Besluitenlijst B&W vergadering 16 januari 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 16 januari 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 januari 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 januari 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ingekomen verzoek om het pand aan Zuiddijk 1a en 1b te Langeweg, voormalig Pootweg 15, als gemeentelijk monument aan te wijzen

  Het college besluit:
  Diverse onderdelen van het pand aan de Zuiddijk 1a en 1b te Langeweg, die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

  De splitsing van het pand Zuiddijk 1 in Langeweg in twee afzonderlijke woningen is in de 3e herziening van het bestemmingplan “Buitengebied Moerdijk’ opgenomen. Een voorwaarde om de splitsing mogelijk te maken was dat het pand aangewezen zou worden tot gemeentelijk monument. De eigenaar van het pand heeft als zodanig een verzoek ingediend. Op 30 maart 2017 heeft de monumentencommissie geadviseerd om het pand aan te wijzen als gemeentelijke monument. Het college heeft conform het advies van de monumentencommissie besloten om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht en de zijgevels van het hoofdgebouw met bijbehorende dakvlakken en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 4. Integrale aanpak Armoedebeleid & Schulden

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen in te stemmen met de integrale aanpak van Armoedebeleid & Schulden in Moerdijk (nota 2018-2021) en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen in de begroting van 2018.

  De nota armoede omvangt het Moerdijkse beleid voor 2018 tot 2021 tot het bestrijden van armoede en schulden. Het betreft een herijking van het armoedebeleid 2014 – 2017. Er is de afgelopen jaren veel bereikt, maar door de economische crisis is de armoede de afgelopen jaren toegenomen en is het aantal mensen met problematische schulden gestegen. Bovendien zijn met de decentralisaties ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving doorgevoerd, die aan de basis staan van de transformatie in het sociaal domein. Kortom een herijking is nodig. Deze integrale nota is een uitwerking van de ambitie van de gemeente Moerdijk, waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt buitengesloten.  De gemeente Moerdijk wil met het armoedebeleid perspectief bieden aan kwetsbare groepen, de materiële situatie van gezinnen en huishoudens met een minima-inkomen verbeteren en sociaal isolement doorbreken en voorkomen. Kern van het beleid is het oplossen van financiële problemen. Het doel is tevens het ontstaan van armoede te signaleren en daarop in te spelen. Dit integrale armoedebeleid draagt hieraan bij: het zet in op armoedebestrijding en preventie.

 5. Eenmalige bijdrage voor renoveren was– en kleedgelegenheid Tennisvereniging De Lobbelaer

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen in te stemmen met het verstrekken van een eenmalige bijdrage ter grootte van  € 47.775 ten behoeve van verbouw/ renovatie van de bestaande was- & kleedgelegenheid van TV De Lobbelaer en dit te dekken vanuit de stelpost nieuw beleid incidentele middelen.

  Tennisvereniging De Lobbelaer uit Zevenbergen is druk doende met de planvorming voor een verbouw van hun paviljoen wat in  2018 gaat plaatsvinden. Het complex vertoont enige vorm van achterstalligheid onderhoud. Het tenniscomplex is in 2004 wegbestemd t.b.v. kantoorbouw langs het spoor. Het onderhoudsniveau voor het gebouw is destijds verlaagd naar enkel het uitvoeren van noodzakelijke reparaties omdat het tenniscomplex geen toekomst had op deze locatie. In het bestemmingsplan 2015 is de bestemming weer gewijzigd in sport. TV De Lobbelaer gaat nu het huidige paviljoen geheel renoveren, waaronder de was- en kleedgelegenheid. Dit laatste is een basisvoorziening welke door de gemeente wordt gefaciliteerd.  Daarom wordt de raad voorgesteld om een  eenmalige bijdrage te verstrekken aan TV de Lobbelaer voor de renovatie van de was- & kleedgelegenheid.  Verder wordt voorgesteld om deze eenmalige bijdrage te dekken uit de stelpost nieuw beleid incidentele middelen.

 6. Evaluatie en continuering eNose-netwerk Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het Evaluatierapport 2015-2017 eNose-netwerk Moerdijk.
  2. De conclusies en aanbevelingen van het Evaluatierapport 2015-2017 eNose-netwerk Moerdijk over te nemen.
  3. De vijf in Moerdijk geplaatste eNoses van het safety Deal project toe te voegen aan het eNose-netwerk Moerdijk en de meerkosten voor rekening van de provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk te nemen.
  4. Besluiten het eNose-netwerk voor een periode van 3 jaar voort te zetten en de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen (jaarlijks € 13.000 incl. meerkosten).

  Het evaluatierapport 2015-2017 eNose-netwerk Moerdijk is onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep eNose-netwerk Moerdijk opgesteld door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en is door de stuurgroep vastgesteld. De stuurgroep stelt voor het netwerk in de periode 2018-2020 voort te zetten. De stuurgroep constateert dat vanaf 2015 het aantal geurklachten en eNose-alarmen sterk is afgenomen. De stuurgroep is gematigd positief over de informatie en het gebruik van het netwerk en constateert dat het netwerk een maatschappelijke functie vervult. De huidige deelnemers in het eNose-netwerk Moerdijk zijn: provincie Noord-Brabant, de gemeenten Moerdijk en Strijen, het Havenbedrijf Moerdijk, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Shell, ATM, Attero, CNC en Bewa. Naar verwachting wordt het netwerk in 2018 uitgebreid met gemeente Drimmelen en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De stuurgroep signaleert dat de situatie van de luchtkwaliteit in Moerdijk in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Met name het aantal geurklachten, maar ook het aantal eNose-alarmen is beduidend afgenomen. Uiteraard is niet dit (alleen) de verdienste van het eNose-netwerk. Het past wel in het beeld van de toegenomen aandacht van bedrijven en overheden voor de luchtkwaliteit in Moerdijk en de verbeteringen die door hen zijn doorgevoerd. 
  Het college is van mening dat het netwerk een essentieel instrument is om de luchtkwaliteit op en rondom het industrieterrein Moerdijk te monitoren en samen met partners adequaat op veranderingen in de luchtsamenstelling in te kunnen spelen. De conclusies en aanbevelingen uit het evaluatieraapport neemt het college over.