wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt hierbij geïntegreerd in één nieuw stelsel. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Met de naderende inwerkingtreding van de wet is het zaak om binnen de gemeente Moerdijk een implementatieplan op te stellen. Het doel van de Omgevingswet is om het omgevingsrecht en de dienstverlening voor de fysieke leefomgeving te laten aansluiten op de wensen vanuit de samenleving: sneller, eenvoudiger en beter. Binnen de gedachte van de wet wordt meer in vertrouwen gewerkt en er wordt losgelaten. De Omgevingswet biedt een basis voor meer participatie en maatwerk; ruimte om meer gebiedsgericht te werken waarbij aansluiting gezocht kan worden op de gebiedsplannen. De gemeente wenst de implementatie van de Omgevingswet projectmatig vorm te geven en heeft hiertoe een plan van aanpak opgesteld  in het startdocument. Dit voorziet in een zorgvuldige aanpak waardoor we tijdig klaar zijn om te werken mét en volgens de Omgevingswet. Het college heeft het startdocument voor dit project vastgesteld en stelt de raad voor om in zijn vergadering van december ook hiermee in te stemmen.

 14. Vaststelling Financiële verordening gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de Financiële verordening gemeente Moerdijk conform vast te stellen en de Financiële verordening, vastgesteld op 28 april 2011, in te trekken.

  De huidige Financiële verordening, waarin de uitgangspunten voor het financieel beleid en beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn geregeld, dateert uit 2011. De afgelopen jaren zijn er ontwikkelingen geweest die nopen tot actualisatie. Zo zijn in maart 2016 de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gewijzigd en heeft de VNG in september 2016 een nieuw model voor de Financiële Verordening uitgebracht. De nu voorliggende Financiële verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG, rekening houdend met de huidige werkwijze binnen de gemeente Moerdijk.

 15. Aanpassing mandaten en budgethouders als gevolg van organisatieontwikkeling

  Het college besluit:

  1. De mandatenlijst, vastgesteld d.d. 1 september 2015, zodanig te wijzigen dat waar gemandateerd wordt aan "manager" hiervoor in de plaats benoemde personen aan te wijzen.
  2. Bij afwezigheid van de benoemde personen, de teamhoofden van de betrokken afdelingen aan te wijzen als plaatsvervanger.
  3. In afwijking van de budgethoudersregeling de benoemde personen aan te wijzen als budgethouder, voor producten opgesomd in bij de nota gevoegde lijsten.

  In het kader van de organisatieontwikkeling is door het college op 3 oktober 2017 besloten dat de functie van manager is vervallen per 1 november 2017. Dit heeft tot gevolg dat de in de mandatenlijst aan deze managers toegekende bevoegdheden niet meer uitgeoefend kunnen worden. Aangezien de nieuwe organisatie, met bijbehorende (leidinggevende) functies, pas vanaf 1 januari 2018 in werking zal zijn, moet er voor de periode 1 november 2017 tot 1 januari 2018 een tijdelijke oplossing gevonden worden voor de uitoefening van de bevoegdheden die aan de managers toe waren gekend. Deze oplossing is gevonden in het toekennen van de bevoegdheden aan de personen die voorheen de managementfunctie vervulden.
  Ook voor de budgethoudersregeling heeft het vervallen van de managementfunctie gevolgen. Conform de huidige budgethoudersregeling heeft het college de (directeuren en) managers aangewezen als budgethouder. Daarbij is per budgethouder vastgelegd voor welke budgetten het budgethouderschap geldt. Omdat per 1 november 2017 de functie van manager vervalt, vervalt voor hen ook het budgethouderschap. Dit betekent dat het college per 1 november nieuwe budgethouders zal moeten aanwijzen. Voorgesteld wordt - in afwijking van de huidige budgethoudersregeling - het college voor te stellen om aan de personen die voorheen de managementfunctie vervulden, het budgethouderschap op te dragen. Evenals voor de mandaatregeling betreft dit een tijdelijke oplossing. Er is een nieuwe budgethoudersregeling in voorbereiding welke afgestemd zal worden op de nieuwe organisatie.

 16. Project 171. Sanering Bult van Pars Klundert

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om betreffende het projectgebied Bult van Pars te Klundert het haalbaarheidsonderzoek op te starten naar de ontwikkelscenario's 'Wonen op maaiveld' en 'Supermarkt op maaiveld' alsmede vooruitlopend op de resultaten van uit de algemene reserves onderzoek en met inachtneming van de (onvoorziene) risico's, een bedrag van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor de saneringsopgave en onderzoekskosten voor de herontwikkeling.

