Besluitenlijst B&W veragdering 23 mei 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W veragdering
Datum: 23 mei 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 mei 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 mei 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 mei 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 4. Eindevaluatie project 159 Markland College

  Het college besluit:
  1. De eindevaluatie van project nr. 159 Markland College  vast te stellen
  2. Project 159 af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  De uitbreiding van het Markland College in Zevenbergen is vorig schooljaar in gebruik genomen. Het project kan worden afgesloten. Dat gebeurt op basis van de eindevaluatie waarin is aangegeven dat de projectdoelstellingen zijn behaald binnen de planning en de beschikbare budgetten. Voorts is ten aanzien van eigendomsoverdracht van grond en juridisch vastleggen eigendom boven het Zwanengat een tweetal overeenkomsten in afrondende fase.

 5. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers kalenderjaar 2016.

  Het college besluit:
  Vast te stellen dat verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk over het jaar 2016 niet aan de orde is.

  In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit burgemeesters en het Rechtspositiebesluit wethouders, moet over het jaar 2016 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is.
  Via een web-applicatie zijn de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van deze opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2016 niet aan de orde.

 6. Inwonerspeiling "Waar staat Moerdijk 2017".

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de resultaten van de inwonerspeiling en de managementreactie daarop.
  2. Middels een raadsinformatiebrief de raad te informeren.
  3. In te stemmen met het houden van de eerstvolgende Waarstaatjegemeente-peiling in het eerste kwartaal van 2019.

  De gemeente is verantwoordelijk voor veel verschillende taken. Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties is een Waarstaatjegemeente-peiling uitgevoerd. De gemeente gebruikt de resultaten van de peiling voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van haar beleid. De resultaten zijn weergegeven in het rapport van de inwonerspeiling "Waar staat Moerdijk 2017". In totaal zijn 2.400 inwoners uitgenodigd om aan de peiling deel te nemen. Daarvan hebben 785 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 32%.

 7. Conceptbegroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling "Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten" naar voren te brengen voor de begroting 2019 te streven naar zo reëel mogelijke ramingen, waarbij als voorbeeld kan worden genoemd:
  a. de ramingen voor de onderdelen "huisvesting en facilitaire zaken" en  "overige uitgaven" zijn vrij hoog  in verhouding tot de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren;
  b. aan de batenzijde van de begroting bij "overige inkomsten", gebaseerd op de werkelijke inkomsten in de afgelopen jaren een raming op te nemen;
  c. in de kadernotitie 2019 een indexering voor de meerjarenbegroting (jaren 2020 t/m 2022) op te nemen. 
  De raad gaat er vanuit dat het gemeenschappelijk orgaan de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het gemeenschappelijk orgaan op te dragen deze  uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het gemeenschappelijk orgaan en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  3. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant op te nemen van € 128.418.  

  Moerdijk is door het rijk ingedeeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten West-Brabant. In deze RMC-regio is het beleid ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten (vsv) een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 18 West-Brabantse gemeenten. Om te komen tot een eenduidige registratie en aanpak van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, werken de 18 gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling "Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten" en het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) in Breda. Alle 18 gemeenten hebben de administratie van de leerplicht en vsv overgedragen aan het RBL West-Brabant. Voor 6 gemeenten, waaronder Moerdijk, voert het RBL West-Brabant ook de uitvoerende taken uit. Het gaat om dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders. Het bestuur (het gemeenschappelijk orgaan) van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting voor jaar 2018 van het RBL West-Brabant toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting.
  Er wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2018 en voor de begroting 2019 te streven naar zo reëel mogelijke ramingen, waarbij als voorbeeld kan worden genoemd:
  a. de ramingen voor de onderdelen "huisvesting en facilitaire zaken" en  "overige uitgaven" zijn vrij hoog in verhouding tot de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren;
  b. aan de batenzijde van de begroting bij "overige inkomsten", gebaseerd op de werkelijke inkomsten in de afgelopen jaren een raming op te nemen;
  c. in de kadernotitie 2019 een indexering voor de meerjarenbegroting (jaren 2020 t/m 2022) op te nemen. 
  Er wordt voorgesteld vanuit de begroting van gemeente Moerdijk voor 2018 €.128.418 beschikbaar te stellen.

