Besluitenlijst B&W vergadering 05 december 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 05 december 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 28 november 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 28 november 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Nieuwe beleidsregel Bijzondere Bijstand en wijziging beleidsregel Collectieve zorgverzekering voor minima.

  Het college besluit:

  1. De beleidsregel bijzondere bijstand vast te stellen.
  2. De oude beleidsregel bijzondere bijstand van de gemeente Moerdijk d.d.1 september 2016 per 31 december 2017 in te trekken en de nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand m.i.v. 1 januari 2018 in werking te laten treden.
  3. In te stemmen met de wijziging beleidsregel Collectieve Zorgverzekering voor Minima.
  4. 'De witgoedregeling voor vervangingsaanschaf en PC regeling'(beide om niet) laten vervallen. Deze minimaproducten in het vervolg onder de kostensoort 'inrichting/huisraad' onderbrengen (leenbijstand).
  5. De raad te informeren over dit besluit middels een Raadsinformatiebrief.

  Bijzondere bijstand is financieel en beleidsmatig gedecentraliseerd aan gemeenten, omdat op lokaal niveau - dichtbij de burger - maatwerk kan worden geboden rekening houdend met individuele en lokale omstandigheden. Dit vraagt redelijk en consistent beleid met een flexibele uitvoering waarin de dienstverlening telkens afgestemd wordt op de individuele situatie van de burger. Het Werkplein Hart van West-Brabant voert voor de zes deelnemende gemeenten de bijzondere bijstand uit. Het streven is een uniforme uitvoering van de bijzondere bijstand voor de burgers binnen de deelnemende gemeenten. Om tot een uniforme werkwijze bij de uitvoering van de bijzondere bijstand te komen -en daarmee ook een efficiënte uitvoering binnen het werkplein- wordt zoveel mogelijk regionaal afgestemd. Er is in 2015/2016 al een start gemaakt met deze harmonisatie. Dit leidde in 2016 tot een nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand. De nieuwe beleidsregel is aangepast aan de behoefte en noodzaak. Hierbij is veel geschakeld met de uitvoering- en beleidsmedewerkers van het Werkplein Hart van West-Brabant. Dit heeft geleid tot een nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand. De beleidsregel collectieve zorgverzekering (CZV) is tot op heden geregeld in de beleidsregel CZV en niet in de beleidsregel bijzondere bijstand. Door deze wijziging door te voeren ontstaat er meer samenhang.

 4. Wettelijke wijziging van de verordening Moerdijks Restauratie Fonds

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de gewijzigde verordening Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Stichting Nationaal Restauratiefonds beheert namens de gemeente Moerdijk het Moerdijks Restauratie Fonds. Om optimaal invulling te kunnen geven aan haar taak, heeft stichting Nationaal Restauratiefonds ervoor gekozen om een beroep te doen op artikel 1:20, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Door van dit artikel gebruik te maken, wordt ook toezichtsrechtelijk de speciale positie van het Nationaal Restauratiefonds bevestigd. Het Nationaal Restauratiefonds voldoet overigens op dit moment aan alle wettelijke bepalingen die het belang van de consument dienen en zal hieraan ook in de toekomst blijven voldoen. Het Nationaal Restauratiefonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zij heeft het verzoek van het Nationaal Restauratiefonds in welwillende overweging genomen, maar heeft geconstateerd dat in nog niet alle samenwerkingen 'formeel' sprake is van "krachtens wettelijke bepaling aanbieden van leningen". Om te voldoen aan de voorwaarden van de AFM moet de 'wettelijke verankering' niet alleen beschreven zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Nationaal Restauratiefonds en de gemeente Moerdijk als partner. Het 'moet' ook in de gemeentelijke verordening omschreven zijn, en dan ook nog in de 'gewenste' bewoordingen. Om deze reden dient de verordening Moerdijks Restauratie Fonds hierop te worden aangepast en de gewijzigde verordening Moerdijks Restauratiefonds te worden vastgesteld.

