Besluitenlijst B&W vergadering 28 maart 2017

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 28 maart 2017
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.J. Kamp locoburgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Drs. F.P. Fakkers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Drs. M.J.A. Hiel communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 21 maart 2017

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 21 maart 2017

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Gymvergoedingen primair onderwijs 2017.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2017 primair onderwijs aan:
   1. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant€ 17.828,-
   2. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs€ 84.269,-
   3. Borgesiusstichting€ 8.667,-
  2. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad €110.764,- ten laste te brengen van de productnummers van deze 22 scholen (kostensoort 43612). Het in de begroting hiervoor opgenomen bedrag is € 109.883,-. Er is derhalve een negatief saldo van - € 881,-.
   De gemeente dient de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de 'Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk' vastgesteld. Voor 2017 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 110.764.

 4. Project 163. Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek; vaststelling Plan van Aanpak.

  Het college besluit:
  Het Plan van Aanpak voor project 163. Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek waarin wordt ingezet op realisatie van minimaal 10 en maximaal 25 grondgebonden woningen, vast te stellen.

  De gemeente heeft sinds de verplaatsing van de voetbalvelden de gronden aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek in eigendom. 
  In het bestemmingsplan 'Kern Zevenbergschen Hoek' (3 november 2011) is voor het gebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de bouw van minimaal 10 en maximaal 25 grondgebonden woningen. Doel van dit project is te komen tot daadwerkelijke ontwikkeling van woningen op deze locatie, en hiermee voor langere termijn te kunnen voorzien in de woningbouwbehoefte. Het Plan van Aanpak bevat de kaders waarbinnen de ontwikkeling verder op haalbaarheid wordt onderzocht en vervolgens wordt uitgewerkt tot concreet plan.

 5. Voortzetting project 'toekomst openbaar vervoer gemeente Moerdijk'

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de rapportage 'Onderzoek toekomst (openbaar) vervoer gemeente Moerdijk';
  2. In te stemmen met de voortzetting van project 'toekomst openbaar vervoer gemeente Moerdijk';
  3. De rapportage te gebruiken als discussiestuk om met samen met onder andere een afvaardiging uit de kernen, Arriva en de provincie Noord-Brabant te bepalen welke pilots er in de gemeente Moerdijk opgestart worden;
  4. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief over dit besluit te informeren en op een later moment via een raadsbijeenkomst te informeren over de uitkomsten en voorgenomen pilots.

  Circa 2200 inwoners van de gemeente hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Hieruit wordt duidelijk dat het onderwerp mobiliteit belangrijk is voor de inwoners van Moerdijk. Een aantal kernen, Zevenbergen voorop, heeft goede openbaar vervoer voorzieningen. In Willemstad maken de respondenten het meest gebruik van openbaar vervoer, gevolgd door Zevenbergen en Klundert. In de kleine kernen is er, met name in het weekend en de avonden, gebrek aan openbaar vervoer. De respondenten uit Standdaarbuiten maken het minst gebruik van openbaar vervoer. Door gebrek aan openbaar vervoer voelen inwoners zich soms geïsoleerd, kunnen bepaalde activiteiten niet ondernemen en blijven daarom thuis. Dit speelt vooral in Klundert, Fijnaart en Willemstad. In Standdaarbuiten en Zevenbergenschen Hoek geven respondenten aan dat verhuizen naar een kern met meer voorzieningen voor hen de oplossing is om met de belemmeringen om te gaan. Op basis van onder meer deze resultaten heeft het college besloten het project 'toekomst openbaar vervoer gemeente Moerdijk' voort te zetten en samen met Arriva, provincie Noord-Brabant en Reizigersoverleg Brabant een businesscase uit te werken waarmee duidelijk moet worden welke pilots er in de gemeente Moerdijk opgestart gaan worden. Inwoners uit de verschillende kernen worden hierbij, onder andere via de gebiedstafels betrokken. De rapportage wordt hierbij als discussiestuk gebruikt.

 6. Herstructurering WVS en ketensamenwerking Participatiewet

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de notitie "Van denken naar doen: bestuurlijke en beleidsmatige kaders en koers;
  2. Het onderliggende "Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking Participatiewet" vast te stellen;
  3. In te stemmen met bijgaande bestuurlijke reactie op de door raden/commissies ingediende zienswijzen en/of aandachtspunten;
  4. De raad voor te stellen:
   De kaders en koers zoals vastgelegd in de notitie 'Van denken naar doen!; bestuurlijke en beleidsmatige kaders en koers' vast te stellen.