 8. Begroting 2018 en jaarstukken 2016 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 6 juli 2017 het volgende naar voren te brengen:
  a. Instemmen met de begroting 2018, met uitzondering van het extra budget IKB à €125.000,-. Voorgesteld wordt om eerst de resultaten 2017 af te wachten en eventueel een nadelig effect in de jaarrekening 2017 te verwerken.
  b. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 met dekkingsvoorstellen te komen om de in de Kaderbrief 2018 en in de begroting 2018 opgenomen structurele kosten vanaf 2019 te dekken binnen de bestaande budgetten. Gelet op de rekeningresultaten in de afgelopen jaren lijkt hier ruimte voor te zijn.
  c. Opdracht aan de VRMWB om in 2017 te komen met een aangepast meerjarig investeringsplan waarbij de investeringen opnieuw zijn beoordeeld en weggezet in de tijd. Tevens bezien of het plafond van de reserve kapitaallasten nog gehandhaafd dient te blijven op 8,7 miljoen.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  3. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de veiligheidsregio MWB op te nemen van €2.592.654;
  4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en bijbehorende positieve resultaten.

  De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt de conceptbegroting 2018 aan de gemeenten aan ten behoeve van een zienswijze door de gemeenteraden. Op basis van de ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur op 6 juli 2017 worden voorgesteld over te gaan tot definitieve vaststelling. Op basis van de begroting wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke en met de deelnemende gemeenten overeengekomen taken. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de 39 actiepunten uit het beleidsplan 2015-2019, waarmee de veiligheidsregio investeert in een vakbekwame, slagvaardige, zichtbare en samenwerkingsgerichte organisatie. De begroting is opgebouwd aan de hand van zeven thema's, waarvoor wordt aangegeven wat de stand van zaken per thema is en wat de VRMWB er in 2017 voor gaat doen en ermee wil bereiken. De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2018 komt voor de gemeente Moerdijk uit op € 2.592.654, waarin ook de exploitatielasten (€86.365) voor de kazerne Moerdijk-Haven zijn inbegrepen. Dit i.p.v. de in de begroting 2017 geraamde €2.532.068 (2018).

 9. Verantwoording inzet bestrijding onderwijsachterstanden 2016

  Het college besluit:
  1. Vast te stellen dat de verstrekte vergoedingen in het kader van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden (6480600/44249) zijn ingezet voor de activiteiten beschreven in het actieplan 2016.
  2. Vast te stellen dat de vergoedingen die zijn verstrekt vanuit het budget overig peuterspeelzaalwerk (6650200/43710), vve coördinatie en inzet 13,5 extra vve kindplaatsen, zijn ingezet conform de uitgangspunten van het actieplan 2016.
  3. In te stemmen met het definitief vaststellen van de vergoedingen 2016 aan de organisaties op basis van de door hen ingediende verantwoording onderwijsachterstanden 2016.
  4. Het niet ingezette budget van € 3.969,32 wordt teruggevorderd.

  Jaarlijks stelt het college een actieplan bestrijding van onderwijsachterstanden vast waarin wordt beschreven hoe de aanpak van onderwijsachterstanden door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen van 2 t/m 6 jaar eruit ziet. Op basis van het vastgestelde actieplan 2016 hebben diverse organisaties een vergoeding ontvangen om uitvoering te geven aan het actieplan. In het daaropvolgend kalenderjaar toetst het college op grond van het artikel 168a van de Wet op primair Onderwijs (WPO) of de vergoedingen zijn ingezet conform de afspraken.

 10. Quickscan Inclusief Beleid Gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de resultaten van de quickscan Inclusief Beleid Gemeente Moerdijk zoals die is uitgevoerd door Stichting ZET
  2. De Wmo-raad te informeren door middel van toezending van de quickscan
  3. Middels een raadsinformatiebrief de raad te informeren.