 5. Aanschaf CRM-systeem voor lokale ondernemers

  Het college besluit:
  In te stemmen met de aanschaf van een CRM-systeem voor lokale ondernemers. De kosten voor de aanschaf worden gedekt uit het uitvoeringsprogramma van het Economisch klimaat onder productnummer 6310100 / kostensoort 43750

  Binnen het team Economie is grote behoefte aan een gebruiksvriendelijk CRM-systeem met hierin alle bedrijven van moerdijk, gegroepeerd naar sector. Een overzicht van de contact-geschiedenis met de gemeente vastgelegd en te raadplegen op één vaste plaats.
  Insteek was om dit integraal op te pakken binnen de gemeente, omdat een dergelijk systeem ook meerwaarde kan bieden voor V&H, inkoop, Informatie & Advies en RBOR. Dergelijke brede uitrol vraagt echter om een fors implementatietraject aangezien een CRM-systeem alleen maar werkt als het door de gebruikers gevuld en bijgehouden wordt. Om afbreukrisico te voorkomen en ervaring op te doen is het voorstel uitgewerkt om binnen het team Economie een pilot te starten voor het CRM-systeem gedurende 1 jaar. Na dit jaar wordt door de projectgroep beoordeeld of continuering en/of bredere uitrol wenselijk is. Het doel van het project is het verbeteren van de dienstverlening aan de gemeentelijke ondernemers door verhoging van de klantkennis en verbetering van de informatie uitwisseling binnen team economie inzake. Openstaande acties richting de lokale ondernemer kunnen gevolgd en opgevolgd worden vanuit één centraal punt. De uitwisseling van klantkennis is ook van strategisch belang. In de havenstrategie 2030, de nieuwe (concept) uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018 en het uitvoeringsprogramma economie wordt zwaar ingezet op het versterken van de koppeling tussen het haven- en industrieterrein en het reguliere MKB. De gemeente heeft hierin een actieve, faciliterende rol. Kennis over bedrijven, samenwerkingen tussen bedrijven en inzicht in de formele en informele contactgeschiedenis met de gemeente biedt een basis om invulling te geven aan deze rol. Daarnaast bied het CRM-systeem actueel inzicht in alle gevestigde bedrijven per sector en per bedrijventerrein binnen de gemeente. Deze informatie kan tevens worden benut om het recent gelanceerde platform InMoerdijk.nl te vullen en heel gericht doelgroepen te benaderen voor informatiebijeenkomsten, projecten en events.
  Verder wil de gemeente, conform haar nieuwe inkoopbeleid, zoveel mogelijk verschillende lokale ondernemers de kans geven bij aanbestedingen. Inzicht in de lokale ondernemers is hiervoor noodzakelijk.

 6. P177I. Samenwerkingsovereenkomst en krediet Zevenbergen Noord

  Het college besluit:

  1. Vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst 'Zevenbergen Noord' met VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Zuid B.V.
  2. Voor de gemeentelijke bijdrage aan het haalbaarheidsonderzoek van deelgebied 1 van de visie Zevenbergen Noord een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-.
  3. Voor de dekking van het krediet van € 150.000 een bijdrage beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve.
  4. Deze kosten bij het sluiten van een locatieontwikkelingsovereenkomst onder te brengen in de projectexploitatie.

  Deze gebiedsvisie Zevenbergen Noord heeft in 2016, onder leiding van professor Riek Bakker, vorm gekregen tijdens een intensief participatietraject met inwoners en ondernemers. De visie heeft een horizon van ongeveer 30 jaar en bevat de ontwikkelingsrichting voor Zevenbergen Noord. De eerste stap voor de herontwikkeling van het gebied Zevenbergen Noord is gezet, hiervoor is de gebiedsvisie eind maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.
  Om het vervolg te gaan vormgeven, wordt tussen de gemeente en VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Zuid B.V. een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over onder de fasering (deelgebieden), rollen van de partners, de benodigde onderzoeken en de financiering ervan en de planning.
  Naast het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst wordt een krediet gevraagd voor de kosten die de gemeente moet maken in fase 1 van het project. Te denken valt hierbij aan het verrichten van taxaties, het inwinnen van juridisch en fiscaal advies, het verrichten van bodem- en archeologische onderzoeken, de inzet van de OMWB voor milieutechnische onderzoeken en het kunnen vormgeven van communicatie uitingen en PR. Uiteindelijke doel is om de haalbaarheid van de geschetste visie te onderzoeken, waarbij gestart wordt met deelgebied 1 ´ Linker en rechter oever Roode Vaart`. Afspraken over de ontwikkeling van dat gebied worden vastgelegd in een locatieontwikkelingsovereenkomst inclusief projectexploitatie.