  De locatie Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit en maakt onderdeel uit van het Centrumproject Klundert. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek en het archeologisch onderzoek zijn vertaald naar saneringsscenario's om zo onder andere inzicht te krijgen in de  ontwikkelvarianten. Op basis van een globale analyse is in september besloten dat uitsluitend de ontwikkelscenario's 'Wonen op maaiveld' en 'Supermarkt op maaiveld' realistisch zijn. Bij beide ontwikkelscenario's wordt er uitgegaan van complete sanering van de asbest- en olieverontreiniging. Dit betekent dat, vooruitlopend op het concretiseren van het herontwikkelingsplan, de sanering plaats kan vinden en het terrein omgezet kan worden tot een voor de functie wonen of detailhandel geschikt gebied. Het haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een invulling van de Bult van Pars loopt deels parallel met het saneringsproces maar kost meer tijd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om alvast budget beschikbaar te stellen, zodat de sanering uitgevoerd kan worden direct nadat het saneringsplan is geformaliseerd. Hiermee wordt voorkomen dat het saneringsproces vertraging oploopt. Het streven is om voor eind 2018 de sanering uit te voeren.

 17. 1e Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB)

  Het college besluit:

  1. Een principebesluit te nemen om de 1e  wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant vast te stellen;
  2. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om de 1e  wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant vast te stellen.

  Het college neemt een principebesluit genomen om de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) vast te stellen en voor definitieve vaststelling op grond van artikel 1 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) toestemming te vragen aan de gemeenteraad. Na verkregen toestemming  zal de 1e wijziging definitief door het college kunnen worden vastgesteld.  Het algemeen bestuur van de Regio West-Brabant (RWB) stelde op 23 maart 2017 de richting van de doorontwikkeling voor RWB vast. De focus van de samenwerking tussen de 19 gemeenten in RWB-verband komt te liggen op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Om dit te realiseren is onder andere een verandering van de bestuurlijke organisatie nodig. Dit vereist aanpassing van de huidige gemeenschappelijke regeling. Ook de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling en de uitwerking van de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen vragen om een aantal (veelal technische) aanpassingen.

 18. Project 153d. Administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van de realisering van het bestemmingsplan 'Molenstraat-Markt-Doelstraat Zevenbergen' (Centrumontwikkeling Zevenbergen).

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De Kroon (in casu Rijkswaterstaat Corporate Dienst) met bijgevoegd onteigeningsplan 'Molenstraat-Markt-Doelstraat Zevenbergen' verzoeken om over te gaan tot het starten en voeren van de administratieve onteigeningsprocedure op grond van Titel IV van de Onteigeningswet en te bevorderen dat een Koninklijk Besluit tot onteigening tot stand komt voor de onteigening ten name van de gemeente Moerdijk van enkele percelen, gelegen in het centrum van Zevenbergen (gemeente Moerdijk), die nodig zijn voor de realisering van het bestemmingsplan 'Molenstraat-Markt-Doelstraat Zevenbergen'.
  2. Zodra het ontwerp-Koninklijk Besluit ter inzage heeft gelegen, het college de voorbereidingen voor de gerechtelijke onteigeningsprocedure te laten starten.
  3. Het college de gerechtelijke onteigeningsprocedure te laten starten zodra het Koninklijk Besluit tot onteigening is verleend en het bestemmingsplan onherroepelijk is.

  Met de vaststelling van het Masterplan Centrum Zevenbergen door de gemeenteraad in juni 2011 is de koers voor de noodzakelijke revitalisering c.q. herontwikkeling van het centrum van Zevenbergen uitgestippeld. De ontwikkeling van de deellocatie Molenstraat maakt hiervan onderdeel uit. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten om akkoord te gaan met de ontwikkeling van deze locatie. Als uitvloeisel daarvan is in januari 2016 een locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Synchroon. De gemeente is daarna gestart met het verwerven van eigendommen in het projectgebied en heeft tevens een bestemmingsplan in procedure gebracht om de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft op 2 november 2017 het bestemmingsplan 'Molenstraat-Markt-Doelstraat Zevenbergen' vastgesteld. Ten behoeve van de realisering van dit bestemmingsplan dient de gemeente te beschikken over het eigendom van de gronden binnen het plangebied. De gemeente is in overleg met de betreffende eigenaren over de verwerving van de benodigde percelen/panden. Inmiddels is met de meeste eigenaren overeenstemming bereikt en de gemeente is inmiddels eigenaar van het grootste deel van de benodigde panden. Met enkele eigenaren is momenteel echter nog geen overeenstemming bereikt en het ziet er momenteel niet naar uit dat binnen een redelijke termijn alsnog overeenstemming met deze eigenaren bereikt zal worden. Om de realisering van het bestemmingsplan mogelijk te maken, wordt de raad voorgesteld om te besluiten om de Kroon te verzoeken om de administratieve onteigeningsprocedure te voeren en de betreffende percelen ter onteigening aan te wijzen. De gemeente zet de aankooponderhandelingen parallel aan deze procedure onverminderd voort.

