Besluitenlijst B&W vergadering 07 november 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 07 november 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 oktober 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 oktober 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Herziene begroting 2018 WVS-groep

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2018 van WVS-groep.
  2. De raad te informeren over de herziene begroting 2018 van WVS-groep middels een raadsinformatiebrief.

  Het college heeft kennisgenomen van de herziene begroting van de WVS-groep. Ten aanzien van de vastgestelde begroting 2018 meldt de WVS drie wijzigingen. De eerste betreft de verwerking van de meicirculaire. Er wordt een hoger Rijksbudget SW toegekend. De tweede wijziging betreft de stijging van de loonkosten van de SW. Deze zijn hoger dan geraamd. De derde wijziging heeft betrekking op de afstemming tussen de begrotingen van de ketenpartners ISD en het Werkplein. In de herziene begroting 2018 is, conform de afspraak met de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant, geen rekening meer gehouden met het (extern) plaatsen van zogenaamde participanten. De herziene begroting 2018 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat (maar € 22.000 positiever) ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2018. De begroting wordt ter informatie aan de gemeenteraad gezonden.

 4. Zienswijze juridische splitsing WSG

  Het college besluit:
  Als zienswijze op de juridische splitsing van WSG, het volgende naar voren te brengen:

  • Een positieve zienswijze te geven op de juridische splitsing, waarbij het vastgoed van WSG wordt opgedeeld in negen delen, lokaal verankerd bij de woningcorporaties in dat werkgebied, waarmee WSG uiteindelijk ophoudt te bestaan. Hierdoor zijn de belangen van de huurders gewaarborgd en blijft het minimaal noodzakelijke aanbod (de kernvoorraad) sociale huurwoningen in de gemeente Moerdijk behouden.

  In 2010 zijn grote financiële problemen bij WSG aan het licht gekomen. Problemen die met name ontstaan zijn door een forse overfinanciering en onverantwoorde grondaankopen. Het toenmalige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft in juli 2013 een saneringsbesluit genomen en voor de eerste fase saneringssteun toegekend van circa 118 miljoen euro. Deze saneringssteun wordt gefinancierd door de corporatiesector en is onvoldoende om WSG weer gezond te maken.
  Deze oplossing is gevonden in het opdelen van het bezit van WSG in negen delen, lokaal verankerd bij de corporaties in dat werkgebied. Het betreft hier de woningcorporaties: AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier. Uit onderzoek is gebleken dat dit scenario zowel financieel, volkshuisvestelijk als voor de huurders de meest solide oplossing is, waarmee uiteindelijk WSG ophoudt te bestaan. Het restant van de overfinanciering, de kern van het probleem, wordt gesaneerd middels een aanvullende saneringssteun. De gemeente wordt gevraagd zienswijze te geven op de geboden oplossing. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de juridische splitsing, waarbij het vastgoed van WSG wordt opgedeeld in negen delen, lokaal verankerd bij de woningcorporaties in dat werkgebied, waarmee WSG uiteindelijk ophoudt te bestaan. Hierdoor zijn de belangen van de huurders gewaarborgd en blijft het minimaal noodzakelijke aanbod (de kernvoorraad) sociale huurwoningen in de gemeente Moerdijk behouden.

 5. Zendmachtiging omroep

  Vertrouwelijk besluit d.d. 31 oktober 2017, vanaf heden openbaar.
  Het college besluit:
  Aan de raad voor te stellen om aan het Commissariaat voor de Media het advies uit te brengen om aan Stichting Streekomroep voor West-Brabant een zendmachtiging toe te kennen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert voor een periode van 5 jaar via een raadsvoorstel. 

  Een tweetal omroeporganisaties, Stichting Media 4 U en Stichting Streekomroep voor West Brabant, hebben bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend om te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert. Op grond van de Mediawet (2008) dienen de vier betrokken gemeenteraden een gemotiveerd en onderbouwd advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de vraag of de media-instellingen voldoen aan de eisen die in de Mediawet zijn gesteld en over de vraag welke van de twee aanvragers het beste de functie van lokale publieke media-instelling kan uitoefenen. Op 25 oktober jl. hebben beide omroeporganisaties aan de vier betrokken gemeenteraden een presentatie gegeven over hun plannen en zijn gemeenteraadsleden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Op grond van deze presentaties en een beoordeling daarvan worden de vier gezamenlijke gemeenteraden geadviseerd om gezamenlijk aan het Commissariaat voor de Media het advies uit te brengen om aan Stichting Streekomroep voor West Brabant een zendmachtiging toe te kennen als lokale publieke media-instelling. Het Commissariaat voor de Media neemt uiteindelijk het besluit over deze toekenning.

 6. Opgave nevenwerkzaamheden wethouder

  Het college besluit:

  1. De nevenwerkzaamheden van wethouder Van Dorst als hieronder vast te stellen:
   Opgave nevenwerkzaamheden als wethouder van de gemeente Moerdijk
   Functie Uur per jr Was Wordt
   Vertegenwoordiger in de NV Rewin - Fakkers Van Dorst
   Vertegenwoordiger in Brabant Water NV - Fakkers Van Dorst
   Vertegenwoordiger in Stichting Inkoop West-Brabant (plv.) - Fakkers Van Dorst
   Vertegenwoordiger gemeente Moerdijk in BNG NV - Fakkers Van Dorst
   BWB 4 Fakkers Van Dorst
   Stuurgroep BERM (ICT en KCC o.a.) 40 Fakkers Van Dorst
   Lid bestuur/vertegenwoordiger GR bedrijfsvoeringsadministratie Havenschap Moerdijk - Fakkers Van Dorst
  2. Gemeenschappelijke Regelingen te informeren over de wijzigingen.

   

  Op 11 juli 2017 is wethouder Fakkers afgetreden. Op 14 september 2017 heeft de gemeenteraad de heer C.J.A. (Jack) van Dorst benoemd als diens opvolger. Van Dorst is als wethouder verantwoordelijk voor onder andere de gemeentefinanciën, de gebiedsplannen, de organisatievernieuwing en inwonerparticipatie.
  Daarnaast is de heer van Dorst namens de gemeente vertegenwoordiger in:

  • NV Rewin
  • Brabant Water NV
  • Stichting inkoopbureau (plv)
  • BNG NV
  • Belastingsamenwerking West - Brabant
  • ICT WBW
  • Bedrijfsvoeringsadministratie Havenschap Moerdijk

  De Gemeenschappelijke Regelingen worden per brief geïnformeerd.