 7. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De Nota van zienswijzen van het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' vast te stellen;
  2. Het op basis van de Nota van wijzigingen gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' (NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP40).
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk'.

  Actualisatie

  De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. De oudste delen van het vigerende bestemmingsplan voor het zeehaven- en industrieterrein dateert uit 1993. Er zijn vervolgens nog zes herzieningen geweest, waarvan de laatste in 2007. Verder is er gedurende deze periode nieuwe wet- en regelgeving geïntrodu-ceerd, o.a. op het terrein van de externe veiligheid. Dit alles maakt het noodzakelijk om het bestemmingsplan te actualiseren en tegelijk te digitaliseren. De insteek bij deze actualisatie is het vertalen van de bestaande regeling in een actuele, digitale en moderne regeling met behoud van de geldende rechten en plichten en aangepast waar nodig op nieuwe wet- en regelgeving. Dat laatste is met name het geval ten aanzien van de externe veiligheid. Dit aspect is van grote invloed geweest op de ruimtelijke zonering en regeling in het bestemmingsplan.

  Ontwerpbestemmingsplan

  Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief milieueffectrapport) heeft van vanaf 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 ter inzage gelegen. Op 10 juli 2017 heeft er een openbare inloopmiddag plaatsgevonden op het kantoor van Port of Moerdijk.

  Zienswijzen

  Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 39 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn van een reactie voorzien in de Nota van zienswijzen. De zienswijzen hebben geleid tot meerdere aanpassingen in het bestemmingsplan, waarvan op hoofdlijnen de belangrijkste zijn:

  • Het uit elkaar halen en beter zichtbaar maken van de regeling voor de nieuwvestiging en uitbreiding van risicovolle inrichtingen en andere inrichtingen in de verschillende externe veiligheidszones;
  • Het aanpassen van de begrenzing van de externe veiligheidszones op bestaande kadastrale en geografische begrenzingen en het voorkomen van doorsnijdingen;
  • Het in de toelichting beter uitleggen van de werking van de artikel 14 Bevi-zone en externe veiligheidszones;
  • Het concreet bestemmen van enkele grootschalige nutsvoorzieningen met bijbehorende regeling;
  • Het toevoegen van ontbrekende leidingen op de verbeelding;
  • Het wijzigen van de bestemmingsnaam van de groene bufferzone in groene begeleidingszone en het aangeven dat deze zone ook voor agrarische activiteiten en natuur bedoeld zijn;
  • Meerdere tekstuele aanvullingen en aanpassingen.

  Ambtshalve wijzigingen

  Er zijn ook meerdere ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. Deze zijn verwoord in de Nota van wijzigingen. Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • De bestemming Bedrijf-Windturbine wordt geschrapt, omdat het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk nog niet onherroepelijk is;
  • Er wordt bij recht meer toegestaan ten aanzien van duurzame verbindingen op de terreinen van het industrieterreinen;
  • Overnachten door vrachtwagenchauffeurs is opgenomen als strijdig gebruik gezien de externe veiligheidsrisico's. Dit geldt niet voor de Plaza en het Voorzieningencentrum Klundert;
  • de veiligheidszones rondom de bestaande windturbines zijn aangepast;
  • er is een meer complete Staat van Bedrijfsactiviteiten toegevoegd, die verder is toegespitst op de toegestane activiteiten ter plaatse;
  • Meerdere tekstuele aanvullingen en aanpassingen.

