Besluitenlijst B&W vergadering 12 december 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 december 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 december 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 december 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling subsidie 2016 aan Sportfondsen Welzijn Moerdijk.

  Het college besluit:

  1. De subsidiebijdrage aan de buurtsportcoaches in 2016 vast te stellen op € 191.539,-.
  2. Het overschot van de subsidie, te weten € 8.461, terug te vorderen.

  Sinds 2013 neemt Gemeente Moerdijk deel aan het programma Sport en Bewegen in de buurt. Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage vanuit het Rijk. Het doel van het programma is om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen in hun eigen buurt. Daarom heeft Sportfondsen vanaf 2013 een subsidie gekregen om het werkgeverschap voor de buurtsportcoaches te verzorgen, die werken onder de naam MoerdijkFit. Ook in 2016 heeft Sportfondsen Welzijn Moerdijk ook subsidie ontvangen. Uit de verantwoording over 2016 blijkt dat het bedrag niet volledig is besteed. Dit bedrag wordt teruggevorderd.

 4. Voorlopige subsidie aan Stichting Halt in 2018 en vaststelling subsidie 2016

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 11.460,- toe te kennen aan Stichting Halt voor het boekjaar 2018;
  2. In te stemmen met de uitvoeringsafspraken voor 2018 met Stichting Halt;
  3. De subsidie aan Stichting Halt in 2016 vast te stellen op € 12.251,25.
  4. De kosten ten laste te brengen van het hiervoor beschikbaar getelde budget met productnummer 6670400/44259 Jeugdvoorzieningen.

  Stichting Halt ontvangt jaarlijks subsidie voor preventieactiviteiten die te maken hebben met norm overschrijdend gedrag bij jongeren. Daarnaast participeert Halt in de netwerken rondom jongeren die zorg nodig hebben, zoals het Jeugd Preventie Overleg. Ook kan Halt jongeren doorverwijzen naar andere (zorg)instanties. Halt verzorgt jaarlijks gastlessen tijdens het Doe Effe Normaal project voor kinderen uit groep 8 op de basisscholen van de gemeente Moerdijk. Het onderwerp van deze lessen is Online Veiligheid: social media en pesten. Ook op het Markland College worden door Stichting Halt gastlessen gegeven, over afwisselende onderwerpen die te maken hebben met groepsdruk, criminaliteit, digipesten, etc. Nieuw aan de activiteiten van Stichting Halt is dat de medewerkers ook huisbezoeken bij jongeren kunnen afleggen al voordat er een Halt-interventie wordt ingezet. Ook in 2016 heeft Halt deze activiteiten uitgevoerd. Daarom wordt de subsidie die in 2016 aan Halt is verstrekt vastgesteld.

 5. Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling vanaf 2018

  Het college besluit:
  In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor het inzetten van het budget Huishoudelijke Hulp Toelage regeling (HHT) vanaf 2018:

  1. Continuering van de HHT regeling door middel van de dienstencheques;
   1. Het maximaal aantal te kopen dienstencheques te verlagen van 104 naar 52 cheques per jaar;
   2. De doelgroep te beperken tot cliënten met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en mantelzorgers;
   3. Het uurtarief t.b.v. de aanbieders te verhogen naar het nu geldende uurtarief HO dus voor 2018  € 23,40.
  2. De HHT regeling binnen het beschikbare lokale budget uit te voeren;
  3. Het vervolgen van de lijn dat Persoonsgebonden budgethouders (Pgb) alleen gebruik kunnen maken van de dienstencheques door deze te verzilveren bij de aan de regeling deelnemende zorgaanbieders;
  4. Een innovatiebudget à € 10.000, beschikbaar te stellen ten behoeve van een pilot combinatie begeleiding (BG) en huishoudelijke ondersteuning (HO).

