Besluitenlijst B&W vergadering 31 oktober 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 31 oktober 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 oktober 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 oktober 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Bijenlinten

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. Het aanpassen van het beheer van de structuurelementen verbindingswegen en het buitengebied naar bij-vriendelijk beheer;
  2. Middels een begrotingswijziging het verhogen van het budget bermen met € 130.000 voor het bij-vriendelijk beheer door structurele dekking van € 100.000 vanuit de stelpost "nieuw beleid" en incidenteel van € 30.000 vanuit de stelpost "nieuw beleid";
  3. Verder wordt voorgesteld het bedrag van € 30.000 structureel ten laste te brengen van het begrotingsresultaat vanaf 2019 en te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2019 en verder.

  Nederland heeft in vergelijking met de rest van Europa de grootste bijensterfte. Dit kan gevolgen hebben voor onze voedselketen nl. 80 % van alle planten op aarde zijn  afhankelijk van de bestuiving door bijen voor hun voortplanten en evolutie. Zonder bijen zouden er bijvoorbeeld geen groenten, geen noten, geen chocola, geen koffie of fruit zijn.
  Doordat het vliegbereik van de wilde bij maximaal 500 meter bedraagt is het van groot belang dat voldoende nestgelegenheid en voedselplanten aanwezig zijn. Voedselplanten of drachtplanten leveren stuifmeel aan de solitair levende bijen. Gezien de vaak zeer specifieke relatie tussen bij en plant is het duidelijk dat geschikte biotopen zeer kwetsbaar zijn. Verdwijnt de plant, dan verdwijnt ook de bij. Het is dus van belang dat onze bermen langs de verbindingswegen naar de kernen worden omgevormd naar bloemrijke bermen. Dus kan alleen worden bereikt als de grond wordt verschraald. Dit is niet in één jaar te verwezenlijken, omdat de bodem door het huidige bermenbeheer sterk is verrijkt met stikstof. Het is dus van belang dat we de bermen op een andere manier gaan beheren om deze verrijking weg te nemen. Door tijdens het maaien ook direct het maaisel af te voeren wordt de berm verschraald. Na een drie tot vijf jaar moet het eerste resultaat van deze nieuwe manier van beheren zichtbaar worden doordat er bloemen verrijzen in de bermen. Het is echter wel van belang dat de gebruikers van aanliggende percelen goed worden geïnformeerd over de nieuwe manier van beheer. Echter als men alleen de verbindingswegen tussen de kernen bij-vriendelijk inricht en beheerd dan is dit voldoende.  Ook in de kernen dienen deze bijenlinten te worden doorgetrokken. In het onlangs vastgestelde groenstructuurplan voor de kernen binnen gemeente Moerdijk is ook opgenomen dat bij-vriendelijk beheer  binnen de bebouwde kom wordt voortgezet.

 4. Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs.

  Het college besluit:
  De Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2018.

  In verband met de implementatie van een nieuw software systeem voor subsidieverlening, met ingang van 1 januari 2018, wordt de indieningstermijn voor de aanvragen subsidie muziekonderwijs verruimd. Om de administratieve handelingen verder terug te dringen, wordt de subsidie muziekonderwijs bij verlening direct door het college vastgesteld.
  Het college heeft besloten de Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs vast te stellen.

 5. Gladheidbestrijdingsplan 2017 – 2018

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2017-2018
  2. Het gladheidbestrijdingsplan 2017-2018 te communiceren en ter inzage te leggen.

  Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Via de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2016-2017 worden een aantal verbeteringen voorgesteld. Deze zijn verwerkt in het gladheidbestrijdingsplan 2017 - 2018.

 6. Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020. Gezamenlijke visie en uitgangpsunten Wmo begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de notitie 'Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020'en de Raad voor te stellen de regionale visie en uitgangspunten voor Wmo begeleiding, beschermd wonen  maatschappelijke opvang zoals vastgelegd in de notitie 'Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020' vast te stellen.

  Sinds 2008 zijn de gemeenten in de regio Breda samen verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. In 2015 kwam daar op basis van de Wmo 2015 de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen bij. We staan nu aan de vooravond van de volgende fase in de transformatie van het sociaal domein: per 1 januari 2020 krijgt elke gemeente zelf de (budgettaire) verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit betekent dat de centrumgemeente constructie per die datum komt te vervallen. Deze nieuwe transitie komt voort uit het door VWS en VNG omarmde advies van de commissie Dannenberg. Hierin is de richting voor de verdere ontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang geschetst. Vanwege de noodzakelijke regionale aansturing van schaarse gespecialiseerde capaciteit, de afstemming met regionaal opererende partners en de bundeling van expertise heeft het rijk aangegeven dat gemeenten moeten samenwerken. Moerdijk werkt voor deze onderwerpen met 11 andere gemeenten samen in de centrumgemeenteregio Breda. Het rijk verwacht eind 2017 bestuurlijk vastgestelde regionale plannen van aanpak hoe de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt georganiseerd. De samenwerkende gemeenten in de centrumgemeenteregio Breda hebben hiertoe de notitie 'Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020' opgesteld.