  Vaststelling

  Bij vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend of degene die het niet eens is met de vaststelling van de in het bestemmingsplan gewijzigde onderdelen, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. De overige onderdelen treden na afloop van de beroepstermijn in werking. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State (binnen een jaar) is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

 8. Herstelwerkzaamheden voormalige stadhuis Klundert

  Dit besluit is op 13-03-2018 gerectificeerd i.v.m. een foutieve publicatietekst

  Het college besluit:

  1. De raad middels een raadsvoorstel voor te stellen om:
   1. In te stemmen met de herstelwerkzaamheden aan het voormalig stadhuis Klundert;
   2. Een krediet economisch nut van € 286.000 beschikbaar te stellen voor de herstelwerkzaamheden aan de raamwerken en het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen aan het voormalig stadhuis Klundert en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 18.835 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2019 en verder.
  2. In te stemmen met voorgestelde compensatie van twee maanden huurpenningen voor verminderde gebruikskwaliteit van het pand ten behoeve van de huurder.
  3. In te stemmen met procedure verhalen van de schade  op de verantwoordelijke aannemer.

  De glas-in-lood panelen van het voormalige stadhuis Klundert hadden onderhoud nodig omdat deze ruitbreuk bevatten (o.a. door vandalisme), scheuren vertonen en het loodwerk sluit niet overal goed aan of ontbreekt gedeeltelijk. Met klachten van tocht, koude en vochtproblemen als gevolg hiervan. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden bleek dat er bij het uithalen van de glas-in-loodbeglazing veel monumentaal glas is gesneuveld, waardoor herstel noodzakelijk was met nieuw glas. Uit de gemeentelijke controle bleek dat de werkzaamheden niet deugdelijk en conform de richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) zijn uitgevoerd. Een erfgoeddeskundig bureau heeft de huidige staat van het pand geïnspecteerd en geconcludeerd dat de werkzaamheden op een onzorgvuldige, ondeugdelijke en ondeskundige wijze zijn uitgevoerd. Geadviseerd wordt de werkzaamheden aan de glas-in-loodbeglazing geheel opnieuw en op de juiste wijze te laten uitvoeren. Ook zijn duurzaamheids-maatregelen in de vorm van achterzetbeglazing voorgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan deze werkzaamheden zijn extra middelen nodig voor een bedrag van € 266.000.

 9. Herstelwerkzaamheden vloer gemeenteloods te Klundert

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen om:
   1. In te stemmen met de herstelwerkzaamheden aan de vloer van de gemeenteloods;
   2. Een krediet economisch nut van € 100.000 beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan de vloer van de gemeenteloods en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 9.207 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2019 en verder;
   3. In te stemmen met een afwijking van het reguliere afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid Moerdijk uit 2014 in verband met de termijn van 15 jaar waarna de vloer naar verwachting opnieuw dient te worden hersteld.

  Bij de bouw van de gemeenteloods in 1998 is gekozen om de tractieloods en het magazijn niet te onderheien in tegenstelling tot de rest van het gebouw. De vloer van de tractieloods en het magazijn zijn inmiddels dusdanig verzakt dat het risico's met zich meebrengt. Het is wenselijk om de vloer te liften, nadat een pilot heeft geleid tot het gewenste resultaat dat de vloer tot het gewenste niveau is gelift. Om uitvoering te kunnen geven aan deze werkzaamheden zijn extra middelen nodig voor een bedrag van € 100.000.

 10. Intrekken servicenormen juli 2014

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het intrekken van de servicenormen juli 2014;
  2. In plaats daarvan te sturen op kwaliteit van de dienstverlening door middel van het raadplegen van burgers na afname van een product of dienst met als uitgangspunt de raadsdoelstelling van een klantwaardering van minimaal een 7 voor de gemeentelijke dienstverlening;
  3. Via de begrotingscyclus verantwoording af te leggen over de ervaren kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening;
  4. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de gewijzigde sturing op de kwaliteit van dienstverlening

  De gemeente Moerdijk heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen monitoren zijn servicenormen vastgesteld. Het dienstverlenen op basis van de huidige servicenormen past eigenlijk niet meer binnen de door de raad vastgestelde dienstverleningsvisie. In deze visie wordt immers de behoeften en logica van onze burgers centraal gesteld. De huidige servicenormen zijn eigenlijk vooral bedrijfsvoeringsnormen: zoveel minuten voor product x en zoveel minuten voor product y. In plaats daarvan willen we vooral gaan sturen op de kwaliteit van onze dienstverlening en zijn we in dit kader vooral geïnteresseerd in de "beleving" en de "waardering" van onze dienstverlening door onze burgers. Vandaar dat we vanaf oktober 2016 periodiek de klantwaardering - en beleving zijn gaan meten na afname van een product of dienst.

 11. Gefaseerde vervanging openbare verlichting door LED

  Het college besluit:

  1. De concept-Keuzenotitie Openbare Verlichting Moerdijk 2030 vast te stellen;
  2. De raad voor te stellen:
   1. In te stemmen met scenario 5  LED, DIM, Detectie, Telemanagement en regulier vervangen op basis van de keuzenotitie ‘Openbare Verlichting 2030’;
   2. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten openbare verlichting;
   3. De afschrijvingstermijn voor de vervanging van masten op 46 jaar en voor  de vervanging van armaturen op 23 jaar vast te stellen en dit op te nemen in de bijlage bij de nota ‘Waarderings- en afschrijvingsbeleid gemeente Moerdijk’;
   4. Het in de stelpost ‘nieuw beleid’ opgenomen bedrag van € 286.500 voor de ombouw van de openbare verlichting naar LED over te hevelen naar het product ‘openbare verlichting’;
   5. Voor 2018 een krediet van € 216.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van armaturen
   6. De kapitaallasten van dit krediet van € 15.000 ten laste te brengen van de exploitatie en te verwerken binnen het product ‘openbare verlichting;
   7. In de meerjarenbegroting 2018-2021 de huidige ramingen op het product ‘openbare verlichting’ voor de onderdelen ‘onderhoud & beheer’ ‘energiekosten’ en ‘kapitaallasten’ op basis van de berekende kosten van scenario 5 te stellen op:
    Jaar Onderhoud & beheer Energiekosten Kapitaallasten
    2018 € 172.000 € 180.000 € 15.000
    2019 - 164.000 - 176.000 - 29.000
    2020 - 170.000 - 173.000 - 36.000
    2021 - 174.000 - 170.000 - 55.000
   8. Het voorziene saldo op het product ‘openbare verlichting’ op basis van de berekende kosten van scenario 5 toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten openbare verlichting, hetgeen voor de meerjarenbegroting 2018-2021 een toevoeging betekent van:
    Jaar Toevoeging
    2018 € 200.000
    2019 - 197.000
    2020 - 189.000
    2021 - 168.000

  Openbare verlichting concentreert zich in de praktijk veelal op een component sociale veiligheid (het tijdig waarnemen van mensen in de donkere uren), een component verkeersveiligheid (het tijdig waarnemen van en anticiperen op verkeersdeelnemers) en de component leefbaarheid (sfeer en behaaglijkheid van de omgeving). Alle drie componenten zijn voor gemeenten argumenten om de openbare ruimte adequaat en doelmatig te verlichten en de (openbare) verlichting goed te laten functioneren. Naast een technische noodzaak is ook het duurzaam-heidsbeleid aanleiding om nu tot verbetering en vervanging over te gaan. Volgens het energie-akkoord (Rijk, IPO, VNG, Unie van Waterschappen en meer dan 40 overige organisaties) is de opgave om in 2030 totaal 50% energie te besparen bij openbare verlichting en verkeerslicht-installaties te bereiken ten opzichte van 2013.
  Met de gefaseerde vervanging van de verlichting door LED geeft de gemeente een extra impuls om de landelijke streefwaarde te bereiken. Door de beschikbare middelen binnen de meerjarenbegroting te herbestemmen is tot 2054 voldoenden dekking voor de uitgaven op basis van scenario 5 uit de Keuzenotitie Openbare Verlichting Moerdijk 2030 aanwezig. Na deze periode is een extra budget nodig. Verwacht wordt dat de technologische ontwikkelingen leiden tot lagere investeringen en daardoor lagere exploitatielasten en dat hiermee dit extra benodigd budget (deels) kan worden opgevangen.

 12. Generatiepact

  Het college besluit:
  In principe in te stemmen met het volgende:

  1. de looptijd van de huidige regeling generatiepact te verlengen met 3 maanden met als einddatum 31 maart 2018;
  2. de extra termijn benutten voor  nader onderzoek, zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt over een eventuele voortzetting van het generatiepact;
  3. herbezetting is in deze periode mogelijk tot de vrijgekomen financiële ruimte al dan niet in combinatie met eventuele reguliere vacatureruimte.

  Dit principebesluit wordt voor instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

  Binnen de sector Gemeenten is sprake van vergrijzing, ontgroening en een hoge gemiddelde leeftijd. Maatschappelijk gezien kampt Nederland met een hoge jeugdwerkloosheid en daarnaast moeten ouderen steeds langer doorwerken en stijgt de gemiddelde leeftijd op de werkvloer. Gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het vitaal houden van de organisatie, de arbeidsmobiliteit van de organisatie en de wijze waarop daaraan inhoud wordt gegeven. Duurzame inzetbaarheid van personeel is een begrip dat niet meer weg te denken is.
  Gemeente Moerdijk hecht veel waarde aan het vitaal houden van haar medewerkers. Werkplezier geeft de beste resultaten, daarom staat goed werkgeverschap hoog in het vaandel. Met ingang van 1 april 2016 kent de gemeente Moerdijk een generatiepact.

  Het generatiepact is één van de instrumenten van levensfasebewust personeelsbeleid om duurzame inzetbaarheid te stimuleren en biedt mogelijkheden om de instroom van jongeren te bevorderen. In het cao-akkoord 2017-2019 zijn ook afspraken gemaakt ten aanzien van de instroom van jongeren en banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De ambitie is om per 31 december 2019 2.000 jongeren aan het werk te helpen bij gemeenten. In het akkoord wordt ook het belang van de inzet van een generatiepact onderschreven.

 13. Benoeming leden en plaatsvervangende leden hoofdstembureau

  Het college besluit:

  1. De volgende personen te benoemen als lid en plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Moerdijk voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021:
   • als lid, tevens plv voorzitter: mevrouw P.A.M. van Bavel
   • als lid:    de heer F.J.A.M. Voermans
   • als lid:    de heer S.A.M. Remijn
   • als lid:    mevrouw I.M. Erkens
   • als plaatsvervangend lid: mevrouw C.J.D. van de Noort-Wagemakers
   • als plaatsvervangend lid: mevrouw C.M. Dane-Lukas
   • als plaatsvervangend lid: mevrouw J.A.W. Veeke-Sitters
  2. Betrokkenen in kennis stellen via een brief

  De benoemingsperiode van de leden van het hoofdstembureau loopt af op 31 december 2017.
  In de Kieswet is geregeld dat de leden van het hoofdstembureau steeds voor vier kalenderjaren worden benoemd. Uit het gebruik van het woord "kalenderjaar" vloeit voort dat de benoeming in moet gaan op 1 januari en afloopt op 31 december. Vandaar het voorstel de hoofdstembureau-leden te benoemen voor een nieuwe periode van vier kalenderjaren, namelijk van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021.