  Het toenmalige ministerie van Volksgezondheid heeft voor de jaren 2015 en 2016 extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). De HHT is aanvullend op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HO).  Doel was de werkgelegenheid bij aanbieders van huishoudelijke hulp te stimuleren.  In dat kader hebben de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert (D5) gezamenlijk de dienstencheque ontwikkeld. In 2015 werd er nog weinig gebruik gemaakt van de dienstencheque, maar onder andere door het verlagen van de bijdrage van cliënten naar €5,-- is het aantal afnemers vanaf 2016 aanmerkelijk gestegen. Vanaf 2017 is het HHT-budget structureel geworden. Gemeenten krijgen vanaf 2017 jaarlijks extra middelen die worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke hulp. Dit zorgt ervoor dat de keuzemogelijkheid voor de inzet van de HHT wordt verbreed. Gemeenten krijgen de ruimte om lokaal en/of regionaal afspraken te maken die ten goede komen aan de continuïteit van de ondersteuning en om vernieuwing in gang te zetten. Gezien de toename van het gebruik van de HHT regeling en de ontwikkelingen op het gebied van de HO, (o.a. de jurisprudentie met betrekking tot de uitvoering van HO)  was het (nader) onderzoeken van de inzet van het budget van de HHT regeling vanaf 2018 noodzakelijk. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat voorzetting in aangepaste vorm van de regeling wenselijk is.

 6. Voorlopige subsidieverlening 2018 bibliotheek VANnU

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk bibliotheek VANnU in 2018 een voorlopige subsidie toe te verlenen van € 787.036.
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2018 met de bibliotheek VANnU.
  3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk van € 787.036 ten laste te brengen van productnummer 6510000 Openbare bibliotheek Moerdijk/ kostensoort 44276 bijdrage aan bibliotheken.

  Het college verleent de bibliotheek VANnU voor het jaar 2018 een voorlopige subsidie van € 787.036. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor de bibliotheekvestigingen en servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten, Zevenbergen en de afhaal en inleverlocatie in Willemstad.
  In de uitvoeringsovereenkomst 2018 met de bibliotheek VANnU staan de kerntaken van de bibliotheek opgenomen evenals de invulling van de kernfuncties Lezen en Leren, Informeren, Voorzieningen en Cultuur. Daarnaast voert de bibliotheek de volgende aanvullende activiteiten uit: zeventien schoolservicepunten, het Cultuur UITpunt Moerdijk, dienstverlening laaggeletterden, speel-o-theek Zevenbergen.

 7. Voorlopige subsidieverlening 2018 Stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Stoffer en Blik in 2018 een voorlopige subsidie van € 9.000,- te verlenen. 
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2018 met Stichting Stoffer en Blik.
  3. Op grond van artikel 6 lid 4 en artikel 7 lid 2 af te wijken van artikel 6 lid 2 sub c en d (indienen begroting) en artikel 7 lid 1 (aanvraagtermijn) van de Algemene Subsidie-verordening gemeente Moerdijk.

  Het college verleent voor het jaar 2018 een voorlopige subsidie van € 9.000,- aan Stichting Stoffer en Blik. De Stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de Stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateurtheatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 1.500,- per jaar. Daarnaast wordt voor tien  professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.500,- per jaar.

 8. Voorlopige subsidieverlening 2018 Stichting Cultuur Moerdijk (SCM)

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2018 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 28.250 voor de diverse culturele activiteiten.
  2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2018 met Stichting Cultuur Moerdijk.

  Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kerntaak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. Er is door de stichting een beleidsplan 2017-2020 opgesteld waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen jaren, de gerealiseerde en lopende culturele activiteiten. Voor de toekomst heeft de Stichting acht beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maatschappij. Voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten ontvangt de stichting in 2018 een voorlopige subsidie van € 28.250. Er staan de volgende activiteiten gepland:  klassieke- en jazzconcerten, exposities, het organiseren van de Kunst en Cultuurroute en filmvoorstellingen van het filmhuis Cine7. De banden in het culturele en maatschappelijke veld worden actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maatschappelijke veld, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs, het project Kunst op School en deelname aan de "Uit-in-Moerdijk" markt.
  SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. 

 9. Resultaten Zelfevaluaties BRP en Paspoort en NIK 2017

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van:
   1. uittreksel en managementrapportage zelfevaluatie BRP 2017 met als oordeel "voldoende";
   2. uittreksel en managementrapportage zelfevaluatie Paspoorten en NIK 2017  met als oordeel "goed";
  2. de uittreksels te ondertekenen en vóór 1 januari 2018 te versturen naar de minister van BZK en (voor wat betreft de BRP) de Autoriteit persoonsgegevens.