  In 2015 hebben de colleges van de negen WVS-gemeenten ingestemd met het rapport Herstructurering WVS-groep. Met de instemming is de keuze gemaakt voor de omvorming van WVS naar een leerwerkbedrijf. In nauwe samenwerking tussen de negen gemeenten, WVS-groep en de werkpleinen Hart van West Brabant en ISD Brabantse Wal is de vastgestelde visie in 2016 verder verfijnd en er zijn nadere kaders en koers voor de uitvoering van de herstructurering van de WVS-Groep naar een leerwerkbedrijf opgesteld. Hiermee wordt meer richting gegeven aan de vormgeving van het leerwerkbedrijf WVS en de activiteiten die nodig zijn om naar het streefmodel te komen. Het concept herstructureringsplan is met alle gemeenteraden besproken in het eerste kwartaal van 2017. Het herstructureringsplan is, op basis van de geleverde input (o.a. zienswijzen en aandachtspunten) aangepast naar een definitieve versie en ligt nu bij u ter vaststelling voor (collegebevoegdheid gezien uitvoeringsplan). De bevoegdheid van de raad ligt op het terrein van de kaders en koers, welke uit het Herstructureringsplan zijn gedestilleerd in de notitie "Van denken naar doen; bestuurlijke en beleidsmatige kaders en koers". Het herstructureringsplan wordt derhalve enkel ter kennisname aan de raden verzonden.

 7. Breder toepassen van het krediet Waterfront Moerdijk.

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om in te stemmen met een bredere toepassing van het 24 februari 2005 gevoteerde krediet Waterfront Moerdijk, destijds bedragende € 3,5 mln. (thans nog € 2.355.000,- groot) zodanig dat dit krediet ook kan worden toegepast voor  de ontwikkeling van het gebied van de RK Kerk zoals opgenomen in het gebiedsplan Moerdijk (mei 2016).

  Op 11 mei 2016 is tijdens de dorpsavond dorp Moerdijk het gebiedsplan Dorp Moerdijk aangeboden. Dit als basis voor de uitvoering van de leefbaarheidsplannen voor het dorp Moerdijk. In totaal bevat het gebiedsplan zes leefbaarheidsprojecten. Voor elk van die projecten is ook een planning voor de uitvoering gepresenteerd. Voor twee van die projecten geldt dat de uitvoering in financiële zin afhankelijk is van de ontvangst van de 'LPM-gelden'. Concreet geldt dat voor de ontwikkeling van het gebied rond de dorpshaven ('Waterfront Moerdijk') en de ontwikkeling van het gebied van de RK Kerk ('het dorpshart'). Voor de ontwikkeling van het gebied rond de dorpshaven is in 2005 door de gemeenteraad reeds een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Dat krediet is onvoldoende om de totale ontwikkeling te kunnen betalen.
  Bij de in mei 2016 gepresenteerde planning voor deze plannen is er vanuit gegaan dat eind 2017 het Provinciaal Inpassingsplan voor het LPM onherroepelijk zou zijn. Dat blijkt nu echter niet het geval. Op dit moment is er nog geen zitting van de Raad van State gepland  in de beroepsprocedure tegen het inpassingsplan. Dat betekent dat de uitspraak van de Raad van State in ieder geval niet voor de zomer zal zijn. En dus ook de LPM gelden niet voor de zomer zullen worden ontvangen. Daarmee ontbreken dan de gelden om conform planning nu de uitvoering in te gaan voor het gebied van de RK Kerk. Het bestemmingsplan kern Moerdijk, waar deze ontwikkeling onderdeel van uitmaakt, is deze maand wel onherroepelijk geworden en daarmee staan nu alle seinen op groen om te starten. Met uitzondering dus van de beschikbaarheid van de LPM gelden. Om die reden stelt het college de raad voor om het in 2005 beschikbare krediet voor de ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk nu een bredere toepassing te geven, zodanig dat dit ook gebruikt kan worden voor de volledige realisatie van de plannen van het gebied van de RK Kerk.      

 8. Projectmatige aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond.

  Besluit d.d. 21-03-2017: vanaf heden openbaar.
  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals neergelegd in de beleidsnota project Snippergroen om het oneigenlijk grondgebruik projectmatig te regelen.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet meerjarige investeringen van incidentele aard van € 258.500 ten behoeve van uitvoering van het project.
  3. Het krediet te dekken uit de grondverkoop opbrengsten.


  De gemeente Moerdijk heeft te maken met in gebruik genomen gemeentegrond door bewoners, zonder dat daarvoor toestemming is verleend. Om dit oneigenlijk grondgebruik planmatig aan te pakken dienen er uitgangspunten vastgesteld te worden. Het doel is om het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond te legaliseren. De legalisatie van het grondgebruik gebeurt door grond te verkopen of te verhuren. De actieve uitgifte van gemeentegrond gebeurt door de groenstroken die de gemeente wil afstoten actief te koop aan te bieden aan bewoners. Indien mogelijk worden bij de eerstvolgende actualisatie van het betreffende bestemmingsplan de uitgegeven stroken meegenomen. Dat betekent dat aan elk gebruik van gemeentegrond een overeenkomst ten grondslag moet liggen.