  Medio 2016 heeft de Rijksoverheid besloten om het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking te ratificeren. Daarmee heeft de Rijksoverheid zich verplicht om voorwaarden te scheppen voor een optimale participatie van mensen met een beperking op alle beleidsterreinen. Bij de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer is een aantal moties aangenomen. Een van die moties verplicht gemeenten om een plan van aanpak op te stellen: wat gaat men ondernemen om te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de lokale samenleving. Wanneer die verplichting ingaat is nog niet duidelijk, er is geen datum genoemd. Op dit moment wordt er op landelijk niveau door Rijk, vertegenwoordigende instanties van mensen met een beperking, werkgeversorganisaties en VNG gewerkt aan een implementatieplan. Vooruitlopend daarop heeft op verzoek van de gemeente de Stichting ZET een zgn. quick-scan uitgevoerd die antwoord geeft op de vraag in hoeverre het gemeentelijk beleid voldoet aan het VN-verdrag en op welke punten actie moet worden ondernomen. In 2009 is al eerder zo'n scan uitgevoerd. Toen was de conclusie "Het beleid is gematigd. positief te noemen". Voor 42% van het gemeentelijk beleid werd een positieve score behaald. De conclusie in de recente scan luidt dat de gemeente de laatste jaren op dit terrein een forse slag geslagen heeft en dat het percentage van 42 is gegroeid naar 69%.

 11. Ontwerp beleidsbegroting 2018 GGD West-Brabant (GR OGZ)

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het indienen van de gezamenlijke zienswijze van De6-gemeenten op de ontwerp beleidsbegroting 2018 van de GGD West-Brabant:
  a) De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen in acht neemt. De termijn voor het indienen van zienswijzen loopt t/m 30 juni in plaats van 23 juni.
  b) De raad gaat er vanuit dat de GGD vanaf 2019 een vastgestelde kadernota indient bij de raad. Pas bij de behandeling van de begroting, volgt de zienswijze van de raad.
  c) De raad gaat er vanuit dat de begroting 2019 is opgesteld conform de voorgeschreven onderdelen van het vernieuwde BBV.
  d) De raad gaat er vanuit dat de GGD met ingang van de begroting 2019 een begroting op basis van ongewijzigd beleid indient en dat de GGD bij eventuele begrotingsaanpassingen dit volgens de vastgestelde procedure van zienswijze en/of begrotingswijziging doet, indien sprake is van financiële gevolg voor de deelnemersbijdrage.
  e) De raad gaat vooralsnog akkoord met de door u gevraagde extra bijdrage voor infectieziektebestrijding. Dit doen wij voor een periode van 2 jaar (2018 en 2019). In de beleidsbegroting voor 2020 verwachten wij van u een voorstel op basis waarvan een besluit kan worden genomen tot al dan niet verlenging van de duur van de beleidsintensivering.
  f) De raad gaat er van uit dat:
  a. de GGD-inzet voor kwetsbare burgers past binnen en aansluit bij het gemeentelijke beleid uit de Regionale en Stedelijke Kompassen;
  b. de GGD-inzet voor nieuwkomers en statushouders vanaf 2018 onderdeel uitmaakt van het GGD-basispakket;
  c. de GGD met een vraaggerichte, flexibele inzet en rolbewust meewerkt aan de transformatie binnen het Sociale Domein;
  d. de jeugdgezondheidszorg zich ten doel stelt om 100% van de 0 t/m 18-jarigen in beeld te hebben;
  e. er een efficiency- resultaat op het basispakket jeugdgezondheidszorg komt;
  f. aanpassing van de GGD-begroting 2018 op besluitvorming over het basispakket JGZ via een begrotingswijziging aan de gemeenten wordt voorgelegd;
  g. het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgevoerd binnen de rijksmiddelen die de gemeenten hiervoor ontvangen.
  g) De raad vraagt in deze zienswijze om inzichtelijk te maken op welke wijze de GGD participeert (bestuurlijk en/of financieel) in de in deze begroting genoemde samenwerkingsverbanden. Onduidelijk is wat het bestuurlijk en/of financiële belang van de GGD in deze samenwerkingsverbanden is en welke risico's hieraan verbonden zijn. Zeker gezien het feit dat de een aantal samenwerkingsverbanden integraal onderdeel zijn van de GGD-begroting.
  h) De raad gaat onder voorbehoud van de nog op te stellen huisvestingsvisie akkoord met de hoogte en onttrekking aan de bestemmingsreserve huisvesting. De nieuwe visie dient onder andere duidelijk te maken om welke panden het gaat, wanneer en op welke wijze het onderhoud aan de panden is geborgd en wat de financiële consequenties van de nieuwe visie zijn. Indien dit onvoldoende wordt onderbouwd zal alsnog een discussie over deze resultaatbestemming moeten worden gevoerd met GGD waarbij mogelijk een (gedeelte) van het resultaat terug dient te vloeien naar de deelnemers. Tevens moet de doelomschrijving van de huidige bestemmingsreserve huisvesting worden opgesteld. De raad gaat er tevens vanuit dat de nieuwe huisvestingsvisie wordt vastgesteld door het AB.
  i) Bij de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen van de GGD dient een discussie met de deelnemende gemeenten plaats te vinden over de noodzaak, omvang en berekeningsmethodiek (o.a. bandbreedte) van de algemene risicoreserve en de bestemmingsreserve, waarbij spelregel 5 van de Nota Verbonden partijen als uitgangspunt dient.
  j) De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
  a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
  b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
  c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
  d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar).
  Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen.
  k) Tenslotte, de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze  uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  3. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GGD West-Brabant op te nemen van € 728.592. 