  Sinds enkele jaren is voor de uitvoering van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) en voor de wet Basisregistratie personen (BRP) de Kwaliteitsmonitor in gebruik. De Kwaliteits-monitor (zelfevaluatie) ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van de kwaliteitszorg van de gegevens en processen rond de Basisregistratie Personen (BRP) en het Paspoorten en NIK (Nederlandse Identiteitskaarten). Uit de zelfevaluatie Paspoorten en NIK 2017 komt naar voren dat de gemeente een "goed" heeft gescoord op de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten. Dit blijkt uit de score van 97,4% van de maximaal te behalen waardering (norm = 90%). Uit de zelfevaluatie BRP 2017 komt naar voren dat de gemeente een "voldoende" heeft gescoord. Dit blijkt uit een score van 90 % van de maximaal te behalen waardering (norm = 90%). Er zijn een aantal verbetermogelijkheden gesignaleerd, welke zullen worden opgepakt.

 10. Regionale prestatieafspraken met Woonkwartier

  1. Het college besluit:
   In te stemmen met de regionale prestatieafspraken 2017-2020 tussen woningcorporatie Woonkwartier, de huurdersvereniging Moerdijkse Waard, Huurdersbelangenvereniging Bernardus Wonen en de gemeenten Moerdijk en Halderberge, waarvan enkele kernpunten zijn:
   1. Betaalbaarheid;
   2. Beschikbaarheid;
   3. Woningkwaliteit en duurzaamheid;
   4. Wonen zorg en ondersteuning.
  2. De gemeenteraad te informeren met een Raadsinformatiebrief.

  Met de vaststelling van de paraplunota Maatschappij heeft de gemeente de ambities en doelen voor de komende jaren op het gebied van wonen vastgelegd. Om die doelen te realiseren zijn er regionale prestatieafspraken gemaakt tussen woningcorporatie Woonkwartier, de huurders-vereniging Moerdijkse Waard, Huurdersbelangenvereniging Bernardus Wonen en de gemeenten Moerdijk en Halderberge. Door deze afspraken wordt de samenwerking met Woon-kwartier versterkt en leggen de partijen hun samenwerking, wederkerige afspraken en wederzijdse verantwoordelijkheden op het gebied van wonen vast.

 11. Voorlopige subsidie 2018-2019 aan Radar

  Het college besluit:

  1. Aan radar een voorlopige subsidie van € 18.400,- per jaar te verstrekken voor de uitvoering van het basispakket in 2018 en 2019.
  2. Af te wijken van de Gemeentelijke Wet Antidiscriminatievoorzieningen door voor twee, in plaats van drie jaar subsidie te verstekken, conform het huidige subsidiebeleid.
  3. De voorlopige subsidie in 2018 en 2019 voor Radar te dekken uit het beschikbare budget met productnummer 6670100/44259, conform de vastgestelde meerjarenbegroting 2018.

  Radar is een antidiscriminatievoorziening en houdt zich dus bezig met antidiscriminatiezaken: voor gelijke behandeling, tegen discriminatie. Bewoners kunnen bij Radar terecht met meldingen over discriminatie. Als gevolg van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen zijn alle gemeenten verplicht hun inwoners toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. De subsidiëring van Radar valt dan ook niet onder de Algemene Subsidieverordening, maar onder de gemeentelijke Verordening Wet Antidiscriminatievoorzieningen. Op basis van deze verordening wordt in 2018 en 2019 € 18.400,- per jaar toegekend. Gemeente Moerdijk neemt bij Radar het basispakket af. Dit bestaat uit een wettelijk verplicht minimumpakket en aanvullende afspraken over deskundigheidsbevordering.

 12. Vaststellen aangepaste mandatenlijst.

  Het college besluit:
  de aangepaste mandatenlijst vast te stellen.

  Gevraagd Burgemeestersbesluit
  de aangepaste mandatenlijst vast te stellen.


  In de mandatenlijst wordt vastgelegd welke bevoegdheden van het college en de burgemeester gemandateerd worden aan domeinregisseurs, teamleiders en medewerkers. Deze lijst wordt regelmatig aangepast aan de hand van o.a. wetswijzigingen en wijziging in werkwijzen.
  In deze mandatenlijst is ook de organisatiewijziging verwerkt.

 13. Vervanging 6 aardgasvoertuigen van de buitendienst uit het zwaardere segment door dieselvoertuigen

  Het college besluit:
  Bij de huidige vervanging van 6 bedrijfsvoertuigen van het team buitendienst van de afdeling Realisatie Beheer Openbare Ruimte niet voor aardgas maar voor diesel als brandstof te kiezen.

