Besluitenlijst B&W vergadering 21 november 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 21 november 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 14 november 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 14 november 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling bestemmingsplan Klundert

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de concept-beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Kern Klundert d.d. 10 november 2017;
  2. De gemeenteraad middels een raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan Kern Klundert gewijzigd vast te stellen.

  Het ontwerp van het bestemmingsplan Kern Klundert heeft van 31 augustus 2017 tot en met 11 oktober 2017 voor iedereen ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de wettelijk vooroverlegpartners. Op 11 september 2017 heeft een inloopavond plaatsgevonden. In totaal zijn 4 reacties op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Mede als gevolg van deze reacties stelt het college aan de gemeenteraad voor een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan door te voeren. De raad wordt geadviseerd het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan aan de provincie Noord-Brabant toegestuurd. Daarna start een periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld.

 4. Beslissing op diverse bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie silo's op het adres Molenstraat 38 in Standdaarbuiten

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van diverse bezwaarschriften; 
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk;
  3. Conform het advies van de vaste commissie de bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning ongegrond te verklaren.

  Door diverse omwonenden zijn bezwaarschriften ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie silo's aan de Molenstraat 38 in Standdaarbuiten. Deze bezwaarschriften gaan vooral over ervaren geluidsoverlast. De aanvraag betreft het plaatsen van drie silo's. Geluid is hierbij geen toetsingskader. Bezwaarmakers hebben de mogelijkheid gekregen om tijdens de hoorzitting van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften hun bezwaren mondeling toe te lichten.
  Van deze gelegenheid hebben bezwaarmakers gebruik gemaakt. Naar aanleiding hiervan is door de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk advies uitgebracht. De commissie overweegt dat de aangevraagde activiteit uitgaat van het bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde en geeft aan dat het college hiervoor het juiste wettelijk kader heeft toegepast. De commissie adviseert het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Voorgesteld wordt om dit advies te volgen. 

 5. Het plaatsen van een schutting aan de voor- en zijkant van hun perceel op het adres Kreekdijk 8 in Standdaarbuiten.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de bezwaarschriften van de heer en mevrouw Mooijekind;
  2. Kennis te nemen van de adviezen van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk.
  3. Conform het advies van de vaste commissie het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen, zijnde verlenen van een omgevingsvergunning; 
  4. Handhavend op te treden tegen de illegaal geplaatste schutting aan de Kreekdijk 8 in Standdaarbuiten op grond van de excessenregeling (welstand).

  Door de aanvrager is een bezwaarschrift ingediend. Het college heeft conform het advies van de commissie besloten om het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning gegrond te verklaren, het besluit te herroepen en aanvrager een vergunning te verlenen. Dit omdat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor verlening van een omgevingsvergunning. De eerdere weigeringsgrond, niet voldoen aan welstandstandvereisten, is komen te vervallen, nu het plan gelegen is in een gebied wat welstandsvrij is verklaard. Vandaar dat het niet meer mogelijk is te toetsen aan de Welstandsnota. De Welstandscommissie heeft geoordeeld dat het hier om een welstandsexces gaat. In plaats van het via een vergunning regelen van een acceptabel alternatief, zal dit nu via repressief optreden moeten worden afgedwongen.

 6. 2e Bestuursrapportage 2017 Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2017 Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. De financiële gevolgen van deze bestuursrapportage te verwerken in de gemeentelijke jaarrekening 2017;
  3. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk is sinds 1 januari 2015 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Door het Werkplein is de 2e bestuursrapportage 2017  naar de deelnemende gemeenten verzonden. Er wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die tot en met eind juni van dit jaar zijn ondernomen. Er  wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de Participatiewet en de ontwikkeling van de kosten van de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt op basis van de financiële gegevens tot en met juni 2017 een prognose gemaakt voor de te verwachten baten en lasten voor geheel 2017.

 7. Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek Langer zelfstandig wonen voor ouderen

  Het college besluit:

  1. De Rekenkamer West-Brabant te berichten conform concept-bestuurlijke reactie.

  De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp "Langer zelfstandig wonen voor ouderen". Op 27 oktober 2017 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aan uw college aangeboden in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. Op deze wijze wordt het college in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Na ontvangst van de bestuurlijke reactie stelt de Rekenkamer de eindrapportage op. De bestuurlijke reactie wordt hierin integraal opgenomen. De eindrapportage wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.

 8. Afwijken inkoopbeleid inzake inspecties gemeentelijk vastgoed.

  Het college besluit:
  Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid ten behoeve van een volledige onderhouds-inspectie van het gemeentelijk vastgoed, waarbij er in tegenstelling tot het gemeentelijk inkoopbeleid enkelvoudig onderhands wordt aanbesteed aan de firma Antea.

  Het beheerprogramma dat door cluster vastgoed gebruikt wordt om het planmatig meerjarenonderhoud (MOP) inzichtelijk te maken vormt de basis van de onderhoudswerkzaamheden die jaarlijks moeten worden uitgevoerd. Het huidige (nieuwe) beheerprogramma is niet werkzaam waardoor cluster vastgoed gebonden is aan een 'noodprogramma' van de eerdere leverancier Antea totdat een nieuw beheerprogramma werkzaam is. Doordat de werkzaamheden van een vervolgopdracht aan deze leverancier aansluit bij een eerdere opdracht is het plafond van een onderhandse aanbesteding bereikt. Boven deze grens moet er volgens het gemeentelijk inkoopbeleid bij meerdere partijen een offerte worden opgevraagd. Om het risico op financiële onrechtmatigheid, vanwege een onvolledig financieel inzicht in de toereikendheid van de voorziening onderhoud gebouwen bij de jaarrekening te vermijden, besluit het college af te wijken van het gemeentelijk beleid door deze opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden.