Besluitenlijst B&W vergadering 28 november 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 28 november 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 21 november 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 21 november 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) gemeente Moerdijk als gevolg van de Cao Gemeenten.

  Het college besluit:
  De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van         9 oktober 2017 (TAZ/U201700653 en TAZ/U201700735) per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018 op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk overeenkomstig bijlagen:

  1. LOGA-circulaire inclusief bijlage van 9 oktober 2017 met kenmerk TAZ/U201700735, Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017-2019
  2. LOGA-circulaire inclusief bijlagen van 9 oktober 2017 met kenmerk TAZ/U201700653, Wijziging CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018.

  In de LOGA-circulaires van 9 oktober 2017 zijn wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden aan-gekondigd als gevolg van de Cao gemeenten die op 5 oktober 2017 van kracht is geworden. Deze wijzigingen krijgen pas rechtskracht op het moment dat ze door het college zijn vast-gesteld. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd om de nieuwe bepalingen vast te stellen. Omdat in het LOGA volledige overeenstemming is bereikt over de CAR/UWO wijzigingen zijn de wijzigingen zoals opgenomen in de circulaires onverkort overgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Moerdijk.

 4. Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. Het verstrekken van Stimuleringsleningen in het kader van de “Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk” aan te merken als een transactie die valt onder het uitoefenen van de publieke taak als bedoeld in het “Treasurystatuut gemeente Moerdijk”.
  2. De “Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk” aan te wijzen als economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet.
  3. De verordening “Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk” vast te stellen, inhoudende het stimuleren van te treffen:
   1. duurzaamheidsmaatregelen;
   2. toegankelijkheidsmaatregelen;
   3. veiligheidsmaatregelen.
  4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 ten behoeve het verstrekken van stimuleringsleningen in het kader van de “Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk” en dit bedrag onder te brengen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
  5. Het krediet en de jaarlasten te verwerken in de meerjarenbegroting door vaststelling van de bij dit agendapunt behorende begrotingswijziging.
  6. De jaarlijkse rentelasten van dit krediet van € 6.500 vanaf 2018 structureel te verwerken in de meerjarenbegroting en te dekken binnen een sluitende begroting.

  Het is van belang dat inwoners kunnen sporten. Bij voorkeur bij een duurzame sportaccomo-datie die voor iedereen toegankelijk is. Hiervoor heeft de gemeente samen met Energiek Moerdijk de "Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk"  ontworpen. Deze stimuleringslening maakt het voor het bestuur van een sport-vereniging mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden, waaronder een lage rente, geld te lenen voor het treffen van maatregelen aan hun sportaccommodatie op het gebied van toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid. Aanvragers kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 lenen. Uniek is dat energieambassadeurs en vrijwilligers van Energiek Moerdijk, Wonen met Gemak en InbraakProef op verzoek van een bestuur van een sportvereniging worden ingezet om een scan uit te voeren die dan als basis voor een aanvraag kan dienen.  Dit concept is al eerder toegepast bij een stimuleringsregeling voor eigenaren/ bewoners van bestaande woningen ten behoeve van het treffen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en toekomstbestendigheid. Beide regelingen dragen bij aan het verduurzamen, het toekomstbestendig, toegankelijk en veilig maken van woningen en sportaccommodaties in de gemeente Moerdijk.

 5. Aanpassen bruikleenovereenkomst in verband met inboedelverzekering voor Stichting Heemkundekring 'Willem van Strijen' te Zevenbergen.

  Het college besluit:
  Om af te wijken van de verplichting aan Stichting Heemkundekring "Willem van Strijen", als bruikleennemer, om een inboedelverzekering af te sluiten.

  In de standaard bruikleenovereenkomst is door de gemeente opgenomen dat de bruikleennemer een inboedelverzekering dient af te sluiten. Bij de Stichting Heemkundekring "Willem van Strijen" betreft de inboedel echter uniek historisch materiaal dat niet te vervangen is. Bij het tenietgaan van deze inboedel kan de stichting met de verzekeringspenningen daardoor geen vervangende inboedel aanschaffen. Bovendien is de verzekeringspremie voor een dergelijke inboedel zeer hoog. Om voorgaande redenen wijkt het college van B&W af van haar standaardvoorwaarde in de bruikleenovereenkomst en geeft zij de bruikleengever de mogelijkheid om er voor te kiezen om haar inboedel niet te verzekeren. Daarbij is de bruikleennemer er zich bewust van dat zij een risico loopt en dat zij de gemeente nooit aansprakelijk kan stellen voor schade aan haar inboedel of vervolgschades. De gemeente draagt zorg voor het verzekeren van de opstallen (gebouw).

 6. 06 Project 153b. Haven en Markt centrumontwikkeling Zevenbergen - opdrachtverleningen aan Brabant Water en Enexis

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de opdrachtverleningen aan Brabant Water en Enexis voor een bedrag van maximaal € 275.000,- voor het omleggen van diverse nutsvoorzieningen op het haven-tracé en de Markt vooruitlopend op de definitieve gunning aanbesteding 'heropenen van de Roode vaart en de herinrichting van de Markt'
  2. Kennis te nemen van het feit dat de kosten voor deze werkzaamheden, tot een maximum van € 275.000,-, worden betaald uit de voorziening wegen (RBOR) en meerkosten ten laste van het gemeentelijk krediet 'herinrichting van de haven en de Markt' komen.

  Begin 2018 starten de nutspartijen met het omleggen van kabels en leidingen op het haven-tracé. De nutswerkzaamheden dienen gereed te zijn op het moment dat de civiele aannemer start met het werk 'heropenen van de Roode vaart en de herinrichting van de Markt'. Gezien de benodigde doorlooptijd van circa 5 maanden (gereed voor 1 juni 2018) de werkzaamheden is het daarom van belang dat begin volgend jaar wordt gestart met het werk. Vanwege de voorbereidingstijd is het noodzakelijk Brabant Water en Enexis nu opdracht te verlenen voor het omleggen van de nutsvoorzieningen. Bij de werkzaamheden van Brabant Water en Enexis gaat het om een uitsluitend recht. Om die reden kan 1 op 1 opdracht worden verstrekt aan beide partijen voor het verrichten van de nutswerkzaamheden. Een afwijkingsbesluit is daarom niet nodig. Instemmen met de opdrachtverleningen wordt gevraagd aangezien hiermee financiële verplichtingen worden aangegaan vooruitlopend op de definitieve gunning van het werk 'heropenen van de Roode vaart en de herinrichting van de Markt'.