  In 2009 heeft de gemeente 6 zwaardere voertuigen aangeschaft die op aardgas rijden. De voertuigen worden elke dag ingezet en gebruikt voor allerlei taken in de openbare ruimte, zoals herstel van straatwerk, plaatsen van straatmeubilair en de gladheidbestrijding. Er is destijds voor aardgas en niet voor diesel gekozen omdat dat minder schadelijk voor het milieu was. Tevens werd voorzien dat de kosten lager zouden zijn dan bij vergelijkbare dieselvoertuigen.
  De aardgasvoertuigen zijn nu aan vervanging toe. Ter voorbereiding op het inkoopproces heeft het team buitendienst van de afdeling Realisatie beheer openbare ruimte de ervaringen van de afgelopen jaren met de aardgas voertuigen geëvalueerd. Daarbij is het team bijgestaan door een gespecialiseerd adviesbureau om onder andere meer inzicht te verkrijgen in landelijke ontwikkelingen. Deze evaluatie heeft geleid tot de conclusie dat het beter is om bij de vervanging van de betreffende voertuigen voor diesel als brandstof te kiezen. De argumenten hiervoor zijn:

  1. De aardgas voertuigen voldoen in de bedrijfsvoering minder goed dan verwacht en ook minder goed dan vergelijkbare dieselvoertuigen. Er zijn vaker storingen, er kan minder gewicht geladen worden en de trekkracht is lager. Verder moeten de voertuigen elke dag getankt worden en bij dieselvoertuigen hoeft dat maar twee keer per week. Het tanken duurt ook nog eens langer. Daardoor zijn de aardgas voertuigen minder uren per week beschikbaar dan dieselvoertuigen
  2. Het marktaanbod aan aardgas voertuigen loopt terug en is voor het benodigde type voertuig nu nog maar beperkt tot één leverancier. Dit is in het kader van de Europese aanbesteding een ongewenste situatie. 
  3. De aanschafwaarde voor een dieselvoertuig ligt beduidend lager dan voor een vergelijkbaar aardgasvoertuig. Ook de onderhoudskosten zijn bij dieselvoertuigen lager.
  4. Het verschil in milieubelasting tussen diesel en aardgas is een stuk kleiner geworden. Er is de afgelopen jaren relatief veel meer in dieseltechnologie geïnvesteerd dan in voertuigen op aardgas. Beide soorten voertuigen voldoen aan de Europese norm (Euro 6).

  Bij vervanging van andere voertuigen de komende jaren zal natuurlijk opnieuw bekeken worden of gas- of elektrische voertuigen mogelijk zijn.

 14. Beantwoording motie Bestuurlijke boete van de gemeenteraad van 22 juni 2017.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en begeleidend memo met bijlagen.
  2. In te stemmen met de conclusie dat - gelet op de kosten die met de invoering van de bestuurlijke boete gemoeid zijn en de beperkte baten die daar tegenover staan -  op dit moment invoering van de bestuurlijke boete nog niet wenselijk is.
  3. De motie Bestuurlijke Boete van 22 juni 2017 te beantwoorden via de bijgevoegde raadsinformatiebrief en memo met bijlagen.

  Op 22 juni 2017 is de Motie Bestuurlijke Boete van VVD, BBM en CDA door de gemeenteraad aangenomen. Bij deze motie droeg de gemeenteraad het college op om onderzoek te doen met betrekking tot het invoeren van het instrument bestuurlijke boete voor het overtreden van gemeentelijke verboden en voorschriften die vastgelegd zijn in de APV. Ook verzocht de gemeenteraad het college te onderzoeken of er onder de regiogemeenten draagvlak is voor het opzetten van een gezamenlijk "Regionaal bestuurlijk incassobureau" voor de verwerking en inning van bestuurlijke boetes, alsmede ondersteuning bij bezwaar en beroepsprocedures.  Het college concludeert dat - gelet op de kosten die met de invoering van de bestuurlijke boete gemoeid zijn en de beperkte baten die daar tegenover staan - op dit moment invoering van de bestuurlijke boete nog niet wenselijk is. Deze conclusie kan anders zijn wanneer ook parkeren en lichte verkeersovertredingen (mogelijk in de toekomst) bestuurlijk beboet zouden kunnen worden. Navraag in de regio leert dat momenteel bij de regiogemeenten ook nog geen concrete plannen bestaan om tot invoering van de bestuurlijke boete over te gaan. Er bestaat echter wel interesse om te kijken of dit onderwerp in regionaal verband opgepakt kan worden. Dit wordt verder onderzocht.