 14. Financiële bijdrage voor 2018 aan basisscholen die deelnemen aan het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel

  Het college besluit:

  1. 19 basisscholen, die deelnemen aan Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente
  2. De financiële bijdragen voor 2018 voor de deelnemende scholen van het project voorlopig te verlenen
  3. De bedragen van in totaal € 34.630,00 ten laste te brengen van de begrotingspost Verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (productnr. 6210901, kostensoortnr. 44249)

  In de paraplunota Maatschappij wordt de veilige bereikbaarheid van de woning en voorzieningen genoemd als doelstelling. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording van inwoners, met betrekking tot het verkeersgedrag. Zogenaamde mensgerichte maatregelen (educatie en voorlichting) zijn hiervoor uitermate geschikt. Eén van de projecten in het kader van mensgerichte maatregelen is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Al diverse jaren werken veel gemeenten aan het provinciale scholenproject BVL. Momenteel nemen in de gemeente Moerdijk 19 basisscholen deel aan dit project.  Het college heeft besloten de scholen een bijdrage van in totaal  € 34.630,00 te geven voor de uitvoering van verkeersactiviteiten. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Moerdijk voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd.

 15. Regionale aanbesteding van de jeugdprofessionals

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het opstarten van de aanbesteding van de jeugdprofessionals;
  2. Akkoord te gaan met de mandatering van de gemeente Roosendaal voor de aanbesteding van de  jeugdprofessionals

  In de gemeente Moerdijk en ook in de andere acht gemeenten van de jeugdzorgregio West-Brabant West, wordt de toegang naar jeugdhulp en jeugdzorg sinds 2015 uitgevoerd door jeugdprofessionals. De organisatie van de jeugdprofessionals is Stichting SPR!NG. Het contract met Stichting SPR!NG  loopt per 1 januari 2019 af. De jeugdzorgregio West-Brabant West heeft onderzocht op welke wijze het contract per 1 januari 2019 het beste vorm gegeven kan worden. Gezien de wet- en regelgeving moet worden voldaan aan de aanbestedingswetgeving doordat een overheidsopdracht wordt uitgezet. In 2018 zal de aanbesteding Jeugdprofessionals worden gevolgd.

 16. Subsidiëring Stichting Multi Functioneel Centrum 'Gebouw Irene'

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan Stichting Multifunctioneel Centrum 'Gebouw Irene' over 2016 definitief vast te stellen op een bedrag van € 11.000, - , conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
  2. Aan Stichting Multifunctioneel Centrum Irene voor 2018 een subsidie te verlenen van € 23.620,=.
  3. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen uitvoeringsovereenkomst 2018.
  4. De subsidie ten laste te brengen van productnummer 6670700. 
  5. Stichting Multifunctioneel Centrum Irene hierover schriftelijk te infomeren via de beschikking.

  Stichting Multifunctioneel Centrum 'Gebouw Irene' ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw heeft de stichting voor 2016 een subsidie ontvangen van € 11.000, -. Uit de door de stichting overlegde jaarrekening 2016 blijkt een verlies van  € 2.206, -. De stichting heeft voldaan aan de subsidieafspraken. In 2016 heeft de stichting een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld, waarmee de jaarlijkse kosten voor onderhoud inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis hiervan zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de subsidie voor de periode 2017 t/m 2021. Het college heeft besloten de voorlopige subsidie 2016 definitief vast te stellen op € 11.000, - en voor 2018 een subsidie te verlenen van € 23.620, -.

 17. 1e bestuursrapportage 2017 en 2e begrotingswijziging ICTWBW 2017 - 2018

  Het college besluit:
  Ten aanzien van de 2e begrotingswijziging ICT WBW 2017- 2018  de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

  De gemeente Moerdijk heeft de 1e bestuursrapportage 2017 en 2e begrotingswijziging 2017 - 2018  ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT- West Brabant West.  Gemeente Moerdijk is deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging.
  ln deze begrotingswijziging zijn de budgetaanpassingen verwerkt die zijn gemeld en toegelicht in de 1e bestuursrapportage 2017 van ICT WBW. De 2e begrotingswijziging  sluit aan bij  de ontwikkelingen zoals vermeld in de 1e bestuursrapportage.  Er wordt daarom voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op deze 2e begrotingswijziging ICT WBW 2017 - 2018.