 19. Samenwerkingsconvenant Van Gogh Monumenten

  Het college besluit:

  1. De waarde van het Van Gogh Erfgoed te erkennen en onderschrijven.
  2. In te stemmen met het samenwerkingsconvenant Van Gogh Monumenten met de kanttekening dat we ons bij het opstellen van beleid en regels laten leiden door de gemeenten met meer Van Gogh Monumenten.
  3. Wethouder Schoneveld te mandateren om het convenant op 30 oktober te ondertekenen.
  4. Stichting Van Gogh Brabant te informeren over het Moerdijks standpunt.

  Vincent van Gogh is een van de meest gekende en geliefde kunstenaars ter wereld. Hij heeft een groot en belangrijk deel van zijn leven in Brabant doorgebracht. Veel locaties (gebouwen) die zijn verbonden aan het verhaal van Van Gogh zijn in Brabant nog tastbaar aanwezig. Maar dit erfgoed is vaak nog onbekend en onzichtbaar. Om dit te veranderen heeft Stichting Van Gogh Brabant het initiatief genomen om Van Gogh Monumenten in Brabant te verankeren in lokale, regionale en provinciale beleidsinstrumenten. Om dit te kunnen realiseren wordt op 30 oktober 2017 een convenant ondertekent door betrokken instellingen, gemeenten en Provincie. Gemeente Moerdijk gaat dit convenant ook ondertekenen.

 20. Standpunt gemeente Moerdijk voor het opstellen van het voorkeursalternatief (VKA) voor het windpark A16

  Het college besluit:


  1. Mede op basis van het advies van de werkgroep windenergie van de kernen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg het volgende standpunt in te nemen:
   Voor het grondgebied ten noorden van de Mark uitgaan van maximaal 14 molens, waarmee ruim de helft van de totale opgave voor het windpark A16 wordt gerealiseerd en de draagkracht van de omgeving daarmee maximaal is benut;
  2. Voor het plaatsen van deze molens uit te gaan van:
   • Zeven molens bij knooppunt Zonzeel bestaande uit;
    • een rij van drie ten oosten van de gemeentegrens, zo zuidelijk mogelijk geplaats;
    • een rij van drie ten westen van de gemeentegrens, zo zuidelijk mogelijk geplaatst;
    • en een solitaire molen, ten westen van de bovengenoemde rij van drie, zo zuidelijk mogelijk geplaatst, op een zo groot mogelijk afstand van de kern Langeweg;
   • Zes molens in één lijn in het gebied tussen aan de noordkant het Hollandsch Diep en de zuidkant de Bredaschedijk, direct ten oosten van de gemeentegrens Drimmelen/Moerdijk, bestaande uit;
    • Één lijn van drie molens in het gebied tussen het Hollandsch Diep en de Binnenmoerdijksebaan;
    • En één lijn van drie molens in het gebied tussen de Binnenmoerdijksebaan en de Bredaschedijk
   • Eén molen te realiseren op het stationsgebied Lage Zwaluwe, waarbij met het plaatsen van de molen de ontwikkeling van dit gebied moet worden ingepast zoals vastgelegd in de met rijk en 
                provincie gesloten bestuursovereenkomst 'Gebiedsontwikkeling Moerdijk- Oost'.

  Via het raadsbesluit van donderdag 14 september zijn de kaders vastgelegd op basis waarvan de gesprekken met de gemeenten Drimmelen, Breda en Zundert én de provincie zijn gevoerd voor het op te stellen Voorkeursalternatief (VKA) voor het windpark A16. De kaders opgenomen in het raadsbesluit zijn grotendeels gebaseerd op het advies van de werkgroep windenergie, bestaande uit inwoners van Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk. Én gebaseerd op een druk bezochte inspraak- en informatieavond over dit onderwerp op 7 september jl. De vastgestelde kaders zijn in de gesprekken met de gemeenten en de provincie gebruikt als leidraad. Daarbij is gedurende het traject afstemming gezocht met de genoemde werkgroep windenergie. Door de gemeente wordt grote waarde gehecht aan draagvlak voor de te plaatsen windmolens. Dit vanuit het besef dat de gemeente op dit vlak reeds een grote opgave heeft én dat er in de directe omgeving van de gemeente ook al een groot aantal molens zijn geplaatst. De gemeente zoekt steeds een goed evenwicht tussen het realiseren van de opgave windenergie vanuit de duurzaamheidsgedachte en het draagvlak onder de inwoners die in directe zin te maken krijgen met deze molens. In samenspraak met de omgeving is door het college een oplossing vastgesteld én ruim de helft van de totale opgave windenergie op het gebied ten noorden van de Mark wordt gerealiseerd én waarmee de draagkracht van de omgeving voor het plaatsen van windmolens maximaal is benut. Deze oplossing gaat uit van:

  • 14 hoge molens in het gebied ten noorden van de Mark;
  • 7 molens bij het knooppunt Zonzeel;
  • 6 molens in één lijn in het gebied tussen het Hollandsch Diep en de Bredaschedijk, direct ten oosten van de gemeentegrens Moerdijk-Drimmelen;
  • En één molen op het stationsgebied Lage Zwaluwe.

  Het college heeft er vertrouwen in dat met deze variant voldoende bijdrage wordt geleverd aan de opgave windpark A16 en dat ook de provincie waarde hecht aan de inbreng van de inwoners van de gemeente Moerdijk. Daarmee heeft het college er ook vertrouwen in dat deze variant onderdeel gaat vormen van het vast te stellen VKA.

 21. Project 180. Verhuur van de tien nog te bouwen woningen Driehoefijzersstraat 29a in Zevenbergschen Hoek

  Vertrouwelijk besluit van 10 oktober 2017, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verhuren van de tien nog te bouwen woningen aan de Driehoefijzersstraat 29a in Zevenbergschen Hoek
  2. Aan de verhuur de volgende voorwaarden te verbinden:
   1. In de middeldure huurklasse (€710.- tot circa €900,-);
   2. Kamergewijze verhuur of in pensionverband is niet toegestaan;
   3. Bewoning in nietgezins-verband is niet toegestaan
  3. De locatieontwikkelingsovereenkomst Woningbouwontwikkeling Driehoefijzersstraat 29a in Zevenbergschen Hoek te wijzigen cf. besluitpunt 1 & 2a t/m 2c;
  4. De gemeenteraad hierover de informeren middels een Raadsinformatiebrief.

  De verkoop van de tien goedkope koopwoningen op de locatie van de voormalige Drankenhandel Van Der Made (Driehoefijzersstraat 29a) wil niet vlotten, sinds start van de verkoop in juli 2016 zijn er nog geen woningen verkocht. De ontwikkelaar heeft aan de gemeente aangegeven dat zij de nog te bouwen koopwoningen wil omzetten naar huurwoningen. Het college vindt het belangrijk dat de beoogde doelgroep voor deze woningen, de middeninkomens, bediend blijft worden. Dit kan door het opleggen van een middeldure huurklasse voor deze woningen. Ook het bedienen van gezinnen wordt als wenselijk gezien. Daarom wordt kamersgewijze verhuur en/of bewoning in niet-gezinsverband uitgesloten. De omzetting van koop naar huur vergt een wijziging van  de reeds gesloten Locatieontwikkelingsovereenkomst. Na ondertekening van deze wijziging door de ontwikkelaar wordt het bouwplan verder in procedure genomen. Dit gebeurd door het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning. De oplevering van de woningen wordt in het derde kwartaal van 2018 verwacht.

 22. Ingediende aanvraag voor het realiseren van tien woningen aan de Driehoefijzersstraat 29a in Zevenbergschen Hoek.

  Vertrouwelijk besluit van 17 oktober 2017, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning wordt ingediend de definitieve omgevingsvergunning verlenen.

  Er is een aanvraag ingediend voor het realiseren van tien woningen aan de Driehoefijzersstraat 29a in Zevenbergschen Hoek. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan, om de aangevraagde activiteit passend is binnen deze locatie.