Besluitenlijst B&W vergadering 14 november 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 14 november 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 7 november 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 7 november 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Stimuleren van gebruik peuteropvang

  Het college besluit:

  1. Alle ouders/verzorgers met kinderen van 1,5 tot 3 jaar aanschrijven om hen te stimuleren om hun kinderen aan te melden bij de peuteropvang;
  2. Deze activiteit ieder half jaar te herhalen voor de groep ouders/verzorgers met kinderen van 1,5 tot 2 jaar;
  3. De kosten voor het mogelijk maken van een peuterpresentje ad. € 4.235 (excl. BTW) in 2017 ten laste te brengen van de post peuterspeelzaalwerk (6650200/43710).

  Deelname aan de peuteropvang is van groot belang voor de ontwikkeling van peuters. Het samen spelen en ontmoeten van leeftijdsgenoten draagt bij aan deze ontwikkeling. Basisscholen geven aan dat peuters die een peuteropvang hebben bezocht een betere start in het onderwijs maken, dan leeftijdsgenoten die niet naar de opvang zijn geweest. Daarom is in de Lokaal Educatieve Agenda onder meer de ambitie uitgesproken dat in 2017 75% van de peuters de peuteropvang bezoekt. Uiteindelijk willen we dat in 2020  80% van de peuters de peuteropvang bezoekt. Op dit moment maakt 72% van de peuters gebruik van de peuteropvang en blijft het aantal 2-jarigen dat van deze opvang gebruik maakt achter. Daarom gaat het college  alle ouders/verzorgers met kinderen van 1,5 tot 3 jaar via een brief en een folder wijzen op het belang van peuteropvang. Peuters die worden aangemeld krijgen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een leuke attentie.

 4. Vaststelling jaarrekening en subsidie 2016 Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk.
  2. Subsidie 2016 vast te stellen op €33.000.
  3. Nog €8.000 over te maken aan Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk.
  4. Dit te financieren uit het budget recreatie en toerisme, toeristisch fonds (6561300/44251).

  In 2016 is, op basis van prestatie afspraken, een subsidie van €33.000 verleend aan Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk. Op dat moment is een voorschot van €25.000 overgemaakt. De Stichting heeft haar jaarrekening 2016 en jaarprogramma 2017 ingediend. Hieruit is op te maken dat het budget volledig wordt gebruikt om de toeristische sector in Moerdijk te versterken. De subsidie wordt dan ook op €33.000 vastgesteld en de resterende €8.000 wordt aan de Stichting overgemaakt.

 5. Afsprakenkader evenwicht bedrijventerreinenmarkt West-Brabant 2016-2026

  Het college besluit:
  In te stemmen met de regionale afspraken ten aanzien van bedrijventerreinen, zoals opgenomen in het 'Afsprakenkader evenwicht bedrijventerreinenmarkt West-Brabant 2016-2026.

  Om te komen tot meer balans op de West-Brabantse bedrijventerreinenmarkt hebben de
  West-Brabantse gemeenten een nieuw afsprakenkader voor bedrijventerreinen opgesteld. Met dit kader willen de gemeenten werken aan een gezonde markt voor bedrijventerreinen, zodat de economische kansen en ambities gerealiseerd kunnen worden. Het afsprakenkader is een stap naar een (geleidelijke) omslag van een aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte wijze van bedrijventerreinplanning in onze regio. Het College van B&W heeft ingestemd met de regionale afspraken.

 6. Convenant kantorenbeleid West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Instemmen met het Convenant kantorenbeleid West-Brabant.

  Gevraagd Burgemeestersbesluit

  1. Volmacht te verlenen aan wethouder Zwiers voor het ondertekenen van het convenant.

  De West-Brabantse gemeenten hebben het Convenant kantorenbeleid West-Brabant opgesteld. Het hoofddoel van dit convenant is te komen tot een goed functionerende kantorenmarkt in de regio West-Brabant. Er is geconstateerd dat de kantorenmarkt nu niet goed functioneert en de normale marktwerking en het bestaande reguleringsinstrumentarium nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Het College van B&W van Gemeente Moerdijk heeft ingestemd met het convenant en zal het convenant mede ondertekenen.