  Voor de uitvoering van de taken uit de Wet publieke gezondheid is een gemeenschappelijke regeling opgericht. Ieder jaar wordt een ontwerpbegroting door het Dagelijks bestuur (DB) opgemaakt. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd voor 23 juni 2017 hun zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. In navolging van de vorige jaren is voor begrotingsjaar 2018 wederom een kadernota opgesteld en aangeboden aan de gemeenten. Er zijn begin maart voor de raadsleden regiobijeenkomsten georganiseerd om een toelichting te krijgen en vragen te stellen over de kadernota. Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 30 maart jl. ingestemd met de kadernota 2018. De voorliggende ontwerp beleidsbegroting 2018 past binnen deze kaders. In de begroting 2018 wordt een indexering voor loon-en prijsontwikkeling voorgesteld van 2.09%. In tegenstelling tot de vorige jaren is in de ontwerpbegroting 2018 rekening gehouden met de intensivering van de taak infectieziektebestrijding en de overgang van de taken van de pilot medische zorg dak-en thuislozen.
  De kosten voor deze beide intensiveringsvoorstellen bedragen totaal € 325.000. De bijdrage voor 2018 voor de gemeente Moerdijk komt hiermee op een bedrag van € 728.592 (2017: € 693.528). Er is in samenwerking met De6-gemeenten een aantal zienswijzen opgesteld die bij het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant naar voren worden gebracht. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijzen en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur zal op 6 juli 2017 besluiten over de  ontwerpbegroting 2018.

 12. Conceptbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR Nazorg), aangezien:
  a. de financiële risico's voor de gemeente als één van de 12 eigenaargemeenten acceptabel zijn en de begroting sluitend is;
  b. de gemeenschappelijke regeling op juiste wijze zorgdraagt voor het beheren van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling en het technisch beheer van de stortplaatsen.
  2. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR Nazorg op te nemen van  € 38.785,-.

  De gemeente Moerdijk neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. Dit is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten uit de regio Breda voor de wettelijke taken voortvloeiend uit het beheer van deze twee stortplaatsen. Er is een ontwerpbegroting 2018 opgesteld. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hier met een zienswijze op reageren. De kosten voor de uitvoering van beheertaken worden deels gedekt door renteopbrengsten. Deze renteopbrengsten lopen terug en er wordt er sinds 2015 een gemeentelijke bijdrage gevraagd. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2018 en vanuit de begroting van gemeente Moerdijk voor 2018 € 38.785,- beschikbaar te stellen.

 13. Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van de GR RWB (incl. REWIN) het volgende naar voren te brengen:
  a. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd om te anticiperen op landelijke/provinciale ontwikkelingen (onder andere de regionale impact van de Omgevingswet en initiatieven van provincie om per regio tot een zogenaamde versnellingsagenda te komen en tot samenvoeging van de GGA en RRO-tafels) die invloed kunnen hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB in 2017, 2018 e.v.
  b. In het productplan van REWIN of anderszins zien we graag geformuleerd wat REWIN voor het extra beschikbaar gestelde geld (2017 en 2018) gaat opleveren.
  c. De mogelijk structurele doorwerking van resultaatbestemmingen en/of lasten als gevolg van de doorontwikkeling (bv Leisure ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix overleg) inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging. Deze wijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.
  d. Wij geven RWB in overweging om een (compacte set van) beleidsindicatoren te ontwikkelen en deze te koppelen aan de nieuwe ruimtelijk-economische agenda.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze aandachtspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  3. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de RWB op te nemen van € 231.551 (apparaatskosten en Rewin), en daarnaast een bijdrage in het O&O-fonds van € 23.895.

  De RWB betreft een Gemeenschappelijke Regeling die is ontstaan uit een fusie van Kleinschalig Collectief Vervoer, Regiobureau Breda, SES West-Brabant en Milieu en Afval Regio Breda (afval- en milieutaken). De GR houdt zich bezig met strategische beleidsvraagstukken op de terreinen van economie, ecologie en leefbaarheid (profit, planet, people). Door het opstellen, bewaken en uitvoeren van de strategische agenda en strategische visie voor West-Brabant wordt uitvoering gegeven aan het gezamenlijke doel van 19 gemeenten dat het in West-Brabant goed toeven is.
  In 2016 is een koerswijziging ingezet, die heeft geleid tot doorontwikkeling van de RWB. In maart 2017 is hierover in het Algemeen Bestuur van de RWB besloten. Belangrijkste inhoudelijke wijziging is dat de focus wordt gelegd op  economisch‐ruimtelijke structuurversterking.
  Het Dagelijks Bestuur van de RWB heeft de ontwerpbegroting 2018 toegezonden. De gemeenteraad kan hierover een zienswijze indienen. Het college wordt geadviseerd om de concept-zienswijze zoals verwoord in het raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.
  In de voorgestelde zienswijze worden voorstellen aan de RWB gedaan om beter te anticiperen op ontwikkelingen en om effecten en doelen beter aan te geven.  De voorgestelde zienswijze is afgestemd met De6 samenwerkende gemeenten. Ter informatie worden ook het jaarverslag en de ontwerpjaarrekening 2016 aan de gemeenteraad toegezonden. De gemeenteraad hoeft hierover geen besluit te nemen en er kan geen zienswijze over worden ingediend. Na definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur van de RWB worden jaarverslag en jaarrekening door middel van een raadsinformatiebrief ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

 14. Programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op de Programmabegroting 2018 bij het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
  a) Wij gaan ervan uit dat in het vervolg begrotingen en/of bestuursrapportages tot stand komen in afstemming met WVS-Groep. Aantallen leerwerktrajecten, participanten en beschut werk zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met WVS. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd;
  b) Wij gaan ervan uit dat in het vervolg de begrotingen en jaarrekeningen tijdig vóór 15 april ingediend worden, binnen de termijnen zoals in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen én de nota Verbonden Partijen is opgenomen;
  c) We verwachten van het Werkplein dat alles in het werk wordt gesteld om de ambitie tot het beheersen van de uitkeringslasten binnen het totaal van het rijksbudget BUIG te realiseren;
  d) Mocht onverhoopt toch een overschrijding van de uitkeringslasten optreden en er een beroep gedaan kan worden op de vangnetregeling, dan verwachten we dat het Werkplein voldaan heeft aan de gestelde eisen van deze regeling;
  e) Er dienen concrete prestatieafspraken voor doelgroep B in het kader van arbeidsinpassing opgenomen te worden in de begroting;
  f) We verwachten van het werkplein dat zij proactief handelen naar de kansen die de (huidige en toekomstige) arbeidsmarkt biedt. Daarbij verwachten we dat het Werkplein nieuw gevestigde bedrijven actief benadert (al dan niet in samenwerking met gemeenten) en inspeelt op de werkgelegenheidskansen die de topsectoren in West-Brabant (gaan) bieden;
  g) We verwachten van het Werkplein dat in toekomstige begrotingen de loonkosten conform de richtlijnen worden opgenomen in de meerjarenraming (geldende CAO, geen indexering, stijging voor periodieken en werkgeverslasten degelijk onderbouwd, dus niet een vast percentage op basis van aannames);
  h) De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
  a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
  b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
  c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
  d. agenda's en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar).
  Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen;
  i)   Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het algemeen bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant.
  3. In de begroting 2018 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant op te nemen van € 9.205.435;.

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB). Dit is een samenwerking van zes deelnemende gemeenten, namelijk Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Het dagelijks bestuur van het Werkplein HvWB heeft de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021 naar de zes deelnemende gemeenten verzonden. Voordat de begroting op 13 juli 2017 a.s. door het algemeen bestuur  van het Werkplein HvWB wordt vastgesteld is de zienswijze hierop gevraagd aan de raad.

 15. Conceptbegroting 2018 GR Havenschap Moerdijk

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de conceptbegroting 2018 van de GR Havenschap Moerdijk.

  Het bestuur van de GR Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting 2018 toegestuurd. De GR heeft  sinds 1 januari 2017 de taken van financier van het Havenbedrijf Moerdijk NV en is tevens de aandeelhouder van genoemde NV. Een en ander houdt verband met de gewijzigde governance. De conceptbegroting 2018 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

 16. Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet voor De6

  Het college besluit:
  1. Het dynamische Plan van Aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet vast te stellen;
  2. de Raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Binnen De6 samenwerkende gemeenten de werkgroep RO bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Naast het delen van kennis en informatie is hierin een Plan van Aanpak opgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. Dit dynamische Plan van Aanpak is een spoorboekje met processtappen dat gebruikt kan worden als basis voor het verdere proces. Daarnaast heeft een verkenning plaatsgevonden van de samenwerkingskansen binnen De6 binnen de implementatie. Het Plan van Aanpak dient als basis voor een verdere samenwerking binnen De6 op dit thema. De implementatie van de omgevingswet wordt opgepakt als project, waarbij dit Plan van Aanpak als basis wordt gebruikt bij het startdocument.

 17. Samenvoeging combinatiefunctionarissen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het plan van aanpak: 'Combinatiefuncties nieuwe stijl';
  2. De organisaties waar de combinatiefunctionarissen nu werken een vooraankondiging te sturen over het stopzetten van de subsidie;
  3. Een aanbestedingstraject te starten om een organisatie te vinden waar de combinatiefunctionarissen kunnen werken;
  4. In te stemmen met de inzet van de beschikbare middelen tbv combinatiefunctionarissen nieuwe stijl;
  5. De raad hierover te informeren middels een RIB.

  In opdracht van het college is een plan van aanpak opgesteld hoe er vanaf 2018 opdracht zal worden gegeven aan de combinatiefuncties. Deze combinatiefuncties, te weten de buurtsportcoaches, intermediair cultuur en de jongerenwerkers, zijn nu verdeeld onder een aantal werkgevers. Zij zullen worden ondergebracht bij één organisatie. Hiervoor zal een aanbestedingstraject worden opgestart. Het doel van het samenbrengen van de combinatiefuncties is dat er meer samenhang en structuur komt in het netwerk rondom inwoners, specifiek jeugd. Door deze 'nieuwe' werkwijze kunnen wij de doelen voldoende in beeld brengen en dus de effecten/ resultaten beter monitoren. Ook ontstaat er een goede samenwerking met andere maatschappelijke partners.